Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studies in Education 2007 Bahasa Dan Bahan Sastera

Studies in Education 2007 Bahasa Dan Bahan Sastera

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 3,168|Likes:
Published by Rozaiman Makmun
boleh didapati di buku Studies in Education, terbitan Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, UBD.
boleh didapati di buku Studies in Education, terbitan Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, UBD.

More info:

Published by: Rozaiman Makmun on Nov 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

 
BAHASA DAN BAHAN SASTERA (BAHTERA): TINJAUAN AWALBAGI MEMENUHI KEPERLUAN SUKATAN PELAJARAN
Rozaiman Bin Makmun
Universiti Brunei Darussalamgman@shbie.ubd.edu.bn
 Abstrak 
. Kepentingan penyerapan atau penggunaan bahan sastera sebagai bahan pengajaran dalam subjek Bahasa Melayu telah digariskan dengan jelas dalam
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
di negara ini. Dari sudut kebahasaan, bahasa kesusasteraanmerupakan peringkat kemahiran penggunaan bahasa yang tinggi. Dari sudut keperluan pendidikan pula, bahan kesusasteraan mengandungi nilai-nilai murni yang perludisemai kepada pelajar. Namun, hakikat bahawa subjek Kesusasteraan Melayu sebagaisubjek pilihan telah mengehadkan jumlah pelajar yang boleh mengikutinya. Denganyang demikian, guru bahasa perlu memanfaatkan kedudukan subjek Bahasa Melayusebagai subjek wajib di peringkat sekolah, sebagai wahana untuk menyerapkan bahansastera. Berdasarkan temu bual yang dijalankan terhadap beberapa guru bahasa yangsedang mengikuti kursus dalam perkhidmatan di UBD, sebilangan guru bahasa engganmenggunakan bahan sastera dan mengabaikan bahan sastera yang terdapat dalam bukuteks Bahasa Melayu kerana: mereka kurang berminat; mereka tidak memahami sastera;sukar untuk mendapatkan bahan sastera yang sesuai; dan mereka tidak dilatih secarakhusus untuk menggunakan bahan sastera sebagai bahan ajar dalam subjek BahasaMelayu. Melalui analisis terhadap beberapa bahan sastera yang terdapat di negara ini,didapati bahawa bahan-bahan tersebut sangat mencukupi dan sangat sesuai digunakansebagai bahan ajar baik bagi peringkat rendah, mahupun bagi peringkat menengah.
Pengenalan
Kewujudan sastera sebagai dokumentasi kejadian alam dan aktiviti manusia diakui sebagaimedia yang mampu menampungi pelbagai disiplin ilmu lalu mencetuskan konsep
 sasteramerentas kurikulum
(Abdul Hamid dan Ab. Rahman, 2002). Jabatan Pendidikan Bahasa diInstitut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah juga menyedari hakikat ini sehingga jabatan ini berusaha menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan kesusasteraan seperti kursus PL1225 Cerita Merentas Kurikulum; kursus PL3233 Penyerapan Sastera dalam PengajaranBahasa; kursus PL3243 Pengajaran Gaya Bahasa; agar guru-guru yang terlatih dari jabatan inimemiliki ketrampilan untuk menyerapkan bahan sastera dalam pengajaran bahasa dan subjek-subjek yang lain.Dari sudut lain, kita mengakui bahasa dan sastera itu sebagai elemen kebudayaan bangsa. Mengajarkan bahasa dan sastera bermakna mengajarkan kebudayaan kepada pelajar.Jika hal ini kita persetujui, maka semua pelajar seharusnya diberi kesempatan untumempelajari bahasa dan sastera. Namun, hakikatnya budaya sekolah seolah-olah tidak begitumenekankan keperluan ini sehingga cuma sebahagian pelajar sahaja yang berpeluang untuk mempelajari subjek kesusasteraan sebagai subjek tunggal. Manakala pelajar-pelajar yang lainhanya sekali-sekala mempelajari sastera apabila guru Bahasa Melayu menggunakan bahansastera untuk mengajarkan bahasa. Sedangkan, pentingnya penggunaan bahan sastera itutercermin pada tujuan dan objektif dalam
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
di semua peringkat. Di pihak guru pula, tidak semua cukup berinisiatif untuk menggunakan bahansastera. Namun kita tidak boleh menyalahkan guru kerana tidak semua guru Bahasa Melayudilatih untuk mengajarkan sastera. Di peringkat universiti, guru Bahasa Melayu dibenarkanmemilih minor mereka. Selain Kesusasteraan Melayu, ada yang memilih Pengajian Islam atauMIB sebagai minor. Barang kali ada baiknya jika subjek Kesusasteraan Melayu itu tidak diperiksakan namun diberikan status wajib agar semua pelajar berkesempatan untu
1
 
