Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Recruiting for the job of LADWP Ratepayer Advocate

Recruiting for the job of LADWP Ratepayer Advocate

Ratings: (0)|Views: 750|Likes:
Published by scprweb
The City of Los Angeles has hired a headhunting firm to find a ratepayer advocate, to watchdog the LA Department of Water and Power. This is the recruiting brochure.
The City of Los Angeles has hired a headhunting firm to find a ratepayer advocate, to watchdog the LA Department of Water and Power. This is the recruiting brochure.

More info:

Published by: scprweb on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2012

pdf

text

original

 
Zagzqcxkanx Waz}cgaw Vzi}chah js 
Zdovb Dnhazwan - Dwwigcdxaw
cn}cxaw siqz cnxazawx cn xba viwcxcin im 
Aragqxc}a Hczagxiz"Zdxavdsaz Dh}igdxa#
miz xba nauos gzadxah
Immcga im Vqjocg Dggiqnxdjcocxs 
 Dvvos js Mzchds/ Hagakjaz :/ :644
Xba Gcxs im Oiw Dneaoaw
 
Oiw Dneaoaw ‗ Ubaza xbaUizoh Gikaw Xieaxbaz$
Ucxb 51 kcoaw im wqnns jadgbaw/ d }cjzdnx dzzds im hcwxcngx nacebjiz+biihw/ dnh agoagxcg gqoxqzdo/ ahqgdxcindo/ dnh jqwcnaww ivvizxqncxcaw/Oiw Dneaoaw bdw jaan gdooah xba ‟]ancga im xba :4wx ganxqzs.‛ XbaGcxs–w vzcngcvdo dwwax cw gza+dxc}cxs cn doo cxw mizkw/ bikaxi uizoh+zaniunah immazcnewcn ahqgdxcin/ jqwcnaww/ gqo+xqza/ zagzadxcin/ dnh wvizxw/dnh hikcndnx dw xba eoijdogdvcxdo im xba anxazxdcnkanxcnhqwxzs. Dw xba waginh odzeawx gcxscn xba Qncxah Wxdxaw/ ucxb dvivqodxcin im 7.2 kcoocin/ Oiw Dneaoaw cw qnzc}doah cn gqoxqzdo dw uaoo dw eaiezdvbcg hc}azwcxs. Xbajdg`jina im xba Gcxs–w bqea dnh hc}azwcah aginiks cw anxzavzanaqz+cdo/ hzc}an js wkdoo dnh kahcqk+wc|ah jqwcnawwaw. Xba Oiw Dneaoawzaecin cw dn aginikcg anecna miz d ucha dzzds im wcencgdnx cnhqwxzcawmzik xaoagikkqncgdxcinw/ odu/ dnh kahcgcna/ xi kahcd vzihqgxcin dnhvzihqgx hawcen/ dnh a}azs ckdecndjoa vzihqgx dnh vzimawwcindo waz}cgaim cnxazndxcindo xzdha.
Gcxs Ei}azndnga dnhIzednc|dxcin Wxzqgxqza
Cngizvizdxah cn 4216/ Oiw Dneaoaw cw d gbdzxaz gcxs ei}aznah js xbaKdsiz dnh xba Gcxs Giqngco. Kdsiz Dnxinci Z. ]coodzdceiwd udw aoagxahcn Lqos :661 dnh za+aoagxah cn :663. Xba Gcxs Giqngco cw gikvzcwah im 41 kakjazw xbdx waz}a mqoo+xcka dnh dza aoagxah js hcwxzcgx. Ixbaz gcxs+ucha aoagxah imgazw dza xba Ginxziooaz dnh Gcxs Dxxiznas. ]ioqnxaaz gcxc|an gikkcwwcinw ginwcwxcne im vzikcnanx jqwcnaww dnh gc}cg oadhazwdvvicnxah js xba Kdsiz dnh ginzkah js xba Gcxs Giqngco i}azwaawa}azdo Gcxs havdzxkanxw dnh jqzadqw.Xbcw hsndkcg dnh gikvoar Gcxs izednc|dxcindo wxzqgxqza bdw 7= havdzx+kanxw/ jqzadqw/ dnh imgaw/ miz ubcgb mqnhw dza jqheaxah dnnqdoos jsxba Kdsiz dnh Gcxs Giqngco. Cn dhhcxcin/ xba Gcxs bdw xbzaa vzivzcaxdzs"anxazvzcwa# havdzxkanxw ‗ Havdzxkanxw im Udxaz dnh Viuaz/ Bdzjiz/dnh Dczvizxw. Xbawa xbzaa vzivzcaxdzs havdzxkanxw dza ei}aznah jsgcxc|an gikkcwwcinw dnh dza ndngah wioaos js za}anqa eanazdxahmzik xbacz ivazdxcinw.
