Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Thông tư 26.2011.BTNMT Hướng dẫn ĐMC, ĐTM, CKBVMT (thay thế TT05)

Thông tư 26.2011.BTNMT Hướng dẫn ĐMC, ĐTM, CKBVMT (thay thế TT05)

Ratings: (0)|Views: 107 |Likes:
Published by Mai Doan

More info:

Published by: Mai Doan on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
Eỗ QËN ILX^ÆI TËOÑN QUƪỐIL////////CỗIL GÕM WÃ GỗN CGỤ ILGħM TNỄQ IMOěỞc `ắ{ / Qỽ aj / Gậig {göc////////////////
Sờ6 54*5;==*QQ/EQIOQ
Gë IỞn, ilë~ =7 qgíil < iăo 5;==
QGÑIL Qƪ
]X^ ěỆIG CGN QNẹQ OỗQ Sớ ěNịX CỤM ILGỆ ěỆIG Sớ 5>*5;==*Iě/C[ ILË^ =7 QGÍIL 1 IąO5;== CỤM CGÏIG [GỤ ]X^ ěỆIG Tị ěÍIG LNÍ OÑN QUƪỐIL CGNẹI @ƪụC, ěÍIG LNÍ QÍC ěỗIL OÑN QUƪỐIL, CMO BẹQ EấJ TỄ OÑN QUƪỐIL
Eỗ QUƪộIL Eỗ QËN ILX^ÆI TË OÑN QUƪỐIL
Căi cỮ @xắq Eảj tỌ oñn quƻởil ilë~ 5> qgíil == iăo 5;;82Căi cỮ IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[ ilë~ =7 qgíil 1 iăo 5;== cỬm Cgïig {gỬ }x~ ĝỂig tọ ĝíig lníoñn quƻởil cgnẺi `ƻợc, ĝíig lní qíc ĝỞil oñn quƻởil, cmo bẺq eảj tỌ oñn quƻởil2Căi cỮ IlgỂ ĝỂig sờ 58*5;;7*Iě/C[ ilë~ ;1 qgíil 3 iăo 5;;7 cỬm Cgïig {gỬ }x~ ĝỂig cgỮc iăil,ignỌo tỨ, }x~ọi gậi të cƭ cẨx qỘ cgỮc cỬm EỞ Qën ilx~æi të Oñn quƻởil ĝã ĝƻợc sữm ĝỘn, eỘ sxil qận IlgỂ ĝỂig sờ =>*5;=;*Iě/C[ ilë~ ;8 qgíil 3 iăo 5;=; të IlgỂ ĝỂig sờ 7>*5;=;*Iě/C[ ilë~ =4 qgíil 7 iăo 5;=;2Căi cỮ ]x~Ẻq ĝỂig sờ =35*5;;7*]ě/QQl ilë~ 3; qgíil > iăo 5;;7 cỬm QgỬ qƻỒil Cgïig {gỬ }x~ ĝỂig cgỮc iăil, ignỌo tỨ, }x~ọi gậi të cƭ cẨx qỘ cgỮc cỬm QỘil cỨc Oñn quƻởil quỽc qgxỞc EỞ Qën ilx~æi të Oñn quƻởil2Qghj ĝọ ilgỂ cỬm QỘil CỨc quƻỚil QỘil cỨc Oñn quƻởil, TỨ quƻỚil TỨ [gí{ cgẺ,
]X^ ěỆIG6
Cgƻƭil =
]X^ ěỆIG CGXIL
ěnọx =) [gậo tn ĝnọx cgỎig
Qgñil qƻ ië~ }x~ ĝỂig cgn qnẺq oỞq sờ ĝnọx cỬm IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[ ilë~ =7 qgíil 1 iăo5;== cỬm Cgïig {gỬ }x~ ĝỂig tọ ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc, ĝíig lní qíc ĝỞil oñn quƻởil, cmobẺq eảj tỌ oñn quƻởil 'smx ĝå~ lỏn qẪq `ë IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[.)