menikmatinya seperti subjek MIB. Namun, hal ini memerlukan kajian yang lebih lanjut. Hal inikerana subjek yang tidak diperiksakan cenderung pula diabaikan. Timbul pula persoalan baik atau buruknya sastera dan bahasa itu disatukan dengan alasan bahasa dan sastera juga disatukandi peringkat lanjutan (A’ Level).Menyedari hakikat sastera sebagai ketrampilan berbahasa yang tinggi, bermula padatahun 2000, secara berperingkat, kerajaan Malaysia mewajibkan penyerapan bahan sastera kedalam pengajaran bahasa Melayu sebagai komponen wajib. Komponen ini diberikan istilahkhusus sebagai KOMSAS. Di Brunei Darussalam, komponen sastera memang sejak dahulutelah diserapkan ke dalam pengajaran bahasa sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
di semua peringkat. Namun, komponen ini sering pula diabaikanoleh kebanyakan guru kerana mereka tidak dilatih secara khusus untuk menggunakan bahansastera dalam pengajaran bahasa, tambahan lagi, komponen ini tidak diwajibkan. Guru-gurulebih suka mengajarkan peribahasa kerana ia lebih ringkas dan mudah digunakan dalam pembinaan ayat atau karangan. Manakala genre sastera lain seperti cerpen, novel, drama, sajak,syair, hikayat dan sebagainya itu kurang diberi perhatian. Menyedari fenomena ini, JabatanPendidikan Bahasa, Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah telah membentuk kursus terasPL3233 Penyerapan Sastera dalam Pengajaran Bahasa yang perlu diikuti oleh guru BahasaMelayu dengan harapan bahan sastera akan digunakan dalam pengajaran bahasa dengan carayang terancang dan berkesan.Kajian awal ini dilaksanakan menggunakan kaedah analisis dokumen. Dokumen dan bahan-bahan yang dianalisis ialah
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
, buku-buku terbitan DBPdan buku-buku teks Bahasa Melayu di Brunei Darussalam. Tujuan utama kajian ini ialah untuk memperkatakan tentang kepentingan bahan sastera dalam pengajaran bahasa bagi memenuhisebahagian keperluan objektif yang tercatat dalam
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
, JabatanPerkembangan Kurikulum, Negara Brunei Darussalam.Penulis memperkenalkan istilah singkat
BAHTERA
(KOMSAS di Malaysia) yangmembawa maksud ‘penyerapan bahan sastera dalam pengajaran bahasa Melayu.’ Untuk menyedari hakikat pentingnya BAHTERA, tajuk ke-2 berikut ini akan membincangkanfalsafah dan objektif pengajaran bahan sastera.
Falsafah dan Objektif Penggunaan BAHTERA
Fokus pengajaran bahasa menggunakan bahan sastera tidak begitu sama dengan fokus pengajaran sastera dalam subjek Kesusasteraan Melayu. Dalam kelas bahasa, karya sasteradigunakan sebagai bahan. Hal ini bermakna fokus pengajaran tetap pada kemahiran berbahasadan aspek bahasa. Sedangkan aspek sastera (bentuk dan isi) hanya menjadi fokus sampinganatau ilmu dan nilai yang diserapkan. Hal ini akan dibincangkan dalam bahagian strategi penggabungjalinan dengan lebih lanjut.Keunikan BAHTERA ini dapat dilihat melalui tujuan pengajarannya yang merangkumitujuan pengajaran bahasa dan sastera. Di samping peluang mempertingkat penguasaan pelajar terhadap kemahiran berbahasa dan aspek bahasa (kecekapan dan prestasi berbahasa), pelajar  juga berpeluang mengapresiasi karya sastera, khususnya karya sastera tempatan.Umum memaklumi betapa kayanya karya sastera dengan nilai-nilai kehidupan dankemanusiaan. Ungkapan ‘sastera sebagai cerminan masyarakat’ tetap diperakukan olehmasyarakat kerana penciptaan karya sastera itu merupakan pengalaman (lahir dan batin) penulisnya ketika berinteraksi dengan masyarakat. Dengan menerima karya sastera sebagaicerminan masyarakat, ia juga berimplikasi penerimaan kita terhadap karya sastera sebagaisebahagian daripada dokumentasi kebudayaan (Rozaiman, 2000). Hal ini kerana kebudayaanitu adalah cara hidup. Karya sastera pula cebisan pengalaman hidup penulis.Kekuatan dan ketelitian pengamatan penulis tentang kehidupan dan masyarakat inilahyang akan kita serapkan dalam pengajaran bahasa. Nilai-nilai seperti ketaatan, tolong-menolong,
berawar galat 
,
berdangansanak 
,
memucang-mucang 
, kasih sayang, cinta, jujur,
2
 
