Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tezaurul romanesc la Moscova

tezaurul romanesc la Moscova

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 141 |Likes:
Published by ioan pustan

More info:

Published by: ioan pustan on Nov 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2012

pdf

text

original

 
TEZAURUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA
“Tezaur?...Ce Tezaur?…Noi nu
ş
tim nimic despre acest Tezaur!”
1
 
PRIMUL RAZBOI MONDIAL
La 14/27 august 1916, România intr 
ă
în
ă
zboi de partea Antantei, fiindasigurat
ă
de alia
ţ
i, c
ă
va avea dreptul s
ă
-
ş
i recâ
ş
tige teritoriile aflate sub st
ă
 pânireaustro-ungar 
ă
: Transilvania, Bucovina, Banatul (inclusiv cel sârbesc), c
ă
va fisprijinit
ă
cu muni
ţ
ie
ş
i materiale de r 
ă
zboi, c
ă
ac
ţ
iunile armatei române vor fi înt
ă
ritede cele ale alia
ţ
ilor prin ofensiva de la Salonic
ş
i cea de pe frontul austriac.Gravele erori ale guvernului liberal condus de I.I.C. Br 
ă
tianu, corup
ţ
ia
ş
iarmata nepreg
ă
tit
ă
format
ă
din români “
admirabil de dezorganiza
 ţ 
i
2
, la care sead
ă
ugau
ş
i neîndeplinirea promisiunilor alia
ţ
ilor vor aduce România într-o situa
ţ
iedificil
ă
.În noiembrie 1916, for 
ţ
ele Puterilor Centrale înainteaz
ă
prin Valea Jiului
ş
iOltenia ajungând în Muntenia, în timp ce în sud armatele germano-bulgare au trecutDun
ă
rea îndreptându-se spre Bucure
ş
ti. Ultima încercare a românilor de a rezistae
ş
ueaz
ă
pe Neajlov.În aceast
ă
situa
ţ
ie, autorit
ăţ
ile se refugiaz
ă
în Moldova, capitala
ţă
rii fiindmutat
ă
la Ia
ş
i, iar prin decretul nr.3120 s-a hot
ă
rât str 
ă
mutarea sediului B.N.R la Ia
ş
i prin care se decreta:
 Art.1. Sediul central al B
ă 
ncii Na
 ţ 
ionale a României, pe ziua de 15noiembrie 1916, se str 
ă 
mut 
ă 
de la Bucure
 ş
ti la Ia
 ş
i. Art.2. Toate opera
 ţ 
iunile care, dup
ă 
legea
 ş
i statutele B
ă 
ncii, se f 
ă 
ceaula Bucure
 ş
ti, se vor face la Ia
 ş
i, unde va fi sediul Consiliului General 
 ş
i al celui de Administra
 ţ 
iune.
3
 
 La Bucure
 ş
ti se vor face numai opera
 ţ 
iunile ce va hot 
ă 
rî  Administra
 ţ 
iunea Central 
ă 
a B
ă 
ncii. Art.3. Ministrul nostru secretar de stat la Departamentul justi
 ţ 
iei, esteîns
ă 
rcinat cu executarea acestui decret 
”.
4
 Popula
ţ
ia Olteniei
ş
i Munteniei se retrage în condi
ţ
ii de infern, cum lecaracterizeaz
ă
I.G.Duca, iar la 23 noiembrie/6 decembrie 1916 Bucure
ş
tiul cade subasediul trupelor Puterilor Centrale.
 Evacuarea tezaurului în Rusia
Problema tezaurului evacuat în Rusia este una dintre cele mai controversatediscu
ţ
ii , care a cunoscut diferire r 
ă
sturn
ă
ri de situa
ţ
ii
ş
i care nici ast
ă
zi nu este întotalitate clarificat
ă
.În decembrie 1916, situa
ţ
ia era atât de tragic
ă
încât s-a pus problema evacu
ă
riitezaurului B.N.R. în Rusia. În cadrul conducerii B.N.R. s-au conturat dou
ă
curente: primul, care sus
ţ
inea evacuarea tezaurului în Rusia, dup
ă
ce vor duce tratative cuguvernul; cel de- al doilea avea o alt
ă
p
ă
rere: Guvernul s
ă
reachizi
ţ
ioneze aurul
ş
i s
ă
-l
 
Tezaurul României la Moscova
depoziteze unde va crede de cuviin
ţă
. Astfel, Banca era ferit
ă
de orice risc în timp ceautoritatea Guvernului m
ă
rea siguran
ţ
a conserv
ă
rii tezaurului într-o
ţ
ar 
ă
str 
ă
in
ă
 