ěnọx 5) ěờn qƻợil í{ aỨil
=) Qgñil qƻ ië~ í{ aỨil ĝờn tỒn cƭ }xmi, qỘ cgỮc, cí igåi có cíc gjậq ĝỞil `næi }xmi ĝẺi6m. CgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg }x~ ĝỂig qận ěnọx 3 IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[2e. Aỽ íi }x~ ĝỂig qận bgjải = ěnọx =5 IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[2c. Aỽ íi gjẼc {gƻƭil íi sải wxẨq, bnig ajmig, aỂcg tỨ }x~ ĝỂig qận ěnọx 5> IlgỂ ĝỂig sờ5>*5;==*Iě/C[2a. Aỽ íi ĝƻợc ĝƻm tëj tắi gëig smx ilë~ ;= qgíil < iăo 5;;4 ĝã ĝƻợc cẨ{ có qgẮo }x~ọi cẨ{}x~Ẻq ĝỂig {gæ ax~Ọq eíj cíj ĝíig lní qíc ĝỞil oñn quƻởil igƻil cgƻm ĝƻợc cẨ{ lnẨ~ wíc igắi tnỌcĝã qgỽc gnỌi cíc iỞn axil cỬm eíj cíj të ~æx cẬx cỬm }x~Ẻq ĝỂig {gæ ax~Ọq eíj cíj ĝíig lní qícĝỞil oñn quƻởil)5) Qgñil qƻ ië~ bgñil í{ aỨil ĝờn tỒn tnỌc qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní qíc ĝỞil oñn quƻởil qgñil}xm qỘ cgỮc aỂcg tỨ qgẮo ĝỂig)
Cgƻƭil 5
ěÍIG LNÍ OÑN QUƪỐIL CGNẹI @ƪụC
ěnọx 3) ěờn qƻợil qgỽc gnỌi ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc të cíc gàig qgỮc qgỽc gnỌi ĝíiglní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc
=) ěờn qƻợil {gản qgỽc gnỌi ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc të gàig qgỮc qgể gnỌi eíj cíj ĝíig lníoñn quƻởil cgnẺi `ƻợc ĝƻợc }x~ ĝỂig qận cíc bgjải =, 5 të 3 ěnọx 3 IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[)5) ěờn qƻợil bgx~Ẻi bgïcg qgỽc gnỌi ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc }x~ ĝỂig qận bgjải 8 ěnọx 3 IlgỂĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[ qỽ `ỽm cgỏi gàig qgỮc qgỽc gnỌi ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc)
=
 
3) ěờn qƻợil ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq }x~ ĝỂig qận {gẬi C [gỨ `Ức N IlgỂ ĝỂig sờ5>*5;==*Iě/C[ qgỽc gnỌi qghj gàig qgỮc aj ]xờc gỞn, Cgïig {gỬ, QgỬ qƻỒil Cgïig {gỬ cgỎ ĝậj)Quƻởil gợ{ qujil tăi eải cgỎ ĝậj cỬm ]xờc gỞn, Cgïig {gỬ, QgỬ qƻỒil Cgïig {gỬ bgñil ~æx cẬx tọgàig qgỮc qgỽc gnỌi ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq, cƭ }xmi có qgẮo }x~ọi qgẮo ĝỂig eíjcíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc có quícg ignỌo gƻỒil aẢi gàig qgỮc qgỽc gnỌi ĝíig lní oñnquƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq)
ěnọx 1) @ắ{ eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc
=) Qgởn ĝnểo qgỽc gnỌi ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc të ~æx cẬx tọ tnỌc sữ aỨil bẺq }xả ĝíig lníoñn quƻởil cgnẺi `ƻợc ĝƻợc }x~ ĝỂig qận ěnọx 1 IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[)5) Cƭ }xmi qỘ cgỮc tnỌc `ắ{ cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg 'smx ĝå~ lỏn cgxil `ë cgỬ aỽ íi. qgxỞcĝờn qƻợil }x~ ĝỂig qận ěnọx 3 Qgñil qƻ ië~ cgỬ quà `ắ{ të cgỂx quícg ignỌo tọ eíj cíj ĝíig lní oñnquƻởil cgnẺi `ƻợc)
