Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sozluk

sozluk

Ratings: (0)|Views: 186 |Likes:
Published by Ugur Deniz

More info:

Published by: Ugur Deniz on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
   w   w   w .   b  a  d  e  m  c   i .  c  o  m
 
Af
ş
inAYGÜNAy
ş
ePOLUMANneytBADEMC
İ
O
Ğ
LU
ÜDSSÖZLÜ
Ğ
Ü
 
   w   w   w .   b  a  d  e  m  c   i .  c  o  m
ÜDS SÖZLÜ
Ğ
Ü
Kullan
ı
m K
ı
lavuzu:
Sözlükteki kelimelerin tan
ı
mlamas
ı
için üç farkl
ı
renk kullan
ı
lm
ış
t
ı
r:k
ı
rm
ı
z
ı
,
siyah
ve mavi.a.K
ı
rm
ı
z
ı
 kelimeler, fen, sa
ğ
l
ı
k ya da sosyal ayr
ı
m
ı
gözetmeksizinher aday
ı
n hazinesinde bulunmas
ı
gereken türdendir.b.
Siyah
kelimelerin büyük ço
ğ
unlu
ğ
u bilim dallar
ı
n
ı
n özel termino-lojisine aittir. Bu renk kelimelerin ezberlenmesine gerek yoktur.c. E
ş
anlaml
ı
kelimelermavirenge boyanm
ış
t
ı
r. Birçok kelimenin z
ı
tanlamlar
ı
da verilmi
ş
tir.Arad
ığı
n
ı
z kelime, belli bir bilim dal
ı
na ait (ezberlenmesi gereksiz)özel bir terim ise ya da ÜDS’ye haz
ı
rlanan bir aday
ı
n çekirdek kelimehazinesi içinde mutlaka yer almas
ı
gereken türden ise (örn: give up:vazgeçmek; call: aramak, ça
ğı
rmak; define: tan
ı
mlamak), ÜDSSÖZLÜ
Ğ
Ü’nde bu kelimeye yer verilmemi
ş
olabilir.ÜDS SÖZLÜ
Ğ
Ü’nde arad
ığı
n
ı
z bir kelimeyi Ctrl+F komutu ilebulabilirsiniz.ÜDS ZLÜ
Ğ
Ü’nde baz
ı
kelimelerin tan
ı
mlar
ı
iki kez verilmi
ş
tir. Butan
ı
mlardan biri fiil, di
ğ
eri ise isim ya da s
ı
fatt
ı
r. Baz
ı
kelimelerin isebirden fazla tan
ı
mlar
ı
vard
ı
r.Bu sözkte kullan
ı
lan baz
ı
k
ı
saltmalar:smt: somethingsmo / smb: someone / somethingLat.: Latince
 
   w   w   w .   b  a  d  e  m  c   i .  c  o  m
www.bademci.com
a broad range
= geni
ş
bir alan / yelpaze
a case in point
= iyi bir örnek
a change of air
= hava de
ğ
i
ş
imia couple of= birkaç, iki üç,a few
a day out in the country
= d
ış
ar
ı
da k
ı
rlardageçirilen bir gün
a desperate situation
= vahim bir durum
a far from pleasant place to live
= ya
ş
amak içiniyi / ho
ş
bir yer olmaktan uzak
a full recovery
= tam bir iyile
ş
me / düzelmea good many= birçok, hayli,a large number ofa great deal (of)= oldukça fazla, çok,a lot,much, z
ı
t anl.= a little, a bit
a large number (of)
= birçok, hayli,a good many,a lot (of)a major step forward= ileriye do
ğ
ru büyük bir ad
ı
ma matter of time= an meselesia number of= çok say
ı
da, (belli) bir miktar,a lot of,plenty of
a painful cut in pay
= maa
ş
larda büyük bir kesintia range of= 1) çe
ş
itli,various; 2) bir dizi,a series of a series of= bir dizi,a range of
a series of measures
= bir dizi önlem / tedbir
a socially minded urban style
= sosyal kayg
ı
largüden bir kentle
ş
me biçimia sure sign (of)= (bir
ş
ey)’in kesin bir i
ş
areti / göstergesi
a variety of
= bir dizi,a range ofa whole range of= her çe
ş
it, her tür, çok çe
ş
itli
a wide range of reasons
= çok çe
ş
itli sebeplerA.D. = Milattan / 
İ
sa’dan sonra,anno Domini, z
ı
tanl.= B. C. , before Christabandon= b
ı
rakmak, terk etmek, vazgeçmek,discontinue,stop, z
ı
t anl.= pursue, carry onabandoned= terk edilmi
ş
, bo
ş
, (bina için) viranhalde,desolate, z
ı
t anl.= occupied
abandonment
 = terk etme / edilme, b
ı
rak(
ı
l)ma,desertionabate= azal(t)mak, h
ı
z
ı
n
ı
kesmek,die away,diminish, z
ı
t anl.= amplify, intensify
abbreviation
= k
ı
saltma
abdominal fat
= kar
ı
n bölgesindeki ya
ğ
aberrant
= sapk
ı
n, anormal,abnormal
aberration
= anormallik, sapmaability= yetenek, kabiliyet,capability,capacity, z
ı
t anl.= inadequacy, limitation
ablution
= abdest
abnormal brain scan
= beyin taramas
ı
nda (ortayaç
ı
kan) anormallikabnormally= anormal
ş
ekilde, al
ışı
lm
ışı
n d
ışı
nda,unusuallyaboard= (gemi, uçak, tren gibi ta
şı
tlar için) içine,içindeabolish= kald
ı
rmak, feshetmek,cancelabolition= (ortadan) kald
ı
rma, ilga, fesih,cancellation,repulsion
abominably
= rahats
ı
z edici bir
ş
ekilde,dreadfully
abort
 = çocuk dü
ş
ürmek, gebeli
ğ
i sonland
ı
rmak
abortion
 = kürtajabound in / with= (bir
ş
ey)’i bolca / çokçabulundurmak / içermek,be abundant with,z
ı
t anl.= be lacking, be short ofabove all= hepsinden ziyade, en ba
ş
ta,mostly
abrasion
= s
ı
yr
ı
k, soyulma veya kaz
ı
nma, a
şı
nmaabroad= yurt d
ışı
na, yurt d
ışı
ndaabrupt= 1) ani, beklenmedik, ani ve kaba,sudden; 2) dik, sarpabruptly= aniden, birdenbire, ani ve kaba bir
ş
ekilde,suddenly, (The talks ended abruptly when oneof the delegations walked out in protest. =Delegelerden biri protesto amac
ı
yla salonuterk edince görü
ş
meler aniden kesildi.)absence= yokluk, bulunmama, z
ı
t anl.= presence,existence
absence of empathy
= empati eksikli
ğ
i (kendinikar
şı
s
ı
ndakinin yerine koyabilme yetisinineksikli
ğ
i)absent= namevcut, yok,unavailable, z
ı
t anl.= present, availableabsolute= 1) tam, halis, saf, mutlak,pure, z
ı
t anl.= imperfect; 2) (bir
ş
ey)’in hepsi,tamam
ı
,complete, z
ı
t anl.= limited
absolute temperature
 = mutlak s
ı
cakl
ı
k (Kelvinbiriminde ölçülen s
ı
cakl
ı
k)
absolute zero
= mutlak s
ı
f
ı
r (0°K’ye ve -273°C’yee
ş
it, olas
ı
en dü
ş
ük s
ı
cakl
ı
k)absolutely= tamamen, kesinlikle,totally,definitely
A
A
A
A
A

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mehmet Soysal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->