Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
La BILIPO: Bibliothéque des Littératures Policières

La BILIPO: Bibliothéque des Littératures Policières

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:

Articulo publicado en la revista Educación y biblioteca nº 126, de noviembre-diciembre de 2001

Articulo publicado en la revista Educación y biblioteca nº 126, de noviembre-diciembre de 2001

More info:

Published by: Biblioteca la Bòbila on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
JEJME@^ABFR WÛJMEBFR
~`n`r m`r ~è~qm`r w`mebefb`r zabejen`r w`zNawòre~` Malfm- frè b`h` na mfr b`mabbe`iarw`mebefbfr m`bfme{fnfr ai mf Jejme`~abf namFzraifm- rabbeòi na mf Jejme`~abf Ifbe`ifmna Ozfibef- vqa fb~qfmhai~a b`i~eaia mfrb`mabbe`iar nanebfnfr f mf me~azf~qzf ozfiba(rf- jejme`oemef- der~`zef u fz~ar arbåiebfr)Fjeaz~` fm wûjmeb` ai `b~qjza na 654>b`i qi avqew` na ~zar wazr`ifr nezelenfr w`zBmfqna L`qh`air- ar~a o`in` arwabefme{fn``j~q` qif lzfi fbaw~fbeòi- u rq lzfi bzabe(heai~` mmaò f mf zan na jejme`~abfr wûjmebfrna Wfzèr f wmfi~afzra mf bzafbeòi na qifjejme`~abf arwabefme{fnf ai me~azf~qzf w`me(befbf- vqa oqa eifqlqzfnf ai 6551) &Mf JEMEW@- Jejme`~davqa nar Me~~åzf~q(zar W`mebeazar- ar qi bai~z` nanebfn` f mfb`irazfbeòi u wz`h`beòi na mf me~azf~qzfw`mebefbf u o`zhf wfz~a na mf zan na jejme`(~abfrwûjmebfr na Wfzèr) Rqr b`mabbe`iar waz(he~ai mf b`irqm~f na mf bfre ~`~fmenfn na mfanebeòi ozfibarf na ar~f arwabefmenfn- frèb`h` na iqhaz`r`r n`bqhai~`r zamf~e`r fnebd` låiaz`)
K`znè BfifmNezab~`z na mf Jejme`~abf mfJòjemfbfifmfkGnejf)ar
@zèlaiar na qif jejme`~abfreilqmfzF oeifmar na mf nåbfnf na m`r <7 ra neaz`iqif razea na b`inebe`iar vqa narahj`bfz`iai mf bzafbeòi na qi o`in` arwabefme{fn` nai`amf w`mebefbf ai qif jejme`~abf wûjmebf)W`z qi mfn` qi lzqw` na jejme`~abfze`r na mfzan na jejme`~abfr wûjmebfr na Wfzèr- b`ir(beai~ar nam ieilqia` fm vqa ar~fjf r`ha~en`am låiaz` w`mebefb` f warfz na mf lzfi e~fme(nfn ane~`zefm u rq ai`zha åte~` na wûjmeb`-bzafz`i qi lzqw` na ~zfjfk` vqa bqmheiòb`i mf wqjmebfbeòi ai 65<4 na qi eio`zhar`jza mf re~qfbeòi na mf i`amf w`mebefbf aimf Zan) W`z `~z`- neazr`r arwabefmer~fr u foe(be`ifn`r fm låiaz`- hqbd`r na amm`r zaqie(n`r ai mf fr`befbeòi na fhel`r na mf i`amfw`mebefbf *462*- zabmfhfjfi qif jejme`~abfarwabefme{fnf- najen` f vqa mf Jejme`~abfIfbe`ifm i` `ozabèf qi arwfbe` fwz`wefn`wfzf nebd`r eiar~elfn`zar)Oqa ai~`ibar bqfin` ra nabeneò mf bzaf(beòi na qi o`in` arwabefme{fn` ai mf wzeha(zf wmfi~f na mf jejme`~abf wûjmebf H`qooa(~fzn(B`i~zarbfwa- u ra oezhò qi fbqazn`ai~za mf Jejme`~abf Ifbe`ifm u mf emmf naWfzèr ai 6542 wfzf ~zfiroazez qi akahwmfz na
Avqewfheai~` urazebe`r
emqr~zfbeòi aimf ai~zfnf namf jejme`~abf
Mf JEMEW@ `bqwf ~zar wmfi~frb`i qi ~`~fm na ?77 h: ai qi aneoe(be` iqa` nam ner~ze~` 1 na Wfzèr-)kqr~` na~zær na qi bqfz~am na j`h(jaz`r u bazbf nam Eir~e~q~` na Bze(hei`m`lèf- u ar f~ainenf w`z qi avqew` o`z(hfn` w`z rea~a wazr`ifr nezelenfr w`zBf~dazeia Bdfqbdfzn)Am ere~fi~a aibqai~zf ai mf wzehazf wmfi~fqi fhwme` ar~èjqm` u mf rfmf Harrfb- vqa rez(ai b`h` rfmfr na atw`rebe`iar u b`ioazai(befr- u mf rfmf na mab~qzf vqa bqai~f b`i qi`r:7 wqi~`r na b`irqm~f- bf~æm`l` eio`zhf~e{f(n` (vqa wqana raz b`irqm~fn` narnabqfmvqeazjejme`~abf wûjmebf na mf beqnfn(- 1)777 `jzfrna b`irqm~f o`zhfnfr w`z aibebm`wanefr- neb(be`ifze`r- h`i`lzfoefr- bzè~ebfr- jejme`lzf(oefr- iûhaz`r arwabefmar na zaer~fr- ~arer-hah`zefr- je`lzfoefr- a~bå~azf) Mf jejme`~abf
ANQBFBEÒI u JEJME@^ABF (6:?- :776
5
 
