Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Thông tư 28.2011.BTNMT Quy trình KTQT Không khí xung quanh và tiếng ồn 1.8.2011

Thông tư 28.2011.BTNMT Quy trình KTQT Không khí xung quanh và tiếng ồn 1.8.2011

Ratings: (0)|Views: 47 |Likes:
Published by Mai Doan

More info:

Published by: Mai Doan on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
IỚ [ÈA CDUQÍC _ÈNÛA [YƦỒCD........
 
@ỚCD JÙG ZÀ JỚA @Jữ CDJĪG _Aỏ[ CGNĘố` bẮx . [ỷ kf . Jầcj xjý`................
Pỗ= 9:&9877&[[.I[CN[
 Jè Cốa" cdèq 87 {jçcd : cĀn 9877
 [JÛCD [Ʀ 
WUQ ĘọCJ WUQ [YÂCJ LỺ [JUẢ[ WUGC [Yả@ NÛA [YƦỒCD LJÛCD LJÎ ZUCD WUGCJ_È [AẳCD ộC VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
IỚ [YƦồCD IỚ [ÈA CDUQÍC _È NÛA [YƦỒCD
@Āc `ỡ CdjỌ ėỌcj pỗ 95&988:&CĘ.@X cdèq 8; {jçcd 0 cĀn 988: `Ụg @jîcj xjỤ wuq ėỌcj `jỡ` cĀcd"cjaỄn vụ" wuqệc jầc vè `Ƨ `ấu {ổ `jỡ` `Ụg Iố [èa cduqíc vè Nûa {yƸỞcd" ėà ėƸỠ` pỮg ėổa" iổ pucd {ầa CdjỌ ėỌcj pỗ 71&9878&CĘ.@X cdèq 8: {jçcd 0 cĀn 9878 vè CdjỌ ėỌcj pỗ :1&9878&CĘ.@X cdèq 7? {jçcd :cĀn 9878<@Āc `ỡ CdjỌ ėỌcj pỗ 789&988:&CĘ.@X cdèq 75 {jçcd 1 cĀn 988: `Ụg @jîcj xjỤ vệ vaỄ` {ju {jẮx" wuẠc bþ"ljga {jç` vè pỮ kụcd kỦ baỄu vệ {èa cduqíc vè nûa {yƸỞcd<@Āc `ỡ WuqẶ{ ėỌcj pỗ 7?&9884&WĘ.[[d cdèq 91 {jçcd 87 cĀn 9884 `Ụg [jỤ {ƸỜcd @jîcj xjỤ xjí kuqỄ{ Wuq jfầ`j {ổcd {jỀ nầcd bƸỜa wugc {yẦ` {èa cduqíc vè nûa {yƸỞcd wuỗ` dag ėẶc cĀn 9898< Zá{ ėệ cdjỌ `Ụg [ổcd `ụ` {yƸỖcd [ổcd `ụ` Nûa {yƸỞcd" _ụ {yƸỖcd _ụ Ljfg jỎ` vè @ûcd cdjỄ vè _ụ{yƸỖcd _ụ Xjçx `jẶ"
WUQ ĘọCJ=@jƸƧcd AWUQ ĘọCJ @JUCDĘaệu 7# Xjần va ėaệu `jềcj
[jûcd {Ƹ cèq wuq ėỌcj vệ wuq {yâcj lự {juẮ{ wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd ljûcd ljî zucd wugcjvè {aẶcd Ốc" dỐn= zç` ėỌcj nụ` {aíu wugc {yẦ`" {jaẶ{ lẶ `jƸƧcd {yâcj wugc {yẦ` vè {jỷ`jaỄc `jƸƧcd {yâcj wugc {yẦ`#
Ęaệu 9# Ęỗa {ƸỠcd çx kụcd
7# [jûcd {Ƹ cèq çx kụcd vỜa `ç` ėỗa {ƸỠcd pgu=g! @ç` `Ƨ wugc wuẠc bþ cjè cƸỜ` vệ nûa {yƸỞcd Ỗ [yucd ƸƧcd vè ėỌg xjƸƧcd< `ç` {yần"{yucd {én wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd {juố` nầcd bƸỜa wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd wuỗ` dag vè nầcdbƸỜa wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd ėỌg xjƸƧcd<7
 
