Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pčelarski list br 3

Pčelarski list br 3

Ratings: (0)|Views: 1,696 |Likes:
Published by Muamer Kurtić
Pcele
Pcele

More info:

Published by: Muamer Kurtić on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
 
PČELARSKI LIST br 3, januar 2012
 
1
 
 
 
PČELARSKI LIST br 3, januar 2012
 
2
 
 
 
PČELARSKI LIST br 3, januar 2012
 
3
 
 
Zajedniĉki informativno
-
edukativni ĉasopis udruţenjapĉelara
IZDAVAĈI
 
Udruţenje graĊana pĉelara „Roj“ Srebrenik
 
Udruţenje pĉelara „Bag
r
emovac“ Graĉanica
 
Udruţenje graĊana
 
pĉelara ,,Lukavac” 
 Lukavac
Udruţenje pĉelara „Apize“
Zenica
Udruţenje pĉelara „Vrijesak“Ţivinice
 
Udruţenje graĊana
 
pĉelara ,,Maslaĉak” Sapna
 
Pĉelarsko društvo ,,Vresika” 
Kladanj
Udruţenje graĊana
 
pĉelara ,,Pĉela” Nemila
 
Udruţenje graĊana
 
pĉelara ,,Bor”Olovo
 
GLAVNI UREDNIK 
Pašezad Zukić
 
REDAKCIJA
 
Suljić Samir
 
Emir Hifziefendić
 
Piragić Samir
 
Hasan Šabić
 
Izet JusufovićHajrudin Ţivĉić
 
Alija Zehić
 
Safet Kahrimanović
 
Sadik Ĉamdţić
 
Zejnir Halilović
 
Dino Cerić
 
Nusret Sirćo
 
SARADNICI IZINOSTRANSTVA
Slobodan Jevtić
 
Ivan Umeljić
 
Đoko Zeĉević
 
Dragoslav Ilić
-
Šeš
 
Dragan Stekić
 LEKTOR 
 
Moranjkić Ekrem
 
TEHNIĈKA OBRADA
 
Suljić Samir
 
SPONZORI
SPZ API MED SARAJEVO
DOO „HERCEG“ SREBRENIK
 
DOO „PLASTEKS“GRAĈANICA
 
DOO „HIDROMONT“
SREBRENIKDOO
 „EUROCARGO LOGISTIC BH“GRAĈANICA
 
DOO „PERSEL“
SREBRENIK
 „MIRNA“ GRUPA GRAĈANICA
 
DOO „RADIJUS“ GRAĈANICA
 
DOO „AGROPEST“GRAĈANICA
 
DOO „BAUWOOD“GRAĈANICA
 
TIRAŢ
 
650 primjeraka
 
SADRŽAJ
 
 
UVODNA RIJE
Ĉ
 3strana
 
MOGUCI PUTEVI DOBRE P
Ĉ
ELARSKE PRAKSE ISLOBODA P
Ĉ
ELARSKE MISLI4,5strana
 
ZIMA NA P
Ĉ
ELINJAKU6,7,8,9strana
 
MOJA ISKUSTVA U BORBI PROTIVVAROE DESTRUKTORORGANSKIM SREDSTVIMA9,10,strana
 
VISOKI PRINOSI I PREHRANA P
Ĉ
ELA11strana
 
KOŠNICA DRAGOSLAVKA
12,13,14,15strana
 
MED KROZ ISTORIJU15,16,17,18strana
 
DNEVNIK JEDNE INVAZIJE19,20strana
 
DA LI DOLAZI SUMRAK L-
R KOŠNICE
20,21strana
 
BRDSKO PLANINSKOP
Ĉ
ELARENJE21,22,23,24,25strana
 
Č
ITANJE SA LETA KOŠNICE
 26,27strana
 
ROJENJE U SEPTEMBRU27,28strana
 
TRE
Ć
I SAJAM P
Ĉ
ELARSTVA IP
Ĉ
ELARSKE OPREME29strana
 
SKUPŠTINA UGP “LUKAVAC”
30strana
 
P
Č
ELARSKO DRUŽENJE
 31,32strana
 
KRISTALIZACIJA MEDA33,34strana
 
APITERAPIJA34strana
 
SPONZORI I MALI OGLASI35,36strana
 
 
UVODNA RIJEĈ:
 
Poštovani pĉelari
 
ĉitaoci lista,,Pĉelarski list,, srdaĉno vas pozdravljam.Pokušaću da ovo moje obraćanje
 
bude što kraće a da vam se prenese što višeinformacija. Kao prvo ţelim da se zahvalim svim onima koji su direktno svojimĉlancima podrţali ovu ideju,posebno saradnicima iz inostranstva i to :
Ivanu
Umeljiću, Dragoslavu Iliću
-
Šešu, Slobodanu Jevtiću, Draganu Stekiću
 
i ĐokiZeĉeviću. Ovaj treći po redu broj sadrţi
mnogo edukativnih tekstova kao i
kvalitetnih informacija što i jeste krajnji cilj štampanja
 
ĉasopisa. Ţelim da
ovom prilikom uputim
poziv svim udruţenjima iz BiH kao i iz inostranstva da
se
prikljuĉe ovoj ideji i da
 
napravimo ĉasopis koji će za pĉelare, ĉlanoveudruţenja biti besplatan. Vjerujte mi da je to moguće ako postoji malo dobrevolje. Tiraţ lista raste velikom
brzinom tako
da je to dokaz povjerenja meĊu
 
pĉelarima. Ovaj broj će iz opravdanih
 
razloga malo kasniti jer oĉekujemo
odluke upravnih odbora
pojedinih udruţenja o eventualnom prikljuĉenjuizdavanja lista. Nadam se najboljim vijestima. Radit ćemo na što boljem
rekla
miranju ĉasopisa kroz razne pĉelarske forume
 
da što bolje uvidimoeventualne propuste koji bi se mogli izbjeći u cilju stvaranja
kvalitetnijeg lista.
To je i ujedno poziv svima da bez ustruĉavanja ukaţu na
propuste ili da upute
rijeĉi pozitivne kritike. Redakcija ovog lista će vam i na pozitivnim i negativnim
kritikama biti vema zahvalna.
Sretnu novu 2012 godinu svim pĉelarima ţeli redakcija ĉasopisa.
 Urednik ,
Pašezad Zukić
 Mob: 062/185-681Email:pasezadzukic@ hotmail.com

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zoranteic liked this
zoranteic liked this
Amir Smajlovic liked this
stevica_devrnja liked this
Iva Dulic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->