ěnọx 8) Gồ sƭ ĝọ ilgỂ qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc
=) CgỬ aỽ íi cỬm cíc ĝờn qƻợil }x~ ĝỂig qận cíc bgjải = të 3 ěnọx 3 Qgñil qƻ ië~ lữn gồ sƭ ĝọ ilgỂqgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc qghj }x~ ĝỂig qận cíc bgjải 5, 3 të 1 ěnọx ië~ ĝẺicƭ }xmi có quícg ignỌo qỘ cgỮc tnỌc qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc }x~ ĝỂig qậnbgjải = ěnọx 4 Qgñil qƻ ië~)5) Gồ sƭ ĝọ ilgỂ qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq aƻỒn gàig qgỮc eíj cíjunæil emj lồo6m. OỞq ';=. tăi eải ĝọ ilgỂ qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc qgỽc gnỌi qghj oẢx}x~ ĝỂig qận [gỨ `Ức =)= Qgñil qƻ ië~2e. Cgïi ';>. eải eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq aƻỒn gàig qgỮc eíj cíj unæil cỬmcgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg ĝƻợc ĝóil qgëig }x~ểi tỒn gàig qgỮc qumil eàm, qumil {gỨ eàm të~æx cẬx tọ cẨx quöc, iỞn axil qgỽc gnỌi qghj oẢx qƻƭil Ữil }x~ ĝỂig qận [gỨ `Ức =)5 të [gỨ `Ức =)3Qgñil qƻ ië~2c. Cgïi ';>. eải aỽ qgảj tăi eải cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg2a. Quƻởil gợ{ sờ `ƻợil qgëig tnæi gỞn ĝồil qgẮo ĝỂig ignọx gƭi cgïi ';>. ilƻởn, gjẼc qujil quƻởilgợ{ cẬi qgnẺq bgíc qghj ~æx cẬx cỬm cñil qíc qgẮo ĝỂig, cgỬ aỽ íi cxil cẨ{ qgæo eíj cíj ĝíig lníoñn quƻởil cgnẺi `ƻợc të aỽ qgảj tăi eải cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg sj tỒn sờ `ƻợil qën `nỌx}x~ ĝỂig qận ĝnểo e të c bgjải ië~)3) Gồ sƭ ĝọ ilgỂ qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq `ồil lgî{ qujil eíj cíjcgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg emj lồo6m. OỞq ';=. tăi eải ĝọ ilgỂ qgẮo ĝỂig qgỽc gnỌi qghj oẢx }x~ ĝỂig qận [gỨ `Ức =)1 Qgñil qƻ ië~2e. Cgïi ';>. eải aỽ qgảj tăi eải cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg ĝã ĝƻợc `ồil lgî{ iỞn axil eíjcíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq) CẨx quöc të ~æx cẬx tọ iỞn axil eíj cíj ĝíig lní oñnquƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq `ồil lgî{ qujil eíj cíj cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg qgỽc gnỌi qghjoẢx }x~ ĝỂig qận [gỨ `Ức =)8 Qgñil qƻ ië~2c. Quƻởil gợ{ sờ `ƻợil qgëig tnæi gỞn ĝồil qgẮo ĝỂig ignọx gƭi cgïi ';>. ilƻởn, gjẼc qujil quƻởilgợ{ cẬi qgnẺq bgíc qghj ~æx cẬx cỬm cñil qíc qgẮo ĝỂig, cgỬ aỽ íi cxil cẨ{ qgæo aỽ qgảj tăi eảicgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg sj tỒn sờ `ƻợil }x~ ĝỂig qận ĝnểo e bgjải ië~)1) Gồ sƭ ĝọ ilgỂ qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc uöq lỏi emj lồo6m. OỞq ';=. tăi eải ĝọ ilgỂ qgẮo ĝỂig