Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quran Aavagahanam

Quran Aavagahanam

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 204 |Likes:
Published by Shajahan Mulla
Quran in Telugu - Read Quran - Know Islam - Support Muslim
Quran in Telugu - Read Quran - Know Islam - Support Muslim

More info:

Published by: Shajahan Mulla on Nov 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
33
2. JÖò |Hõ ~
  °
 "≥ Ú^Œ \˜Éè ÏQÆO
 „   Ñ ¨ " Õ t H õ
 JÖò –ᶠ   êuǨ  
 ¿Ñ~°∞ :
D ã¨∂~å‰õΩ ''JÖò–á¶êuǨ—— J<Õ ¿Ñ~°∞, WO^Œ∞ Ö’x q+¨Ü«∂xH˜ `«y#@∞ìQÍ ÃÑ@ì_»O [iyOk. XHõ K«~°ÛhÜ«∂Oâßxfl ÖËHõ XHõ „QÆO^ä•xfl ÖËHõ =∞ˆ~ q+¨Ü«∂#fl ~Ú<å „áê~°OaèOKÕ^•xfl 'á¶êuǨ— JO\Ï~°∞. =∞~À =∂@Ö’, D ¿Ñ~°∞#∞ 'Ñ‘iîHõ— ÖËHõ '=ÚO^Œ∞ =∂@— J<Õ J~°÷OÖ’ „ѨÜ≥∂yOK«_»O [iyO^Œ#fl =∂@.
 J=`«~°} HÍÅO :
Wk =∞ǨÏhÜ«∞ =ÚǨÏ=∞‡^£  (ã¨Å¡ÖϡǨï JÖˇ·Ç≤Ï = ã¨Å¡O) ^≥·=^Ò`«ºÑ¨Ù `˘ÖÁÌe<å\˜ ã¨∂~å. x*ÏxH˜, „^èŒ∞gHõ$`« LÖË¡Y<åÅ#∞|\˜ì „Ѩ=HõÎ =ÚǨÏ=∞‡^£ (ã¨)‰õΩ „Ѩ„Ѩ^äŒ=∞OQÍ J=`«iOz# Ñ¨ÓiÎ ã¨∂~å W^Õ#x `≥Å∞™ÈÎOk. nxH˜ ѨÓ~°fiO ˆH=ÅO aè#fl qaè#flOQÍ H˘xfl PÜ«∞`üÅ∞ J=`«iOKå~Ú. Jq JÅH±, =Ú[˚q∞‡Öò, =Ú^ŒÌã≤û~ü ã¨∂~åÖ’¡x PÜ«∞`üÅ∞.
 q+¨Ü«∞O :
 "åã¨Î=OQÍ D ã¨∂~å XHõ "Õ_»∞HÀÅ∞. D L„^ŒæO^äŒ (k=ºY∞~üP<£) Ѩ~î°<åxH˜ ѨÓ#∞‰õΩ<Õ =∞x+≤H˜ ^≥·=O <ÕiÊ# „áê~°÷#. „QÆO^äŒ „áê~°OÉèíOÖ’ nxfl LOK«_»O Ö’QÆÅ L^ÕÌâ◊ºO, 'h=Ù "åã¨Î=OQÍ<Õ D „QÆO^äŒO ^•fi~堄ѨÜ≥∂[#O á⁄O^ŒQÀ~°∞`«∞#fl@¡~Ú`Õ "≥Ú^Œ@ qâ◊fi „ѨÉèí∞=Ù#∞ WÖÏ "Õ_»∞HÀ— J#flk. =∞x+≤ `«# PO`«~°ºOÖ’ U =ã¨∞Î=٠Ѩ@¡ HÀiHõ, „Ѩ|ÅHÍOHõ∆ Hõey LO\Ï_À ^•xHÀã¨"Õ∞ ã¨Ç¨Ï[OQÍ „áê~°÷#Ö’ "Õ_»∞‰õΩO\Ï_»∞. WOHÍ U â◊H˜Î#~Ú`Õ `å#∞ Ji÷ã¨∞Î<åfl_À, P â◊H˜Î Jnè#OÖ’ `«#‰õΩ HÍ=Åã≤# =ã¨∞Î=Ù LO^Œx J#∞‰õΩ#fl ѨHõ∆OÖ’<Õ JÖÏ "Õ_»∞‰õΩO\Ï_»∞. HÍQÍ, k=º Y∞~üP<£ „áê~°OÉèíOÖ’ D "Õ_»∞HÀÅ∞#∞ É’kèOz, =∞x+≤H˜ D Ç≤Ï`ÀѨ^Õâ◊O K≥Ü«∞º_»O [iyOk: J`«_»∞ D „QÆO^ä•xfl ã¨<å‡~åæi÷Ü≥ÿ∞ J^茺ܫ∞#O K≥Ü«∂ºe. ã¨`åº<Õfi+¨}Ï |∞kú`À K≥Ü«∂ºe. *Ï˝<åxH˜ =¸Å ™ê÷#O qâ◊fi„ѨÉèí∞"Õ Jx „QÆÇ≤ÏOKåe. JO^Œ∞KÕ`« =∂~°æ^Œ~°≈Hõ`«fiO H˘~°‰õΩ PÜ«∞<Õfl Ji÷Oz Ѩ~î°<åxfl „áê~°OaèOKåe. D q+¨Ü«∂xfl J~°÷O KÕã¨∞‰õΩ#fl `«~°∞"å`«, Y∞~üP<£, á¶êuǨ ã¨∂~åÅ =∞^茺 L#fl x[ ã¨O|O^èŒO, „QÆO^äŒO ^•x Ñ‘iîHõÖÏ¡O\˜k HÍ^Œh, Jk, q#flѨO ^•xH˜ ã¨=∂ ^è•#OÖÏO\˜ ã¨O|O^èŒO Jh ^•#O`«@ J^Õ qâ◊^Œ=∞=Ù `ÀOk. á¶êuǨ ã¨∂~å ^•ã¨∞x `«~°Ñ¶¨Ù# F "Õ_»∞HÀÅ∞. Y∞~üP<£ ^≥·=O `«~°Ñ¶¨Ù# ^•xH˜ ã¨=∂^è•#O. ^•ã¨∞_»∞,''„ѨÉèí∂, <å‰õΩ ã¨<å‡~°æO K«∂Ѩٗ— Jx "Õ_»∞‰õΩO \Ï_»∞. ã¨=∂^è•#OQÍ „ѨÉèí∞=Ù "≥Ú`«ÎO Y∞~üP<£ „QÆO^ä•xfl J`«x =ÚO^Œ∞OK«∞`å_»∞– ''Wn h=Ù ##∞fl Ji÷Oz# P =∂~°æ ^Œ~°≈Hõ`«fiO, P É’^èŒ#—— JO@∂.
 
1. JÖò ᶠ êuǨ 
 
34
2. JÖò |Hõ ~
  °
 "≥ Ú^Œ \˜Éè ÏQÆO
Jáê~° Hõ  $áêjÅ∞_»  ∞, Ѩ~° =∞ Hõ ~°  ∞}Ï=∞Ü«  Ú_»  ∞, JÖÏ¡Çπ  Ï ¿Ñ~°  ∞`À 
1
1 – 3 ™È΄`«O ˆ   H=ÅO JÖÏ¡ Çπ Ï H˘~° ˆ   H.
2
PÜ« ∞# xdÅ [QÆuH˜„ѨÉè  í ∞=Ù.
3
Jáê~° $áêjÅ∞_» ∞, Ѩ=∞Hõ ∞}Ï=∞Ü« Ú_» ∞,
4
„ѨuѶ  ¨Å k<åxH˜™êfiq∞.
5
4  ∞=Ú P~åkèOKÕk
6
x<Õ fl, 㨠Ǩ Ü« ∞O H˘~° ‰õ Ω Ji÷OKÕn x<Õ fl.
