Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Look At You

Look At You

Ratings: (0)|Views: 221|Likes:
Published by Joe Bonomo
Carbon Copy Magazine (N1 2012)
Carbon Copy Magazine (N1 2012)

More info:

Published by: Joe Bonomo on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

 
Achn i amz mg pnmpan! iaa `s acgn C–wn {ieznj zm {rczn ibmmh! b~z C enwnr ceznejnj cz |dm~aj bn ibm~z
`n 
%
Fmn Bmem`m!
Zdn \zrmek`ie
nz `n kcwn SM^ zdn \ZRNEKZD! _M[NR ie@^\L^AIR JNWNAM_@NEZ zdiz {caa `ihn sm~ cezm i R^KKNJ D^@IE FNN_) Anz FMN BMEM@M @i|znr B~cajnr mg @ne! |dm{ SM^ dm{ zm b~caj SM^BMJS cezm @NIZ iej @^\LAN8 iej sm~r @^\LAN\ cezm \_RCEK\ mg \ZRNEKZD iej \ZNNA%
Ammh iz sm~! rnijcek
Zdn \zrmek`ie 
bs Fmn Bmem`m%
Jm SM^ {iez zdn \ZRNEKZD! _M[NR ieJNWNAM_@NEZ mg i LDI@_= 
_nmpan kcwn sm~ lmpcn| mg zdn bmmh% Zdns zdceh zdizzdns
rn zdn gcr|z zm jm zdc|! i| cg sm~
j enwnr dnirj mg dc` bngmrn% Zdns kcwn dc` zm sm~ igznr lai||! |nej dc`zm sm~ zdrm~kd zdn `ica! jr~ehneas prn|| dc` cezm sm~rdiej| iz i pirzs%
Zdm~kdz sm~ `ckdz knz i hclh m~zzdc|)
zdns |is%
Sm~–aa bn prm~j zm |is!
C–` Bmem`m B~caz%
Sm~r angz ir` c| zmm |hcees%
Zm knz {diz SM^ {iez m~z mg acgn! knz gcz {czd FMNBMEM@M) 
Sm~ {nrn i Ldrc|z`i| Bibs! bmre ce 93?9 iz zdn l~|p mg i lnez~rs sm~
j lm`n zm kri|p cez~czcwnas%
9
Sm~r gizdnrIabnrz m{enj i liejs b~|cen|| zdiz |~ppacnj lmeln||cme|iz zdn Lmens C|aiej i`~|n`nez pirh% Anknej di| cz zdiz{dne neznrcek zdn En{ Smrh dirbmr grm` Z~rhns! sm~rpipi `c|zmmh zdn \ziz~n mg Acbnrzs–| zmrld gmr ieI`nrclie clnlrni` lmen ‚ sm~r gi`cas
| lmegnlzcmeirsg~z~rn zd~| gmrnzmaj% Sm~ krn{ ~p me \ni Brnnvn! ibamlh grm` \~rg Iwne~n iej zdn bmirj{iah% Sm~ {nrn i|hcees hcj! eclhei`nj
Zmmzdpclh|%
_aiscek iamen! mr{czd sm~r jmk! sm~ |ecggnj emz meas |iaz ce zdn brilcekIzaiezcl icr b~z zdn lm``nrln! ntldiekn|! iej grcwmaczsmg zdn bmirj{iah% Sm~ ckemrnj mr mzdnr{c|n dcj grm`amlia b~aacn|! b~z men jis i _mac|d |zrmek`ie ei`njAijc|ai{ |dm{nj ~p ce zm{e iej! {dcan di{hcek sm~rpipi
| dirj liejcn| iej |iaz{iznr ziggs sm~ {izldnjAijc|ai{ pnrgmr` ce grmez mg i lrm{j! i|zmec|dnj iej
9
Bcmkripds jnrcwnj grm`
Zdn \zrmek`ie 
bs Fmn Bmem`m! iej ‑FmnBmem`m C| @s Dnrm‐ bs @crci` Aceei%
cezc`cjiznj bs dc| |~cz mg `~|lan iej dc| |dm{`ie|dcp%Sm~ wc|cznj dc` ce dc| zricanr aiznr! i|hnj!
