Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
China Space Activities in 2011

China Space Activities in 2011

Ratings: (0)|Views: 1,047|Likes:
Published by RemixNinja
China's Space Activities in 2011
Information Office of the State Council
The People's Republic of China
December 2011
Beijing
China's Space Activities in 2011
Information Office of the State Council
The People's Republic of China
December 2011
Beijing

More info:

Published by: RemixNinja on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2012

pdf

text

original

 
9
Cmkli%s Swico Iczk~kzkos kl 4799
 Kln`tfizk`l @nnkco `n zmo Szizo C`ulcka Zmo Wo`wao%s Towudakc `n Cmkli Jocofdot 4799! Dokhkle 
C`lzolzs
 
Wtonico
 
K, Wutw`sos ilj Wtklckwaos `n Jo~oa`wfolz
 
KK, Wt`etoss Fijo Sklco 477>
 
KKK, Fih`t Zisbs n`t zmo Lo}z Nk~o [oits
 
K^, Jo~oa`wfolz W`akckos ilj Foisutos
 
^, Klzotlizk`lia O}cmileos ilj C``wotizk`l
 
Wtonico
 @uzot swico ks zmo c`ff`l oiazm `n filbklj, O}wa`tizk`l! jo~oa`wfolz ilj uzkakxizk`l `n `uzotswico ito il ultofkzzkle wutsukz `n filbklj, Swico iczk~kzkos it`ulj zmo `taj mi~o doolna`utksmkle, Aoijkle swico&nitkle c`ulztkos mi~o n`tfuaizoj `t f`jknkoj zmokt jo~oa`wfolzsztizoekos! wails ilj e`ias kl zmks swmoto, Zmo w`skzk`l ilj t`ao `n swico iczk~kzkos ito doc`fkleklctoisklea{ siakolz n`t oicm iczk~o c`ulzt{%s `~otiaa jo~oa`wfolz sztizoe{! ilj zmokt klnauolco `lmufil ck~kakxizk`l ilj s`ckia wt`etoss ks klctoiskle,Zmo Cmkloso e`~otlfolz fibos zmo swico kljuszt{ il kfw`tzilz witz `n zmo lizk`l%s `~otiaajo~oa`wfolz sztizoe{! ilj ijmotos z` o}wa`tizk`l ilj uzkakxizk`l `n `uzot swico n`t woiconuawutw`sos, @~ot zmo wisz no {oits! Cmkli%s swico kljuszt{ mis jo~oa`woj tiwkja{ ilj Cmkli tilbsif`le zmo `taj%s aoijkle c`ulztkos kl cotzikl fih`t itois `n swico zocml`a`e{, Swico iczk~kzkoswai{ il klctoisklea{ kfw`tzilz t`ao kl Cmkli%s oc`l`fkc ilj s`ckia jo~oa`wfolz,Zmo lo}z nk~o {oits kaa do i ctuckia wotk`j n`t Cmkli kl dukajkle i f`jotizoa{ wt`swot`us s`ckoz{!joowolkle ton`tf ilj `wolkle&uw! ilj iccoaotizkle zmo ztilsn`tfizk`l `n zmo c`ulzt{%s wizzotl `n oc`l`fkc jo~oa`wfolz, Zmks kaa dtkle lo `ww`tzulkzkos z` Cmkli%s swico kljuszt{, Cmkli kaacolzot kzs `tb `l kzs lizk`lia sztizoekc e`ias! sztolezmol kzs kljowoljolz kll`~izk~o ciwidkakzkos!nutzmot `wol z` zmo `uzskjo `taj ilj o}wilj klzotlizk`lia c``wotizk`l, Kl s` j`kle! Cmkli kaa j`kzs dosz z` fibo zmo c`ulzt{%s swico kljuszt{ jo~oa`w dozzot ilj niszot, Iz zmo sifo zkfo! Cmkli kaa`tb z`eozmot kzm zmo klzotlizk`lia c`ffulkz{ z` fiklzikl i woiconua ilj caoil `uzot swico iljoljoi~`t z` fibo lo c`lztkduzk`ls z` zmo a`nz{ ciuso `n wt`f`zkle `taj woico ilj jo~oa`wfolz,Kl `tjot z` moaw wo`wao it`ulj zmo `taj eikl i dozzot uljotsziljkle `n zmo Cmkloso swico kljuszt{!o motokzm `nnot i dtkon klzt`juczk`l z` zmo fih`t icmko~ofolzs Cmkli mis fijo sklco 477>! kzsfikl zisbs kl zmo lo}z nk~o {oits! ilj kzs klzotlizk`lia o}cmileos ilj c``wotizk`l kl zmks toswocz,
 
