Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
OSHO - Arborele care dăruieşte

OSHO - Arborele care dăruieşte

Ratings: (0)|Views: 138 |Likes:
Published by Daniela Dany
OSHO - Arborele care dăruieşte
OSHO - Arborele care dăruieşte

More info:

Published by: Daniela Dany on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
BYHB Ig|teg deyq|e yex-de ng yex ng yuq|giboytjjotg(c|gf`eot
*
Ieg `gj c|u`bgyg qg|glbng deyq|e d|gfbyte
 
 G|lb|ene ig|e dĉ|ujeŒte
de
 
Yhen Yjnse|ytejo
Ye yquoe iĉ g exjytgt bdgtĉ uo g|lb|e lĉt|ìo Œj `gjeytuby. iu |g`u|jne ïotjoye yq|e ie|/ Iìod ïocnb|eg. cnutu|j de tbgte cb|`ene Œj iunb|jne seoegu de q|etutjodeoj Œj dgoygu ïo mu|un nuj/ Iìod cĉiegc|uite. qĉyĉ|j djo ũĉ|j ïodeqĉ|tgte seoegu yĉ fuyte djo ene/ \g`u|jne ygne g|ĉtgu ig ojŒte l|gũesìombgye/ E|g `jouogt/Uo lĉjeũen bljŒoujg yĉ sjoĉ Œj yĉ ye mbgie yul en ïo cjeig|e }j. jg| ibqgiun y-g bljŒoujt iu en Œj g ïoiequt yĉ-n julegyiĉ/ Ieeg ie eyte `g|e Œj lĉt|ìo ye qbgte ïod|ĉfbytj de ieeg ie eyte `ji Œj tìoĉ|.iu ibodjũjg yĉ ou cje gtgŒgt de jdeeg iĉ en eyte `g|e. jg| ienĉngnt `ji/ Ibqgiun ou gseg giegytĉ jdee.gŒg iĉ y-g ïod|ĉfbytjt de lĉjgt 
Efb-un ïoieg|iĉ ïotbtdeguog yĉ julegyiĉ ieeg ie eyte `gj `g|e deiìt en/ Qeot|ugdesĉ|gtg julj|e. oj`ji ou eyte ïoyĉ `g|e ygu `ji/ Eg ïj ï`l|ĉũjŒeg}ĉ qe tbũj iej de ig|e yegq|bqje/
GŒgdg|. ibqgiun y-g ïod|ĉfbytjt de lĉjeũenun ig|e seoeg ïo cjeig|e }j yĉ ye mbgie yul en/ \g`u|jneygne e|gu cbg|te ïognte. dg| en Œj ne gqneig. qeot|u ig lĉjgtun yĉ ne qbgtĉ gtjofe qeot|u g-j `ìofìjgcnb|jne Œj qeot|u g-j iunefe c|uitene/
Julj|eg eyte ïotbtdeguog fgtg yĉ ye ïoinjoe; efb-un. ojijbdgtĉ/ Dgiĉ ïoie|ij yĉ te gq|bqjj de uo efb. gieytg ye sg ïoĉnũg Œj `gj `unt. deseojod gtìt de |jfjd ïoiìt yĉ ou-n qbũj gtjofe/ Ieegie qbgte cj gtjoy eyte iboyjde|gt g cj `ji/ Ieeg ie ou qbgte cj gtjoy. ien ig|e ytĉ qe t|boun  qute|jj. eyte iboyjde|gt g cj `g|e/
GŒgdg|. b|j de iìte b|j seoeg ibqjnun. g|lb|ene ïŒj qneig |g`u|jne/ Iìod `jiuũun ïj `ìofìjg cnb|jne.lĉt|ìoun ibqgi ye yj`ũeg iuq|joy de uo sgn joi|edjljn de ce|jij|e/
Julj|eg eyte ïotbtdeguog ce|jijtĉ gtuoij iìod qbgte dĉ|uj iesg; efbun ou eyte ce|jijt deiìt gtuoij iìod qbgte nug iesg de ng gntijoesg/
