Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eugeniu Coseriu - Lectii de Lingvistica Generala

Eugeniu Coseriu - Lectii de Lingvistica Generala

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,154|Likes:
Published by Anca

More info:

Published by: Anca on Nov 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
EUGENIU COŞERIU
Lecţii de lingvistică generală
EUGENIU COŞERIU
Lecţiide lingvistică generală
Traducere din spaniolă
de
 Eugenia Bojoga
Cuvînt înainte
de
Mircea Borcilă 
Editura ARC 2000
tel 
Coperta:
Mihai Bacinschi
Lector:
Gheorghe Chiriţă 
Tehnoredactare computerizată:
Marian Motrescu
Fotografie:
 Nicolae Răileanu
Cartea a apărut
cu sprijinul Ministerului
Culturii din România
ISBN 9975-6l-l46-X M-l57-l26
©
Text:
 E. Coşeriu
© Traducere:
 E. Bojoga ©
Prefaţă:
M. Borcilă 
©
ARC, pentru prezenta versiune
în memoria lui
 A
 NTONIO
B
 ANFI 
G
 IOVANNI 
 AVER
 A
 NTONINO
 AGLIARO
PRELIMINARIILE EDITORULUI ITALIAN
Oferim profesorilor şi publicului studios italian posibilitatea de a citi, reunite într-un volum, aceste exemplarelecţii ale lui Eugeniu Coşeriu, reelaborate [sub redacţia şi] cu consimţămîntul autorului.Este vorba de lecţii ţinute la cursurile de perfecţionare pe care Direcţia generală a învăţămîntului secundar de prim nivel a Ministerului învăţămîntului Public din Italia le-a organizat între 1968 şi 1971 la Grottaferrata, Chietişi Viareggio, pentru profesorii de limbi şi literaturi străine din învăţămîntul mediu.
Ediţia originală a acestei cărţi, publicată în 1973, a apărut sub forma a trei serii de prelegeri ţinute încadrul cursurilor italiene de perfecţionare destinate profesorilor de literatură şi limbă din învăţămîntulmediu, adică persoanelor interesate de problemele limbajului, dar care nu sînt specializate în ling-vistică şi în metodologia sa proprie. Aceasta explică numeroasele exemple referitoare la italiană şifrecventele referiri la aspecte şi probleme ale situaţiei lingvistice din Italia. Tot astfel se explică şitrăsăturile esenţiale ale cărţii: tonul adesea „popular" şi de vulgarizare, efortul constant de a prezentaîntr-o formă simplă şi limpede, deşi fără a simplifica prea mult, probleme adesea foarte complexe —  precum şi o panoramă critică a lingvisticii actuale şi, în acelaşi timp, o concepţie personală asupralimbajului şi asupra lingvisticii — insistenţa asupra anumitor exemple, asupra problemelor de metodăşi a celor didactice, reducerea informaţiei bibliografice ş.a. la strictul necesar scopului pe care l-amurmărit. Doar în capitolul al Vl-lea, care are un caracter mai curînd informativ şi, în acelaşi timp, mai„tehnic", mi s-a părut indispensabil să sporesc referinţele la autori şi lucrări, precum şi noteleexplicative sau de discuţie (unele din ele, inlcuse în text); dar cititorul ne-specialist va putea, dacă vasocoti necesar, să le ignore sau să le lase deoparte într-un prim moment şi să revină la ele cînd vaconsidera oportun.
Vili
 Lecţii de lingvistică generală 
Această versiune spaniolă nu urmează originalul italian, ci s-a făcut pe baza manuscrisului revizuit alunei a doua ediţii care în italiană încă nu s-a publicat. Pe de altă parte, versiunea de faţă nu corespundenici acestui manuscris, deoarece a fost supusă unei revizuiri radicale. Aceasta, nu pentru a îmbunătăţitraducerea lui D. Jose Măria Azâceta, în general foarte fidelă şi corectă, ci pentru a eliminaincoerenţele şi alte imperfecţiuni nu doar de stil, care, în ciuda revizuirii, rămăseseră în textul italian,redactat la origine de mîini străine. De asemenea a fost necesar să suprim ceea ce copistul adăugase pecont propriu şi nu corespundea nici cu concepţia mea, nici cu ceea ce s-a afirmat în cadrul lecţiilor ţinute între 1968-l971. Astfel încît, practic, nici o frază din originalul italian nu a rămas nemodificată.Mai mult, în unele cazuri, mai ales în prima parte, revizuirea s-a transformat în amplificare şi reela-
 
