Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Ganoderma lucidum termesztésre alkalmas törzseinek megválasztása hőmérsékleti igényük szerint

A Ganoderma lucidum termesztésre alkalmas törzseinek megválasztása hőmérsékleti igényük szerint

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Szabó Tamás

More info:

Published by: Szabó Tamás on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

 
A GANODERMA LUCIDUM (CURT.: FR.) P. KARST TERMESZTÉSRE ALKALMAS TÖRZSEINEKMEGVÁLASZTÁSA HÕMÉRSÉKLETI IGÉNYÜK SZERINTMASZLAVÉR P.
Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék
BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Kína és a Távol-Kelet legendás gombája a pecsétviaszgomba, a
Ganoderma lucidum
(Curt.: Fr.) P. Karst. Ezt agombát õsidõk óta ismerik a keleti kultúrákban. A kínai hagyományos népi gyógyászati felhasználásáról számos,tudományosanisalátámasztottismertetéstolvashatunk.AGanodermátahallhatatlansággombájánakisnevezték,nem ok nélkül. Felhasználására, gyógyhatására vonatkozóan számos irodalmi utalást találhatunk a jóval korábbiidõkbõl. Az utóbbi évtizedekben azonban újra a figyelem, és a kutatás középpontjába került a pecsétviaszgomba.Számos kutató számol be gyógyhatásáról és alkalmazhatóságáról. Mindenekelõtt kiemelik az immunerõsítõ hatá-sát, emellett hasznos a magas vérnyomás ellen, alkalmazzák vesegyulladás, asztma, gyomorbántalmak ellen is.Legújabb kutatások szerint szerepe lehet a rákos és AIDS-es betegségek kezelésében. A gyógyászati használ-hatóságát a beltartalmi vizsgálatok is igazolták, hiszen a gomba több mint 150 triterpént, és több mint 50poliszaharidot tartalmaz (LELLEY, 1999).A gombát keleten több névvel is illetik, többek között ling zhi, ling chih, reishi, mannetake, joungji és boorochonéven is szerepel (STAMETS, 2000).A pecsétviaszgombát a valódi gombák országába (Fungi),
Basidiomycota
(bazidiumos gombák) törzsbe és a
Basidiomycetes
osztályba,
Ganodermatales
rendbe sorolják, pöttyözött bazidiospórás gomba. Régebben a
Polyporaceae
családbasorolták,mamára
Ganodermataceae
családtagjakéntszerepel(JAKUCS,VAJNA,2003).E gomba elõfordul a természetben is. Magyarországon is megtalálható, melegkedvelõ tölgyesekben, lomber-dõkben, fák tövében, tuskóján. Irodalmi adatok beszámoltak arról, hogy a gombát megtalálták gyümölcsfákon is.Leggyakrabban a vadon élõ, termesztett és díszalmákon, vagy különbözõ
Rosaceae
családba tartozó díszgyü-mölcsfákon fordul elõ, de károsíthatja a mogyorót, a körtét, a diót, sõt a gesztenyét is (JAKUCS, 2000). Mestersé-ges körülmények közötti termesztésérõl a magyar irodalomban eddig nem találunk utalást.Könnyû felismerni, hiszen a termõtest formája jellegzetes, kétféle formát is ölthet (lásd a belsõ borító képeit).Gyakoribbalkör,illetvevesealakúkalapforma.Kalapjánakszínejellemens,illetveastöbleárnya-latában fordul elõ. Jellegzetessége továbbá, hogy a kalap szélén fehér vagy sárgás „csík” húzódik végig. Ez a résza növekedési zóna. Feltûnõ, és elsõ ránézésre furcsának is tûnik a gomba, hiszen a kalapját fényes, lakkszerû ré-teg borítja. A kalap felületén koncentrikus körök, barázdák figyelhetõk meg.Tönkje vékony, hengeres, ceruza alakú, felülete a kalaphoz hasonlóan lakkozott és fényes. A tönk az esetektöbbségébenoldaltcsatlakozikakalaphoz.Atermõrétegvastag,pórusaiaprók,hosszúspóraképzõtömlõkkel,me-lyekabazidiostpezik.Szabadszemmelcsakacsövekt,arusokatláthatjuk,hafelfordítjukakalapot.
ZÖLDSÉGTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2006. 38. (3)
3Apecsétviaszgomba,a
Ganodermalucidum
(Curt.:Fr.)P.Karst.naésavol-Keletlegendásgombája,amitõsidõk óta ismernek a keleti kultúrákban. A gyógyászati használhatóságáról számos kutatás számolt be.A beltartalmi vizsgálatok is igazolták gyógyhatásait, hiszen több mint 150 triterpént, és több mint 50 poli-szaharidottartalmaz.Akísérletet8pecsétviaszgomba-törzzselvégeztükel.Célunkazvolt,hogymegállapítsukmekkoraazazoptimálismérkletiérk,amelyenagombaátssealeggyorsabbangbemegy.Ezatermesztéstechnológia kidolgozásának elsõ lépése, ugyanis az egyik sarkalatos kérdése a megfelefajta,illetve a megfelelõ törzs kiválasztása. E kérdés eldöntésére vizsgáltuk és megállapítottuk mind a 8 törzs átszö-võdéséhez szükséges optimális hõmérsékleti értéket, valamint az átszövõdés idõtartamának alakulását. Ez alaboratóriumi vizsgálat útmutatást adhat mind a törzsválasztásra, mind pedig a késõbbi termesztéstechnológiakidolgozására.A vizsgálatok szerint a GA 02, a GA 03, a GA 04 jelû törzsek termesztése egyaránt ajánlatos, a GLL, vala-mint GA 05 jelû törzsek termesztése nem tûnik gazdaságosnak a hosszabb átszövõdési idõ miatt.A pecsétviaszgomba környezeti igényeinek pontosabb ismeretéhez további vizsgálatok (CO
2
, a páratarta-lom alakítása, a vegetáció ideje, a termés mennyisége és minõsége stb.) elvégzése szükséges.
 