7
5 – 7 =∂‰õ Ω |ÚA=∂~°  æO  ∂Ñ≤OK« ∞
8
– h=Ù =~°O J#∞„QÆ Ç≤ ÏOz#"åi,
9
P„QƠǨ xH˜ ∞iHÍx"åi, =∂~°  æqÇ‘ Ï#∞Å∞ HÍx"åi
10
=∂~°  æO.
 1.
 W™ê¡"£∞ =∞x+≤H˜ É’kèOKÕ ã¨Éèíº`åã¨O™ê¯~åÖ’¡ XHõ xÜ«∞=∞O Uq∞@O>Ë =∞x+≤ `å#∞ Kտ㠄Ѩu Ѩxx „áê~°O aèã¨∂Î ^≥·=<å=∞ ã¨O㨇~°} KÕÜ«∂e. D xÜ«∞ux „Hõ=∞ |^ŒúOQÍ, ã¨KÕ`«#OQÍ, z`«Îâ◊√kú`À áê\˜Oz#@¡~Ú`Õ ^•x =Å¡ `«Ñ¨Êxã¨iQÍ =¸_»∞ „ѨÜ≥∂[<åÅ∞ KÕ‰õÄ~°∞ `å~Ú. "≥Ú^Œ\˜k, =∞x+≤ Z<Àfl K≥_»∞ Ѩ#∞Å#∞ `«Ñ≤ÊOK«∞‰õΩO \Ï_»∞. „Ѩu Ѩxx „áê~°OaèOKÕ@ѨÙÊ_»∞ ^≥·=<å=∞O ã¨‡iOKÕ JÅ"å@∞, 'D Ѩxx KÕã¨∂Î <Õ#∞ ^≥·= <å=∞O ã¨‡iOK«_»O ^èŒ~°‡|^Œú"Õ∞<å?— J#fl PÖ’K«#‰õΩ J`«xfl `«Ñ¨ÊHõ QÆ∞iKÕã¨∞ÎOk. Ô~O_»=k, ^èŒ~°‡ |^Œú=∞~Ú# Ñ¨#∞Å∞, ã¨~°~Ú# Ѩ#∞Å∞, =∞Oz Ѩ#∞Å∞ „áê~°Oaèã¨∂Π^≥·=<å=∞O 㨇iOK«_»O =Å¡ =∞x+≤ |∞kú ѨÓiÎQÍ ã¨~°~Ú# kâ◊Ö’ Ѩܫ∞xã¨∞ÎOk, J`«_»∞ x`«ºO J`«∞º`«Î=∞ suÖ’ HÍ~Àº#∞‡Y∞_»=Ù`å_»∞. =¸_»=k, JxflO\˜Hõ<åfl Q˘Ñ¨Ê „ѨÜ≥∂[#O Uq∞@O>Ë, J`«#∞ ^≥·=<å=∞O`À `«# Ñ¨xx „áê~°Oaè¿ãÎ ^Õ=Ùx ã¨Ç¨Ü«∞O, PÜ«∞# „Ѩ™êkOKÕ ã¨^Œ∞ƒnú J`«xH˜ `À_»=Ù `å~Ú. J`«x Hõ$+≤Ö’ â◊√Éèí=¸, ã¨=∞$nú KÕ‰õÄ~°∞`å~Ú. Ã+·`å<£ ˆ~¿Ñ HõÅ`«Å #∞O_ç ~°Hõ∆} Åaèã¨∞ÎOk. ^•ã¨∞_»∞ ^≥·=O "≥·Ñ¨Ù#‰õΩ =∞~°e#ѨÙÊ_»∞ ^≥·=O‰õÄ_® ^•ã¨∞x Hõ\ÏH˜∆™êÎ_»∞† Wk ^Õ=Ùx ã¨O„Ѩ^•Ü«∞O.
 2.
