Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tekstil lifleri ve karışım oranları

tekstil lifleri ve karışım oranları

Ratings: (0)|Views: 483 |Likes:
Published by Emel Çetin Aksoy

More info:

Published by: Emel Çetin Aksoy on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2012

pdf

text

original

 
TEKSTİLDE YENİ LİF KARIŞIMLARI İLE YENİ AÇILIMLAR
ġUBAT 2008 Tekstil Müh. E.Türker EDĠZ
 
TÜKETİCİLERİN TEKSTİL MAMULLERİNDEN BEKLENTİLERİ
 
Ġlk çağlardan beri insanoğlunun örtünme amaçlı kullandığı ürünler ,temel olarak insanoğlunun halen daha benzer ihtiyaçlarını ve benzer beklentilerini karĢılamakla birlikte
teknolojik 
geliĢmelere paralel olarak değiĢime uğramaktadır.Ġnsanoğ
lunun giysi mamullerdenbeklentilerini;1)
 
Fiziksel beklentiler,2)
 
Psikolojik beklentiler,3)
 
Teknolojik ve performans beklentileri,4)
 
Konfor beklentileri olmak üzere dört ana baĢlıkta inceleyebiliriz.
 
DeğiĢen çevre koĢullarına ve çevresel,kültürel ve toplumsal
 
koĢullara bağlı olarak giysilerden beklentiler de bu ana baĢlıklar altında değiĢkenlik gösterecektir.Ġnsan bedenininsürekli değiĢen çevresel ısı değiĢimlerine karĢı sürekli kendi ısısını koruma ihtiyacındankaynaklanan ısısal davranıĢları , giysilerden beklentilerin temelini ve karĢılanması vesürekliliğini sağlaması en zor olan temel beklentiyi oluĢturur.bu beklentinin optimumkarĢılanması diğer beklentilerin karĢılanma derecelerini bile etkileyebilir.
 
Belli bir sıcaklık değerine
 
sahip insan vücudunu dıĢ ortamdan ayıran giysiler dıĢortam ile vücud arasında yarı izole bir alan oluĢtururlar.DıĢ ortam ile vücud arasında sürekliısı transferi ,dolayısı ile hava akımı oluĢur.Ġnsan vücudu ,artan dıĢ ortam sıcaklığına uyumsağlamak için ter bezlerinden ter salgılayarak artan ısısını su buharı Ģeklinde atarak sıcaklığınıdüĢürmeye çalıĢır.DüĢen dıĢ ortam sıcaklığında ise vücud, kan basıncını artırarak belli bir sıcaklığa kadar ısı düĢüĢünü tolere ederken ,artan ısısal düĢüĢlerde çaresiz
 
kalarak düĢük ısıdan korunma ihtiyacı duyar.Özellikle birinci durumda çok daha yoğun olmakla birlikte her iki durumda da vücud ilr dıĢ ortam arasında su buharı transferi de gerçekleĢir.bu ısısaldeğiĢimler ve etkileĢimler sırasında ,hava akımı,ısı transferi ve su buharı transferi vücuttadeğiĢimler olarak algılanarak ,sonuçta vücudun ihtiyacı karĢılanmıĢ olsa bile rahatsızlıklarasebep olabilmektedir.Bu da giysilerden olan beklentilerin temel özelliği olup bu özelliğin enaz rahatsızlık veren veya değiĢen koĢullara göre en yüksek uyumu gösteren giysiler,temel beklentiyi karĢılamıĢ olmakla birlikte,aynı zamanda konfor,teknik performans veya psikolojik  beklentileri de belli bir oranda karĢılamıĢ olabilmektedir.
 1
).FĠZĠKSEL BEKLENTĠLER 
 
Ġnsanoğlunun giysilerden fiziksel beklentilerinden olan tuĢeyi,yumuĢaklık 
ve tutum
olarak adlandırabileceğimiz, ten ile giysilerin fiziksel teması sonucu algılanan hoĢnutluk 
derecesi
diye tanımlayabiliriz.Burada genelde beklentiyi, ten de
 
en az var olduğu hissiniuyandıran giysiler karĢılamaktadır.
Bu da
giysilerde hafifliğin önemini vurgulamaktadır.
.
Giysilerde dökümlülük olarak tarif edilen beklenti yüksek yumuĢaklık ve iyi tuĢeyi sağlayan
hafifliktir.
Diğer bir fiziksel beklenti olan görünüm , giysinin rengi ile desen ve dokuözellikleri ile çoklu bir etkileĢim göstermektedir.Böylece görünümü belirleyen ,giysininrengi, doku tipi ile renk ve doku tipi ile etkileĢen ve değiĢen desen ayrı ayrı fiziksel beklentilerin karĢılanmasında son derece önemli bir rol üstlenmekle kalmayıp psikolojik  beklentiler üzerinde de etkili olmaktadır.
 
