Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agentii Selectie Munca Strainatate[1]

Agentii Selectie Munca Strainatate[1]

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Claudia Birzale

More info:

Published by: Claudia Birzale on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
FIRMELE DE RECRUTARE ŞI PLASARE A FORŢEI DE MUNCĂÎN STRĂINĂTATE
Dacă sunteţi interesaţi de găsirea unui loc de în străinătate prin intermediul unei agenţii deocuparea forţei de muncă, este bine
s
ă aveţi
 în vedere câteva
informaţii, care v
-ar putea scuti
de neplăceri
:
1.
 
Ce întreprinzători privaţi au dreptul de a realiza activităţi de selecţie şi plasare aforţei de muncă pe piaţa românească?
 
În România, activitatea privată de preselecţie, selecţie şi plasare a forţei de muncă înstrăinătate o pot desfăşura, în condiţiile legii, societăţile comerciale constituite în temeiulLegii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv
filialele societăţilor comerciale străine înfiinţate în ţara noastră
, careau drept
obiect de activitate selecţia şi plasarea forţei de muncă, cod CAEN 7450
.
Aceste societăţi poartă denumirea de
agenţi de ocupare a forţei de muncă
.2.
 
Care este baza legislativă care reglementează activitatea agenţilor privaţi de selecţie
a f 
orţei de muncă ş
i de plasare a acesteia
 în străinătate?
 
Activitatea acestor agenţi privaţi de ocupare a forţei de muncă
 
este reglementată deurmătorul cadru legislativ:Legea 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în
s
trăinătate
 
Ordonanţa
nr. 43 din 25 iulie 2002 pentru modificarea legii 156 din 2000 privind
 protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 
Hotărârea 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevedrilor legii 1
56 din 2000 (şi normele metodologice)
 
Hotărârea 850 din 31 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor legii 156 din 2000
Agenţii privaţi de ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a se înregistra la Insp
ectoratul
Teritorial de Muncă în raza căruia îşi au sediul. Acest lucru vă permite să verificaţi
obiectul de activitate
şi înregistrarea firmei (acest fapt îi permite funcţionarea autorizată)şi activitatea desfăşurată până în acel moment
.
 
3.
 
Care su
nt condiţiile minimale ale contractelor de mediere?
 
Contractele dintre agenţii privaţi de ocuparea forţei de muncă şi persoanle juridice,fizice sau organizaţiile patronale
 
Pentru a
 putea desfăşura activităţi de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate,agenţii privaţi de ocuparea forţei de muncă
trebuie să aibă încheiate contracte ferme demuncă 
 
cu personae juridice, fizice sau cu organizaţii patronale
.
Un contract cu oferte ferme de muncă va conţine cel puţin următoarele elemente de
siguran
ţă:
 -durata contractului;-
numărul de locuri de muncă în străi
n
ătate pentru care se î
ncheie contractul;-
funcţia, meseria sau ocupaţ
ia;-
natura ş
i durat
a angajării, condiţ
iile de angajare,
de încetare a angajă
rii sau dereangajare;-
durata timpului de muncă ş
i de repaus;-
tariful orar, salariul lunar şi datele de plată
a salariului;-
sporuri, ore suplimentare ş
i alte drepturi salariale;-
cazurile în care pot fi urmă
rite drepturile salariale;-durata, modul de aco
rdare şi drepturile băneş
t
i aferente concediului de odihnă
;-
condiţ
iile de munc
ă, măsuri de protecţ
ie
ş
i securitate a muncii;-
 posibilitatea transferă
rii salariului în România;-
asigurarea medicală a angajaţilor româ
ni,-acordarea de de
spăgubiri angajaţilor români î
n
cazul accidentelor de muncă
, albolilor profesionale sau al decesului;-con
diţ
iil
e de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe ş
i deasigurare a hranei;-
asigurarea formalităţilor, stabilirea condiţiilor de transport din România în statul î
ncare se asigur
ă ofertele de locuri de muncă ş
i retur pentru a
ngajaţii cetăţeni români şimembrii de familie care îi însoţesc sau îi vizitează
, precum
ş
i suportarea cheltuieliloraferente;-
taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţ
eni români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de
contribuţ
ii de asigurari sociale;-
obligaţiile angajaţilor cetăţeni români în stră
in
ă
tate;-
obligaţia agenţ
ilor de ocupare a for
ţei de muncă
de a asigura includerea acestor
elemente ş
i
în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin ş
iangajatul român.
 
 
Contractele de mediere dintre agentul privat de ocuparea for
ţei de muncă şi solicitantulunui loc de muncă
 
 în străinătate
 
În baza contractelor realizate cu diferite persoan
e juridice, fizice organizaţii patronale, agenţii privaţi de ocuparea forţei de muncă recomandă celor interesaţi de munca în străinătate, în
fu
ncţie de pregătirea, interesele şi aptitudinile acestora,
 
diferite locuri de muncă pe baza unui
contract de mediere.Aceste contracte se încheie
în formă scrisă,
inclusiv
în limba română şi
 
reprezintă
angajamentele dintre agentul privat de ocupare
a forţei de muncă şi solicitantul unui loc demuncă în străinătate.
Contractul de mediere dintre agentul de ocupare
şi solicitantul unui loc de muncă înstrăinătate
va
avea următoarele
prevedri specifice (conform anexei nr. 1 din H.G. 850 din2002):-
denumirea părţilor contractante;
 -
obligaţiile contractuale:
 -durata contractului;-
obligaţiile furnizorului;
 -
obligaţiile beneficiarului;
 -
tarifele de mediere, restituirea acestora şi condiţiile de restituire;
 -
modificările şi completările contractului de me
diere;-încheierea contractului de mediere;-litigii.
4.
 
Care sunt tarifele pentru serviciile de mediere?
Se pot percepe tarife de mediere pentru următoarele categorii de servicii:
 -
identificarea locurilor de muncă oferite de angajatori personae juridice, fizice, organizaţii patronale sau parteneri de mediere străini;
 -
 publicarea locurilor de muncă şi a condiţiilor de ocupare a acestora;
 -
 preselecţia sau selecţia candidaţilor ce corespund cerinţelor de muncă oferite;
 -realizarea demersurilor de angajare
a persoanelor selectate pe locurile de muncă oferite.
 
În afara acestor tarife, agenţii privaţi de ocuparea forţei de muncă
nu vor percepe
comisioane şi nu vor pretinde garanţii de la persoanele
pentru care au realizat servicii demediere.Agentul privat
de ocuparea forţei de muncă este obligat să precizeze faptul că tarifulserviciilor de mediere se achită la data încheierii contractului de mediere, faptul că seobligă să restituie o parte din tarif (şi în ce procent) în situaţia în care nu găseşte un loc
de
muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata contractului de mediere sau dacă înaintede expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notifică renunţarea la mediere.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->