"Õ∞=Ú „Ѩ"ÕtHõÖ’ ¿Ñ~˘¯#fl@∞¡ á¶êuǨ ã¨∂~å "åã¨Î"å xH˜ XHõ "Õ_»∞HÀÅ∞. HÍx Z=ix "Õ_»∞HÀ^ŒeKå"≥∂ "åi ™È΄`«O `À "Õ_»∞HÀÅ∞ „áê~°OÉèí=∞=Ù`ÀOk. JO>Ë ''"Õ_»∞‰õΩO@∞ #flѨÙÊ_»∞ ã¨O™ê¯~°=O`«OQÍ "Õ_»∞HÀO_ç. <À~°∞ qѨÊQÍ<Õ L^ÕÌâߺxfl =ºHõÎO K≥Ü«∞º_»O ã¨Éèíº`« JxÑ≤OK«∞ HÀ^Œ∞. ã¨Éèíº`å ã¨O™ê¯~åÅ „ѨHÍ~°O, Z=i#~Ú`Õ Ji÷ã¨∞Π<åfl~À, =ÚO^Œ∞ PÜ«∞# Ö’x =∞Ozx PÜ«∞# LѨHÍ~å Å#∞, PÜ«∞# L#fl`« ™ê÷<åxfl QÆ∞iÎOKåe—— Jx É’kèOK«|_çO ^Œ#fl=∂@. =∞#O Z=ix „Ѩâ◊Oã≤Oz<å Ô~O_»∞ HÍ~°}ÏÅ =Å¡ „Ѩâ◊Oã≤ ™êÎ=Ú. XHõ\˜, PÜ«∞# ã¨fiÜ«∂# „âı+¨ª`«, L`«¯$+¨ì`«, Ñ¨iѨÓ~°‚`« Hõey#"å_»~Ú LO_®e– PÜ«∞#Ö’x D Q˘Ñ¨Ê`«<åÅ „ѨÉèÏ=O =∞#ÃÑ· L<åfl ÖËHõáÈ~Ú<å 㨈~. Ô~O_»∞, PÜ«∞# =∞#‰õΩ "Õ∞Å∞ KÕã≤#"å_»~Ú LO_®e. „áêѨÎ=∞~Ú# P =~°„Ѩ™ê^•Å Ѩ@¡ Hõ$`«[˝`å ÉèÏ=O`À =∞#O `«#‡Ü«ÚÅ"≥∞ÿ PÜ«∞# QÆ∞}QÆ}ÏÅ#∞ H˘xÜ«∂_»∞ `å=Ú. JÖÏ¡ÇπÏ „Ѩã¨∞Îu D Ô~O_»∞ q^è•Å∞QÍ#∂ [~°QÍe. PÜ«∞# Ѷ¨∞#`«#∞ QÆ∞iÎOz#O^Œ∞‰õÄ, PÜ«∞# Ѩ@¡ Hõ$`«*˝`åÉèÏ=O Hõey L#flO^Œ∞‰õΩ ‰õÄ_® =∞#O PÜ«∞xfl ã¨`«`«O „Ѩã¨∞ÎuOK«_»O =∞# qkè.'JÖÏ¡ÇπωõΩ ™È΄`«O— J#flO`« =∂„`å# ã¨iáÈ^Œ∞. ã¨~°~Ú# =∂@ '™È΄`«O, ˆH=ÅO JÖÏ¡ÇπÏ H˘~°ˆH—, J#flk. D =∂@ ^•fi~å F =∞ǨÏ`«Î~°=∞~Ú# Ü«∞^•~å÷xfl |Ç≤Ï~°æ`«O K≥Ü«∞º_»O [iyOk. P Ü«∞^•~°÷O ZO`« |Å=∞~ÚO^ŒO>Ë ^•x `˘e ^≥|ƒˆH ã¨$+≤ì ѨÓ[ ã¨=¸ÅOQÍ `«∞_çz ÃÑ@∞ì‰õΩ áÈ`«∞Ok. „ѨѨOK«OÖ’ ZHõ¯_», U =ã¨∞Î=ÙÖ’, U ~°∂ѨOÖ’ U =∂„`«O ™œO^Œ~°ºO L<åfl, „âı+¨ì`« L<åfl, ѨiѨÓ~°‚`« L<åfl ^•x =¸ÖÏO‰õΩ~°O JÖÏ¡ÇπÏÜÕ∞. U =∞x+≤, U ^≥·= ^Œ∂`«, U ^Õ=`«, U „QÆǨÏO XHõ¯ =∂@Ö’, ã¨$+≤ìÖ’ ^ÕxH˜ „Ѩâ◊ã¨Î`« L<åfl, Jk ^•x ã¨fiÜ«∞O ã¨=Ú áêi˚`«O