Xba Havdzxkanx im Udxaz dnhViuaz
Xba Havdzxkanx im Udxaz dnh Viuaz "‟HUV‛# cw xba odzeawx vqjocgqxcocxs cn xba giqnxzs dnh wqvvocaw jixb aoagxzcgcxs dnh udxaz xi xbavaivoa dnh jqwcnawwaw im Oiw Dneaoaw. Mzik Bioosuiih dnh xba WdnMazndnhi ]dooas/ xi ]ancga/ Jisoa Bacebxw/ dnh xba gidwxdo gikkqnc+xcaw/ Oiw Dneaoaw zawchanxw dnh jqwcnawwaw dza havanhanx/ dnh bd}acnwcwxah/ in giwx+amgcanx anazes dnh udxaz waz}cgaw. Xba wgiva im viuaz ivazdxcinw cngoqha eanazdxcin/ xzdnwkcwwcin/ dnh hcwxzcjqxcin/dw uaoo dw udxaz ivazdxcinw/ xixdocne d gikjcnah (5.=1 jcoocin ucxb dwxdmm cn argaww im 3/666. D }a+kakjaz Jidzh im Udxaz dnh Viuaz Gikkcwwcinazw awxdjocwbviocgs miz HUV. Xba Jidzh kakjazw dza dvvicnxah js xba Kdsiz dnhginzkah js xba Gcxs Giqngco.
Immcga im Vqjocg Dggiqnxdjcocxs 
Cn Kdzgb :644/ Oiw Dneaoaw }ixazw dvvzi}ah xba gzadxcin im xbaImga im Vqjocg Dggiqnxdjcocxs "‟IVD‛# ubcgb mqngxcinw dw xba Zdxavdsaz  Dh}igdxa dnh vzi}chaw cnhavanhanx vqjocg za}cau im xba udxaz dnhviuaz zdxaw im xba HUV. Xba IVD/ ivazdxcne ucxb d wkdoo xagbncgdo dnhdhkcncwxzdxc}a wxdmm/ ucoo vazmizk vazcihcg zdxa vziviwdo za}cauw/ hczagxdndosxcgdo wqvvizx/ cwwqa dnh vzawanx vqjocg zavizxw in nhcnew/ dnh/atqdoos ckvizxdnx/ zawvinh xi vqjocg cntqczcaw in zdxa zaodxah kdxxazw.Xba kcnckqk dnnqdo ivazdxcne jqheax miz IVD cw (4/616/666/ ucxbdhhcxcindo mqnhcne havanhanx in wxdmne dnh ixbaz zawiqzgaw zatqczahxi gikvos ucxb xba gcxc|anw– hczagxc}a cn Kdzgb :644.Cn wqkkdzs/ xba i}azdoo kcwwcin im IVD cw xi<
•
Wxqhs viocgcaw dnh ijlagxc}aw miz xba vqzviwa im dndos|cne zdxavziviwdow0
•
Vzi}cha vqjocg cnhavanhanx dndoswcw im zdxa vziviwdow dnh wcencgdnxhagcwcinw xbdx dza oc`aos xi ckvdgx zdxaw0
•
Vzavdza zavizxw dnh vzawanxdxcinw xbdx cngzadwa xba vqjocg–w dnhGcxs Giqngco–w qnhazwxdnhcne im ubaxbaz xbawa zdxa vziviwdow dzazadwindjoa/ cngoqhcne dndoswcw im giwxw dnh zcw`w im doxazndxc}a zdxaw0
•
Ha}aoiv kaxzcgw miz dwwawwcne gqwxikaz waz}cga dnh wdxcwmdgxcin jsHUV gqwxikazw/ dnh dndos|a HUV vazmizkdnga jdwah in xbiwakaxzcgw dw cx zaodxaw xi qxcocxs zdxaw0 dnh
•
Awxdjocwb dnh i}azwaa ginwqkaz vzixagxcin dnh gikvodcnx vziga+hqzaw.
Sq zn%x cn cncn CnBoSqcn cnGzx Sqz Mz ggqnxAoogOx sXbc nxbqoz XXb GnGzxc} GnzgbBoGqncxs qcocnXb Bo MzqMcxx BoMocgz oqx MocgzLXz mQSqz zc}gsqx qz Gszcbx)C ocgsSb$ moszx qqxgbAnocbAôoMznåcCxocnzxqqXcn cxb CnncGszcbx 44 Sb$ Cng. oo zcbx zz}.
 
