Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aroop Shahittyo Shongkolon -1

Aroop Shahittyo Shongkolon -1

Ratings: (0)|Views: 252|Likes:
Published by Humaira
Bengali Literary Magazine by Suprateek Aroop Ghosh
Bengali Literary Magazine by Suprateek Aroop Ghosh

More info:

Published by: Humaira on Nov 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

 
 
 Arœp saiHtY s„kln-1 su  tIk Arœp ŸGax
 
 kaSkW
www.Nauba-Aloke-Bangla.com
 kaSkalW 19ŸS neBÜr, 2006 Aaǻࠠ  jael s„eZajnW 31 ŸS Agaö, 2007
 
 
 ˆ‡sà   g jnnI jnMBU  imëc ÷à   gadpI grIysI  mDu  r Vmar maeyr Hais  cƒ aedr mu  eK Jer maek men peR Vmar maek men peR 
2
 ma Ÿtamaek Î
 
ŸlKk piricit 
 Vim maniskBaeb sHsãb‡sr cla …k bªgsÇ» an| SarIirk Baeb Vim sQm kà    mf Aà   D Stk par kra …k BartbasI| pã acIn ifkana Sã  IH´ - ba„laedS|ŸpSagt Abóù  an Baretr baiNijYk rajDanI - mu  Üa†| Hal saikn pã aeNr SHr - klkata| ÷Baeb  dQ Babu  k| bÉ™Aenk| …† gã eHr ibiBÊ pã aeÇ»   taedr Abóù  an ikǼVim pã ay Ÿraj† taedr se˜ Taik ba kTa bel Taik - †ÆFarenF Vsar Aenk Veg ŸTek†| bÉ™ ra bel kaebYr CeÆd pafekr Hœdy HrN kra† naik Vmar ŸpSa| …kdm Bu  l ny, ikCu  Fa ifk| Ÿmen in†| karN bÉ™ ra bel Ÿta ta†| AbSY ìr›  ŸTek† "ŸpaeyFä  I †n kmu  YinekSan' …r pã b¹¡a iHeseb ÷¬CÆd ŸbaD kir - iliK ba b¹¡bY raiK Ÿs† caliceºr wpr|  naFk krtam, naFk iliKw| ŸbiSFa† baiNijYk kaej ba ib¯apenr kaej laeg| gæp kibta sb† iliK ZKn Za  mn cay| ŸlKaeliKr smykal dIà    G, pã ay iºS bCr Ÿta Heb† ba tar w ŸbSI| ŸlKaeliK kriC Baela laeg ta†, Vnu  òaink pã kaeSr AiBpã aey ny| ŸlKa pã kaeSr s„KYaiF taw ngNY ny| …r karN w† bÉ™ ra|teb …† ntu  n bCr -  janu  yarI 2007 - ìr› Hl Vr Vmar klm ŸTem Ÿgl| …† kidn Hl Vbar ìB lgÈ a kibta Vmay ŸFen …en  biseyeC - ilKet Heb - Vmar Ÿpã emr ntu  n rœpek ÷Ikar keriC - ta† Vbar ilKiC| s„eQep Vmar pircyW saikn - jg‡pu  r pâ  Ipu  rm AÇ» HIn pT| Tm Ÿpã m - naFk| naFk kret igey naFY Saeó½ hu  eb Taka Vr Ÿs† ŸTek kibtar saeT Ÿpã m|  ibbaiHt kibtar saeT| ŸlKa Vmar ŸpSa| ibbaHaǻࠠ gt sÚpà    k kibta, gæp w pãbeÉr saeT|  Balbais GFnar meDY stY Ÿk Kƒ  u  jet Vr taek menr res jairey iney bƒ acet| Balbasa Ÿk kaeC Fain ÷aeà   Tr Hat   na baiRey Vr GâNa ŸTek du  er Taik ba Ÿcña kir| ibjIt bÉ™ r nam Ÿsamrs imº| ÷pÈ- sHsã aiDk iSæpI smagem …kiF naFk m‚óù kra Zar meDY sb rkemr Và    F Pà    m …r pU à   N pã kaS GFeb - Za sara   iTbIet cleb Vr icrsMrNIy Hey Takeb Ÿrpaà    FrI iTeyFaerr ˆpma iHeseb - manb kà    tâ k sHsãVelakbà    x ÙmeNr ŸZ smy pã eyajn Ÿs† smeyr ŸdOR Aitº¡aÇ»Hey VelacY ibxy Hey r†eb Ÿs† naFk| rsd - …kagã ta| Vsi¹¡ - sImaHIn git| Baeb - DU  mektu |1. Ÿkn iliK, ikBaeb iliK, kar jnY iliK?:ilKet Baela laeg ta† Vim iliK | ikBaeb iliK ta Vim inejw jain na| ŸlKa Hey Zay| kaera jnY ibeSx Baeb  iliK na, teb ibeSx Ÿkˆ VeCn iZin na Takel Vmar ŸlKa Hy na| ikCu ŸlKar Ÿpã rNa Vmar Gerr ŸcOkaf ŸTek Ves ba Vmar …kaÇ» HekaeN lu  ekaena ipƒpeRedr kaC ŸTek|  3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mateer6 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->