7PÜ« ∞`ü Å∞
1. JÖò á¶    êuǨ  
1 ~° ∞‰õ Ä
 =∞Hͯ J=`« ~° }
 
1. JÖò ᶠ êuǨ 
1
 
35
2. JÖò |Hõ ~
  °
 "≥ Ú^Œ \˜Éè ÏQÆO
 HÍ^Œ∞, JÖÏ¡ÇπÏ „Ѩ™êk`«O =∂„`«"Õ∞. JO^Œ∞=Å¡ =∞#O "≥∂Ǩ"Õâ◊O`À „¿Ñq∞OKåÅ<åfl, ÉèíH˜Î`À ѨÓlOKåÅ<åfl, Hõ$`«A˝Å=∞~Ú Jaè=O^Œ<åÅ∞ K≥e¡OK«∞HÀ"åÅ<åfl, q#„=ÚÅ=∞~Ú ¿ã=‰õΩÅ=∞~Ú "≥∞ÅQÍÅ<åfl – J~°∞›_»∞'H“â◊ź„ã¨+¨ì—ÜÕ∞ HÍx 'H“â◊ź =O`«∞_»∞— HÍ^Œ∞.
 3.
=¸ÅOÖ’ '~°Éò— J<Õ Ñ¨^Œ„ѨÜ≥∂QÆO [iyOk. ~°Éò  J<Õ Ñ¨^•xfl J~°c ÉèÏ+¨Ö’ =¸_»∞ J~å÷Ö’¡ „ѨÜ≥∂y™êÎ~°∞. (1) Ü«∞[=∂x, ™êfiq∞. (2) áÈ+¨‰õΩ_»∞, tHõ∆} WKÕÛ"å_»∞, HõxÃÑ\˜ì LO_Õ"å_»∞, HÍѨi. (3) ѨiáêʼnõΩ_»∞, JkèHÍi, =ӺǨÏ~°K«~Ú`«, x~åfiǨωõΩ_»∞. JÖÏ¡ÇπÏ, D J~å÷ÅxflO\˜ „ѨHÍ~°=¸ qâßfixH˜ '~°Éò— ÖËHõ „ѨÉèí∞=Ù.
 4.
=∂#=Ùx ^Œ$+≤ìH˜ U^Œ~Ú<å JkèHõ=∞xÑ≤¿ãÎ J`«#∞ ^•xfl Juâ◊Ü«∞ "åK«HÍÅÖ’ =i‚™êÎ_»∞. Wk =∂#=Ùx „Ѩ`ÕºHõ`«. XHõ Juâ◊Ü«∞ "åK«HõO „ѨÜ≥∂yOz, P =ã¨∞Î=Ù qã¨Î$u ã¨iQÍæ =ºHõÎO HÍÖË^Œx ÉèÏq¿ãÎ J`«#∞ J^Õ J~°÷O QÆÅ =∞~À Ѩ^•hfl „ѨÜ≥∂y™êÎ_»∞– "≥Ú^Œ\˜ Juâ◊Ü«∞ "åK«HõOÖ’ L#fl Ö’áêxfl ѨÓiOK«_®xH˜. JÖÏ¡ÇπÏ „Ѩã¨∞ÎuÖ’ '~°Ç¨‡<£— J#fl Ѩ^ŒO „ѨÜ≥∂yOz# `«~°∞"å`« =∞m§ '~°Ç‘Ï"£∞— J =∂@#∞ J^Œ#OQÍ "å_»@OÖ’ QÆÅ xQÆ∂_è®Oâ◊O ‰õÄ_® W^Õ. '~°Ç¨‡<£— J~°c ÉèÏ+¨Ö’ =∞Ǩuâ◊Ü«∞ "åK«HõO. HÍx `«# ã¨$+≤ìÃÑ· ^Õ=Ùx HÍ~°∞}ºO, Hõ\ÏHõ∆O ZO`« qiqQÍ, ZO`« qã¨Î$`«OQÍ, ZO`« J#O`«OQÍ, JQÆ}ºOQÍ LO^ŒO>Ë ^•xfl =i‚OK«_®xH˜ ZO`« Ѷ¨∞#=∞~Ú# Juâ◊Ü«∞ "åK«HõO „ѨÜ≥∂yOz<å `«$Ñ≤ÎHõÅQÆ^Œ∞. JO^Œ∞=Å¡ ^•x ã¨=∞$^Œú`«#∞ Kå@_®xH˜ uiy '~°Ç‘Ï"£∞— J#fl Ѩ^•xfl J^Œ#OQÍ „ѨÜ≥∂ yOK«_»O [iyOk. nxH˜ L^•Ç¨Ï~°} K≥ѨÙÊHÀ"åÅO>Ë WÖÏ J#∞HÀ=K«∞Û. Sâ◊fi~åºxfl Kå@_®xH˜ =∞#O ã≤i J#fl Ñ¨^ŒO „ѨÜ≥∂yOz `«$Ñ≤Î HõÅQÆHõáÈ`Õ 'ã¨OѨ^Œ— J#fl Ѩ^•hfl ^•xH˜ *’_ç™êÎ=Ú. ^•`«$`«fiO q+¨Ü«∞OÖ’ '^•#O— J#_»O`À `«$Ñ≤ÎK≥O^ŒHõ '^èŒ~°‡O— Jx ‰õÄ_® ѨÅ∞‰õΩ`å=Ú. ã¨Ê+¨ì`«#∞ qã¨Ê+¨ìO K≥Ü«∞º_®xH˜ '`Õ@— J#fl Ѩ^ŒO KåÅ^Œx Ñ≤¿ãÎ '`≥Å¡— J#fl^•hfl HõÅ∞ѨىõΩO\Ï=Ú. 5. JO>Ë, Pk `«~åÅ#∞ JO`«º`«~åÅ#∞ ã¨=∂"Õâ◊Ѩ~°z "åi r=# HÍ~°ºHõÖÏáêÅ z\Ïì `«xv KÕÜ«∞_»O [iy, „Ѩu =∞x+≤H©, J`«x Hõ~å‡#∞™ê~°O ѨiѨÓ~°‚ „ѨuѶ¨ÅO „Ѩ^•#O KÕ¿ã k<åxH˜ ™êfiq∞ J#fl=∂@. JÖÏ¡ÇπÏ „Ѩã¨∞Îu Ö’ '~°Ç¨‡<£—, '~°Ç‘Ï"£∞— (Jáê~° Hõ$áêjÅ∞_»∞, Ѩ~°=∞ Hõ~°∞}Ï=∞Ü«Ú_»∞) J#fl Ѩ^•Å#∞ LѨÜ≥∂yOz# `«~°∞ "å`« „ѨuѶ¨Å k#™êfiq∞ J#_»O ^•fi~å, PÜ«∞# ˆH=ÅO Hõ$áêjÅ∞_Õ HÍ^Œ∞, <åºÜ«∞ jÅ∞_»∞ ‰õÄ_®#∞ J#fl ÉèÏ=O =ã¨∞ÎOk. Jn ZÖÏO\˜ ™êkèHÍ~° <åºÜ«∞jÅ∞_»O>Ë z=i f~°∞Ê k<å# ã¨=∞ã¨Î JkèHÍ~åÅ∞ PÜ«∞#ˆH ǨÏã¨ÎQÆ`«=∞~Ú LO\Ï~Ú. Z=~°~Ú<å 㨈~, PÜ«∞# WKÕÛ tHõ∆#∂ "åiOK« ÖË~°∞, „ѨuѶ¨ÖÏhPѨÖË~°∞. JO^Œ∞=Å¡ =∞#O PÜ«∞# „ѨÉèí∞`«#ѨÙ~°ã¨¯iOK«∞‰õΩx, PÜ«∞# HÍ~°∞}ϺxH˜ „ѨÉèÏq`«∞Å=∞~Ú PÜ«∞xfl ˆH=ÅO „¿Ñq∞OK«_»"Õ∞ HÍ^Œ∞, PÜ«∞# KÕ¿ã <åºÜ«∞O HÍ~°}OQÍ PÜ«∞#‰õΩ ÉèíÜ«∞Ѩ_» `å=Ú ‰õÄ_®. Ѩi}Ï=∞ Ѷ¨ÅOQÍ =∞#‰õΩ [iˆQ =∞Oz J~Ú<å, K≥_»∞ J~Ú<å ѨÓiÎQÍ PÜ«∞# Jnè#OÖ’<Õ L<åflÜ«∞#fl ÉèÏ=# ‰õÄ_® Hõey LO\Ï=Ú.
