Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PLUTON

PLUTON

Ratings: (0)|Views: 372|Likes:
Published by Asita
Pluton u znacima
Pluton u znacima

More info:

Published by: Asita on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
PLUTON U ZNACIMA ZODIJAKAUticaj Plutona u znacima poistove
ć
ujemo sa njihovom magijskom predstavom. Niko ko nije dostigao stepen Magistra hrama ne može ih razumeti do kraja, kao nisavršenu nesvršenost Univerzuma. Magijska predstava dekanata, koja se odnosi na razvoj potencijala koji su sadržani u svakom znaku, još je misterioznija. Velike arkane Tarota imagija brojeva su neki od izvora nepreglednih asocijacija, a svako ima mogu
ć
nost da crpiiz ovih i drugih riznica simbola, u skladu sa svojim znanjem.Dvanaest sazvež
đ
a predstavlja dvanaest univerzalnih principa. Sažvež
đ
a susadržaji principa u yin, pasivnom vidu, a planete koje su u njima predstavljaju yang, pokreta
č
ku silu njihovog ispoljavanja, u skladu sa ustrojstvom Univerzuma, u kojem suyin i yang uvek u korelaciji. Svaki njegov element može se odrediti na osnovu ovedualnosti, ali nikad apsolutno, ve
ć
uvek u odnosu sa drugima.Simfonija sazvež
đ
a može imati manje ili više pogodne instrumente. Pluton jeizvor sile koja može izazvati ispoljavanje svih potencijala znaka, u najsavršenijem vidu.Volja da se realizuje svoja suštinska priroda predstavlja koriš
ć
enje mogu
ć
nosti kojesvima stoje na raspolaganju. Preobražaj inferiornih vidova njenog ispoljavanja rezultat jeiskustva. Svaki duhovni obrazac ima ulogu u opštem razvoju i sredstva kojom je možeostvariti. Svako dobija oružja koja su mu potrebna i ako razume njihovu svrhu rezultat jeostvarenje ciljeva inkarnacije.Duhovni obrasci koji
č
ine jedan Svemir imaju iskustvo podobrazaca tog Svemira,nižeg stadijuma razvoja. Zodija
č
ki znaci su vezani za izvesne podobrazce životinjskihoblika. Iskustvo egzistencije ovih oblika sadržano je u ukupnoj svesti tih podobrazaca iviših vrsta. Duhovni obrasci u ljudskoj inkarnaciji imaju se
ć
anja na njihove avanture uzvezdanim prostranstvima, biljnom i životinjskom svetu, oblicima atoma i minerala… Naklonost ljudi koji su obeleženi jednim znakom prema njegovoj zodija
č
koj, odnosnoarhetipskoj vrsti i srodnim vrstama tog i drugih podobrazaca dobro je poznata.Prolazak Plutona kroz odre
đ
eni znak koji traje izme
đ
u trinaest i dvadesetpetgodina ukazuje na duh vremena. Svaki period razvoja nebeske zajednice, našeg delaKosmosa, ima svoj pravac kretanja. Prisutnost plutonskih principa u okviru arsenalasazvež
đ
a dolazi do izražaja kod opštih kretanja korespodentnih sa obeležjima li
č
nostikoje su se u odre
đ
enom trenutku pojavile na zemlji. Njihov rast najavljuje cikli
č
nosmenjivanje razli
č
itih perioda razvoja. Ali odstupanje od putanje jednako je legitimno pravo svake jedinke. Znakovi su se pojavili u osvit ra
đ
anja zvezda i bi
ć
e prihva
ć
eni kadaone po
č
nu da svetle punim sjajem. Snaga Eona slobode ose
ć
a se u ranijim i budu
ć
imvremenima, onoliko koliko su njihovi akteri dospeli do visina u kojima se sve dogodilo inije prošlo. Oni koji su nekada osetili privla
č
nost novog doba uvek su sa nama. Naklonost Plutona ka odre
đ
enim znacima je relativna. U izvesnim slu
č
ajevima on predstavlja pogodnije sredstvo za rasprostiranje sila koje su najavljene. Izvesno je da je ustanju da podstakne njihove najpovoljnije i najnegativnije aspekte. U zavisnosti od bogatstva drugih elemenata horoskopa i njihove harmonije zavisi
ć
e ukupan rezultat. Njegov uticaj prisutan je na svim nivoima postojanja, koji su kod svakoga razli
č
itorazvijeni. Genijalne li
č
nosti, kreativni stvaraoci koji su predvodnici
č
ove
č
enstva imaju prvorazredne horoskope koji su nagovestili ispoljavanje najraznovrsnijh mo
ć
i i ulogukoja je odobrena iskustvom duše. Siromaštvo elemenata ozna
č
ava da
ć
e sile biti ispoljenena prizeman i nebalansiran na
č
in i da princip ne
ć
e biti pravilno primenjen.
 