amanah, ikhlas, usaha, cita-cita, iltizam, nasionalisme dan sebagainya itu perlu diserapkan ke jiwa pelajar-pelajar dengan harapan dijadikan benih untuk menyemai kekuatan akal, rohani dan jasmani.Di samping itu, penggunaan gaya bahasa juga merupakan ketrampilan berbahasa yangtinggi yang perlu dipelajari oleh pelajar. Penggunaan bahasa yang halus dan sopan seperti yangdigunakan dalam pantun dan peribahasa mampu membayangkan kehalusan akal budimasyarakat Melayu. Penggunaan bahasa perlambangan dalam sajak dan pembayang pantunmenggambarkan keupayaan berfikir secara analogi dalam kalangan masyarakat Melayu.Kekuatan gaya bahasa dalam cerpen dan novel mampu
menggamit 
jiwa pelajar untuk menghargai alam ciptaan Tuhan.Pengalaman watak dan latar tempat dalam penceritaan pula mampu membawa pelajar- pelajar mengembara ke dunia sawah, laut, bukit, hutan, desa yang mungkin tidak dirasai olehmereka lagi. Teknik-teknik penceritaan yang pelbagai aliran pula akan menyedarkan pelajar- pelajar bahawa penulis-penulis tempatan sudah maju. Karya-karya mereka sama hebatnyadengan karya penulis-penulis luar. Karya sastera tempatan tidak hanya menjadi wadah idea-idea romantisisme malah digunakan juga untuk membawakan persoalan-persoalan berat yangmampu merangsang keupayaan berfikir dalam kalangan pelajar.Dalam
Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
, Negara Brunei Darussalam adadigariskan tujuan dan objektif pengajaran dan pemelajaran kesusasteraan. WalaupunBAHTERA cuma menggunakan karya sastera sebagai bahan untuk mengajarkan bahasa,namun dari segi pendidikan bersepadu atau strategi penggabungjalinan, objektif dan tujuanmengajarkan kesusasteraan itu boleh dijadikan dasar pengajaran dan pemelajaran BAHTERA.Berikut ini, dipaparkan kembali objektif dan tujuan pengajaran dan pemelajaran kesusasteraan:1.menanamkan semangat cintakan tanah air dan nilai-nilai kemanusiaan denganmemperkenalkan unsur-unsur kebruneian yang berlandaskan falsafah Melayu IslamBeraja;
2.
mendidik pelajar mengamalkan keperibadian kebruneian dan mengenali sosiobudaya disekelilingnya, seimbang dengan peranan mereka sebagai anggota masyarakat; dan3.melahirkan individu yang berminat untuk mengenali karya sastera yang bermutu danmenikmati serta menghayati bahan-bahan yang berunsur sastera.Tujuan yang dinyatakan di atas lebih merupakan objektif jangka masa panjang,sedangkan objektif di bawah ini merupakan objektif yang lebih khusus dan diharapkan mampudicapai dalam masa yang terdekat:1.memberi kefahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebudayaanyang terdapat dalam karya sastera;2.menerapkan nilai-nilai moral yang dicerminkan melalui karya sastera;3.menganalisis bentuk dan memberi kefahaman isi kesusasteraan serta menghargai nilaikeindahan bahasa dalam kesusasteraan;4.mengekalkan, menyuburkan dan memperkembangkan minat terhadap kesusasteraan;dan5.membuat penilaian terhadap mutu sesuatu karya sastera dan menghasilkan karyasastera yang sepadan dengan kemampuan pelajar.Di samping objektif yang berkaitan dengan kesusasteraan di atas, objektif yang berkaitan dengan pengajaran dan pemelajaran bahasa juga ditekankan. Hal ini kerana, untuk mencapai tujuan dan objektif yang dinyatakan di atas sudah tentu memerlukan penguasaan pelajar terhadap kemahiran berbahasa yang tinggi, iaitu mendengar, bertutur, membaca danmenulis. Di samping itu, kemahiran lain seperti kemahiran berfikir, menganalisis,mengkategori, dan mengaplikasi juga diperlukan.
3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Raziah Sahari liked this
Kasmawati Jaffar liked this
Amir Hamza liked this
Nursyahriah Talip liked this
秋杏 liked this
秋杏 liked this
Dilah Hgm liked this
Amiey Mie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->