Ocgnoo zcbx zz} sOnoXb nzb co nocn mxbczbxcq
"
Xbqnco
"4
oo
" 4
cq
" 77
cq
"
O
"4
Ocn mz xb BXO g n bx mco ocn Gbg qxxbc M.
X X
+ $<..+
 
Viwcxcin im Aragqxc}a Hczagxiz)Zdxavdsaz Dh}igdxa
Xba IVD cw xi vazmizk d zdxavdsaz dh}igdgs mqngxcin/ dnh xba nauosgzadxah viwcxcin im Aragqxc}a Hczagxiz ucoo mqngxcin dw xba Zdxavdsaz  Dh}igdxa xi vzi}cha vqjocg cnhavanhanx dndoswcw im dgxcinw js xba Ha+vdzxkanx im Udxaz dnh Viuaz dw xbas zaodxa xi udxaz dnh aoagxzcgcxs zdxaw.Xba Aragqxc}a Hczagxiz ucoo "d# zavizx hczagxos xi/ jqx nix ja cnwxzqgxah js/xba Jidzh im Udxaz dnh Viuaz Gikkcwwcinazw dnh "j# vazmizk ixbaz zavizxcne hqxcaw dw kds ja awxdjocwbah js izhcndnga. Xba Aragqxc}aHczagxiz ucoo waz}a dw xba badh im xba Imga im Vqjocg Dggiqnxdjcocxs/dnh bd}a mqoo gbdzea dnh ginxzio im cxw uiz`/ dnh ja zawvinwcjoa miz xbavzivaz dhkcncwxzdxcin im cxw dmmdczw. Xba Aragqxc}a Hczagxiz ucoo dvvicnxdnh hczagx d wxdmm dnh arvanh jqheaxah mqnhw. Cn dhhcxcin xi zawvinwcjcoc+xcaw zaedzhcne udxaz dnh aoagxzcgcxs zdxaw/ xba Aragqxc}a Hczagxiz ucoo bd}a"d# hqxcaw zaedzhcne ginwqkaz vzixagxcin dnh gikvodcnx vzigahqzaw/ xbaginxiqzw im ubcgb ucoo ja awxdjocwbah js izhcndnga0 dnh "j# wqgb ixbaz hqxcaw dw kds ja awxdjocwbah js izhcndnga.Xbcw cw dn aragqxc}a oa}ao dvvicnxkanx ucxb xba waoagxcin xi ja kdhajs d }a+kakjaz/ wcneoa vqzviwa/ Gcxc|anw Gikkcxxaa. Xba Gikkcxxaacw gbdzeah ucxb qnhazxd`cne xbcw xdw` cn zawvinwa xi xba Kdzgb :644aoagxcin cn ubcgb dn i}azubaokcne 52! im xba aoagxizdxa }ixah xi gza+dxa xba viwcxcin im Zdxavdsaz Dh}igdxa. Xba xiv cnhc}chqdo waoagxah jsxba Gcxc|anw Gikkcxxaa kqwx ja ginzkah js xba Kdsiz dnh xba GcxsGiqngco. Xba xazk im xba dvvicnxkanx cw miz }a "1# sadzw0 xba vazwinkds ja zadvvicnxah.
Zawvinwcjcocxcaw im xba Aragqxc}a Hczagxiz)Zdxavdsaz Dh}igdxa
Xba Aragqxc}a Hczagxiz)Zdxavdsaz Dh}igdxa bdw xba i}azdzgbcne za+wvinwcjcocxs xi ckvzi}a xba xzdnwvdzangs im xba Havdzxkanx im Udxaz dnhViuaz js dndos|cne cxw gikvoar ndngcdo xzdnwdgxcinw/ ndngcdo zavizx+cne/ oine+xazk wxzdxaecg vodnncne higqkanxw/ havdzxkanx viocgcaw/ dnhginxzdgxw miz xba vqzviwa im haxazkcncne zadwindjoanaww im qxcocxs zdxaw.Izhcndngaw ckvoakanxcne Gbdzxaz Dkanhkanx C bd}a sax mqoos xi jaandgxah. Ginwatqanxos/ xba zioa im xba IVD dnh xba zawvinwcjcocxcaw im cxwAragqxc}a Hczagxiz ucoo ja wqjlagx xi odxaz ha}aoivkanxw. Cx cw vzawanxosdnxcgcvdxah/ biua}az/ xbdx wqgb hqxcaw ucoo cngoqha/ jqx nix ja ockcxah xi<
•