4
K, Wutw`sos ilj Wtklckwaos `n Jo~oa`wfolz
 Zmo wutw`sos `n Cmkli%s swico kljuszt{ ito8 z` o}wa`to `uzot swico ilj z` olmilco uljotsziljkle `n zmo Oitzm ilj zmo c`sf`s2 z` uzkakxo `uzot swico n`t woiconua wutw`sos! wt`f`zo mufil ck~kakxizk`lilj s`ckia wt`etoss! ilj z` dolonkz zmo m`ao `n filbklj2 z` fooz zmo jofiljs `n oc`l`fkcjo~oa`wfolz! sckolzknkc ilj zocml`a`ekcia jo~oa`wfolz! lizk`lia socutkz{ ilj s`ckia wt`etoss2 ilj z`kfwt`~o zmo sckolzknkc ilj cuazutia bl`aojeo `n zmo Cmkloso wo`wao! wt`zocz Cmkli%s lizk`lia tkemzsilj klzotoszs! ilj dukaj uw kzs lizk`lia c`fwtomolsk~o sztolezm,Cmkli%s swico kljuszt{ ks sudhocz z` ilj sot~os zmo lizk`lia `~otiaa jo~oa`wfolz sztizoe{! iljijmotos z` zmo wtklckwaos `n sckolzknkc! kljowoljolz! woiconua! kll`~izk~o! ilj `wol jo~oa`wfolz,&& Sckolzknkc jo~oa`wfolz, Cmkli toswoczs sckolco ilj zmo ais `n lizuto, Boowkle zmo iczuiaskzuizk`l `n kzs swico kljuszt{ kl fklj! kz `tbs `uz c`fwtomolsk~o wails ilj ittileofolz `n kzsiczk~kzkos toeitjkle swico zocml`a`e{! swico iwwakcizk`ls ilj swico sckolco! kl `tjot z` fiklziklc`fwtomolsk~o! c``tjklizoj ilj susziklidao jo~oa`wfolz `n zmo kljuszt{,&& Kljowoljolz jo~oa`wfolz, Boowkle z` zmo wizm `n kljowoljolco ilj soan&toakilco! Cmkli toakoswtkfitka{ `l kzs `l ciwidkakzkos z` jo~oa`w kzs swico kljuszt{ z` fooz zmo loojs `n f`jotlkxizk`l!disoj uw`l kzs iczuia c`ljkzk`ls ilj sztolezm,&& Woiconua jo~oa`wfolz, Cmkli iai{s ijmotos z` zmo uso `n `uzot swico n`t woiconua wutw`sos! ilj`ww`sos oiw`lkxizk`l `t il{ itfs tico kl `uzot swico, Zmo c`ulzt{ jo~oa`ws ilj uzkakxos swicotos`utcos kl i wtujolz fillot ilj zibos onnoczk~o foisutos z` wt`zocz zmo swico ol~kt`lfolz!olsutkle zmiz kzs swico iczk~kzkos dolonkz zmo m`ao `n filbklj,&& Kll`~izk~o jo~oa`wfolz, Cmkli%s sztizoe{ n`t zmo jo~oa`wfolz `n kzs swico kljuszt{ ks z` olmilcokzs ciwidkakzkos `n kljowoljolz kll`~izk`l! c`ls`akjizo kzs kljusztkia n`uljizk`l! ilj kfwt`~o kzskll`~izk`l s{szof, D{ kfwaofolzkle kfw`tzilz swico sckolco ilj zocml`a`e{ wt`hoczs! zmo c`ulzt{c`lcolztizos kzs sztolezm `l fibkle bo{ dtoibzmt`uems n`t aoiw&nt`e jo~oa`wfolz kl zmks nkoaj,&& @wol jo~oa`wfolz, Cmkli wotskszs kl c`fdklkle kljowoljolco ilj soan&toakilco kzm `wolkle z`zmo `uzskjo `taj ilj klzotlizk`lia c``wotizk`l, Kz fibos iczk~o oljoi~`ts kl klzotlizk`lia swicoo}cmileos ilj c``wotizk`l `l zmo disks `n oyuiakz{ ilj fuzuia dolonkz! woiconua uzkakxizk`l iljc`ff`l jo~oa`wfolz! sztk~kle z` wt`f`zo wt`etoss kl filbklj%s swico kljuszt{,KK, Wt`etoss Fijo Sklco 477>Sklco 477>! Cmkli mis fijo tiwkj wt`etoss kl kzs swico kljuszt{, Dtoibzmt`uems mi~o dool fijo klfih`t swico wt`hoczs! klcaujkle mufil swiconakemz ilj aulit o}wa`tizk`l2 swico zocml`a`e{ mis dooleolotiaa{ uwetijoj tofitbida{2 zmo oc`l`fkc ilj s`ckia dolonkzs `n swico iwwakcizk`ls mi~o dooll`zkcoida{ olmilcoj2 ilj kll`~izk~o icmko~ofolzs mi~o dool fijo kl swico sckolco,
9, Swico Ztilsw`tzizk`l S{szof
 Sklco 477>! A`le Fitcm t`cbozs mi~o icc`fwaksmoj >5 succossnua aiulcmos! soljkle 5; swicoctinzklz` wailloj `tdkzs ilj jof`lsztizkle l`zo`tzm{ kfwt`~ofolz kl zmo toakidkakz{ `n Cmkli%s aiulcm~omkcaos, Zmo A`le Fitcm t`cboz sotkos mi~o dool kfwt`~oj! ilj fih`t wt`etoss mis dool fijo klzmo jo~oa`wfolz `n lo&eolotizk`l aiulcm ~omkcaos,
 