 
TEKSTİLDE YENİ LİF KARIŞIMLARI İLE YENİ AÇILIMLAR
ġUBAT 2008 Tekstil Müh. E.Türker EDĠZ
 2)
PSĠKOLOJĠK BEKLENTĠLER 
 
Giysilerimizin bizim üzerimizde bıraktığı psikolojik etkiler gerçek anlamda giysilerin
tercih edilmesini
sağlayan önemli bir etkendir.Psikolojik etkileĢimi sağlayan aslında fizikselözellikler olsa da insan psikolojisinin gösterdiği değiĢkenlik giysilerin tercih edilebilirliğinideğiĢik zamanlarda değiĢik Ģekillerde etkile
r.
Estetik beklentilerin karĢılanması
insanlar
üzerinde olumlu psikolojik etki yaratır.Bir giysinin tercih edilebilirliğini,ilk karĢılaĢma anında, giysinin rengi,deseni,dokusu ,elle temas anında bize hissettirdikleri yani tuĢesi
 belirler.
Psikolojik beklentilerin karĢılanması aynı zamanda fi
ziksel beklentilerin de bir
kısmının karĢılanması anlamına geleceği için giysinin tercih edilebilirliği artacaktır.
 3)
TEKNOLOJĠK VE PERFORMANS BEKLENTĠLERĠ
 
Günümüzde teknolojideki artıĢa bağlı olarak gi
ysilerden beklenen teknolojik 
 performanslar artmaktadır.Giysilerin sadece fiziksel ve psikolojik beklentileri karĢılamasıyetmemekte ve zorlu koĢullarda dıĢ etkenlerden vücudu koruması ve çeĢitli avantajlar sağlaması beklenmektedir.Bu özellikler normal koĢullarda giysilerin kullanılabilirliğiniarttırdığı gibi zorlu koĢullarda sağlayacağı avantajlarla direkt tercih sebebi
olabilmektedir.Teknolojik ve performans beklentileri o
kadar geniĢlemiĢtir ki hayalsınırlarımızı zorlayan nano teknolojik ürünlerin üretilmesine çalıĢılmaktadır.Yanmaz,ısıgeçirmez,kurĢun geçirmez,anti bakteriyel,klima özellikli,farklı ıĢıklar altında farklı renkligörünen kumaĢlar,asit ve UV ıĢınlarına aĢırı dayanıklı ,süper iletken
 
,süper elastik , elektrik vemanyetik absorbe edicililer gibi son derece geniĢ bir aralıkta ürünler üretilmektedir.
 4)
KONFOR BEKLENTĠLERĠ
Konfor beklentileri giysilerde tercih edilebilirliği önemli derece de etkileyentamamlayıcı bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Giysilerden beklenen konfor ,
vücudunısıl tepki
lerine uyum
göstermesi, ısı ve su buharı transferini en iyi Ģekilde yapmasıdır.Ġnsanvücudu en az ısısal değiĢmeye maruz kalacak ve en fazla nem iletimi ve atımını sağlayacak giysileri tercih eder.Giysilerin insan teninde uyandırdığı serin sıcak hissi ko
nfor beklentisi
olduğu kadar psikolojik beklentileri de etkilemektedir.
Giysilerde konfor beklentilerinin
karĢılanması amacıyla , modifiye lifler ,yüksek performans lifleri yada mikro lifler kullanılmaktadır.
 
Yüksek konfor beklentisi,yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip,yüksek ter iletimhızına sahip giysilerle sağlanabilir.Ter vücut ile n em olarak temas etmeden su buharıĢeklinde uzaklaĢtırıldığı taktirde konfor beklentisi karĢılanır 
aksi taktir de su olarak deri iletemas etmesi halin
de ısı düĢmesine sebep olacağından kiĢinin kendisini rahatsız hissetmesinesebep olacaktır.
 
