Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uporedni Sistemi-za Ispit

Uporedni Sistemi-za Ispit

Ratings: (0)|Views: 288 |Likes:
Published by Alem Zen Husejnovic

More info:

Published by: Alem Zen Husejnovic on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2012

pdf

text

original

 
U P O R E D N I S I S T E M I
Složenica soc.politika se upotrebljava od 1851g. prvo u redovima njemačkogistoričara Rila i od tada je u stalnoj upotrebi. Sam termin se nije mijenjao ali semijenjala njegova sadržina i ona se kretala od mehaničke solidarnosti, prekosoc.staranja do savremene institucionalizovane djelatnosti što znači da državatreba da se brine o svemu
(TO JE ČESTO PITANJE NA ISPITU).
To jedruštvena djelatnost koja je usmjerena na poboljšanje životnih uslova.
Soc.politika je drtvena usmjerena djelatnost, koja je usmjerena nazadovoljavanje potreba pojedinaca i građana i uslov za soc.polit. je dobraekonomska podloga države.
Najbolja politika je politika Skandinavskih zemalja jer ima univerzalnaprava=država blagostanja. Soc.politika se izjednačava sa ekon.politikom od koje je i zavisna.DEFINICIJE SOC.POLITIKE (BIĆE JEDNA OD DEFINICIJA)
MARSHALLOVA
def. : Soc.politika se odnosi na vladinu akciju koja davanjemnaknada i usluga ima neposredan uticaj na blagostanje građana.Soc.polit.predstavlja organizovan rad jedne države koja putem različitih ablikaakcija obezbjeđuje različita i bitna sredstva, kao što su novčana sredstva, raznioblici usluga koji su usmjereni na soc.sigurnosti građana, njihove dobrobiti icjelokupnog blagostanja.
TITMUSOVA def.
Sos.polit. podrazumjeva socijalna davanja, ona jeredistributivn, odn. ponovno djeljiva, i ima kako ekonomske tako i neekon.ciljeva.Ova def. Je nepotpuna i nedovoljno obrazložena.
KOLOVA (COLE) def.:
Soc.polit. je promišljen način pronalaženja sredstava zarješavanje soc.problema.U ovoj def. Nije tačno određeno kakav je to promišljen način za obezbjeđivanjesredstava tako da je i ova def. nepotpuna.
GINSBERGOVA def.:
Soc.polit. se uobičajeno koristi da opiše državnu akciju upodručju ličnog i porodičnog dohotka, zdravs.zaštite, stanovanja, obrazovanjakao i soc.usluga.
PULJIZOVA def:
Soc.polit. preovladava sve rizike, ublažava soc.nejednakosti idr.negativne posljedice na tržištu. Potiče društvenu solidarnost i integraciju,amortizira sve sukobe te omogučava normalno funkcionisanje i razvoj društva.
 
NOSIOCI MEĐUN.SOC.POLIT.
su zemlje, a u njihovo ime nastupaju:država,politička organizacija, sindikati, humanitarne organizacije i stručne i naučneinstitucije. Saradnja zemalja u oblasti soc.polit. se dovija najvećim dijelomposredstvom međunarodnih organizacija, čija je aktivnost dovela do nastankameđunarodne soc.polit.. OUN su glavni nosioci međunarodne soc.politike.
OUN
– su osnovane 24.10.1945g. i tad dan se u cijelom svijetu slavi kao DANUJEDINJENIH NACIJA. Povelju su verifikovale Francuska, SAD, V.Britanija itadašnji SSSR i Jugoslavija. Povelju UN su izradili predstavnici 50 zemalja naKonferenciji UN održanoj u San Francisku od 25.aprila do 26.juna 1945g.UN su donijele veliki broj dokumenata kao što su: Univerzalna deklar.o pravimačovjeka, Konvencija o pravima čovjeka, Deklar. O davanju nezavisnosti ikolonijalnim zemljama, Deklaraciju o ukidanju diskriminacije u odnosu na žene ibr.druga dokumenta.
CILJEVI UN su
:1. da sačuvaju međun.mir i bezbjednost;2.da razvijaju prijateljske odnose među narodima;3.da ostvaruju međun.saradnju rješavanjem međun.problema privredne,društvene i humanitarne prirode i razvijaju poštovanje ljudkih prava i sloboda;4.da budu središte u kome će se usklivati postupci načela savremene jednakosti članica i rješavanja svih sporova mirnim putem.
GLAVNI ORGANI UN-a su:
1. Generalna skupština,2. Savjet bezbjednosti3. Ekonomski socijalni savjet4. Starateljski savez,5. Međunarodni sud pravde i6. Sekreterijat
Ekonomsko-soc.savjet
pod nadzorom Gener.skupštine rukovodi ekon.isocijlanim djelatnostima UN-a, vrši ili podstiče proučavanje i podnosi izvještaje idaje preporuke međunarodnim ekon., soc., kulturnim, zdravstvenim i dr.sličnimpitanjima razvoja.Savjet ima komisiju kao stalna radna tijela a to su:-statistička komisija,-komisija za stanovništvo,-komisija za soc.razvoj,-komisija za prava čovjeka,-za položaj žena,-za opojne droge,-za međunarodnu robnu trgovinu i-odbor za međunarodnu tehničku pomoć.Za ekon.-soc.savjet vezane su i brojne međunarodne autonomne specijalizovaneinstitucije a to su:1.Međunarodna organizacija rada (MOR),2.Organizacija UN za izhranu i poljoprivredu (FAO),3.Organizacija UN za prosvjetu i kutluru (UNESKO),4.Svjetska zdravstvena organizacija,5.Međunarodno udruženje za razvoj,6.Međunarodna banka za obnovu i razvoj i7. Ostale međun.institucije, npr. Međun.monetarni fond itf.
 
