Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gwersylloedd 2012 cymraeg_Part3

Gwersylloedd 2012 cymraeg_Part3

Ratings: (0)|Views: 135 |Likes:

More info:

Published by: evangelicalmovementofwales on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

 
Mae Gwersylloedd y Mudiad yn cynnig pob math o bethau - cyfeillion gwych,gweithgareddau amrywiol,astudiaethau a sgyrsiau bywiog am yBeibl. Os ydych wedi bod sawl gwaith,neu’n meddwl dod am y tro cyntaf,cewch groeso cynnes ar Wersyll MEC.
Mae neges y Beibl yn ganolog i hollwersylloedd MEC. Mae gan bob gwersyllGaplan a fydd yn trafod thema o’r Beibl gyda’rgwersyllwyr bob dydd, sy’n addas i oedran ygwersyll, boed y gwersyllwyr yn mynychueglwys neu beidio. Caiff pob gwersyllwr ei roimewn ystafell wely gyda thri neu bedwar owersyllwyr eraill, gyda swyddogion ymroddgar yn gofalu amdanynt trwy arwain astudiaethaubeiblaidd, bod ar gael trwy gydol yr wythnos asicrhau bod pawb yn y grwp yn elwa o hollweithgareddau’r gwersyll. Mae staff ygwersylloedd i gyd yn wirfoddolwyr Cristnogolwedi eu cyrchu o eglwysi efengylaidd. Argyfartaledd, bydd 1 swyddog i bob 3gwersyllwr. Mae’n ofynnol i’r arweinwyr a’rswyddogion gyflwyno geirda gan eu heglwys achwblhau gwiriad Swyddfa CofnodionTroseddol.Mae cydweithio’n rhan hanfodol o wersyll, yn y gemau a’r tasgau ysgafn a roddir i’r timau.Mae’n gyfle da i wneud ffrindiau acadnewyddu cyfeillgarwch. Cyfyngir niferoedd ygwersylloedd yn fwriadol (tua 35-50 mewngwersyll) i sicrhau bod pawb yn dod i nabod eigilydd, hyd yn oed y gwersyllwyr swil. Yn amlcaiff y gwersyllwyr yr un faint o anogaeth ganffrindiau newydd ag a gânt gan y caplan a’rswyddogion.Mae gan bob gwersyll ddewis eang oweithgareddau; mae ’na rywbeth i blesiopawb, hyd yn oed y gwersyllwr mwyaf diddiddordeb! Chwaraeon, celf a chrefft,cystadlaethau, canwio, teithiau i’r traeth,tennis-bwrdd, nofio: dyma rai o’rgweithgareddau posibl. (Mae darparwyrgweithgareddau trwyddedig yn cael eudefnyddio ar gyfer pob gweithgaredd awyragored.) Mae’r nosweithiau yn gyfle i fwynhauadloniant. Dyna sydd mor arbennig amwersylloedd MEC. Dyna pam mae cymaint owersyllwyr yn dod nôl bob blwyddyn, a’rgwersylloedd yn llenwi mor gyflym.Mae Llys Andreas wedi ei leoli ym mhentref Talybont, i'r gogledd o'r Bermo, ar arfordirgorllewinol Gogledd Cymru. Mae'n safle diogela hardd. Mae yma adnoddau coginio ac ystafell fwyta mewn adeiladau parhaol, adefnyddir 'marquee' mawr ar gyfer ycyfarfodydd a'r gweithgareddau. Bydd ygwersyllwyr yn cysgu mewn pebyll mawrcadarn, sydd wedi eu dodrefnu a gwelyaucampio a golau trydan. Mae toiledau,
Cymraeg
 £125
*
Cymraeg
 £195
*
Gwersylloedda Lleoliadau
Gwersylloedd
^
cyfleusterau ymolchi a chawodydd poethmewn bloc parhaol dan do yn ogystal.Felly dyma'r gorau o ddau fyd - cyffro gwersyllawyr agored a hwylustod a moethusrwyddadnoddau dan do! Mae'r safle yn agos i'rtraeth a'r mynyddoedd, ac yn ganolfan gwych ifwynhau wythnos o wersyll.Mae Bryn-y-groes wedi bod yn gartref hapusi'r gwersyll ers blynyddoedd maith. Mae eileoliad yn hwylus wrth ymyl tref y Bala ac ofewn pellter cerdded i Lyn Tegid. Maecyfleusterau cyfforddus yno, ystafell gyfarfodac ystafell gemau amlbwrpas. Mae'r ty mewngerddi braf ac yn gyfleus i Ganolfan Hamdden y Bala. Archebwch le mor gynnar ag sy’n bosib!
13. 11-18 AWST
LLYS ANDREAS,GerBERMO(AWYR AGORED)
 Arweinydd: Steffan Elis Arweinyddes: Amanda GriffithsCaplan:Dewi Tudur Lewis
14. 11-18 AWST
BRYN-Y-GROES, Y BALA 
 Arweinydd: Aled Myrddin Arweinyddes: Gwenno JonesCaplan:Martin Williams
   1   0 -   1   3  o  e   d   1   4 -   1   8  o  e   d
 L l y s  A n d r e a s B a l a
*Lle bydd brawd neuchwaer ar wersyll, mae’rplentyn cyntaf yn talu’nllawn, a phob plentynarall yn derbyngostyngiad o £10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->