Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Genişleme Yuvaları

Genişleme Yuvaları

Ratings:

4.92

(12)
|Views: 10,372 |Likes:
Published by websnap
www.teknoders.net Adresi için upload edilmiştir.
www.teknoders.net Adresi için upload edilmiştir.

More info:

Published by: websnap on Nov 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Çizgi
 
TAGEM
 
e
Akademi
 
www.cizgi
tagem.org
 
Geni
ş
leme Yuvalar
ı
n
ı
Anlamak
Geni
ş
leme yuvalar
ı
ba
ş
lang
ı
c
ı
ndan beri bilgisayar
ı
n bir parças
ı
olmu
ş
tur. IBMbilgisayar
ı
gelece
ğ
e bir at
ı
l
ı
m olarak olu
ş
turdu
ğ
unda; orijinal IBM PCanakart
ı
nda geni
ş
leme slotlar
ı
ad
ı
nda yeni kartlar
ı
n ve fonksiyonlar
ı
nbilgisayara eklenmesini sa
ğ
layacak yuvalar mevcuttu.Yuvalar, bunlar
ı
destekleyen ba
ğ
lant
ı
lar ve yongalar
ı
n hepsine birdengeni
ş
leme yuvalar
ı
ad
ı
verilir. Bu sistem, ilk bilgisayarlardan günümüzdekison sistemlere kadar bütün bilgisayarlarda bulunmaktad
ı
r.Geni
ş
letme yuvalar
ı
n
ı
n mümkün k
ı
ld
ı
ğ
ı
imkânlar bugün a
ş
ikâr olabilir. Amabir geni
ş
leme kart
ı
üreticisinin bir kart
ı
bir geni
ş
leme yuvas
ı
nda çal
ı
ş
t
ı
rmadakar
ş
t
ı
ğ
ı
üç büyük engeli dü
ş
ünün.
İ
lk olarak, her hangi bir geni
ş
leme kart
ı
n
ı
ngeni
ş
leme yuvas
ı
na uygun olarak yap
ı
land
ı
r
ı
lmas
ı
gerekmektedir. Bununba
ş
ar
ı
lmas
ı
da endüstriyel standartlar
ı
n olu
ş
turulmas
ı
n
ı
gerekli k
ı
lmaktad
ı
r.
İ
kinci olarak, kart
ı
n i
ş
lemciyle hem komutlar
ı
almak hem de veri göndermekiçin ileti
ş
imi gerekmektedir. Üçüncü olarak i
ş
letim sisteminin kullan
ı
c
ı
yakarta ve sa
ğ
lad
ı
ğ
ı
yeni i
ş
levlere eri
ş
im ve kontrolünü sa
ğ
layabilmesigerekmektedir. A
ş
a
ğ
ı
da bu üç büyük engel k
ı
salt
ı
lm
ı
ş
 
ş
ekilde verilmektedir:
 
Fiziksel ba
ğ
lant
ı
 
 
Haberle
ş
me
 
SürücülerBu bölüm neredeyse bilgisayar
ı
n ba
ş
lang
ı
c
ı
ndan (sadece heyecan vericibilgisayar miras
ı
tarihinden dolay
ı
de
ğ
il
ş
imdiki sistemleri de halaetkilemesinden dolay
ı
) itibaren geni
ş
leme yuvalar
ı
n
ı
n ayr
ı
nt
ı
lar
ı
n
ı
 