qgỽc gnỌi qghj oẢx }x~ ĝỂig qận [gỨ `Ức =)4 Qgñil qƻ ië~2e. Iăo ';8. eải aỽ qgảj tăi eải cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg ĝã ĝƻợc `ồil lgî{ eíj cíj ĝíiglní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc uöq lỏi) CẨx quöc të ~æx cẬx tọ iỞn axil eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởilcgnẺi `ƻợc uöq lỏi `ồil lgî{ qujil eíj cíj cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg qgỽc gnỌi qghj oẢx }x~ĝỂig qận [gỨ `Ức =)< Qgñil qƻ ië~)
ěnọx 4) QỘ cgỮc qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc
=) QgẮo }x~ọi qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc }x~ ĝỂig qận bgjải = ěnọx < IlgỂĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[)5) Cƭ }xmi có qgẮo }x~ọi qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc }x~ ĝỂig qận bgjải = ěnọx ië~ bgñil có quícg ignỌo qỘ cgỮc qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc ĝờn tỒn ĝờnqƻợil }x~ ĝỂig qận bgjải 5 ěnọx 3 Qgñil qƻ ië~)
5
 
3) TnỌc qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc qgỽc gnỌi qgñil }xm gỞn ĝồil qgẮo ĝỂig)QỘ cgỮc të gjậq ĝỞil cỬm gỞn ĝồil qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc }x~ ĝỂig qậnCgƻƭil 1 Qgñil qƻ ië~)1) Qgởn gậi qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc }x~ ĝỂig qận ěnọx 7 IlgỂ ĝỂig sờ5>*5;==*Iě/C[)8) Cƭ }xmi qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc qujil qgởn gậi }x~ ĝỂig qận bgjải 1 ěnọx ië~ có quícg ignỌo qỘ cgỮc qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc) Quƻởil gợ{ gồsƭ bgñil gợ{ `Ọ, qujil qgởn gậi eả~ ';<. ilë~ `ëo tnỌc, bể qỢ ilë~ igắi ĝƻợc gồ sƭ, {gản lữn tăieải qgñil eíj cgj cgỬ aỽ íi ĝể cgỎig sữm, eỘ sxil)
ěnọx <) Quícg ignỌo cỬm cgỬ aỽ íi smx bgn eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc ĝƻợcqgẮo ĝỂig
=) Qgỽc gnỌi }x~ ĝỂig qận ěnọx > IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[)5) Lữn `ận cƭ }xmi qỘ cgỮc qgẮo ĝỂig6m. Em ';3. eải eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc ĝã ĝƻợc cgỎig sữm, eỘ sxil bço qghj oỞq';=. eải ĝƻợc lgn quæi ĝĮm CA2 oỞq ';=. aỽ qgảj cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg ĝã ĝƻợc cgỎig sữmtë tăi eải lnản quàig tọ tnỌc qnẺ{ qgx ÿ bnẺi cỬm cƭ }xmi qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi`ƻợc qgỽc gnỌi qghj oẢx }x~ ĝỂig qận [gỨ `Ức =)7 Qgñil qƻ ië~ qujil quƻởil gợ{ eíj cíj ĝíig lníoñn quƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq aƻỒn gàig qgỮc eíj cíj unæil2e. Em ';3. aỽ qgảj cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg bço qghj oỞq ';=. eải ĝƻợc lgn quæi ĝĮm CA2 tăieải lnản quàig tọ tnỌc qnẺ{ qgx ÿ bnẺi cỬm cƭ }xmi qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợcqgỽc gnỌi qghj oẢx }x~ ĝỂig qận [gỨ `Ức =)7 Qgñil qƻ ië~ qujil quƻởil gợ{ eíj cíj ĝíig lní oñnquƻởil cgnẺi `ƻợc cgn qnẺq aƻỒn gàig qgỮc `ồil lgî{ qujil eíj cíj cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg tëqujil quƻởil gợ{ eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc aƻỒn gàig qgỮc uöq lỏi)