 i! @ç` {ổ `jỡ` `ð `jỡ` cĀcd" cjaỄn vụ vệ jfầ{ ėốcd wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd" jfầ{ ėốcdkỌ`j vụ wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd ėỀ dagf cốx içf `çf" pỗ baỄu `jf `Ƨ wugc wuẠc bþ cjè cƸỜ`vệ nûa {yƸỞcd Ỗ [yucd ƸƧcd vè ėỌg xjƸƧcd<9# [jûcd {Ƹ cèq ljûcd çx kụcd `jf jfầ{ ėốcd wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd ljûcd ljî zucdwugcj vè {aẶcd Ốc iặcd `ç` {jaẶ{ iỌ {ỷ ėốcd" baíc {ụ`#
Ęaệu 0# DaẠa {jî`j {juẮ{ cdỦ 
[yfcd [jûcd {Ƹ cèq" `ç` {juẮ{ cdỦ kƸỜa ėéq ėƸỠ` jaỀu cjƸ pgu=7#
 Ljûcd ljî zucd wugcj
bè ljûcd ljî cdfèa {yỞa nè `fc cdƸỞa" {jỷ` vẮ{" ėốcd vẮ{ jfẴ`vẮ{ baỄu `ð {jỀ {aẶx zý` vỜa cð<9#
 Iụa
= bè jỄ xjéc {çc nỌc {yfcd ėð nûa {yƸỞcd xjéc {çc bè xjg ljî" `ùc xjg xjéc {çc bè`ç` jầ{ yẦc `ð lî`j {jƸỜ` bỜc jƧc lî`j {jƸỜ` xjéc {Ữ vè cjỆ jƧc 788 nn#
Ęaệu ;# Cduqíc {Ầ` çx kụcd `ç` {aíu `juạc" xjƸƧcd xjçx vaỄc kẬc
7# _aỄ` çx kụcd `ç` {aíu `juạc" xjƸƧcd xjçx vaỄc kẬc xjẠa {uéc {jỤ {jef `ç` {aíu `juạc" xjƸƧcd xjçx wugc {yẦ` vè xjéc {î`j ėƸỠ` wuq ėỌcj {ầa @jƸƧcd AA `Ụg [jûcd {Ƹ cèq<9# [yƸỞcd jỠx `ç` {aíu `juạc" xjƸƧcd xjçx wugc {yẦ` vè xjéc {î`j wuq ėỌcj {ầa @jƸƧcdAA `Ụg [jûcd {Ƹ cèq pỮg ėổa" iổ pucd jfẴ` {jgq {jẶ {jâ çx kụcd {jef {aíu `juạc" xjƸƧcd xjçx nỜa#
@jƸƧcd AAWUQ [YÂCJ LỺ [JUẢ[ WUGC [Yả@ NÛA [YƦỒCD LJÛCD LJÎ ZUCDWUGCJĘaệu 5# Nụ` {aíu wugc {yẦ`
@ç` nụ` {aíu `Ƨ iẠc {yfcd wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd ljûcd ljî zucd wugcj bè=7# Zç` ėỌcj nỡ` ėố û cjaễn ljûcd ljî Ạcj jƸỖcd ėẶc pỡ` ljfẼ `ốcd ėỐcd {jef `ç` {aíu`juạc `jf xjáx jaỄc jècj<9# Zç` ėỌcj Ạcj jƸỖcd `Ụg `ç` cduỐc {jẠa yaícd iaỄ{ jgq cjðn `ç` cduỐc {jẠa {Ờa `jấ{bƸỠcd nûa {yƸỞcd ljûcd ljî ėỌg xjƸƧcd<0# @ucd `ấx {jûcd {ac daýx `jf vaỄ` bẮx lẶ jfầ`j laỀn pfç{ û cjaễn vè wuq jfầ`j xjç{{yaỀc `ûcd cdjaỄx<;# Ęçcj daç kaễc iaẶc `jấ{ bƸỠcd nûa {yƸỞcd ljûcd ljî {jef {jỞa dagc vè ljûcd dagc<5# @Ạcj içf vệ û cjaễn nûa {yƸỞcd ljûcd ljî<?# Ęçx ỡcd `ç` qíu `Ấu `Ụg `ûcd {ç` wuẠc bþ nûa {yƸỞcd `Ụg [yucd ƸƧcd vè ėỌg xjƸƧcd#
Ęaệu ?# [jaẶ{ lẶ `jƸƧcd {yâcj wugc {yẦ`
9
 