JEJME@^ABFR WÛJMEBFR
ehw`z~fi~a b`mabbeòi na qi`r 177 wqmwr-ai~za m`r vqa nar~fbfi Na~ab~ea \aacmu-Omuii,r \aacmu u Rat~fi Jmfca Mejzfzu- fm`r vqa ra dfi föfnen` Iebc Bfz~az u `~zfranebe`iar w`wqmfzar na wzeibewe`r na relm`)Am o`in` Lfmmehfzn- vqa ar~æ b`hwqar~` w`zm`r ~at~`r `zeleifmar ~zfnqben`r w`z mf b`mab(beòi Råzea Ifeza (hær na :)777 ~è~qm`r( uwfz~a na m`r fzbde`r nam oqinfn`z na mfb`mabbeòi Hfzbam Nqdfham) Am o`in` J`ema(fq- vqa b`i~eaia ~`nfr mfr ~zfnqbbe`iarat~zfikazfr na mfr `jzfr na Weazza J`emafq)Fb~qfmhai~a mf JEMEW@ wzar~f m`r raze(be`r na b`irqm~f ai rfmf- zawz`lzfoef- jûr(vqanfr jejme`lzæoebfr (vqa ra fhwmefzæi b`imf wzòtehf ei~z`nqbbeòi na BN(Z@H aEi~azia~(- bai~z` na eio`zhfbeòi u zabqzr`r-bai~zfme{f u ner~zejqua eio`zhfbeòi nerwazrfr`jza ~`n` ~ew` na fb~`r- oar~efmar- wzahe`r-rfm`iar- k`zifnfr u b`m`vqe`r zamfbe`ifn`rb`i mf me~azf~qzf w`mebefbf)Mf w`mè~ebf na fnvqerebe`iar f aibfhe(ifnf f b`hwma~fz b`mabbe`iar ~fi~` fi~elqfrb`h` fb~qfmar na oebbeòi ai ozfibår- fbaw~fzn`if~e`r na oebbeòi at~zfikazf- u hfi~aiazmf rabbeòi na zaoazaibef b`i mfr `jzfr hærehw`z~fi~ar vqa ra wqjmebfi bfnf fö`) Frè-ai am ûm~eh` fö` ra dfi fnvqezen` qifr 277i`amfr u o`mma~eiar fi~aze`zar f 656>- mfwz`nqbbeòi fiqfm zabejenf w`z Nawòre~`Malfm u b`hwzfr za~z`rwab~efr na razear- ai~`~fm hær na >)777 n`bqhai~`r)~fhjeåi nerw`ia na <1rqrbzewbe`iar f zaer~frarwabefme{fnfr u fi{eiar -~fi~` ozfibarar b`h`at~zfikaz`r- vqa fw`z~fimf fb~qfmenfn nam låiaz`)Mf ralqinf wmfi~f ar~æ`bqwfnf w`z narwfbd`r u{`ifr na ~zfjfk` ei~azi`;bf~fm`lfbeòi- jûrvqanfrjejme`lzæoebfr- amfj`zf(beòi na n`rreazr na wzai(rf (na m`r bqfmar nerw`iana bazbf na 2)777 fq~`(zar- b`mabbe`iar- ~ahfrzamfbe`ifn`r u ~zqabzeha(- u am o`in` eb`i`(lzæoeb` o`iifn` w`z bfz(~amar- w`r~fmar- hfvqa~frna bqjeaz~fr- o`~`lzfoefr-o`mma~`r wqjmebe~fze`r-a~bå~azf- ai am vqa nar~f(
Wqjmebfbeòi fiqfm na fiæmerer bzz~eb`r r`jza i`amf bf qif b`mabbeòi na hærw`mebzfbf
n
67
777n
)))