 
Çizgi
 
TAGEM
 
e
Akademi
 
www.cizgi
tagem.org
 
kapsamaktad
ı
r. Fiziksel ba
ğ
lant
ı
, haberle
ş
me ve i
ş
letim sistemi için gerekensürücüyle birlikte bugünkü yükleme 1987’deki kullan
ı
m
ı
yla neredeyseayn
ı
d
ı
r. Önce eski yöntemleri ö
ğ
renmek bugünkü teknolojiyi, terminolojiyianlamada ve uygulamada çok faydal
ı
olmaktad
ı
r.Ö
ğ
rendi
ğ
iniz üzere bilgisayardaki her birim (device), anakart üstünelehimlenmi
ş
ya da yuvalara yerle
ş
tirilmi
ş
biçimde harici veri yoluna ve adresyollar
ı
na ba
ğ
lanmaktad
ı
r. Geni
ş
leme yuvalar
ı
bu konuda bir istista de
ğ
ildir.Bilgisayar
ı
n geri kalan
ı
na yonga seti (chipset) üzerinden ba
ğ
lanmaktad
ı
rlar.Tam olarak yonga setinde nerede oldu
ğ
u sisteme ba
ğ
l
ı
olarak de
ğ
i
ş
mektedir.Baz
ı
sistemlerde, geni
ş
leme yuvalar
ı
güney köprüsüne, baz
ı
sistemlerde isekuzey köprüsüne ba
ğ
l
ı
d
ı
rlar. Pek çok sistemde bir k
ı
sm
ı
günay, bir k
ı
sm
ı
dakuzey köprüsüne ba
ğ
lanan birden fazla tip geni
ş
leme yuvas
ı
bulunmaktad
ı
r.Yonga seti, geni
ş
leme yuvalar
ı
na ve bu yuvalardaki geni
ş
leme kartlar
ı
naadres ve veri yollar
ı
n
ı
kullanma yetkisi sa
ğ
lar. Bu geni
ş
leme yuvalar
ı
na birsabit sürücü kontrol kart
ı
takarsan
ı
z, anakarta entegre üretilmi
ş
gibiçal
ı
ş
acakt
ı
r. Tek bir büyük farkla; h
ı
z.Mikro i
ş
lemciler bölümünde bahsedildi
ğ
i gibi sistem kristali (saati) i
ş
lemciyebask
ı
yapar. Sistem kristali bütün bilgisayar için çok kritik bir i
ş
leve sahiptir.Bir e
ğ
itim çavu
ş
u gibi bilgisayar
ı
n ritmini tutar ve sistemin h
ı
z
ı
n
ı
belirler.Anakartla tümle
ş
ik her birim sistem kristalinin h
ı
z
ı
nda çal
ı
ş
mas
ı
üzretasarlanm
ı
ş
t
ı
r.Saat kristalleri yaln
ı
zca i
ş
lemci ve yonga setleri için de
ğ
ildir. Bilgisayar
ı
n
ı
zdabulunan neredeyse her yongan
ı
n (geni
ş
leme kartlar
ı
ndakiler dahil) bir saat(clk) giri
ş
i vard
ı
r ve çal
ı
ş
mas
ı
için bu sinyale ihtiyaç duymaktad
ı
r. Anakart
ı
n
ı
züzerinde gelmeyen bir ayg
ı
t (mesela ses kart
ı
) ald
ı
ğ
ı
n
ı
z
ı
varsayal
ı
m. Ses
 
Çizgi
 
TAGEM
 
e
Akademi
 
www.cizgi
tagem.org
 
kart
ı
üstündeki yongan
ı
n çal
ı
ş
abilmesi için saat kristalinden gelecek birsinyale ihtiyac
ı
vard
ı
r. E
ğ
er bilgisayar ses kart
ı
n
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmak için sistemkristali kullan
ı
lsayd
ı
, ses kart
ı
üreticilerinin her anakart için bir ses kart
ı
 geli
ş
tirmeleri gerekirdi. 100 MHz’lik bir sistem için 100 MHz’lik bir ses kart
ı
,133 MHz’lik sistem için 133 MHz’lik bir ses kart
ı
alman
ı
z gerekirdi. Bu çoksaçma olurdu.Harici veri yoluna kendi standart h
ı
z
ı
nda çal
ı
ş
acak bir geni
ş
leme yapmakdurumundayd
ı
lar. Harici veri yolunun bu k
ı
sm
ı
n
ı
bilgisayara yeni ayg
ı
tlareklemek için kullanacaklard
ı
. IBM bu sorunun üstesinden, geni
ş
letmeyuvalar
ı
na ba
ğ
lanan harici veri yollar
ı
n
ı
tetikleyen "geni
ş
letme veriyolukristali" ad
ı
nda farkl
ı
bir kristal ekleyerek geldi.Geni
ş
leme veri yollar
ı
, FSB'den çok daha yava
ş
çal
ı
ş
ı
r. Yonga seti iki veriyolu aras
ı
nda bir bölücü görevi üstlenir. H
ı
z fark
ı
n
ı
n etkilerini, beklemeler veözel tamponlama (depolama) alanlar
ı
yard
ı
m
ı
yla giderir. Anakart h
ı
z
ı
ndanba
ğ
ı
ms
ı
z olarak geni
ş
leme yuvalar
ı
standart bir h
ı
zda çal
ı
ş
ı
r. Orijinal IBMbilgisayar
ı
nda (PC) bu h
ı
z 14,318 MHz ÷ 2 ya da yakla
ş
ı
k 7,16 MHz’di.Yeni nesil geni
ş
leme yuvalar
ı
çok daha h
ı
zl
ı
çal
ı
ş
ı
r, ama yinede eski sistemh
ı
z
ı
n
ı
n yakla
ş
ı
k 7 MHz oldu
ğ
unu unutmay
ı
n. Geni
ş
leme yuvalar
ı
yla ilgili dahaçok
ş
ey ö
ğ
rendikçe en yeni sistemlerde bile bunun hala gerekli oldu
ğ
unugöreceksiniz.
İ
lk Geni
ş
leme Yuvas
ı
Yap
ı
lar
ı
 
PC Bus
 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ümit Işık added this note
ABİ UÇMUŞSUN YA :) BU KADAR UZUN UZUN ANLATMANA GEREK YOKTU :)
Melahat Atlı liked this
'uAqs' Mustafa liked this
ikayik67 liked this
Seray Metin liked this
Burcu Kaya liked this
Kadir Gültekin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->