Minélvastagabbatermõrétegésmilhosszabbakacsövek,anltöbbaktívtriterpenoidpzõdik.bbezha-tározza meg a gomba gyógy- és termesztési értékét. Spórája kezdetben világosbarna színû, majd késõbb szintesötétbarnává válik (A. W. CHEN, 2003).A termõtest másik elõforduló formája a hosszan megnyúló (több cm is lehet), elágazó, vagy csak egy hosszúagancs.Ezahosszanmegnagancsisnyes,lakkozottfelületû,általábansesszínû.Azagancstetejénvanavekesina,amifehérvagyrgásferszínû.Enlatertestformánálankésakalapnagyonnehezen-löníthetõ el. Különös megjelenése miatt egyre inkább terjed exkluzív virágdíszítményekben való felhasználása.A termõtest szénhidrátokat, aminosavakat, kevés fehérjét, zsírt, alkalodiákat, vitaminokat és ásványi anyagokattartalmaz. Különösen két anyagcsoportját tartják hatásosnak. Az egyik csoport a poliszaharidok, amelyeknek igazol-ták tumorcsökkentõ és immunerõsítõ hatását, a másik pedig a triterpének csoportja. Ezekhez tartoznak aganoderma-,ganolucid-éslucidémasavak.Irodalmiadatokszerintezekgátoljákamájtúltengéstis(LELLEY,1999).A gomba frissen nem fogyasztható, húsa kemény, jellegzetes illatú. Szárított, porított formában, általában tea-ként használják fel.
ANYAG ÉS MÓDSZER
A
Ganoderma
-val kapcsolatos kísérletünket a Budapesti Corvinus Egyetem Zöldség- és Gombatermesztési Tan-székének Gombalaboratóriumában végeztük. Célunk a termeszthetõséghez szükséges alapismeretek egy részé-nektisztázásavolt,mertatermesztéseezidáiggnemzetzilegsemérielamegveteltgazdaságosgiszin-tet, megfelelõ terméseredmény és minõség hiányában.A kísérletet 8 pecsétviaszgomba-törzzsel végeztük el. A törzsek közül 6 Németországból és 2 Magyarország-ról származik. Konkrét célunk az volt, hogy megállapítsuk, mekkora az az optimális hõmérsékleti érték, amelyen agomba átszövõdése a leggyorsabban megtörténik. Mivel a törzsek hõmérsékleti igényeit nem ismerjük, így min-denképpen szükséges ennek a kísérletnek az elvégzése. Erre vonatkozóan semmilyen adat nem áll rendelkezé-sünkre. A termesztéstechnológia kidolgozásának ez az elsõ lépcsõfoka. Az átszövõdéskor alkalmazott optimálishõmérsékleti érték ismerete nélkül ugyanis nem kezdhetjük el a gomba termesztését.A kísérleteket in vitro körülmények között végeztük. Mind a 8 gombatörzsnek azonos táptalajt készítettünk:agarralszilártottmalátakivonatot.Atáptalajösszetétele:1000mlcsapz,20gagar-agar(slas),20gmataki-vonat. Az 1000 ml csapvízben az agar-agart lassú tûzön addig fõztük, amíg fel nem olvadt. Ezután adtuk hozzá amalátakivonatot. A pH-t 6,5-re citromsavval állítottuk be (SZILI, 1994). A táptalajt autoklávban 121 °C-on 20 percigsterilizáltuk.Asterilizálásután30mltáptalajt120mmátmérõjû,elõzõlegsterilizáltPetri-csészékbeöntöttük.Atáp-talajmegszilárdulásautánsteriloltófülkébenvégeztükela8pecsétviaszgomba-törzstáptalajraoltását,1cmátmé-rõjû micéliumkoronggal. A lamináris boksz alatt túlnyomásos, szûrt levegõ biztosította a steril felületet. Mindegyiktörzsbõl 3 ismétlést végeztünk. A Petri-csészéket parafilmmel lezártuk és különbözõ hõmérsékletû termosztátokbahelyeztükel.AbeoltottPetri-csészéket7különbözõhõmérsékletûtermosztátbahelyeztükelésmindennapmértükaz egyes törzsek micéliumnövekedését. A beoltott korong szélétõl a derékszögû koordináta-rendszer 4 tengelyementén mértük az egyes törzsek micéliumnövekedését. A négy értéket átlagoltuk, ezt az értéket vettük a kör suga-rának, melynek segítségével kiszámoltuk a micéliummal borított felület nagyságát. Ezen értékek alapján összeha-sonlítottuk az egyes törzsek növekedésének gyorsaságát. A különbözõ hõmérsékleti értékek a következõk voltak:15 °C, 18 °C, 21 °C, 24 °C, 27 °C, 30 °C, 33 °C.
EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK
Az átszövetési idõszakot minden hõmérsékleti értéknél azonos ideig, 14 napig vizsgáltam. A vizsgálatok során min-dennapmértemagombarzsekmicéliumveket.Elõfordultazonbanazis,hogyazegyestörzsekaszámukraoptimálisrsékletenhamarabbszõttékátaptalajt,mint14nap,illetveaztismegfigyeltem,hogynyrzsaszámáratúlalacsony,vagytúlmagasmérkleten14napalattsemérteelateljesátszövõdést.Atáptalajteljesát-szövõdése akkor történt meg, amikor a micélium teljesen beborította az egész maláta-agaros felületet.A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy mely törzsnek melyik hõmérsékleti érték a legkedvezõbb, mely hõ-rsékletiértékenaleggyorsabban.Eznagyonfontosinformácatermesztésrezve,hiszenútmutatástadatermesztõnek az átszövetési idõszakra, illetve megkönnyíti a termeszteni kívánt törzs kiválasztását.4
KERTGAZDASÁG 2006. 38. (3) ZÖLDSÉGTERMESZTÉS
 