Vzi}cha cnhavanhanx ndngcdo oadhazwbcv dnh arvazxcwa cngoqhcnewagqzcne dnh i}azwaacne iqxwcha ndngcdo ginwqoxdnxw cn wqvvizx im gikvoar wgdo dndoswcw dnh cn+havxb ndngcdo za}cauw0
•
Ha}aoiv/ ucxb xba dwwcwxdnga im wxdmm dnh oaedo giqnwao/ xba vzigawwawdnh wgbahqocne im cnhavanhanx za}cau im HUV–w vazcihcg zdxa dhlqwx+kanx zatqawxw xbdx zatqcza dgxcin js xba Gcxs Giqngco0
•
Ckvoakanx wiqnh vzigahqzaw miz gikvcodxcin dnh zaxanxcin im wqv+vizxcne hdxd dnh vqjocg gikkanx in HUV zdxa dhlqwxkanx zatqawxwxbdx zatqcza dgxcin js xba Gcxs Giqngco0
•
Vzawcha i}az dnh vzi}cha oadhazwbcv dx vqjocg kaaxcnew dnh vzigaah+cnew cn}io}cne IVD)Zdxavdsaz Dh}igdxa za}cau im HUV–w zdxaw0
•
Zatqawx dnh dggaww HUV ndngcdo dnh wqvvizxcne cnmizkdxcin0 dnh
•
Vzavdza dnh wqjkcx xba dnnqdo jqheax miz IVD xi xba Gcxs Dhkcncw+xzdxc}a Imgaz dnh xba Jidzh im Udxaz dnh Viuaz Gikkcwwcinazw.
Xba Chado Gdnhchdxa
Xba Aragqxc}a Hczagxiz)Zdxavdsaz Dh}igdxa ucoo ja xbdx zdza cnhc}chqdoubi ucoo awxdjocwb gzahcjcocxs dw d hagcwc}a/ zawqoxw+izcanxah vzimawwcindogikkcxxah xi argaooanga/ cnhavanhanga/ xzdnwvdzangs/ dnh wgdo dg+giqnxdjcocxs. Xba chado gdnhchdxa ucoo dowi bd}a argavxcindo ndngcdodndoswcw w`coow ucxb xba djcocxs xi vzija/ tqawxcin/ dnh cn}awxcedxa gik+voar haxdcow cn izhaz xi mqooo xba gzcxcgdo dwvagx im cnhavanhanx vqjocgza}cau awwanxcdo cn xbcw viwcxcin. Xba Aragqxc}a Hczagxiz)Zdxavdsaz  Dh}igdxa ucoo bd}a ammagxc}a izednc|dxcindo oadhazwbcv w`coow miz xbamqoo ha}aoivkanx im xbcw Imga/ cngoqhcne awxdjocwbcne xba viocgcaw dnhvzigahqzaw dw uaoo dw mizkqodxcne xba wxzqgxqza miz d wkdoo/ sax bcebosammagxc}a/ vzimawwcindo wxdmm. Dw d wadwinah aragqxc}a/ xbawqggawwmqo gdnhchdxa ucoo jzcned goadz jixxik+ocna ndngcdo izc+anxdxcin xi xba Imga–w cnhavan+hanx vqjocg za}cau dnh a}doqd+xcin im vziviwah qxcocxs zdxaw. Cndhhcxcin xi wqvazciz dndosxcgdow`coow/ xba Aragqxc}a Hczagxiz)Zdxavdsaz Dh}igdxa ucoo ja dnargavxcindo ocwxanaz/ gikkqncgdxiz/ dnh dn dggikvocwbah vzawanxaz cn d vqjocg mizqk. Xba Aragqxc}a Hczagxiz)Zdxavdsaz Dh}igdxa ucoodowi ja dhavx dx kdndecne cn d mdwx+vdgah dnh hsndkcg an}czinkanx.Xba chado gdnhchdxa miz xbcw viwcxcin ucoo ja d }azs ammagxc}a dnh dg+gikvocwbah oadhaz ucxbcn xbacz gqzzanx cnhqwxzs/ ucxb w`coow xzdnwmazdjoaxi xbcw aragqxc}a+oa}ao viwcxcin. Xba xiv gdnhchdxa ucoo ja djoa xi cnwvczaoisdoxs ucxbcn xba Imga dnh/ arxazndoos/ xi edznaz xba xzqwx im xba vqjocg.Jixb hcvoikdxcg dnh hagcwc}a/ xba wqggawwmqo gdnhchdxa ucoo uiz` ucxb d
u u u . g c x s i m o d . i z e  

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->