P. 1
Sabit Diskler Nasıl Çalışır? 18

Sabit Diskler Nasıl Çalışır? 18

Ratings:

4.5

(6)
|Views: 1,958 |Likes:
Published by websnap
www.teknoders.net için upload edilmiştir. tüm eğitim videoalrımza buradan ulasabilirisniz.
www.teknoders.net için upload edilmiştir. tüm eğitim videoalrımza buradan ulasabilirisniz.

More info:

Published by: websnap on Nov 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Çizgi
 
TAGEM
 
e
Akademi
 
www.cizgi
tagem.org
 
Sabit Diskler Nas
ı
l Çal
ı
ş
ı
r?
Bilgisayardaki donan
ı
mlardan hiçbiri sabit disk sürücüden daha fazla dikkatçekmemi
ş
tir. Ya da daha çok sorun ç
ı
karmam
ı
ş
t
ı
r. Bunun için iyi bir nedenvard
ı
r. E
ğ
er sabit sürücü bozulursa, bilgileri kaybedersiniz. Bildi
ğ
iniz üzerebilgiler kaybolunca, çal
ı
ş
may
ı
ya tekrar yapmak ya da yedekten tekraryüklemek zorunda kal
ı
rs
ı
n
ı
z ya da daha kötüsü.Bilgiler hakk
ı
nda kayg
ı
lanmak yararl
ı
d
ı
r. Çünkü bilgiler i
ş
lerin ak
ı
ş
ı
n
ı
sa
ğ
lar,ücret bordrosunu devam ettirir ve e-mailleri saklar. Bu kayg
ı
n
ı
n seviyesi okadar güçlüdür ki bilgisayar
ı
n iç yap
ı
s
ı
na uzak kullan
ı
c
ı
lar bile IDE, ATA gibibaz
ı
terimleri uygulamaya koymasalarda bahsederler.Bu bölüm sabit sürücünün yap
ı
lanmas
ı
ndan ve iç plan
ı
ndan ba
ş
layarak nas
ı
lçal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
na odaklan
ı
r. Günümüzde kullan
ı
lan sabit sürücülerin farkl
ı
türlerini(PATA, SATA ve SCSI) bilgisayar ile nas
ı
l ili
ş
kilendirildi
ğ
ini ve sabitsürücülerin sisteme nas
ı
l kurulaca
ğ
ı
n
ı
göreceksiniz. Bu bölüm birden fazlasürücünün di
ğ
er sürücülerle bilgilerin güvenli
ğ
ini sa
ğ
lamak için nas
ı
lçal
ı
ş
abildi
ğ
ini ve RAID ad
ı
verilen bir özellikle nas
ı
l h
ı
zlanabildi
ğ
inikapsamaktad
ı
r.
 
Çizgi
 
TAGEM
 
e
Akademi
 
www.cizgi
tagem.org
 
Bütün sabit sürücüler özel disklerden ya da servo motor taraf 
ı
ndan kontroledilen kollar
ı
n üzerinde okuma/yazma ba
ş
l
ı
klar
ı
n
ı
n oldu
ğ
u plaklardan(platter) olu
ş
ur ve bunlar
ı
n hepsi d
ı
ş
ar
ı
daki hava taraf 
ı
ndan bozulmay
ı
 önleyecek kapal
ı
bir kutunun içinde tutulur. Alüminyum tabakalar manyetikbir araçla kaplan
ı
r.
İ
ki küçük okuma/yazma ba
ş
l
ı
ğ
ı
ndan bir tanesi üsttekinive di
ğ
eri alttakini okumak için her bir pla
ğ
a hizmet sunar.Disklerin üzerindeki kaplama ola
ğ
anüstü düzdür. Okuma/yazma ba
ş
l
ı
klar
ı
 asl
ı
nda dakikada 10.000 ila 3.500 aras
ı
devirle dönen disklerin üzerindekihavan
ı
n olu
ş
turdu
ğ
u yast
ı
k üzerinde bulunur. Üst k
ı
s
ı
mla (ba
ş
) disk yüzeyiaras
ı
ndaki uzakl
ı
k (uçu
ş
yüksekli
ğ
i) bir parmak izinin kal
ı
nl
ı
ğ
ı
ndan bile dahaazd
ı
r. Okuma/yazma ba
ş
l
ı
klar
ı
diske ne kadar yakla
ş
ı
rsa, bilgi sürücüye okadar yo
ğ
un depolan
ı
r.Bu çok küçük tolerans, diskin d
ı
ş
ar
ı
da ki havaya maruz kalmamas
ı
n
ı
zorunluk
ı
lar. Disk üzerindeki küçücük bir toz parças
ı
bile okuma/yazma ba
ş
l
ı
klar
ı
n
ı
nyolunda bir da
ğ
etkisi yapar ve sürücüde çok ciddi zararlara neden olur.Sürücünün içindeki havay
ı
temiz tutmak, iç ve d
ı
ş
hava bas
ı
nc
ı
n
ı
 dengelemek için bütün sürücüler çok küçük bo
ş
luklu, a
ğ
ı
r bir filtre kullan
ı
r.
Bilgi Kodlamas
ı
 
Sabit diskler bilgileri, biri temsil eden manyetik nokta ve s
ı
ı
r
ı
temsil edenmanyetik olmayan noktay
ı
canland
ı
ran çift
ş
ekilde saklarlar. Sabit disklerbilgileri küçük manyetik alanlarda (diskin her iki yönünde yer alan küçükm
ı
knat
ı
slar olarak dü
ş
ünün) depolar. Ak
ı
(flux) ad
ı
verilen her bir manyetik
 
Çizgi
 
TAGEM
 
e
Akademi
 
www.cizgi
tagem.org
 
alan ak
ı
dönü
ş
ümü (flux reversal) ad
ı
verilen bir süreçle ileri geridöndürülebilir. Elektronik ayg
ı
tlar ak
ı
dönü
ş
ümünü, s
ı
ı
r
ı
ve biri manyetik vemanyetik olmayan bir alanda depolayabildi
ğ
inden daha h
ı
zl
ı
ve kolayokuyabilir ve yazabilirler.
İ
lk sabit diskler, okuma/yazma ba
ş
l
ı
klar
ı
bir alanda hareket etti
ğ
i için fluxdönü
ş
ümünün yönü bir ve s
ı
ı
r
ı
belirtirdi. Okuma/yazma ba
ş
l
ı
klar
ı
soldansa
ğ
a geçtikçe de
ğ
i
ş
imi bir yönde s
ı
ı
r, di
ğ
er yönde bir olarak tan
ı
mlarlard
ı
.Sabit diskler bu flux dönü
ş
ümünü, bilgiyi al
ı
rken ve yazarken çok yüksek birh
ı
zda okuyabilirlerdi.Günümüzün sabit diskleri özel bir kodlama sistemini kullanarak ak
ı
 dönü
ş
ümünü yorumlamak için daha etkili ve daha karma
ş
ı
k bir yöntemkullan
ı
r. Özel de
ğ
i
ş
imleri okumak yerine modern bir sabit sürücü ko
ş
umlar(runs) ad
ı
verilen de
ğ
i
ş
im gruplar
ı
n
ı
okur. 1991’den beri sabit sürücüler RLL(run length limited / s
ı
n
ı
rlanm
ı
ş
ko
ş
um uzunlu
ğ
u) olarak bilinen bilgikodlama sistemini kullanmaya ba
ş
lad
ı
lar.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
compege liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->