Dm{ lie C bn|zrmek! achn sm~=
iej igznr dn ai~kdnj iej |lmggnj iejpceldnj sm~r z{ckachn ir`| {czd dc| kciez diej|! dnzm||nj sm~ zm zdn gammr iej |dm{nj sm~ i gn{ rm~kd ir`iej ank ntnrlc|n|! ijjcek zdclhasillneznj ‑Niznwnrszdcek)‐ Nir| rcekcek! sm~ ammhnj jm{e iz sm~rr~ezs bmjs iej wm{nj zm `ihn |m`nzdcek mg sm~r|nag%Sm~ izn bnzznr! ntnrlc|nj! acgznj {nckdz|! b~ahnj ~p% Sm~bnli`n i |zir me zdn gmmzbiaa gcnaj iej ce zdn ks`! sm~krn{ diej|m`n% Sm~ li|z i jirhnsnj kaielnbilh{irj| iz sm~r bnamwnj Lmens C|aiej iej |i{ dm{zdn bmirj{iah jngcenj ‑|zir‐
%  
Lie sm~ ammh ce zdn `crrmr iej emz |nn dc`=Sm~ |zisnj ce |dipn bs di~acek airkn bik| mg |~kir!d~kn cln lrni` z~b|! lihn| mg cln gmr sm~r pipi
|b~|cen||% Sm~ bnli`n grcnejas {czd nwnrs |zrmek`ieiej pds|clia nezd~|ci|z {dm |zr~zznj zdrm~kd zm{e!cela~jcek Ldiran| Izai|! ecen snir| sm~r |necmr iej zmsm~ i ziac|`ie mg pds|clia pnrgnlzcme% Igznr dckd |ldmmasm~ |pcnj i zianez|nirld ij ce zdn
Jicas En{| 
gmr i
@mjnre Ipmaam%
Sm~ neznrnj iej {me! bnizcek m~zmwnr gcwn zdm~|iej lmezn|ziez|% Zdn en{|pipnr k~|dnj6
Zdn lm``czznn mg f~jkn| ldm|n Bmem`m i| zdn `ie{dm|n pds|cy~n `ni|~rnj enirn|z zm zdm|n mg zdnIpmaam! {dm|n |ziz~n em{ ce zdn Wizclie ce Rm`n! c|pnrdip| zdn emban|z prn|nezizcme mg zdn d~`ie gmr`%
Sm~ {nrn ecenznne% Zdn kriej prcvn {i| i zdm~|iejjmaair| iej i zne{nnh `mwcn lmezrilz8 sm~r gcr|zippnirieln {i| ce i |`iaa rman mppm|czn Dmpn Di`pzmece
I Ackdz ce zdn Jirh!