Fizi
č
ko telo, niži astral – sfera instikata i strasti i viši astral, koji je nivo emocija,su kod svih ljudi razvijeni, kao i kod životinja, ali ne u podjednakoj meri. Niži mentalninivo – sfera konkretnog uma je granica progresa i prelaska iz nivoa podobrazca unezavisnu jedinku. Apstraktni um – viši mentalni nivo postojanja – dokaz je mogu
ć
nostirazvoja ljudskog bi
ć
a, koje ima potencijal dostizanja sfera konkretnog i apstraktnog duha,najudaljenijih od tvorevina krvi i mesa.Svaki znak srodan je jednom od prirodnih elemenata, koji su tkivo zemaljskogUniverzuma. O skladu elemenata koji imaju svoje uloge staraju se duhovi, elementali.Svaki segment prirode ima svoje pomaga
č
e, a ova gruba podela ukazuje na osnovnukonfiguraciju. Elementali su bi
ć
a nižeg reda i pripadaju višim oblicima podobrazaca,
č
ijidalji razvoj podrazumeva ljudsku inkarnaciju. Povezanost ljudi sa ambijentima zemlje,vode, vazduha ili vatre znak je jedinstva svega što postoji, duhovnog iskustva podobrazca, koji, kao i sve ostalo, ide stepenicama napretka.Pluton u OvnuWe are born to Win! > Omnia Vinkam <U knjizi Atua od Tahutija atribut pod nazivom Vladar ili Faraon predstavlja Ovna,znak kojim vlada crveni Mars. Njegove ruke obrazuju trougao sa vrhom okrenutim nagore, noge su mu prekrštene, na glavi mu je kruna, a na kamenu na kojem sedi je crveniorao koji drži skiptar i sferu. Uspravni trougao ukazuje na božansko poreklo mo
ć
i, snagukoja ima neiscrpan izvor, njen deo je poklon kreiranim i oružje njihove kreacije. To jesnaga prole
ć
a i uzdizanja sunca. Broj 1 simbol je pokreta, po
č
etka, u skladu sa njegovimfalusnim oblikom. Salamanderi, elementali vatre, vladari su juga, na
č
ijem
č
elu jevrhovni duh
Đ
in.Pluton u Ovnu je simbol izuzetne snage, pokreta
č
ke i neobuzdane energije. Uovom znaku Pluton je bio sredinom devetnaestog veka, kada su doseljenici, ljudi pionirskog duha, izuzetne
č
vrstine i hrabrosti naseljavali Ameriku, pobe
đ
uju
ć
i sve prepreke. Prema starosedeocima nisu pokazivali nimalo tolerancije, ta re
č
nije postojalau njihovom re
č
niku. Takve su li
č
nosti kod kojih nalazimo prisustvo ovog elementa uhoriskopu: borbene, ponosne, prkosne, divlje, neobuzdane i nepokolebljive.Postoji sklad izme
đ
u ratni
č
kog amblema i plutonskih mo
ć
i. Ovan je predvodnik i pobednik, njegova volja sada je ultimativna i ne trpi prepreke. Potreba za dokazivanjem,koja je izvor njegove snage poja
č
ana je fanatizmom, skrivenim izrazom traganja zaistinskom voljom. Prevelika bliskost spojenih elemenata ima jasan rezultat, jer je izvor neuravnoteženog prostiranja njihovih silina. Onaj ko je previše jak teško se kontroliše i potrebna je pomo
ć
drugih drugih božanstava da bi niži astral bio u harmoniji sa ostalimnivoima postojanja.Hard rock muzika dobra je ilustracija dejstva Plutona u Ovnu. Ekvivalent ovesinteze predstavljao je Tre
ć
i Rajh. Nema
č
ka je prirode Ovna, a destruktivni elementi
 
