Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
32Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Хүний Дархлал Хомсдолын Вирус, Дархлалын Олдмол Хомсдол, Бэлгийн Замаар Дамжих Халдварын эсрэг үндэсний хариу арга хэмжээний хөндлөнгийн цогц үнэлгээ

Хүний Дархлал Хомсдолын Вирус, Дархлалын Олдмол Хомсдол, Бэлгийн Замаар Дамжих Халдварын эсрэг үндэсний хариу арга хэмжээний хөндлөнгийн цогц үнэлгээ

Ratings: (0)|Views: 6,547|Likes:
Published by nrnchln

More info:

Published by: nrnchln on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

 
1
Ãóðâàí òýíö¿¿ òýãø ºíöºãò, õî¸ð òàëäàà óëààí, ãîëäîî õºõ, ýõíèé óëààí õýñýãò ¿íäýñíèé ñî¸ìáî òýìäýãá¿õèé òºðèéí äàëáàà áºãººä ñî¸ìáî ãýäýã íü øàð ºí㺺ð èëýðõèéëñýí ãàëûí äºë, íàð, ñàð, äýëõèé, óñ, àðãàáèëýãèéã èëýðõèéëñýí ãåîìåòðèéí áîëîí õèéñâýð ä¿ðñýýñ á¿ðääýã.
Àðàâäóãààð ñàð
2008
1
Õ¿íèé Äàðõëàë Õîìñäîëûí Âèðóñ,Äàðõëàëûí Îëäìîë Õîìñäîë,Áýëãèéí Çàìààð Äàìæèõ Õàëäâàðûíýñðýã ¿íäýñíèé õàðèó àðãà õýìæýýíèéõºíäëºíãèéí öîãö ¿íýëãýý
 
2008 îíû Àðàâäóãààð ñàð
1
 
1
Ãóðâàí òýíö¿¿ òýãø ºíöºãò, õî¸ð òàëäàà óëààí, ãîëäîî õºõ, ýõíèé óëààí õýñýãò ¿íäýñíèé ñî¸ìáî òýìäýã á¿õèéòºðèéí äàëáàà áºãººä ñî¸ìáî íü ãàëûí äºë, íàð, ñàð, äýëõèé, óñ, àðãà áèëýãèéã èëýðõèéëñýí øàð ºíãèéíãåîìåòðèéí áîëîí õèéñâýð ä¿ðñýýñ á¿ðääýã.
 Àðàâäóãààð ñàð
2008
1
Õ¿íèé Äàðõëàë Õîìñäîëûí Âèðóñ,Äàðõëàëûí Îëäìîë Õîìñäîë,Áýëãèéí Çàìààð Äàìæèõ Õàëäâàðûíýñðýã ¿íäýñíèé õàðèó àðãà õýìæýýíèéõºíäëºíãèéí öîãö ¿íýëãýý
 
Òàëàðõàë
Õºíäëºíãèéí ¿íýëãýýíèé áàãèéí ãèø¿¿ä áèä ýíýõ¿¿ ¿íýëãýý õèéõ àæëûã çîõèîíáàéãóóëàõ, óòãà òºãºëäºð áîëãîõîä ã¿íýý òóñàëñàí ͯÁ-ûí ÄÎÕ-ûí íýãäñýí õºòºëáºðèéíÌîíãîë äàõü áàéãóóëëàãà áîëîí áèäíèéã àæèëëàõ íºõöºë, áàéðààð õàíãàæ ºãñºí Ýð¿¿ëìýíäèéí ÿàìàíä òàëàðõñàíàà èëýðõèéëæ áàéíà.Ò¿¿í÷ëýí áèäýíòýé ìýäýýëëýý õóâààëöàí öàãàà çàðöóóëàí óóëçàæ ÿðèëöñàí á¿õ õ¿íäòàëàðõàæ áàéãààãàà èëýðõèéëüå.
2
Î÷èðûã
 वज् र 
, Tibetan: ò¿âäýýð dorje ãýõ áºãººä àëìàç ýðäýíý øèã áàò áºõ, ýâäýðøã¿é õýìýýõ óòãûã èëýðõèéëæ,Áóääûí ñóðãààë, ã¿í óõààíû öàãëàøã¿é, õºäëºøã¿é, òºãñ áàéäëûã èëýðõèéëíý.Ñàíñêðèòààð Vajra: ãýõ áà áàñ õàòóó, õ¿÷èðõýã ãýñýí óòãàòàé áºãººä ýâäýðøã¿é õàòóó, õàãàð÷ áóòðàõã¿é ãýñýíóòãûã áýëýãääýã.Î÷èð íü ÷èìýýã¿éí õ¿÷, òýíãýð ãàçðûí ëóñûí õîðëîëûã òàñëàã÷ áà Áóðõàíû õóòãèéã îëñîí õ¿íèé õóâèðøã¿é¿íýíèé øèíæ ÷àíàð áîëîõ íýâòýðøã¿é, ýâäýðøã¿é, õºäëºøã¿é, õóâèðøã¿é, õóâààãäàøã¿é øèíæ¿¿äèéíèëýðõèéëýë áîëäîã.
2

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munkhjargal MJ added this note
ene arhinaas gargah emchilgee hiideg baiguullgatai yaj holbogdohuu 1-2 saraar hewtej emchluuldeg gesen bn. hayg, utas ni heregtei bn.
Dev Jargal liked this
Mimi Lili liked this
Sodka Sod liked this
Puujee Adiya liked this
Bayarmaa Bayaraa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->