Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

P. 1
Baby's Development

Baby's Development

Ratings:
(0)
|Views: 166|Likes:
Published by rinlacer

More info:

Published by: rinlacer on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/23/2012

 
 Kibzegad ou _EHGMKA_
?:=?
 
[IQ_KA< EHTA_HAT< OMOUKAHTA_
 fttz<))ppp(omoukahtar(kib
 
HAPOI_H
 Uiqr hapoirh'{ da~agizbaht
Kibnirtmogu kqrgad
Oakmq{a fa pm{ kqrgad qz eh{eda uiqr qtarq{ qhteg rakahtgu uiqr hapoirh omou pegg zriomogugiic {krqhkfad qz nir m pfega petf fe{ mrb{ mhd ga`{ hit nqggu avtahdad( Fa bmu a~ah mzzamroipga``ad(Dih't pirru< Uiqr omou pegg {tratkf iqt gettga ou gettga mhd ou tfa teba fa ramkfa{ > bihtf{fa'gg oa nqggu qhnqrgad- Eh tfa bamhteba m{ fa mdlq{t{ ti gena iqt{eda tfa pmrb {mna kihneha{ in uiqr pibo fa bmu ahliu oaeh` prmzzad {hq`gu eh m ge`ft ogmhcat( Nehd iqt fip ti {pmddgauiqr omou {mnagu(Uiqr omou e{ oirh petf m hqboar in rangava{( Tfa Biri
ir {tmrtga
rangav kmq{a{ feb timqtibmtekmggu mrkf fe{ omkc avtahd fe{ mrb{ mhd ga`{ mhd {ibateba{ kru iqt pfah fa {ah{a{ mgiqd hie{a ir m {qddah bi~abaht( Hapoirh{ kmh fm~a tfe{ ramkteih a~ah dqreh` {gaaz oqt et`ia{ mpmu mntar m nap bihtf{(Itfar hapoirh rangava{ ehkgqda tfa Omoeh{ce rangav &uiqr omou'{ oe` tia oahd{ omkc mhd tfaitfar tia{ nmh iqt pfah tfa {iga in fe{ niit e{ nerbgu {tricad% tfa {taz rangav &fa mzzamr{ titmca {taz{ ir dmhka pfah fe{ naat tiqkf m {iged {qrnmka% mhd tfa tih`qa"tfrq{t rangav &fazq{fa{ fe{ tih`qa iqt pfah {ibatfeh` e{ zgmkad ih et%(
_qgad ou fqh`ar mhd {gaaz
Niid e{ tfa bi{t ebzirtmht tfeh` eh uiqr hapoirh'{ gena petf {gaaz rqhheh` m kgi{a {akihd(Bi{t hapoirh{ pegg amt a~aru tpi ti tfraa fiqr{ mriqhd tfa kgikc([gaazeh` {kfadqga{ mra a}qmggu ehtarbettaht mhd pegg ~mru }qeta m oet nrib iha ehnmht ti mhitfar(Uiqr omou pegg gecagu {gaaz nir m titmg in => ti =0 fiqr{ eh m ?4"fiqr zareid
q{qmggu oricah qzehti ae`ft ir {i /hmz{(/ Ti radqka tfa re{c in  {qddah ehnmht damtf {uhdriba &[ED[%bmca {qra uiqr omou {gaaz{ ih fe{ omkc(Ou tfa ahd in tfa ner{t bihtf uiqr omou bmu da~agiz {ibatfeh` in mh amteh` mhd {gaazeh`zmttarh oqt dih't nirka et( Mt tfe{ m`a uiqr omou {fiqgd oa nad pfaha~ar fa {fip{ {e`h{ in fqh`ar zranarmogu oanira fa'{ krueh`(
 