Lĉjgtun g i|eyiut/ Uoeb|j. db|`eg ïo qbgng ibqgiunuj. gnteb|j ïj `ìoig c|uitene. ygu qu|tg bib|bgoĉ ï`qnetjtĉ djo cnb|jne ygne/ Ye yj`ũeg gtuoij de qg|iĉ g| cj cbyt |efene muofnej/
Cnb|jne julj|jj te cgi ïotbtdeguog yĉ te yj`ũj ig uo |efe. ïo tj`q ie fhj`qjj efb-unuj te cgi yĉ te yj`ũj `j}e|gljn/
 Sĉ}ìod iu` lĉjgtun qbg|tĉ b iuouoĉ djo cnb|jne ygne. dgoyìod iu eg. ibqgiun ye yj`ũeg ce|jijt/ Ïngq|blg iu |g`u|jne ygne; iìotg ïo lĉtgjg sìotunuj/ Lĉjgtun g i|eyiut Œj `gj `unt/ G ïoiequt yĉ ye igũe|e ïo ibqgi. nefĉoìodu-ye qe |g`u|jne ygne/ B|j de iìte b|j ye bdjhoeg qe ene. ibqgiun ye yj`ũeg ce|jijt/
Julj|eg eyte ïotbtdeguog ce|jijtĉ gtuoij iìod gntijoesg ye qbgte yq|jmjoj de eg; efbun ou eytece|jijt deiìt gtuoij iìod gntijoesg ïn |eibocb|teg}ĉ//
Tj`qun g t|eiut. jg| lĉjgtun g ïoiequt yĉ cje gqĉygt de gnte ïodgtb|j|j/ Gseg g`ljũjjne nuj/ T|elujg yĉ ïŒj t|egiĉ exg`eoene. yĉ ïŒj cgiĉ q|jeteoj‣ De gieeg. g ïoiequt yĉ sjoĉ djo ie ïo ie `gj |g| qe ngibqgi/ Gieytg ïn gŒteqtg ïoyĉ iu b oe|ĉldg|e djo ie ïo ie `gj `g|e. yt|jfìodu-j djo gdìoiu|jneyucnetunuj yĉu= ‟Sjob. sjob/ Te gŒteqt‐/ 
Julj|eg ïŒj gŒtegqtĉ ïotbtdeguog bljeitun gceiũjuojj ygne/ Eg ou eyte gntiesg deiìt bibotjouĉ gŒteqtg|e/
 
 
Iìod lĉjgtun ou seoeg. ibqgiun ye yj`ũeg t|jyt/
Yjofu|g t|jyteũe qe ig|e b yj`te julj|eg eyte gieeg de g ou ye quteg ï`qĉ|tĉŒj iugntijoesg. de g ou ye quteg dĉ|uj/ Gtuoij iìod ye qbgte dĉ|uj ïo tbtgnjtgte. julj|eg eyte ce|jijtĉ/
Lĉjgtun g i|eyiut Œj `gj `unt. jg| }jnene ïo ig|e t|eieg qe ng ibqgi gu deseojt djo ie ïo ie `gj |g|e/Tbũj iej ig|e i|eyi ïo nu`eg g`ljũjjnb| ïŒj fĉyeyi djo ie ïo ie `gj quũjo tj`q qeot|u julj|e/ Lĉjgtun gdeseojt g`ljũjby Œj q|joy ïo gcgie|jne ygne nu`eŒtj/ ‟Ie ibqgi2 De ie g| t|eluj yĉ-n sj}jte}2‐Ïot|-b }j. qe iìod t|eieg q|jo gq|bqje|e. ibqgiun j-g yt|jfgt= ‟Gyiuntĉ' Te gŒteqt ïo cjeig|e }j. dg| tuou `gj sjj qe ng `joe‐/Lĉjgtun j-g |ĉyquoy= ‟Ie qbũj yĉ-`j bce|j. ig yĉ t|ei yĉ te sĉd2 Eu ï`j db|eyi lgoj‐/
Efb-un eyte ïotbtdeguog `btjsgt= ‟Ie qbũj yĉ-`j bce|j qeot|u ig yĉ sjo ng tjoe2 GŒ qutegseoj. dg| ou`gj dgiĉ gj iesg de bce|jt/ Gnt`jote|j. ou sĉd de ie gŒ cgie-b‐/ Efb-un g|eïotbtdeguog uo yibq/ Julj|eg ou g|e ojij uo yibq/ Eg |eq|e}jotĉ q|bq|jg yg |ĉyqngtĉ/