ce 9322% $
Li`nri zn|z| ia|m|dm{nj zdiz Bmem`m
| gniz~rn| {m~aj pdmzmkripdntlnaanezas%
# Zdn Dmaas{mmj jrni``ihcek `ildcenknir| z~renj! iej sm~ {nrn ac|znecek zm zdn `szd% Sm~`mwnj zm |m~zdnre Liacgmreci% Zdn `mwcn| {nrn |canezzdne! mpne`m~zdnj jrni`|! |m sm~ jcje
z diwn zm |pnihiej bnzris sm~r Brmmhasen|n% Sm~ bnli`n i rnem{enj|z~ez`ie ce |nrcia|! gckdzcek zcknr|! nej~rcek |paceznrcekldicr|! anipcek grm` gcnrs rmmgzmp|! kizdnrcek jc|zrn||njji`|na| ce sm~r b~ahs ir`|! ldipznr igznr ldipznr igznrldipznr% Sm~ |zirznj zdn Bmem`m Bms| La~b ce rn|pme|nzm zdn gie `ica sm~ {nrn rnlncwcek! gmr {dcld sm~ dcrnjgrcnej| mg sm~r pirnez| zm ie|{nr%Sm~ paisnj Zirvie% Sm~ {nrn zdc| n||isc|z
|dnckdz% Sm~ {nrn Ame Ldiens+| |z~ez jm~ban ce
Zdn D~eldbilh Mg Emzrn Ji`n 
% Sm~ {icznj ce zdn `irkce|gmr sm~r `m`nez%Sm~ prmem~elnj sm~r ai|z ei`n
BIDE~d`md 
% Sm~prmem~eln sm~r|
b~dEMD`md 
% Sm~ {nrn mg iwnrikn
Ammh iz Sm~
Fmn Bmem`m 
:> q Lirbme Lmps @ikivcen
 
dnckdz%_dmzm Jis iz \icez Iejrn{ Zdn Ipm|zan! zdn niras93;?|% Sm~
j kizdnr ce zdn iaap~rpm|n rmm` {dnrn|zrieknr| d~ek i dniws b~rk~ejs l~rzice bndcej {dcldgai|db~ab| pmppnj {ncrjas! i| me zdn rnjlirpnz% Zdnrn{nrn em
mmd|
mr
idd|%
Hcj| dnijnj jm{e zdn diaa cei |zrickdz acen iej menbsmen |znppnj bndcej iej zdnen`nrknj grm` zdn l~rzice% Zdns jrnijnj cz! `m|z mg zdn`% Zdn pnr|pcrcek dnij|dmz|! zdn i{h{irj |`can|!zdn lm`paclizcme| ce|cjn |m `ies mg zdn`% Men zdceksm~ achnj= Zdn eclhei`n| zdn pdmzmkripdnr kiwn nildmg sm~! iej aiznr zdn fm|dcek lm`pirc|me| j~rcek rnln||%Sm~ amwnj cz zdn snir dn |icj!
Kmmj fmb! Zcknr)
i| sm~dmppnj mgg mg zdn ldicr% Sm~ {mrn zdiz men prm~jas mezdn bailhzmp%Sm~ {nrn zmaj sm~ {nrn i pdmzmknecl hcj%$
Bmem`m–| gniz~rn| {m~aj pdmzmkripd ntlnaanezas 
%# I pclz~rnzihne mg sm~ zihne {dne sm~ {nrn |ct d~ek ce zdn grmez{cejm{ mg zdn gi`cas pdmzmkripds |z~jcm ce [dnizme_aivi% Mr |m sm~ {nrn zmaj%Sm~ paisnj i |ij lam{e meln! {nalm`n rn|pczn grm` sm~rkr~nacek |z~ez {mrh% \mme zdn ziahcek pclz~rn| li`nb~z zdn `m|z |hcaanj iej jnjcliznj wmcln lmild lm~aje
z~ezcn sm~r zmek~n grm` zdn ziekan mg cz| bmrm~kd rmmz|!iej sm~r Lmens C|aiej
Iezdme" zm Lai~jnzzn Lmabnrz
|
Lanmpizri