 borare, iar unele capitole (III-VIII) a trebuit să fie refăcute în întregime. în acest sens, este vorba, prinurmare, de un nou original. Aceasta se justifică şi printr-o altă împrejurare: prin faptul că aceastăversiune spaniolă reprezintă, ca să spunem aşa, o „reîntoarcere la origini", deoarece prelegerile italieneelaborate în prima ediţie a cărţii se bazează la rîndul lor, în mare parte, pe cursurile prezentate,începînd cu 1968, la Madrid, la Şcoala de Cercetare Lingvistică a OFINES (Institulul de CulturăHispanică).Oricum, numai în această formă este vorba de o carte a mea, astfel încît îmi pot asuma răspunderea pentru cele scrise. De aceea, îmi permit să o dedic memoriei a trei mari maeştri, de la care am învăţatnu, cum se spune de obicei, „puţinul pe care-l ştiu" — lucru care aici nu contează şi care, în plus, nu ar corespunde cu centrele lor de interes —, ci ceva despre care se spune că nu se învaţă: atitudineaantidogmatică şi în acelaşi timp critică în faţa faptelor, ideilor şi concepţiilor, cu tot ceea ce implicăaceasta (respectul pentru orice cercetare serioasă,
 Notă preliminară 
IX
independent de acordul sau dezacordul cu principiile teoretice, exigenţa de a adopta puncte de vederediferite pentru a încerca să înţelegi teoriile şi concepţiile „din interior" şi aceea de a consideradiferitele forme ale culturii în contextele lor ideologice proprii şi în conexiunile lor istorice). Primilor doi care au condus tezele mele de doctorat la Universitatea din Milano şi cea din Roma, le-am fostelev direct; celui de al treilea — numai indirect, prin studiile sale.Revizuind şi reelaborînd această ediţie, am adăugat şi/sau modificat multe exemple. Totuşi nu amschimbat în toate cazurile exemplele italiene prin exemple spaniole. Am făcut-o în cazurile cînditaliana din exemple avea numai motivare contingenţă, adică, acolo unde italiana figura careprezentantă a genului „limbă"; nu am făcut-o în alte cazuri sau fiindcă este vorba de fapte specificelimbii italiene — pentru argumentarea ştiinţifică contînd tocmai specificitatea italiană — sau pentru căechivalentele spaniole sînt uşor de dedus prin asemănarea între cele două limbi. în schimb, am revizuitîn întregime, am modificat şi amplificat indicaţiile bibliografice pentru a le adapta necesităţilor şi posibilităţilor cititorului mediu din spaţiul hispanic. De aceea, în bibliografia finală am indicat chiar  pentru studii publicate în engleză şi franceză, traducerile în spaniolă dacă există şi le consider recomandabile.Din această carte s-au publicat pînă în prezent două traduceri: una în japoneză (Tokio, 1979) şi alta în portugheză (Rio de Janeiro, 1980). Ambele s-au făcut pe baza manuscrisului ediţiei a doua italiene. Oa treia traducere, în germană, actualmente în pregătire, va urma în schimb această versiune spaniolă.Şi o precizare finală: la rigoare, în acord cu convingerile mele epistemologice, ar fi trebuit să intitulezaceastă carte
 Lecţii de teorie a limbajului şi de lingvistică generală.
Cu toate acestea, din raţiuni practice şi făcînd concesie tradiţiei, pre-
 Lecţii de lingvistică generală 
cum şi pentru că această lucrare se referă şi la alte probleme (în special la teoria şi interpretareaistorică a lingvisticii înseşi) şi nu avem un termen care să cuprindă toate acestea
{Introducere înlingvistică 
se referă la altceva), am preferat să menţin titlul ales iniţial de editorul italian.
Tubingen, octombrie 1981. E.C.
în această a doua ediţie s-au făcut multe corecturi de detaliu, s-au rectificat unele neglijenţe şi s-auadăugat şi/sau precizat o serie de indicaţii bibliografice. în schimb, nu am modificat nimic în conţinutşi, în special, m-am abţinut să mă refer critic la cele întîmplate în lingvistică în ultimele decenii.Aceasta şi pentru a evita ca această carte — care urmăreşte scopuri, în primul rînd, epistemologice (deteorie a ştiinţei) şi pretinde, la rigoare, să prezinte în liniile sale esenţiale o doctrină lingvistică personală (deşi situînd-o în contextul ei istoric) — să fie înţeleasă ca o panoramă simplă adezvoltărilor mai recente în teoria şi metodologia lingvistică (sau gramaticală).Traducerea germană care se afla în pregătire în 1981 s-a publicat la Tubingen în 1988 cu titlul
 Einfuhrung in die all-gemeine Sprachwissenschaft,
fără nota preliminară şi cu bibliografia amplificatăşi, în parte, adaptată (ed. a Ii-a, 1992). O traducere în bulgară
(Lekcii po obsto ezikoznanie)
careurmează, în schimb, prezenta versiune spaniolă s-a publicat la Sofia în 1990, cu o amplă introducere a prof. I. Kăncev.
Tubingen, februarie 1999. E.C.
CUVÎNT ÎNAINTE
Apariţia în limba română a
 Lecţiilor de lingvistică generală 
ale lui Eugeniu Coşeriu marchează un
 