n) mfw`rm~mfr abqjeaz~fr na anebe`iar `zeleifmar)Ai mf ~azbazf wmfi~f ra aibqai~zf mf {`ifna zarazf) Arwfbe`r f ~ahwazf~qzf b`ir~fi(~a (ai~za 61 u :u qif dqhanfn zamf~efai~za a6>1 u am 177/7((- r~fi~azèfr b`hwfb~fru neere`iar na oebbeòi ozfibarf na i`amf-i`amf kqaiem u bòheb w`z b`mabbe`iar(~fi~` fl`~fnfr- b`h` Mf Bd`qa~~a- M ,Ah(wzaei~a- Ailzaifla- Zan Mfjam- Ma Rbfzfjåan,@z- Rwåbefm W`meba- Qi Hur~aza- b`h`fb~qfmar- ai~za mfr vqa nar~fbfi LzfinrNå~ab~ear- Ma Hfrvqa- Zeflar/I`ez `Råzea I`ez(3 b`mabbe`iar b`hwma~fr nazaer~fr ozfibarfr u at~zfikazfr fl`~fnfr-b`h` Fmozan De~bdb`bc Hflf{eia- AmmazuVqaai r Hur~azu Hflf{eia- Ma Rfei~ Na~ab(~ea Hflf{eia ` Rqrwaira3 ebbeòi at~zfika(zf w`z wferar u m`r o`in`r arwabefmar) Ai~`~fm hær na <1)777 `mûhaiar na anebe`iarw`mebefbfr wfzf rq b`irqm~f ai rfmf)Haibeòi fwfz~a hazabai m`r o`in`r arwa(befmar) Am o`in` Harrfb- n`ifn` w`z ZfmwdHarrfb- vqa b`i~eaia mf anebeòi `zeleifmfi`~fnf na mf wzehazf ~arer qieazre~fzefnanebfnf f mf i`amf w`mebefbf ai Ozfibef-Ma na~ab~ea i`am a~ m,eiomqaiba na mf wairåarbeai~eoevqa $Wfzer; D`i`zå Bdfhwe`i-65:5%- wqjmebfnf w`z rq wfnza Zåler Har(rfb- u mf jejme`~abf na ~zfjfk` zaqienf wfzfrq amfj`zfbeòi- b`ir~e~qenf w`z qifr :17anebe`iar `zeleifmar film`rfk`ifr u qif
Wqjmebfbe`iar ufb~eenfnar
Bfz~am na atw`rebeòi `zlfie{f(nf ai mf JmMEW@
Mf JEMEW@ hfi~eaia zamfbe`iar b`i`zlfie{fn`zar na oar~efmar- ane~`zar arwa(befme{fn`r a eir~e~qbe`iar rehemfzar- b`h` amBai~z` Rehai`i na Meakf $Jåmlebf%- mfJejme`~abf Ei~azifbe`ifm na Wfzfme~azf~qzfrna Bdfqno`i~feia $Jåmlebf% ` mf Qieazre(nfn Jfmm R~f~a na Hqibea ai Einefif$AAQQ%3 u ar qi bai~z` na zaoazaibef wfzffoebe`ifn`r- fq~`zar- ane~`zar- waze`ner~fr-arwabefmer~fr- ar~qnefi~ar vqa wzawfzfi ~arer-lqe`ier~fr na wamèbqmfr w`mebefbfr- nezab~`zarna ~af~z`- fiehfn`zar bqm~qzfmar- jejme`~abf(ze`r- u ~`n` fvqam vqa vqeazf b`i`baz mffb~qfmenfn nam låiaz` w`mebefm)Narna 6541 mf JEMEW@ wqjmebf mf zaer~fna fiæmerer bze~eb`r Mar bzehar nq ~zehar~za-vqa ai 6556 ra b`iez~eò ai am fiqfze` Marbzehar na m,fiiåa- ai am vqa :1 jejme`~abf(ze`r na mf zan na jejme`~abfr wûjmebfr fifme(
ANQBFBE@I u JEJME@^ABF (6:?- :776
67

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->