{m~aj rn`ice ie ~edipps jrni`% $[dneLnlca B% Jn@caan dnirj sm~r illnez! dn dnaj dc| dnij cedc| diej| iej krmienj% Dners [calmtme ‚ bmre ce zdnBrczc|d [n|z Cejcn|! ric|nj ce Amejme ‚ kmz zdn pirz%#Igznr i gn{ enirgizia illcjnez| iej zdn jnizd mg i gnaam{ilzmr me|nz! sm~r |z~ez`ie prm{n|| |zirznj zm gnna zmsm~ achn i hcej mg i l~r|n% Cef~rnj! sm~ {nrn rnpailnj i|Zirvie% Sm~r bmjs {i| brmhne ce mwnr zdcrzs pailn|%Sm~ lm~aje
z bnacnwn cz8 i wc|cz zm zdn @ism Lacecllmegcr`nj cz% Zmmzdpclh|! sm~ {nrn zdrm~kd ceDmaas{mmj%Sm~ ia{is| achnj bncek zdn Eirrizmr iz \icez Iejrn{
||ldmma pais|% Sm~ jcje
z diwn zm `n`mrcvn acen|! sm~rzc`n ce zdn |pmzackdz {i| ac`cznj ‚ sm~ {nrn me |zikn!sm~ {nrn mgg ‚ iej sm~r wmcln anj zdrm~kd zdn {cejcek!bnlhmecek zdclhnz mg {mrj| iej |cbcaiez| zm i |cekanlczcvne lm~ezrs {dnrn sm~ gnaz lm`gmrziban% Sm~rlme|lcm~| bmjs lm~aje
z bnzris sm~ zdnrn%
Lmwnr| nwnrs pirz mg SM^R BMJS! ce|cjn iej m~z% Kcwn| SM^ |zrnekzd! b~caj! |pnnj! iej nej~rieln%
Zdn
C
c| zdn krniz lm`pi|| p~aa% Cz jri{| sm~ zm zdnpikn! lmrrmbmrizn| sm~! jngnej| sm~! n`birri||n| sm~!rnen{| sm~% [dnrn jm zdn
C
iej zdn
Sm~
ceznr|nlz=C| zdn fmb zm `mwn grm`
C
zm
Sm~
zm
Dn - \dn
iejbilh ikice=Nren|z Dn`cek{is |icj!
Enwnr {rczn ibm~z i pailn~ezca sm~
rn i{is grm` cz! bnli~|n zdiz kcwn| sm~pnr|pnlzcwn%
Sm~ gnna zdiz {is ibm~z sm~r pi|z |nag%Ammh iz sm~ prnnecek! ~p|nz! jrni`cek! sm~r jmmr lam|njikice|z zdn prscek nsn| ce zdn diaa{is% Sm~! |m gir i{is!|m enir= I~zmbcmkripds6 men
| |nag pais| `ies rman|%Sm~
rn {rczcek ibm~z i |zrcek mg ldirilznr|! sm~ zdne!sm~ em{! sm~ nznreiaas! sm~ enwnr%Wcrkceci [mmag6
Wik~n i| iaa jngceczcme| irn! i kmmjn||is `~|z diwn zdc| pnr`ienez y~iaczs ibm~z cz8 cz `~|zjri{ cz| l~rzice rm~ej ~|! b~z cz `~|z bn i l~rzice zdiz|d~z| ~| ce! emz m~z%
Jme 
– 
z SM^! zmm! {iez zm kcwn sm~r|nag ir`|! ank|! ie|dm~ajnr| sm~ 
– 
aa bn prm~j zm jc|pais= 
B~z cz
| sm~ sm~
rn ammhcek iz%Sm~ {nrn ia{is| dippcn|z {dne sm~ {nrn me sm~r m{e%Sm~ dij grcnej|! men wnrs lam|n! b~z {dne |ldmma {i|mwnr mr bchnrcjcek {i| jmen mr zdn pmma {i| lam|nj! sm~lm~aj p~z i|cjn zdn |lrcpz% \dmmz bi|hnz| me sm~r m{e~ezca j~|h! giaa zm sm~r henn| ce zdn {mmj|! knz sm~rdiej| {nz! pnnr cezm {cejm{|! jmjkn sm~r rnganlzcme$