UN donijele su veliki br.dokumenata u kojima su izložene osnovemeđunarodne soc.politike, a najvažnije su:1.
Opća univerzalna deklaracija o pravima čovjeka,2. Deklaracija o pravima djeteta,3. Deklar. o socijalnom napretku i razvoju,4. Dekl.o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima,5. Međun.konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije,6. Deklar.o unapređenju među mladima ideala mira, uzajamnog poštovanja irazumjevanja među narodima,7. Deklar.o uklanjanju diskriminacije u odnosu na žene, kao i8. Veliki br.rezolucija o pojedinim pitanjima.
MOR –
osnovana je 1919g.. MOR kaže da svjetski mir može da bude zasnovansamo na bazi soc.pravde, a da loši uslovi rada donose velikom broju licanepravdu, bijedu i neimaštinu, što ugrožava svjetski mir i harmoniju, te da svakanacija treba da usvoji takav ljudski režim rada ne samo zbog njegove pravednostinego što ne usvajanje takvog režima sprečava druge nacije da pobolajusudbinu radnika u svojim zemljama. To se može posti: borbom protivnezaposlenosti, zaštitom radnika od općih i profesionalnih bolesti i nesreća naradu, posebnom zaštitom djece, omladine i žena, davanjem starosnih iinvalidskih penzija, afirmacijom principa „jednak rad-jednaka nagrada“ i sl.
FILADELFIJSKOM DEKLARACIJOM 1944g
. utvrđeni su i principi-da rad nije roba,-da bijeda predstavlja opasnost za prosperitet svih,-da borbu protiv bijede i neimaštine treba voditi sa nesmanjenom energijom uokviru svake nacije i sa stalnim međunarodnim naporima,-da je slodoba izražavanja i udruživanja neophodan uslov za stalan progres.
Dužnost OUN jeste da se zalaže za:-
puno zaposlenje i pravičnu odgovarajuću naknadu,-za zaradu radnih ljudi,-za proširenje prava iz soc.osiguranja i kruga osiguranika,-proširenje zdravst,zaštite,-za zaštitu materinstva i djece,-obezbjeđenje izhrane, stanova i razonode radnim ljudima-kao i za neophodne mjere zdravstvene i tehničke zaštite na radnim mjestima.
SVJETSKA ZDRAVST,ORGANIZACIJA (SZO)-
osnovana je 1946g. a cilj je daradi na zaštiti zdravlja i unapređenju zdravstvenog stanja svih ljudi u svijetu. Dabi to ostvarila SZO prati i proučava zdravst.stanje u zemljama članicama OUN,proučava metode i organizuje borbu protiv bolesti, pruža materijalnu i stručnupomoć u sprovođenju borbe protiv oboljevanja, izdaje publikaciju iz oblastimedicine i dr.Ustav SZO je donijet 1948g. i bliže reguliše zadatke, organizaciju i rad ove važnemeđunar.organizacije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->