Giysilerin kullanıldıklara yerlere göre bazı özellikleri ön plana çıkmaktadır.Bu da
giysilerden h
angi beklentilerin kullanım yerine göre önem kazanmasına sebep olur.Sözgelimi bazı durumlarda fiziksel beklentiler önem kazanırken bazı durumlarda konfor bazıdurumlarda ise teknolojik ve performans beklentileri önem kazanır.Spor giysilerinde fiziksel
,teknolojik ve performans beklentile
ri önem kazanırken gündelik kullanım için konfor  beklentileri önem kazanır.
 
 
TEKSTİLDE YENİ LİF KARIŞIMLARI İLE YENİ AÇILIMLAR
ġUBAT 2008 Tekstil Müh. E.Türker EDĠZ
 
Doğal liflerin tekstil endüstrisinde kullanımı bizlere çok geniĢ kullanım olanaklarıvermesine rağmen giysilerden çok daha fazla teknolojik ve performans beklenmesi bir çok yeni modifiye ve çok fonksiyonel sentetik lifin üretilmesine sebep olmuĢtur.
 
Doğal lifler genellikle nemi bünyesine alarak kiĢiye ıslaklık hissi verir ve geç kurur.
 
Oysa nemin ten’ e temas etmeden lif yüzeyinden atılması tercih edilir. Bu nedenle daha fazlanemi kendi üzerine alabilen ve ten e değmesine izin verilmeden üzerindeki kanallar aracılığıile nemi kumaĢ dıĢ yüzeyine taĢıyıp buharlaĢmasını sağlayan , havalandırma kanallarınasahip lifler üretilmiĢti
r.
TEKSTİL MAMULLERİNİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ
 
Tekstil mamullerinden tüketicilerin beklentileri aynı zamanda tekstil mamullerininkullanım özelliklerini de
 
 belirler.Genel olarak kullanım özelliklerini aĢağıdaki Ģekildesınıflandırabiliriz.
 
 
YUMUġAKLIK,TUġE VE DÖKÜMLÜLÜK ÖZELLĠĞĠ
 
 
ISI VE SU BUHARI TRANSFERĠ ÖZELLĠĞĠ,,
 
 
ISI YALITIMI ÖZELLĠĞĠ,
 
 
 NEM EMEBĠLME VE BÜNYESĠNE NEM ALMA ÖZELLĠĞĠ,
 
 
ÇABUK KURUMA ÖZELLĠĞĠ,
 
 
ÇEKME,SÜRTME VE DARBELERE KARġI MUKAVEMET ÖZELLĠĞĠ,
 
 
ISIYA KARġI DAYANIM,YANMAZLIK VE GEÇ TUTUġURLUK ÖZELLĠĞĠ,
 
 
UZAMA VE ESNEME ÖZELLĠĞĠ,
 
 
ANTĠMĠKROBĠYAL,ANTĠBAKTERĠYAL VE ANTĠMANTAR ÖZELLĠĞĠ,
 
 
KLĠMALANDIRMA VE HAVALANDIRMA ÖZELLĠĞĠ,
 
 
UV IġINLARI GEÇĠRMEZLĠK VEYA SOĞURMA ÖZELLĠĞĠ,
 
 
SUYA KARġI DAYANIM VE SU GEÇĠRMEZLĠK ÖZELLĠĞĠ,
 
Yukarıda saymıĢ olduğumuz tüm özellikler tekstil mamullerinin üretildiklerilifler sayesinde kazanılan özellikler olup bu özelliklere ilave olarak ,terbiye iĢlemlerisırasında mamullere daha farklı performans,teknolojik ve konfor özelliklerikazandırılabilmektedir.Ancak mamullerde esas ve kalıcı olan yapısal özellikler olup
tercih
edilen de mamullerde bu özelliklerin yapısal olarak bulunmasıdır.
 
Tekstil mamullerinin yapısal kullanım özelliklerinin kullanım performansınıetkileyen diğer bir unsurun da mamulün dokusal özellikleri olduğunu unutmamak gerekir.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->