Uj`jt. ibqgiun j-g yquy lĉjgtunuj= ‟Ou sej `gj seoj deiìt dgiĉ ïũj sbj bce|j iesg2 Ïũj bce| tbt ieeg ieg`‐/
Julj|eg ou ũjoe ojijbdgtĉ oj`ji qeot|u eg/ Ef-bun b cgie. dg| julj|eg ye dĉ|ujeŒteoeibodjũjbogt/
 ‟Djo qĉigte. ou g` lgoj/ Giegytg eyte b joseoũje g bg`eojnb|/ Obj. ibqgijj. ou gse` lgoj/ Ïoyihj`l. yuote` ce|jijũj/ I|eofjne obgyt|e ye u`qnu de cnb|j. gqbj de c|uite/ U`l|g obgyt|ĉ ïj |ĉib|eŒteqe iej ïoiĉn}jũj/ Iìod lgte sìotun. dgoyĉ` Œj iìotĉ`/ DeŒj ou gse` lgoj. qĉyĉ|enene ye iujlĉ|eyi qe|g`u|jne obgyt|e Œj ij|jqeyi seyene/ Dgiĉ oe-g` j`qnjig Œj obj ïo gcgie|j cjogoijg|e. g` deseoj ng cende ïo|ĉjũj Œj de oece|jijũj ig sbj. bg`eojj. ig|e yuoteũj oesbjũj yĉ ytgũj q|jo te`qne Œj yĉ gyiuntgũj q|edjijdeyq|e julj|e Œj deyq|e qgie/ Obj ou gse` oesbje de q|edjij. iĉij t|ĉj` tbt tj`qun gieyte ytĉ|j/ Ou. objou gse` oesbje de lgoj‐/Lĉjgtun j-g yquy= Gtuoij. de ie yĉ sjo ng tjoe2 Ou g` de fìod yĉ `e|f deiìt gibnb uode qbt blũjoelgoj/ G` oesbje de lgoj‐/ 
Efb-un ie|e ïotbtdeguog lgoj. iĉij lgojj ïoyeg`oĉ qute|e. jg| giegytg eyte ieg `gj `g|eoesbje g yg/
Ibqgiun y-g fìodjt `unt. duqĉ ig|e g yquy= ‟Gtuoij. iunefe-`j c|uitene Œj sjode-ne/ Ïo cenun gieytg.sej blũjoe lgoj‐/Lĉjgtun y-g nu`jogt j`edjgt ng cgũĉ/ Y-g u|igt ïo ibqgi Œj g iuney tbgte c|uitene ibqgiunuj. ihjg| Œjqe iene oeibgqte/ Ïo f|glg yg. j-g |uqt i|eofjne Œj j-g yiutu|gt c|uo}ene. dg| ibqgiun y-g yj`ũjt djo obuce|jijt/ 
Julj|eg ye luiu|ĉ ihjg| Œj gtuoij iìod eyte nbsjtĉ/ Efb-un ou eyte iu gdesĉ|gt ce|jijt ojij `ĉig| gtuoij iìod blũjoe iesg/ En ou qbgte yj`ũj deiìt oece|jij|e/
Lĉjgtun ou Œj-g dgt ojij `ĉig| byteoegng yĉ-j `unũu`egyiĉ g|lb|enuj. dg| gieytujg ou-j qĉyg/Gdesĉ|gtg yg `unũu`j|e y-g q|bduy gtuoij iìod gieytg g giieqtgt bce|tg yg de g-j iunefe c|uitene.qeot|u g blũjoe lgoj ïo yihj`lun nb|/Lĉjgtun ou y-g `gj ïotb|y `untĉ s|e`e/ Giu` gseg lgoj Œj e|g cbg|te biuqgt yĉ blũjoĉ iu gmutb|unnb| ïoiĉ Œj `gj `unũj lgoj/ G ujtgt iu tbtun de ibqgi. Œj gytcen gu t|eiut gojj/Ibqgiun e|g t|jyt/ Tìomeg duqĉ ïotbg|ie|eg lĉjgtunuj. ng cen ig b `g`ĉ iu yìojj qnjoj de ngqte. dg| ig|e Œj-g qje|dut ibqjnun/ Ïot|egfg yg cjjoũĉ tìomeŒte duqĉ ibqjnun qje|dut. qeot|u g-n yt|ìofe ng qjeqt Œj gye uŒu|g/ Ig` ng cen tìomeg Œj ibqgiun obyt|u/ Ïot|egfg yg cjjoũĉ e|g ïo gfboje/Duqĉ `unũj goj. lĉjgtun. deseojt ïot|e tj`q gdunt. y-g ïotb|y ng ibqgi/Gieytg j-g yquy= ‟Sjob ng `joe/ Sjob Œj ï`l|ĉũjŒeg}ĉ-`ĉ‐/Lĉ|lgtun j-g |ĉyquoy= ‟Te|`joĉ iu q|bytjjne/ Cĉieg` gye`eoeg nui|u|j qe s|e`eg iìod e|g` uoibqjn cĉ|ĉ `jote‐/
 
Efb-un iboyjde|ĉ julj|eg uo nui|u q|byteyi. b cgote}je ibqjnĉ|egyiĉ/
Ibqgiun g joyjytgt= ‟Sjob. `ìofìje-`j i|eofjne/ Dgoyeg}ĉ iu `joe‐/Lĉ|lgtun j-g |ĉyquoy= ‟Te|`joĉ iu cneiĉ|egng gytg ytuqjdĉ' Giu` db|eyi yĉ-`j iboyt|ujeyi b igyĉ/ Ï`j qbũj bce|j b igyĉ2‐Ibqgiun g exing`gt= ‟B igyĉ2 Ljoe. dg| eu t|ĉjeyi cĉ|ĉ yĉ ytgu ïot|-b igyĉ‐/Yjofu|jj ig|e t|ĉjeyi ïo igye yuot bg`eojj/ Tbgte ienengnte i|egtu|j t|ĉjeyi njle|. ïo ogtu|ĉ/ Iìtdeyq|e bg`eoj. iu iìt igyg ïo ig|e t|ĉjeyi eyte `gj `g|e. iu gtìt `gj `jij qg| ïo jote|jb|un ej/
Obj ou t|ĉj` ïo igye. dg| ujte ie ïũj q|bquo= ï`j qbũj tĉjg i|eofjne. qeot|u g-ũj iboyt|uj b igyĉ iugmutb|un nb|‐/Cĉ|ĉ yĉ `gj qjg|dĉ tj`qun. lĉ|lgtun g nugt uo tbqb| Œj j-g tĉjgt i|eofjne ibqgiunuj/ Djo gieytg g|ĉ`gy giu` dbg| t|uoihjun. dg| en e|g cbg|te ce|jijt/
Julj|eg eyte ce|jijtĉ ihjg| Œj gtuoij iìod ïj yuot tĉjgte `e`l|ene de iĉt|e ien juljt/Julj|eg ou Œtje deiìt yĉ dĉ|ujgyiĉ/ Eg eyte ïotbtdeguog q|efĉtjtĉ yĉ ye bce|e ïo ïot|efj`e/
Lĉ|lgtun g qneigt. cĉ|ĉ yĉ-Œj `gj deg byteoegng yĉ g|uoie ïo u|`ĉ `ĉig| b q|jsj|e/ şj-g iboyt|ujtigyg sjygtĉ. jg| gojj gu t|eiut djo obu/Ibqgiun. deseojt giu` uo yj`qnu t|uoihj cĉ|ĉ i|eofj. g ibotjougt yĉ-n gŒteqte/ G| cj s|ut yĉ ïnyt|jfe. dg| ou `gj gseg |g`u|j Œj c|uo}e ig|e yĉ qbgtĉ iìotg ïo lĉtgjg sìotunuj/ Sìotu|jne ibotjougu yĉlgtĉ. dg| en ou `gj quteg yibgte ojij uo yuoet/ Iu uo ecb|t yuq|e`. yucnetun yĉu g |euŒjt yĉ |bytegyiĉb untj`ĉ ihe`g|e= ‟Sjob. sjob. juljtun `euTj`qun g t|eiut. jg| lĉ|lgtun g ï`lĉt|ìojt/ Bdgtĉ. ye gcng q|jo gq|bqje|e. gŒg iĉ g seojt Œj y-ggŒe}gt yul ibqgi/ Gieytg n-g ïot|elgt= ‟Ie `gj qbt cgie qeot|u tjoe2 Gj seojt duqĉ cbg|te. cbg|te `unttj`q‐/Lĉt|ìoun j-g |ĉyquoy= ‟Ie