ěnọx 7) Eíj cíj bẺq }xả qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc
=) Cƭ }xmi qỘ cgỮc tnỌc qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc có quícg ignỌo lữn gồ sƭbẺq }xả qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc cgj cẨ{ có qgẮo }x~ọi qgẮo ĝỂig, {gæax~Ọq cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg, emj lồo6m. OỞq ';=. tăi eải eíj cíj bẺq }xả qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc qgỽc gnỌiqghj oẢx }x~ ĝỂig qận [gỨ `Ức =)> Qgñil qƻ ië~2e. OỞq ';=. eải smj tăi eải cỬm cgỬ aỽ íi lnản quàig tọ tnỌc qnẺ{ qgx ÿ bnẺi cỬm cƭ }xmi qgẮo ĝỂigeíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc)5) Qgởn gậi lữn gồ sƭ eíj cíj bẺq }xả qgẮo ĝỂig cgắo igẨq `ë oƻởn `ăo '=8. ilë~ `ëo tnỌc, bể qỢilë~ igắi ĝƻợc eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc ĝã ĝƻợc cgỎig sữm, eỘ sxil bço qghj tăieải lnản quàig cỬm cgỬ aỽ íi)
ěnọx >) Quícg ignỌo cỬm cƭ }xmi qgẮo ĝỂig, {gæ ax~Ọq cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg smxbgn igắi ĝƻợc gồ sƭ eíj cíj bẺq }xả qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc
=) Who wîq qjëi anỌi, bgícg }xmi cíc ĝọ wxẨq, bnẺi ilgỂ ĝƻợc iæx qujil gồ sƭ eíj cíj bẺq }xả qgẮoĝỂig cỬm cƭ }xmi qỘ cgỮc qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc të tnỌc qnẺ{ qgx ÿ bnẺiqgẮo ĝỂig cỬm cgỬ aỽ íi)5) ^æx cẬx cgỬ aỽ íi cgỎig sữm, eỘ sxil aỽ qgảj tăi eải cgnẺi `ƻợc, }x~ gjậcg, bẺ gjậcg quæi cƭsỚ who wîq gồ sƭ eíj cíj bẺq }xả qgẮo ĝỂig eíj cíj ĝíig lní oñn quƻởil cgnẺi `ƻợc)
Cgƻƭil 3
ěÍIG LNÍ QÍC ěỗIL OÑN QUƪỐIL
ěnọx =;) ěờn qƻợil, qgởn ĝnểo `ắ{, qgẮo ĝỂig të {gæ ax~Ọq eíj cíj ĝíig lní qíc ĝỞil oñnquƻởil
=) ěờn qƻợil {gản `ắ{ eíj cíj ĝíig lní qíc ĝỞil oñn quƻởil emj lồo6m. Aỽ íi có qgỮ qỽ qỢ oỨc = ĝẺi oỨc =13 të oỨc =18 [gỨ `Ức NN IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[2 aỽ íicó qæi lỏn bgíc igƻil có qïig cgẨq, }x~ oñ qƻƭil ĝƻƭil cíc aỽ íi có qgỮ qỽ qỢ oỨc = ĝẺi oỨc =13[gỨ `Ức NN IlgỂ ĝỂig sờ 5>*5;==*Iě/C[2e. Aỽ íi cản qậj, oỚ uỞil, iåil cẨ{, iåil cñil sxẨq cỬm cƭ sỚ sải wxẨq, bnig ajmig, aỂcg tỨ ĝmilgjậq ĝỞil ĝã ĝƻợc {gæ ax~Ọq eíj cíj ĝíig lní qíc ĝỞil oñn quƻởil gjẼc ĝăil bÿ, wíc igắi eảicmo bẺq eảj tỌ oñn quƻởil gjẼc wíc igắi eải ĝăil bÿ ĝậq qnæx cgxẮi oñn quƻởil gjẼc {gæ ax~Ọq,
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->