@jƸƧcd {yâcj wugc {yẦ` pgu lja {jaẶ{ lẶ xjẠa ėƸỠ` `ấx `ð {jạn wuqệc jfẴ` `Ƨ wugc wuẠcbþ `jƸƧcd {yâcj wugc {yẦ` xjí kuqỄ{ jfẴ` `jấx {juẮc iặcd vĀc iẠc# _aỄ` {jaẶ{ lẶ `jƸƧcd{yâcj wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd ljûcd ljî zucd wugcj `ụ {jỀ cjƸ pgu=7# LaỀu wugc {yẦ`@Āc `ỡ vèf nụ` {aíu wugc {yẦ`" lja {jaẶ{ lẶ `jƸƧcd {yâcj wugc {yẦ` xjẠa zç` ėỌcj laỀu wugc{yẦ` bè wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd cệc jgq wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd {ç` ėốcd#9# ĘỌg ėaỀn vè vỌ {yî wugc {yẦ`g! _aỄ` zç` ėỌcj ėỌg ėaỀn" vỌ {yî wugc {yẦ` nûa {yƸỞcd ljûcd ljî zucd wugcj `Āc `ỡ vèfnụ` {aíu `jƸƧcd {yâcj wugc {yẦ`< i! [yƸỜ` lja bỷg `jỎc ėỌg ėaỀn" vỌ {yî wugc {yẦ`" xjẠa ėaệu {yg" ljẠf pç{ `ç` cduỐc {jẠa déqû cjaễn nûa {yƸỞcd ljûcd ljî zucd wugcj {ầa lju vỷ` `Ấc wugc {yẦ`# Pgu lja ėa ljẠf pç{{jỷ` {Ặ vỌ {yî `ç` ėaỀn wugc {yẦ` ėƸỠ` ėçcj kấu {yíc pƧ ėỐ jfẴ` iẠc ėỐ<`! Lja zç` ėỌcj vỌ {yî `ç` ėaỀn wugc {yẦ` ljûcd ljî zucd wugcj xjẠa `jý þ=. Ęaệu laỄc {jỞa {aẶ{= jƸỜcd dað" {ỗ` ėố dað" iỡ` zầ nẴ{ {yỞa" ėố ạn" cjaỄ{ ėố ljûcd ljî<. Ęaệu laỄc ėỌg jâcj= ėỌg jâcj cƧa wugc {yẦ` xjẠa {juẮc {aỄc" {jûcd {jfçcd vè ėầa kaỄc `jflju vỷ` wugc {én# [ầa cjỦcd cƧa `ð ėỌg jâcj xjỡ` {ầx" vỌ {yî wugc {yẦ` ėƸỠ` zç` ėỌcj `jỤqẶu {jef `ç` ėaệu laỄc xjç{ {çc `ụ` iố#0# [jûcd pỗ wugc {yẦ`
 
g! [yƸỜ` {aíc xjẠa {aẶc jècj {ju {jẮx {jûcd {ac vè ljẠf pç{ jaỄc {yƸỞcd ėỀ iaẶ{ {jûcd {acvệ ėỌg ėaỀn wugc {yẦ` *lju kéc `Ƹ" lju pẠc zuấ{ !" bfầa jâcj pẠc zuấ{" `ç` vỌ {yî xjç{{jẠa" cduỐc {jẠa {Ử ėð ėỀ bỷg `jỎc `jîcj zç` `ç` {jûcd pỗ ėẴ` {yƸcd vè ėầa kaỄc `jf vỌ {yîwugc {yẦ`< i! @ç` {jûcd pỗ `Ƨ iẠc ėƸỠ` bỷg `jỎc ėỀ ėçcj daç `jấ{ bƸỠcd nûa {yƸỞcd ljûcd ljî zucdwugcj bè=. @ç` {jûcd pỗ iẦ{ iuố` ėf ėầ` {ầa jaỄc {yƸỞcd= jƸỜcd dað" {ỗ` ėố dað" cjaỄ{ ėố" ėố ạn{ƸƧcd ėỗa" çx puấ{" iỡ` zầ nẴ{ {yỞa<. @ç` {jûcd pỗ ljç`= bƸu juỰcj ėafza{ *PF
9
!" ca{Ƨ ėafza{ *CF
9
!" ca{Ƨ fza{ *CF
z
!" `g`ifcnfcfza{ *@F!" f}fc *F
0
!" iụa bƧ bỮcd {ổcd pỗ *[PX!" iụa `ð lî`j {jƸỜ` cjỆ jƧc jfẴ` iặcd 78 µn *XN
78
!" `jâ *Xi!<`! @Āc `ỡ vèf nụ` {aíu vè qíu `Ấu `Ụg `jƸƧcd {yâcj wugc {yẦ`" `ùc `ð {jỀ wugc {yẦ` `ç`{jûcd pỗ {jef W@_C 8?= 9881&I[CN[#;# [jỞa dagc vè {Ấc puấ{ wugc {yẦ`
 
g! [jỞa dagc wugc {yẦ` xjụ {juố` vèf `ç` qẶu {ỗ cjƸ=. Nụ` {aíu wugc {yẦ`<0

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->