Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
020 Mediageschiedenis - HC 20 - 1980-1990 ( deel 1 )

020 Mediageschiedenis - HC 20 - 1980-1990 ( deel 1 )

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by asefehe

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: asefehe on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
 
2011
 
!"#$%&$'(((
!!"#!
Media Geschiedenis:HC20 – 1980-1990 (1) 
 – Onderdeel studie Media & Cultuur aan de UvA –  – Copyright © Dropbox Media&Cultuur 
 
 – Made by Asefeh @ www.doublemindsproductions.com
 
 
MG - HC 20 - 1980 -1990 (1)1
Mediageschiedenis
Hoorcollege 201980-90Deel 1: televisie, video etc. – 21-11-2011Markus Stauff 
!"
#$%&'(&')&$"*+'&$",-."
 
%&"/$0'1%234&"5+$"%&"5/%&1'&31'%&'"&$"%&"+670+$%78&%/&$/$9"
 
&&$"5&':&$/952;%/9/$9"5+$"<&$%&'7"%11'=""+>"?+8&;"&$"7+0&;;/&@&;&5/7/&"8>"%&",31::&'3/+;/7&'/$9A"5+$"B&0":&%/+;+$%73B+)""
 
$/&2(&"?+$+;&$"<1+;7"CDE"&$"FGG""
 
H1;;I(11%"/$0'1%23&&'0",B/9BJ31$3&)0A"K;:7"
 
,%/+7)1'+A"K;:7"
 
%&"L+;?:+$"
 
%&"/$0'1%234&"5+$"%&",C/3'131:)20&'A""M,N));&"57"C/3'171OA>"
 
P$0&'$&0"70+$%++'%"DFQRPQ"M!S-T>"
T"
F1$0&U0"*+'&$",-."
 
$&1J31$7&'5+4&5&$"
 –
 
,V&+91$1:/37
"
 –
 
WDB+03B&'/7:
"
 
EX="Q'&7/%&$0"V1$+;%"V&+9+$"M!S-!"Y"!S-S>"
 –
 
X0'+0&9/3"Z&6&$7&"P$/4+45&"R"W70+'"(+'7")'1*&30
"
 
['/07&"Q'&:/&'="C+'9+'&0"DB+03B&'""M!S\S"Y"!SS.>"
]"
F1$0&U0"*+'&$",-."
 
C/3B+&;"C11'&",F+)/0+;/7:^"N"_15&"X01'IA"MT..S>
`"
F1$0&U0"*+'&$",-."
 
F2;022'0'&$%7="H/)"H1)"R"G&("L+5&"R"H127&"R"H&+5I"C&0+;"
 
NPZX"R"HPE"M!S-!>"
 
!S-S="5+;"5+$"%&"[&';/*$7&":22'"R'&;;&$"1)"B&0"Q;&/$"5+$"%&"H&:&;7&"E'&%&"/$"FB/$+""
 
1$$+022';/*?&"'+:)&$="
 –
 
!S-`"&&$"9/O/9"9+7;&?"%11%0"%2/<&$%&$"/$"[B1)+;"
 –
 
!S-a"FB&'$18I;""
 –
 
!S-S"bUU1$"E+;%&<"1;/&;&?"
"
c"
F1$0&U0"*+'&$"A-."Y",?&I0&':7A"
 
Z&'&92;+4&"J"
+34&6"74:2;&'&$"5+$"
%&"31::&'3/+;/7&'/$9"
 
G&1;/8&'+;/7:&"R"F1$72:&$47:&"J"
5'/*&":+'?0
"
 
P$%/5/%2+;/7+4&"J"
;&5&$774*;^"31$72:)4&?&2<&7
"
 
Wb'+"16"N5+/;+8/;/0I
"Md1B$"b;;/7>"J"5&':&$/952;%/9/$9"5+$":&%/+J0&3B$1;19/&e$"
 
Q170:1%&'$/7:&""J"7)&&;7&"31:8/$+4&"5+$"B&0&'19&$&"&;&:&$0&$""
 
,Z1:&743+41$"Tf.
""J"5/%&1"&$"31:)20&'"/$")'/5g"76&&'"
a"
 
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!".//!0!12".3!/45.!0!/44.!6/7!
 
1
DIA 2
Overzicht hoorcollege..
DIA 3 & 4
Het ‘star wars project’ werd door Obama beëindigdIn de politiek in jaren 80 gebeurden hele belangrijke gebeurtenissen..
DIA 5
(1981 werd AIDS ontdekt) >> AIDS / HIV verspreidde zich en werd wereldwijd bekendOnnatuurlijke rampen >> zette vraagtekens bij cultuur en technologie
DIA 6
Deregulatie >> actief stimuleren van de commercialisering. Verminderen van bestaande eisen envoorwaarden van mediaproducten. Deze beleidsmaatregelen hebben de commercialiseringgestimuleerd.Neoliberalisme >> houdt in dat de bestaande markt de beste markt is die er is.Vrij markt >> individu is verantwoordelijk voor zichzelf en niet meer beschermd door overheid, wordtgestimuleerd om eigen dromen achterna te gaanIndividualisatie >> Iemand onderscheidt zich van anderen wat betreft levensstijl en consumptiekeuze'Era of Availability’ (John Ellis) de jaren 80 stonden symbool voor het tijdperk van algemenebeschikbaarheid >> vermenigvuldiging van media-technologieën
Postmodernisme
is een manier van denken over vooruitgang en wordt gekarakteriseerd door combinatievan heterogene elementen.Er kwam een
domestication 2.0
, er kwamen dingen beschikbaar voor het huishouden die eerst alleenbeschikbaar waren voor grotere instanties zoals de video en de computer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->