 plutonskih principa prizvani su magijskom energijom vatre i ma
č
a, inverzijom simbolave
č
nog sunca i zloupotrebom magijskog pozdrava prve arkane. Razvoj Eona udvadesetprvom veku proizveš
ć
e sasvim druga
č
iji efekat, potreban sadržaj iskustva jedinkitog doba. Snaga je vrsta kvaliteta
č
ija primena joj daje obeležje dobra i zla. Nije potrebnoobjašnjavati da su znanje, objektivnost i samokontrola sposobnosti koje su poželjanza
č
in.Mark Tven, Imanuel Kant i Johan Štraus samo su neke od li
č
nosti koji su snaguusmerili ka pravom cilju i svoje uloge odigrali na besprekoran na
č
in. Njihova pripadnostsvim vremenima podse
ć
a nas da galeb Džonatan Livingston uvek nalazi nova jata.Pluton u BlizancimaWhen… in a Doubt,Tell the TruthMark TwainArkana koja se u izvesnom smislu odnosi na sazvež
đ
e Blizanaca, Ljubavnici, prikazuje mladi
ć
a izme
đ
u dve žene, jedna je plava, a druga crna. Iznad glava ovih likovalebdi ranjeni Bog, u novijoj interpretaciji Kupidon, koji je luk uperio u mladi
ć
evu glavu.On još nije spoznao dejstvo njegove strele – atribut se odnosi na sazrevanje i rast. Ovakarta predstavlja zrelost prole
ć
a, kada je Sunce u znaku Blizanaca.Broj 3 je broj daljeg rasta, posle temelja koji je falus dobio brojem 2 i svemogu
ć
nosti su na raspolaganju.Silfi, elementali vazduha, vladaju visinama, na njihovom
č
elu nalazi se Paralda.Pluton u Blizancima ozna
č
ava ubrzanje mentalne snage. Kraj devetnaestog i po
č
etak dvadesetog veka karakteriše dalji razvoj nauke, obrazovanja i sredstava zakomunikaciju. Tokom celog prvog veka Eona oficijalna nauka ipak se zadržala natemeljima racionalizma, a ezoteri
č
na doktrina ostaje anatemisana i nerazumljiva masama.Tek na njegovom kraju po
č
inje ekspanzija alternativnih disciplina. Konkretni um jetipi
č
no ljudski i odvaja
č
oveka od životinjskih vrsta. Apstraktni um je, barem u ovomstadijumu našeg razvoja, svojstvo izabranih. Sve što konvencionalna nauka može dadokaže predstavlja samo posmatranje i uo
č
avanje svojstava iz jednog ugla, uzrok bilokoje pojave ostaje nepoznat.Film, radio, televizija i ra
č
unarska tehnologija su obeležja našeg Eona. Vladavina božanstva u liku deteta ozna
č
ena je sredstvima za uveseljavanje nezrele dece. Ali ova,kao i sva druga sredstva, predstavljaju polje stvaralaštva, a najuzvišenija ostvarenja jednako su u hramu ve
č
nosti kao takvi romani ili simfonije.Ume
ć
e pretvaranja rezultat je blizana
č
ke sklonosti ka promenama, uz plutonskemo
ć
i preobražaja. Uloge na pozornicama drugih postojanja izvor su vrhunskih gluma
č
kihostvarenja u mnogim predstavama u predstavi.
Č
ovek sa ovim položajem posedova
ć
e ove

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->