Különbséget találtam az egyes törzsek igényeit illetõen is. Vannak olyan törzsek, melyek számára az alacso-nyabbhõmérsékletiértékamegfelelõbb,mígmásokszámáraamagasabbhõmérsékletazoptimális.Ezvalószínû-leg összefügg a törzs származásával, genetikai adottságával is.A következõ ábrákon bemutatom az egyes törzsek micéliumnövekedésének alakulását. Az egyes ábrák na-gyon jól mutatják – minden törzs esetében –, hogy melyik az az optimális hõmérsékleti érték, amelyen a vizsgálttörzsalegmegfelelõbben,leggyorsabbannövekszik,tehátazt,hogymekkorahõmérsékletiértéken/értékekenszö-võdnek át a törzsek a legrövidebb idõ alatt.A vizsgálatok során megállapítottam, hogy a GA 01 jelû törzs átszövõdéséhez az az optimális, ha a hõmér-séklet 27–30 °C között van (1. ábra). Az átszövõdés leggyorsabban ezen a hõmérsékleti értéken megy vége,9–10 nap alatt. Ennél magasabb hõmérséklet esetén a micélium nem tud növekedni, elpusztul. Hasonló a hely-
ZÖLDSÉGTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2006. 38. (3)
5
15 °C18 °C21 °C24 °C27 °C30 °C33 °C
Átszövõdés sebessége (napok)
1 2 34 5678 9 10 11 12 13 140102030405060
      M      i    c       é       l      i    u     m    n      ö     v    e       k    e       d       é     s       (      m    m      )  
1. ÁBRA.
A GA 01 jelû törzs micéliumnövekedésének alakulása az egyes hõmérsékleti értékeken
15 °C18 °C21 °C24 °C27 °C30 °C33 °C
0102030405060
      M      i    c       é       l      i    u     m    n      ö     v    e       k    e       d       é     s       (      m    m      )  
Átszövõdés sebessége (napok)
1 2 345678 9 10 11 12 13 14
2. ÁBRA.
A GA 02 jelû törzs micéliumnövekedésének alakulása az egyes hõmérsékleti értékeken

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->