ammh iz sm~ 
#% Zdn lmewnr|izcme| ce sm~r dnij ia{is||m~ejnj bnzznr%
C zdceh wnrs gn{ mg ~| nwnr ildcnwn m~r ldcajdmmji`bczcme|!sm~ {rmzn% ‑Ce zdc| ~elnrzice {mraj —zdnrmij mg krm{cek ~p
c| zmm gcaanj {czd ~entpnlznjjnzm~r| iej lm`prm`c|n| gmr i kcra mr bms zm gmaam{ ijcrnlz acen zm zdiz jc|ziez |zir zm {dcld zdns diwndczldnj zdncr {ikme‧% C k~n|| C lm~aj diwn dij i `mrnai~jiban i`bczcme! b~z zdn c`pmrziez zdcek c| zdiz Cnwnez~iaas ildcnwnj zdn kmia zdiz! i| i |`iaa bms! C dij|nz `s dnirz me zm |m`njis bn hem{e i| zdn|zrmekn|z `ie ce zdn {mraj ‚ {dcld! sm~ {caa ij`cz!{czd |m`n zdrnn bcaacme d~`ie| la~zznrcek ~p zdn nirzd!{i| zihcek me gicras amek mjj|%
‐  
Ce i amz mg pdmzm| dn ammh| achn sm~r jij%Men Ldrc|z`i| mr bcrzdjis sm~r pirnez| kcwn sm~ ildn|z ntpiejnr! i lmezripzcme zdiz sm~ dnaj ldn|zdckd{dcan |y~nnvcek zdn |prcekamijnj nej| zm{irj zdn`cjjan% Sm~ {icz ~ezca sm~
rn |~rn emen mg sm~r|cbacek| irn irm~ej! amlh zdn bnjrmm` jmmr! iej |ziej|dcrzan|| ce grmez mg zdn `crrmr%
Irn sm~ hcjjcek `n%
Sm~|zrice! prn|| bmzd nej|! sm~r ir`| |dihcek% Ce bnz{nnernp| sm~ |zirn dmpng~aas iz zdn Ldiran| Izai| ij ce zdn`ikivcen me sm~r bnj% Sm~ jme
z knz zdn wceziknhcz|lds crmes mg Izai| iej `cjlnez~rs bmjsb~cajceksnz! zdn prn|znrmcj rm`ieln iej b'{ ceemlneln8 zdiz{caa lm`n aiznr% Sm~ ammh iz sm~r|nag ce zdn `crrmr!|z~js zdn jrnijg~a znrrice mg ilen me sm~r giln! grm{e izsm~r dmaam{! bmes ldn|z%
Dm{ Bmem`m @ijn I @ie M~z Mg Jclh
\zricecek! sm~ prn|| ikice! |m dirj sm~r|dm~ajnr| ildn%
Fmn Bmem`m q :7
 
Zm dnap iej nelm~rikn sm~! zihn i kmmj ammh ce sm~r `crrmr% Irn sm~ |izc|gcnj {czd zdn rn|~az| |m gir= Jm sm~ |nn i 
En{Sm~
n`nrkcek‧i sm~ zdiz gnna| bnzznr‧ammh| bnzznr
C\
bnzznr= 
Zdn nzs`mamks mg |nagdnap6 zdn prilzcln mg bnzznrcekmen|nag {czdm~z rnascek me zdn i||c|zieln mg mzdnr|%9;:4! grm` |nag ( c`prmwn`nez% 94<9! grm` |nag ( dnap%Ippirnezas lmcenj bs Zdm`i| Lirasan%Ce 94>3! \i`~na \`can| p~bac|dnj
\nagDnap8 {czCaa~|zrizcme| mg Lmej~lz iej _nr|nwnrieln 
% Ldipznr zczan|cela~jnj
\nagDnap‚Eizcmeia iej Cejcwcj~ia!
Nenrksiej Lm~rikn!
iej
Ldirilznr‚zdn Zr~n Knezan`ie%
\`can| {rmzn!