ş
iasigura repatrierea lui mai u
ş
or.În acest sens a fost convocat Consiliul General,
ş
edin
ţ
a având loc la 2decembrie 1916, hot
ă
rându-se:
1. Tezaurul se va str 
ă 
muta dac
ă 
Guvernul va în
 ş
tiin
 ţ 
a despre aceasta Banca, fiindc
ă 
aceast 
ă 
str 
ă 
mutare prezint 
ă 
un interes superior de stat. Numai dup
ă 
tratativecu guvernul imperial rus se va face str 
ă 
mutarea, întrucât are s
ă 
se asigure paza
 ş
i p
ă 
 strarea lui.2. Transportarea se va face sub supravegherea unei comisii compus
ă 
din doimembri ai Consiliului, un director 
 ş
i un cenzor, împreun
ă 
cu casierul central al  B
ă 
ncii
 ş
i personalul ce se va crede necesar.3. Aceast 
ă 
comisie va a
 ş
eza tezaurul ce i se va indica
 ş
i pe cât se va putea într-un compartiment special, din ale c
ă 
rui chei, una se va p
ă 
 stra de directorul B
ă 
ncii Na
 ţ 
ionale.4. Se va stipula în protocolul ce se va încheia cu autorit 
ăţ 
ile ruse
 ş
ti, care vor  primi tezaurul în p
ă 
 strare, c
ă 
el este
 ş
i
ă 
mâne proprietatea B
ă 
ncii, care va puteadispune de el conform cu interesele ei
 ş
i-l va putea inspecta oricând prin directorii
 ş
icenzorii ei.
5
În concluzie, primul curent învinsese. Prin adresa nr.777 din 8 decembrie 1916,ministrul finan
ţ
elor E. Costinescu îi comunica vice-guvernatorului I.G.Bibicescuurm
ă
toarele :
Str 
ă 
mutarea B
ă 
ncii Na
 ţ 
ionale de la Bucure
 ş
ti la Ia
 ş
i, împreun
ă 
cu stocul s
ă 
umetalic, a fost negre
 ş
it
ă 
cut 
ă 
în acest scop de a asigura aceast 
ă 
institu
 ţ 
ie
 ş
i avereaei în contra unui resbel, în care armatele str 
ă 
ine pun de obicei mâna atât pe averea statului, cât 
 ş
i pe averile care au o rela
 ţ 
ie mai strâns
ă 
cu statul. Stocul metalic al  B
ă 
ncii garantând întreaga circula
 ţ 
ie a biletelor de banc
ă 
 , ce reprezint 
ă 
ast 
ă 
 zi o mare parte din averea public
ă 
 , trebuie s
ă 
fie ap
ă 
rat cu mare b
ă 
 gare de seam
ă 
de unasemenea risc.Toate vicisititudinile r 
ă 
 zboiului ce bântuie
 ş
te
 ţ 
ara nu se pot prevedea
 ş
i nu se poate afirma în toat 
ă 
lini
 ş
tea, c
ă 
stocul metalic al B
ă 
ncii este în orice caz asigurat la Ia
 ş
i
 
(…) atunci am propune stocului metalic
 ş
i a oric
ă 
ror valori ar crede Banca, laMoscova, unde tezaurul imperiului, aflat în Kremlin, ofer 
ă 
o mai mare securitatedecât oriunde. Transportul în alt loc spre exemplu Londra, este
 ş
i mult mai greu
 ş
iexpus pericolului pe mare, amenin
 ţ 
at de submarinele germane. Demersuri sunt  f 
ă 
cute de pe acum pe lâng 
ă 
Guvernul rusesc, pentru ca mutarea averii statutului dela Casa de Depuneri
 ş
i de la Ministerul Finan
 ţ 
elor s
ă 
se poat 
ă 
face eventual tot laMoscova
”.
6
În timp ce se duceau tratative cu guvernul rus I.I.C. Br 
ă
tianu a cerut
ş
i p
ă
rerea bancherului Mauriciu Blank cu privire la aceast
ă
chestiune.S
ă
urm
ă
rim p
ă
rerea bancherului care îl sf 
ă
tuie
ş
te pe Br 
ă
tianu s
ă
nu acceptetransportarea tezaurului la Moscova.
Cunosc Rusia -
a r 
ă
spuns bancherul
- cunosc mobilitatea spiritelor de acolo
 ş
inesiguran
 ţ 
a terenului pe care se calc
ă 
în acel vast imperiu. Un asemenea depozit în
Andreea TUTUNARUUniversitatea Bucure
ş
tiFacultatea de Istorie
2
 
Tezaurul României la Moscova
mâna Moscovei nu este sigur în clipele actuale
 ş
i vom avea deziluzii amarnice. Mult mai indicat ar fi s
ă 
trimitem tezaurul la Londra
”.Bancherului i s-a replicat c
ă
ru
 ş
ii s-ar sim
 ţ 
i jigni
 ţ 
i prin faptul c
ă 
prefeream puternica Anglie
 ţă 
rii lor.
Ş 
i apoi c
ă 
ă 
toria tezaurului pân
ă 
la coasta Norvegiei
 ş
i deacolo cu vaporul spre Londra ar costa ca prim
ă 
de asigurare vreo 10 milioane
”.Replica îns
ă
nu l-a descurajat pe bancher “
Consider 
- spunea el – 
c
ă 
într-ovreme când se pr 
ă 
 p
ă 
desc miliarde prin r 
ă 
 zboi, o prim
ă 
de asigurare chiar de 10milioane pentru tezaurul 
 ţă 
rii noastre nu este exagerat 
ă 
. Dar mai este
 ş
i o alt 
ă 
cale.Ce ar fi s
ă 
încredin
 ţă 
m tezaurul nostru B
ă 
ncilor din Cristiana? Am lua cu chirie laacele B
ă 
nci atâtea safeuri câte ne trebuie
 ş
i vom avea toat 
ă 
lini
 ş
tea
”.Obiec
ţ
ia c
ă
Rusia s-ar sim
ţ
i jignit
ă
în cazul în care România ar depozitatezaurul în alt
ă
 