moment important în procesul istoric de recuperare a gîndirii ştiinţifice a marelui savant şi deemancipare a teoriei lingvistice româneşti. După ediţia în limba spaniolă din 1981 — bazată, ea însăşi, pe o versiune iniţială în limba italiană, publicată în 1973 —, cartea s-a bucurat de un bine meritat ecouinternaţional, ce s-a reflectat atît în exegeza operei coseriene, cît şi prin reeditarea şi traducerea ei înalte limbi (o nouă ediţie spaniolă apare în 1999; traduceri: în japoneză, 1979; în portugheză, 1980; îngermană, 1988; în bulgară, 1990). Deşi a fost concepută, iniţial, cu obiective preponderent introductiveşi didactice (vezi
 Prefaţa autorului
la ediţia din 1981,
infra),
lucrarea reprezintă, fără îndoială, o operăde referinţă în dezvoltarea ştiinţei lingvistice din această perioadă. în contextul numeroaselor cărţi deacelaşi gen apărute, în diverse limbi, în ultima jumătate de secol, aceste
 Lecţii de lingvistică generală 
se disting, într-un mod deosebit de pregnant, prin altitudinea epistemologică şi vastitatea orizontuluiinvestigaţional, prin temeinicia inegalabilă cu care sînt evaluate marile doctrine ale lingvisticiicontemporane şi, nu în ultimul rînd, prin limpezimea şi claritatea cu care sînt înfăţişate contururileabordării proprii asupra fenomenului lingvistic.Realizarea ediţiei româneşti a fost gîndită, cu mai mulţi ani în urmă, ca venind, în primul rînd, înîntîmpinarea unor exigenţe ale studierii lingvisticii generale în contextul nostru universitar, dar şi ale propagării acesteia într-un spaţiu mai larg al cercetării şi cunoaşterii ştiinţifice. Ea a fost menită săasigure, în acest cîmp,
XII
 Lecţii de lingvistică generală 
în corelare cu
 Introducerea în lingvistică 
din 1951, „atît accesul spre fundamentele teoriei lingvisticeîn general, cît şi o aproximare a adevăratei mutaţii a orizonturilor ştiinţifice pe care o propune«gigantul» de la Tiibingen" (vezi
Cuvînt înainte
la E. Co-şeriu,
 Introducere în lingvistică,
Cluj,Echinox, 1995, p. 7). Pentru ca versiunea de faţă să poată servi cît mai bine acestor finalităţi, cîtevaobservaţii de natură mai generală asupra textului s-ar putea dovedi, cred, folositoare.în pofida caracterului lor aparent „compozit",
 Lecţiile
sînt structurate în mod proporţional şi riguros,constituind, în ansamblul lor, o construcţie perfect coerentă şi unitară. Cele 12 capitole ale cărţii ar  putea fi grupate, astfel, în trei secţiuni mari, cu profiluri distincte şi cu finalităţi specifice în„economia" globală a lucrării. O primă secţiune, cuprinzînd capitolele I-V (circa 100 de pagini), estemenită să asigure fundalul istoric şi epistemologic necesar pentru înţelegerea adecvată afundamentelor