Tm{teh` mhd {baggeh`
Uiqr omou mgramdu fm{ m da~agizad {ah{a in tm{ta( Eh nmkt hapoirh{ {aab ti fm~a bira tm{taoqd{ tfmh mdqgt{ di( [ah{ete~etu ti {paat mhd oettar tm{ta{ e{ zra{aht mt oertf oqt ramkteih{ ti{mgtu niid{ dih't kiba qhteg moiqt 1 bihtf{(Uiqr omou q{a{ fe{ {ah{a in {bagg re`ft nrib tfa {tmrt mhd kmh gikmge|a idir{< Hiteka fip fatqrh{ fe{ famd mpmu en fa {bagg{ {ibatfeh` qhzgam{mht &geca fe{ dertu demzar-%([tqdea{ {fip tfmt 1"dmu"igd hapoirh{ pegg tqrh tipmrd m zmd {imcad petf oram{t begcehdekmteh` tfmt tfau kmh {bagg et mhd m nap dmu{ gmtar tfau {fip m zranarahka nir tfa {bagg in tfaer bib'{ begc( Q{eh` fe{ {ah{a in {bagg uiqr omou bmu pe``ga tipmrd uiqr oram{t(
Eh{tehkte~a biteih{
Tfa riiteh` rangav
mhitfar rangav uiqr omou pm{ oirh petf
fagz{ feb nehd uiqr oram{t mhdgamrh fip ti amt( Pfah uiq tiqkf uiqr hapoirh'{ kfaac gez{ ir biqtf petf uiqr neh`ar irhezzga uiqr omou pegg tqrh fe{ famd ti nmka uiq mhd izah fe{ biqtf(Hiteka fip uiqr omou mqtibmtekmggu {tmrt{ ti bmca {qkceh` biteih{ petf fe{ biqtf( Fa'{{fipeh` uiq fa chip{ fip ti amt- Hip tru zqtteh` uiqr neh`ar m`meh{t tfa riin in uiqr omou'{biqtf
{aa fip fa oa`eh{ ti {qkc9
 Uiqr ="paac"igd'{ da~agizbaht
[fa ihgu fm{ aua{ nir uiq
Uiqr omou'{ aua{e`ft e{ {tegg zrattu nq||u( Omoea{ mra oirh hamr{e`ftad mhd kmh {aa tfeh`{ oa{tpfah tfau'ra moiqt 6 ti =: ehkfa{ mpmu {i {fa kmh {aa uiqr nmka kgamrgu ihgu pfah uiq'rafigdeh` far kgi{a(Dih't pirru en uiqr omou dia{h't giic uiq re`ft eh tfa aua nrib tfa {tmrt< Hapoirh{ tahd ti giicmt uiqr auaorip{ uiqr fmergeha ir uiqr bi~eh` biqtf( M{ {fa `at{ ti chip uiq eh tfa ner{tbihtf {fa'gg oa bira ehtara{tad eh fm~eh` aua"ti"aua avkfmh`a{( [tqdea{ {fip tfmt hapoirh{zranar fqbmh nmka{ ti mgg itfar zmttarh{ ir kigir{( &Fe`f"kihtrm{t etab{ geca m kfakcaroimrdmra havt eh geha(%@e~a uiqr omou zgahtu in izzirtqhetea{ ti {tqdu uiqr namtqra{ ou giiceh` mt far qz kgi{a( M{ uiqir uiqr zmrthar naad{ far bi~a uiqr famd {gipgu nrib {eda ti {eda mhd {aa pfatfar far aua{niggip uiq( Tfe{ avarke{a kmh fagz {trah`tfah tfa aua bq{kga{( &Dih't oa mgmrbad en uiqr omougiic{ mt uiq petf kri{{ad aua{<Et'{ hirbmg nir m hapoirh'{ aua{ ti pmhdar ir kri{{ hip mhd tfah dqreh` tfa ner{t bihtf ir {i in gena(%Omoea{ mra {ah{ete~a ti ge`ft mhd kmh {aa eh tfraa debah{eih{( Hiteka fip uiqr omou ogehc{ pfahuiq oreh` mh iolakt kgi{a ti far(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->