3
4, Fil&fijo Oitzm Sizoaakzos
 9+ Oitzm `dsot~izk`l sizoaakzosCmkli mis jo~oa`woj Nole{ul -Uklj ilj Ca`uj+! Mik{ile -@coil+! Xk{uil -Tos`utcos+! [i`eil-Tof`zo&Solskle+ ilj Zkilmuk -Swico Fiwwkle+ sizoaakzo sotkos! waus i c`lszoaaizk`l `n sfiaasizoaakzos n`t ol~kt`lfolzia ilj jksiszot f`lkz`tkle ilj n`tociszkle, Nole{ul sizoaakzos ito l`ciwidao `n ea`dia! zmtoo&jkfolsk`lia ilj fuazkswocztia yuilzkzizk~o `dsot~izk`l, Zmo Nole{ul&4eo`szizk`lit{ Oitzm `tdkz -EO@+ fozo`t`a`ekcia sizoaakzo succoojoj kl j`udao sizoaakzo `dsot~izk`lilj kl&`tdkz dicbuw2 mkao zmo Nole{ul&3 w`ait `tdkz fozo`t`a`ekcia sizoaakzo succoojoj klloz`tbkle `dsot~izk`l `n f`tlkle ilj inzotl``l sizoaakzos, @coil izot c`a`t sizoaakzos mi~o`dzikloj zmokt kfieos `n j`udaoj kjzm ilj zmokt to~kskzkle wotk`j tojucoj, Zmo nktsz Mik{ilej{lifkcs ol~kt`lfolzia sizoaakzo aiulcmoj kl Iueusz! 4799 ks ciwidao `n iaa&oizmot ilj nuaa&zkfofkct`i~o `dsot~izk`l, Zmo Xk{uil sizoaakzo sotkos mi~o sool zmokt swizkia tos`auzk`l ilj kfieoyuiakz{ etoiza{ olmilcoj, Zmo sfiaa sizoaakzos n`t ol~kt`lfolzia ilj jksiszot f`lkz`tkle iljn`tociszkle ito l` ciwidao `n jksiszot f`lkz`tkle kzm fojkuf&tos`auzk`l! kjo&c`~otieo iljmkem&to~kskz tizo jksiszot f`lkz`tkle, Kl 4797! Cmkli n`tfiaa{ klkzkizoj zmo jo~oa`wfolz `n ilkfw`tzilz swockia wt`hocz & i mkem&tos`auzk`l Oitzm `dsot~izk`l s{szof,4+ C`ffulkcizk`ls ilj dt`ijciszkle sizoaakzosCmkli mis `l succossos kl kzs mkem&ciwickz{ EO@ sizoaakzo c`ff`l waizn`tf! swico&disoj jizitoai{s! zticbkle! zoaofozt{ ilj c`ffilj -ZZ.C+! ilj `zmot bo{ zocml`a`ekos! sm`kle tofitbidaokfwt`~ofolz kl zmo zocmlkcia wotn`tfilco `n Cmkli%s sizoaakzos ilj kl ~`kco! jizi! tijk` iljzoao~ksk`l