ştiinţei lingvistice. Secţiunea a Ii-a — care este cea mai extinsă (cea 139 de pagini) şiocupă poziţia centrală în lucrare — este destinată explorării în profunzime a principalelor doctrine alelingvisticii secolului al XX-lea: capitolele VI-VIII sînt dedicate, astfel, structuralismului, iar capitolulIX — gramaticii generativ-trans-formaţionale. în sfîrşit, secţiunea finală a lucrării, constînd dincapitolele X-XII (cea 50 de pagini), este consacrată prezentării liniilor esenţiale ale concepţieialternative pe care E. Coşeriu o propune pentru fundamentarea unei lingvistici „integrale" (termen cenu apare folosit, încă, în această carte).Dincolo de profilul distinct al celor trei părţi mari în structurarea de ansamblu a lucrării, cititorul atent poate surprinde, în acelaşi timp, nivelul mai profund la care se constituie coerenţa conceptuală globalăa acestor 
 Lecţii.
Acesta este nivelul la care se articulează, de fapt, sensul ultim al lucrării de faţă şi se poate contura, mai precis,
aportul propriu, constructiv,
al autorului, ce reprezintă, fără îndoială,
cîştigul fundamental 
al cărţii lui E. Coşeriu. Conturarea acestui sens şi aport poate fi urmărită, desigur, pe traseul unei creşteri
 progresive,
în succesiunea celor trei secţiuni ale
 Lecţiilor,
dar cîteva precizări prealabile ar putea ajuta, sper, la orientarea şi nuanţarea lecturii.
Cuvînt înainte
XIII
Circumscrierea fundalului istoric şi epistemologic din prima secţiune prezintă, la o primă aproximare,un grad relativ redus al contribuţiei constructive, aportul autorului părînd să se „restrîn-gă", aici, la osistematizare a procesului dezvoltării istorice şi o schematizare a principiilor generale care distinglingvistica secolului al XX-lea de lingvistica „pozitivistă" a secolului anterior. Această interpretare poate fi, parţial, motivată prin obiectivele specifice ale „manualului" didactic, dar ea tebuie corectatăîn cel puţin două privinţe esenţiale. Prezentarea panoramică a „premiselor istorice ale lingvisticiimoderne", din capitolul I, şi a „unităţii şi diversităţii lingvisticii actuale", din capitolul V, se înte-meiază, de fapt, pe imensul aport hermeneutic pe care profesorul E. Coşeriu îl realizase, deja, înmomentul elaborării
 Lecţiilor,
 prin cursurile şi volumele sale de istorie a gîndirii lingvistice (vezi:
 DieGeschichte der Sprachphilosophie von Antike bis zur Gegenwart,
I — 1969; II — 1972;
Tradicion y

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jacky Russel liked this
Bondea Emanuela liked this
ligianap liked this
smecherov liked this
Dana Sander liked this
csegzi liked this
csegzi liked this
yury85 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->