qbũj cgie qeot|u `joe2 GŒ s|eg yĉ gmuof ïot|-b ũg|ĉ ïodeqĉ|tgtĉ. yĉiìŒtjf Œj `gj `unũj lgoj/ Qeot|u gytg. g` oesbje de b lg|iĉ‐/Ce|jijt. ibqgiun j-g yquy= ‟Tgje-`j t|uoihjun Œj cĉ-ũj b lg|iĉ djo en/ GŒ cj ext|e` de ce|jijt yĉ desjolg|ig tg Œj yĉ te gmut yĉ `e|fj gytcen ïo ũg|g gieeg ïodeqĉ|tgtĉ. qeot|u g iìŒtjfg `gj `unũj lgoj/ Dg|. te|bf. gj f|jmĉ de tjoe Œj ïotbg|ie-te iìt `gj |eqede/ Sbj gŒteqtg de-g qu|u|j ïotbg|ie|eg tg‐/B`un g gduy uo ce|ĉyt|ĉu. g tĉjgt t|uoihjun ibqgiunuj. Œj-g cĉiut b lg|iĉ djo en Œj g qneigt/Giu`. djo ibqgi ou g `gj |ĉ`gy deiìt |ĉdĉijog. dg| en g ibotjougt yĉ gŒteqte iu |ĉldg|e ïotbg|ie|egienuj juljt/
 G gŒteqtgt `e|eu Œj `e|eu. iboŒtjeot ïoyĉ iĉ ou `gj gseg oj`ji de bce|jt/ Qbgte iĉlĉ|lgtun ou ye sg `gj ïotbg|ie ojijbdgtĉ/ Efb-un ou ye duie deiìt gibnb uode g|e iesg deiìŒtjfgt/
Bdgtĉ. `-g` gŒe}gt nìofĉ ijbt/ Gieytg `j-g Œbqtjt= ‟G` uo q|jeteo ig|e g qneigt deqg|te Œj ou y-g`gj ïotb|y/ @ĉ te` yĉ ou ye cj ïoeigt. ygu yĉ ou ye cj |ĉtĉijt/ Qbgte iĉ y-g qje|dut ïo ũg|g gieeg ïodeqĉ|tgtĉ/ Qbgte iĉ ojij `ĉig| ou `gj eyte ïo sjgũĉ/ B. iìt `j-gŒ db|j yĉ gcnu seŒtj de ng en' @ĉgq|bqjj de ycì|Œjtun sjeũjj. gŒg iĉ tbt ie `j-gŒ `gj db|j g| cj yĉ gcnu seŒtj deyq|e en/ Gtuoij gŒ `u|jnjojŒtjt/ Dg| Œtju iĉ ou g| `gj seoj ojij dgiĉ `j-g| gu}j yt|jfĉtun. iĉij ou `gj g` oj`ji yĉ-j bce|. jg| en ou ïoũenefe deiìt gieyt nj`lgm‐/
Efb-un ou ïoũenefe deiìt nj`lgmun giieqtĉ|jj/ Julj|eg sb|leŒte nj`lgmun dĉ|uj|jj/
Ou `gj g` oj`ji de gdĉufgt/ Dgiĉ sjgũg obgyt|ĉ g| ye`ĉog iu gieyt ibqgi. ïotjo}ìodu-Œj|g`u|jne qìoĉ deqg|te. fgtg yĉ ne bce|e u`l|ĉ Œj gdĉqbyt tutu|b| ienb| ïo oesbje. deyihj}ìodu-Œjl|gũene ïo cgũg tutu|b|. g` ïoũenefe ie eyte julj|eg/ Ou exjytĉ decjojũjj. yi|jqtu|j ygu dbit|joe gne julj|jj/Ou exjytĉ uo yet de q|joijqjj ig|e ye gqnjiĉ julj|jj/Iìod `ĉ ïod|eqtg` iĉt|e giegytĉ ygnĉ de iboce|joũĉ. `ĉ ïot|elg` ie s-gŒ quteg yquoe deyq|ejulj|e/ Julj|eg eyte gtìt de djcjijn de deyi|jy/ Tbt ie quteg` cgie ’ `ĉ fìodeg` ’ e|g yĉ ytgu njojŒtjt.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
lulu690 liked this
bododo liked this
serbansebe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->