ţ
ar 
ă
a fost din nou ridicat
ă
fa
ţă
de solu
ţ
ia dat
ă
problemei de bancher care nu s-a l
ă
sat învins.
 Bine
– a continuat el – 
în acest caz am putea recurge la urm
ă 
toareacombina
 ţ 
ie care s
ă 
scoat 
ă 
România din joc. Vom spune Guvernului rusesc c
ă 
  România încheie la Londra un împrumut important 
 ş
i c
ă 
în acest scop ni se cere ca gaj tezaurul. Vom interveni pe lâng 
ă 
Guvernul englez ca s
ă 
confirme aceasta,înlesnindu-ne astfel asigurarea tezaurului nostru într-o
 ţ 
ar 
ă 
neutr 
ă 
. Dar pentru Dumnezeu nu-l trimite
 ţ 
i în Rusia
”.Avea oare dreptate bancherul Blank în tot ceea ce a sus
ţ
inut? De ce Br 
ă
tianu nui-a ascultat sfatul? Conta mai mult faptul c
ă
 jignim
” Rusia decât s
ă
protej
ă
mtezaurul?În vreme ce se duceau tratative cu Guvernul, G. Danielopol a fost îns
ă
rcinat deconducerea B
ă
ncii pentru a discuta cu ministrul Rusiei la Ia
ş
i, generalului Mossloff  pentru a-i înmâna o not
ă
a guvernatorului ce cuprindea toate detaliile cu privire larealizarea transportului dar 
ş
i condi
ţ
iile în care urma s
ă
se fac
ă
aceasta opera
ţ
iune.De
ş
i în
ţ
elegerea dintre Guvern
ş
i Banca Na
ţ
ional
ă
nu era perfectat
ă
, totu
ş
i se puneau mari speran
ţ
e pentru evacuarea urgent
ă
a tezaurului. Banca comunic
ă
acestlucru ministrului de finan
ţ
e prin scrisoarea nr. 53402 din 11 decembrie 1916 :
Se pun st 
ă 
ruin
 ţ 
e ca s
ă 
înc
ă 
rc
ă 
m tezaurul B
ă 
ncii chiar ast 
ă 
 zi spre a-l porni spre Rusia. Str 
ă 
mutarea tezaurului în
 ţ 
ar 
ă 
str 
ă 
in
ă 
prezentând o gravitateexcep
 ţ 
ional 
ă 
 , avem onoarea a v
ă 
aduce la cuno
 ş
tin
 ţă 
 , c
ă 
 , nu vom putea proceda laînc
ă 
rcarea tezaurului, adic
ă 
la predarea lui în mâna unor func
 ţ 
ionari str 
ă 
ini, decât dac
ă 
ni se va comunica conven
 ţ 
iunea încheiat 
ă 
cu guvernul Imperiului rus pentru garantarea acestui tezaur 
 ş
i autorizarea dat 
ă 
unor anume func
 ţ 
ionari de a primiacele valori în mâinile
 ş
i sub responsabilitatea guvernului imperial rus
”.
8
 Avem
ş
i
ă
spunsul ministrului de finan
ţ
e E. Costinescu :
“(…) v
ă 
comunic c
ă 
  pute
 ţ 
i expedia în toat 
ă 
lini
 ş
tea stocul metalic al B
ă 
ncii Na
 ţ 
ionale la Moscova, spre a fi depus în tezaurul împ
ă 
ă 
tesc de la Kremlin, c
ă 
ci, deosebit de trimiterea de la Petrograd a unui tren special cu gard 
ă 
puternic
ă 
pentru transportul acestui stoc,ministrul Rusiei, dl. Mossoloff, de fa
 ţă 
cu dl. Danielopol, s-a angajat a semna protocolul acestei opera
 ţ 
iuni, a
 ş
a cum ne va conveni, spre a ne da deplin
ă 
asigurare,atât pentru c
ă 
ă 
toria la ducere
 ş
i întoarcere, cât 
 ş
i pentru p
ă 
 strarea în tezaurul de la Kremlin
”.
9
Andreea TUTUNARUUniversitatea Bucure
ş
tiFacultatea de Istorie
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
raza de soare liked this
bogdanh83 liked this
cristi8691 liked this
andy175 liked this
mytcor5017 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->