 6.
=¸ÅOÖ’ 'WÉÏ^Œ`ü— J<Õ Ñ¨^ŒO „ѨÜ≥∂yOK«|_çOk.'WÉÏ^Œ`ü— J#fl Ѩ^ŒO ‰õÄ_® J~°c ÉèÏ+¨Ö’ =¸_»∞ J~å÷Ö’¡ „ѨÜ≥∂y™êÎ~°∞. (1) Láêã¨#, P~å^èŒ#, (2) q^èÕÜ«∞`«, P*Ï˝áêÅ#, (3) ^•ã¨ºO, ÉÏxã¨`«fiO. WHõ¯_» D =¸_»∞ J~å÷Å#∂ L^ÕÌtOK«_»O [iyOk. JO>Ë "Õ∞=Ú h Láê㨉õΩÅ=Ú, P*Ï˝|^Œ∞úÅ=Ú, ¿ãqOKÕ^•ã¨∞Å=Ú ‰õÄ_® Jx ÉèÏ=O. "Õ∞=Ú h`À D ã¨O|O^èŒO Hõey LO@∞ <åfl=Ú J#flO`«=~°ˆH Wk Ѩiq∞`«O HÍ^Œ∞. Jã¨Å∞ D ã¨O|O^èŒO =∂‰õΩ ˆH=ÅO h`À =∞@∞ˆH LOk J#flk "åã¨Î=O. D =¸_»∞ J~å÷Ö’¡ U XHõ¯ J~°÷O „ѨHÍ~°O‰õÄ_® =∞~˘HõÔ~=~°∂ =∂‰õΩ ^≥·=O HÍ^Œ∞.
7.
 JO>Ë =∂ ã¨O|O^èŒO h`À ˆH=ÅO P~å^èŒ# =~°ˆH Ñ¨iq∞`«O HÍ^Œ∞, ã¨Ç¨Ü«∂xfl Ji÷OKÕ ã¨O|O^èŒO ‰õÄ_® =∂‰õΩ h`À<Õ LO@∞Ok. =∂‰õΩ `≥Å∞ã¨∞, ã¨~°fiã¨$+≤ìH˜ „ѨÉèí∞=Ù h"Õ† â◊‰õΩÎÅ∞ ã¨=∞ã¨ÎO h Jnè#OÖ’<Õ L<åfl~Ú† ã¨HõÅ =~åʼnõΩ h"˘Hõ¯_ç"Õ UÔH·Hõ ™êfiq∞q. JO^Œ∞=Å¡ =∂ J=ã¨~åÅÔH· "Õ_»∞‰õΩO@∂ "Õ∞=Ú h "≥·Ñ¨Ù#ˆH =∞~°Å∞`å=Ú† h ã¨=∞Hõ∆OÖ’<Õ KÕ~Ú Kåz Ji÷™êÎ=Ú† h ã¨Ç¨Ü«∞OÃÑ·<Õ =∂‰õΩ Éèí~À™ê, D HÍ~°}O KÕ`«<Õ "Õ∞=Ú D q#flѨO `À h ã¨xfl^è•#OÖ’ Ǩ[~°Ü«∂º=Ú.
 
1. JÖò ᶠ êuǨ 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->