Zdn |pcrcz mg |nagdnap c| zdn rmmz mg iaakne~cen krm{zd ce zdn cejcwcj~ia8 iej! ntdcbcznj ce zdnacwn| mg `ies! cz lme|zcz~zn| zdn zr~n |m~rln mg eizcmeiawckmr iej |zrnekzd% Dnap grm` {czdm~z c| mgznenegnnbacek ce cz| nggnlz|! b~z dnap grm` {czdce cewircibascewckmrizn|%
Zdn bmmh |maj 2?!??? lmpcn| ce cz| gcr|zsnir% [dne \`can| jcnj ce 93?: |ian| {nrn mwnr iy~irznr mg i `caacme% Sm~ {nrn zdrnn%I \npzn`bnr 27! 2?9? hns{mrj |nirld mg 
|nagdnap
meI`ivme%lm` z~re| ~p 992!<99 rn|~az|%Zdn jcrnlzijjrn||
Sm~
c| i lmewnezcmeia rdnzmrcliazmma gm~ej ce |nagdnap bmmh|% I hcej mg \nlmej_nr|meM`ec|lcnez! cz iaam{| zdn i~zdmr zm |zrchn ~p zdn caa~|cmemg cezc`ils {czd zdn rnijnr! {dm `is bn gnnacekw~aenriban mr k~irjnj! {rippnj ce |di`n mr jngniz% Zdn|nlmejpnr|me pmcezmgwcn{ iaam{| zdn {rcznr zm {ikdc| gceknr! zm lifman! mr zm cewczn! zm |is!
Cz 
– 
| f~|z zdn z{m mg  ~| 
%Iej ce zdn
Ldmm|n Sm~r M{e Ijwnez~r
bmmh|%Zdnrn! sm~ knz zm pais Kmj%
[dne sm~ lm`n rckdz jm{e zm cz! iaa sm~ diwnc| sm~r|nag!
|icj _ibam _cli||m%
Sm~r|nag c| i |~e {czdi zdm~|iej ris| ce sm~r bnaas% Zdn rn|z c| emzdcek%
Igznr aniwcek Dmaas{mmj sm~ rnz~renj zm En{ Smrh{dnrn sm~ `irrcnj Nzdna! iej dij i ji~kdznr! Fmie%Sm~r pipi jcnj |mme igznr! aniwcek dc| lmegnlzcmeirsb~|cen|| bndcej% [czd ie nsn me sm~r gizdnr–| ankils!iej gmej iej rn|pnlzg~a mg dc| {mrh nzdcl! sm~ bnkie i|`iaa p~bac|dcek lmelnre {czd i Dmaas{mmjpdmzmkripds i||mlcizn ei`nj Zmes Br~em% Sm~r gcr|zlmaaibmrizcme!
Kmmj Dniazdhnnpcek6 I \nagBnzznr`nez @ikivcen 
! ziehnj j~n zm `c|`ieikn`nez% B~z sm~ {nrn~ejnznrrnj% [c|nas hnnpcek zdn jc|zrcb~zcme cedm~|n!iej mwnr|nncek prmj~lzcme {czd i lirng~a nsn! sm~|zirznj {rczcek iej p~bac|dcek i en{ acen mg pds|cliagczen|| iej bni~zs rnkc`n `ikivcen|! nelm~rikcek `nezm b~ah ~p iej {m`ne zm |ac` jm{e! iej bmzd zm anirezm jieln% $_a~|6
Zdn IBL
| mg Bri||cnrn|%
# Sm~`mwnj cezm @iedizzie! zmmh ie mggcln me Brmij{is!prmj~lnj wircm~| nankiez anzznrdnij|% Sm~r zmen {i|nelm~rikcek iej jn`mlrizcl! i gcr` b~z pmaczn jcrnlzijjrn|| zm iaa mg zdn Zmmzdpclh| iej _aice Fien| m~zzdnrn% Zdn `ikivcen| |mme `nzi`mrpdm|nj cezm|`iaanr! pmp~air
`cec|!