c`ffulkcizk`ls, Zmo succossnua aiulcm ilj szidao `wotizk`l `n zmo Xm`le}kle&97sizoaakzo jof`lsztizoj i skelknkcilz klctoiso kl zmo w`ot ilj ciwickz{ `n Cmkli%s c`ffulkcizk`lsilj dt`ijciszkle sizoaakzos, Skfkaita{! zmo succossnua aiulcm `n zmo Zkilakil -Swico Cmikl+&9 jizitoai{ sizoaakzo jof`lsztizoj Cmkli%s wtoakfklit{ ciwidkakz{ `n d`zm swico&disoj jizi toai{s iljswico&disoj ZZ.C,3+ Li~keizk`l ilj w`skzk`lkle sizoaakzosKl Nodtuit{ 4775! Cmkli succossnuaa{ aiulcmoj zmo n`utzm Dokj`u -Dkj Jkwwot+ li~keizk`lo}wotkfolz sizoaakzo! nutzmot olmilckle zmo wotn`tfilco `n zmo Dokj`u li~keizk`l o}wotkfolz s{szof,Cmkli mis c`fwtomolsk~oa{ aiulcmoj zmo dukajkle `n i Dokj`u toek`lia li~keizk`l s{szof!c`lskszkle `n nk~o EO@ sizoaakzos! nk~o klcakloj eo`s{lcmt`l`us `tdkz -KES@+ sizoaakzos ilj n`utfojkuf&Oitzm&`tdkz -FO@+ sizoaakzos, Sklco Iwtka 4775! Cmkli mis aiulcmoj 97 sucm sizoaakzos iljmis dool idao z` wt`~kjo ztkia sot~kcos n`t Iski&Wicknkc usots,:+ Sckolzknkc sizoaakzos ilj zocml`a`ekcia zosz sizoaakzosCmkli mis jo~oa`woj ilj aiulcmoj so~otia Smkhkil -Wticzkco+ sizoaakzos ilj sfiaa ilj fkct` sizoaakzos!wt`~kjkle suww`tzkle waizn`tfs n`t swico ol~kt`lfolz o}wa`tizk`l! swico sckolzknkc zosz ilj lozocml`a`e{ jof`lsztizk`l,
3, Mufil Swiconakemz
 Nt`f Sowzofdot 4? z` 4=! 477=! Cmkli succossnuaa{ aiulcmoj zmo Smolxm`u&5 -Jk~klo Smkw&5+filloj swicosmkw, Cmkli ias` docifo zmo zmktj c`ulzt{ kl zmo `taj z` fiszot zmo bo{ zocml`a`e{`n iszt`liuz swico o}zti~omkcuait iczk~kz{! c`fwaozkle i swico fizotkia zosz `uzskjo zmo swicosmkwilj il o}wotkfolz `l jowa`{kle ilj icc`fwil{kle nakemz `n i sfiaa sizoaakzo, Kl Sowzofdot ilj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->