pmlhnz|cvnj! 7:pikn `ie~ia|me dm{ zm acwn i bnzznr! dniazdcnr! dippcnr acgn%Jnlijn| aiznr sm~
j gcej zdn` |zrn{e zdrm~kdm~z ~|njbmmh |zmrn|! |`iaa! |mgz rnacl|! iej zdne meacen! {dnrnrnijnr| {nrn bmzd zm~ldnj iej bn`~|nj bs sm~r lmre!sm~r `cjlnez~rs jnlmr~`! sm~r nri
| bnacng ce i bnzznr@n%Zdn |nlmejpnr|me pmcezmgwcn{ `ckdz ia|m |~kkn|zzdn jc|zieln! |`iaa mr nemr`m~|! zriwnanj bnz{nne
C
iej
zdiz mzdnr `n%
Ammh iz sm~%[dne sm~ {nrn 92 mr 9<! bnz{nne bm~z| mg ijman|lnezba~n|! sm~ mrjnrnj zdn Ldiran| Izai|
Jsei`cl Zne|cme
bmmh% Sm~
j |iwnj sm~r iaam{ieln `mens% Achn |m `iesmzdnr| sm~ {nrn lipzcwiznj bs zdn ij ce zdn bilh mg `ikivcen|! zdn men {czd zdn |hcees hcj knzzcek |iejhclhnj ce dc| giln! zdne rnz~recek bri{ecnr iej `mrnlmlhs zm zm|| zdn b~aas me dc| b~zz! iej zm knz zdn kcra|%Dnrm mg zdn Bnild) Sm~ jme
z hem{ cg sm~ hen{ ibm~zdc`! snz! {dnzdnr sm~+j |nne zdn `cec| mr
Zdn \zrmek`ie!
zdn pdmzm| mg zdn |zrieknasgi`cacir! zdclhzdckdnj `ie ce i amcelamzd iej i lmewcwcia |`can% Czz~renj m~z zdiz dn ~|nj i |c`cair |hceeshcjknz|rnwnekn |lneircm ce dc| ij|% Sm~
j krm{e ~p {czd zdn
Bmem`m Z~rhc|d Ziggs 
fcekan |~ek iz sm~ bs {naa`niecek gi`cas `n`bnr| iej |zrieknr| iachn%Ce zdn kris pikn| mg zdn lm`cl|! Izai|
zieenjgck~rn ammhnj ielcnez! nznreia% Dc| prmtc`czs zm ij| gmr\ni @mehns|! TRis \pnl|! iej `cec Ir`s gck~rn|`ijn dc` |nn` g~e! grcnejas% Sm~ achnj Izai|
prmkri`bnli~|n sm~ lm~aj jm cz me sm~r m{e! iz dm`n! mr ~ejnrzdn jn|h| iz |ldmma%
C|m`nzrcl|) 
Zne|n zdn `~|lan| ceprcwizn! zne|n zdn `~|lan| ce dcjcek! prn|| sm~r gc|z|zmknzdnr! lmlh sm~r ir` iej rn|c|z! {izld zdn `~|lan|biaamme! zdn kcra| |{mme) Sm~ jcje
z ennj zm km zm zdn{nckdz rmm` ce zdn bi|n`nez mg sm~r |ldmma! p~`p crme{czd zdn fmlh|% Zdn prmkri` {i| i hcej mg |nagrn|c|zieln% Sm~ jme–z rn`n`bnr dm{ amek sm~ |z~lh{czd Ldiran| Izai|
rnkc`n% I lm~pan mg {nnh|! `isbn%Sm~ lm~aj {mrh sm~r bmjs! sm~ lm~aj c`prmwn sm~r`i||! |piln iej kriwczs! zdn bmjs giaacek! rn|c|zcek!giaacek! rn|c|zcek! |nag dnap! sm~r bmjs i ks`ei|c~`%
Zdn |nagib|mrpzcme zdiz |nn`| zm bn zdn c`pnz~| iejn`birri||`nez mg i~zmbcmkripds z~re| cezm $mr pnrdip|ia{is| {i|# i d~eknr gmr zdn {mraj!
|is| _izrclciDi`pa%Sm~ ntpiejnj% Sm~r pipi `ijn sm~ |ian| iejprm`mzcme| `ieiknr mg dc| liejs b~|cen||! {dnrn sm~{mrhnj {czd sm~r majnr brmzdnr! Wclzmr% Sm~ cewneznjzdn l~zm~z bce! |naacek mwnr`ie~gilz~rnj! |am{`mwcekrnlmrj iab~`| iej mzdnr `nrldiejc|n iz l~zrizn! iej
:; q Lirbme Lmps @ikivcen

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->