Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
PROPIEDDES DE LAS FUNCIONES

PROPIEDDES DE LAS FUNCIONES

Ratings: (0)|Views: 200 |Likes:
Published by Alexander Guevara

More info:

Published by: Alexander Guevara on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

 
 
CHJ@O D@ COZ NMD@Z
@ZTNLC@JHEH@MTO D@ @DPJNJHÚM
\`zocpjhúm >042 d` DHJH@EL\@ >: d` <667MHT 28>-86>-<20%>
V|ovh`dnd`z d` cnz apmjhom`z
Cnz apmjhom`z z` vp`d`m jcnzhahjn| z`gûm joeo z` |`cnjhom`m coz `c`e`mtoz d`c doehmho jom coz `c`e`mtoz d`c |nmgo-Nzå# `z m`j`zn|ho t`m`| `mjp`mtn ~p`# `m cnz apmjhom`z `ztpdhndnz nmt`|ho|e`mt`#mo todoz coz `c`e`mtoz d`cjom kpmtod` cc`gndn zom heîg`m`zd` coz `c`e`mtoz d`c doehmho x# nd`eîz# ~p` doz o eîz `c`e`mtoz d`cdoehmho vp`d`m t`m`| cn ehzen heng`m- Z`gûm `zto#cnz apmjhom`z z`jcnzhahjnm `m
hmx`jthqnz 
#
ol |`x`j hqnz 
x
lhx` thqnz 
-
Apmjhúm hmq`jthqn
Pmn apmjhúm
`z
hmx`jthqn 
 opmon pmozhvn|n todovn|d` `c`e`mtozdha`|`mt`zd`c doehmho# zpzheîg`m`z zom dha`|`mt`z-@z d`jh|# mhmgûm `c`e`mtod`c jomkpmto d`cc`gndn `zheng`m d`doz `c`e`mtozdha`|`mt`zd`c doehmho Vo| `k`evco# z`nm cnz apmjhom`z 
 
 
  
 
 
doz apmjhom`z jpxn |`v|`z`mtnjhúme`dhnmt` dhng|nenz znghtnc`z `z cn zhgph`mt`; Z` th`m` ~p` cn apmjhúma; N
 
mo `z hmx`jthqn vo|~p`
a "x(
5
<X
a "  (
5
<#`z d`jh|# x x {th`m`m cn ehzen heng`m;<# `m jnelho cn apmjhúm
g; 
R
 
X `z 
hmx`jthqn#vp`zto ~p` cnz heîg`m`z d` e x m zom dhzthmtnz
-
Vn|n joev|oln| zh pmn apmjhúm a `z hmx`jthqn jpnmdo `ztî |`v|`z`mtndn `m `c vcnmojn|t`zhnmo# z` t|n{nm |`jtnz vn|nc`cnz nc `k` r x `ztnz d`l`m jo|tn| cn g|îahjn d` a `m pmûmhjo vpmto
-
Apmjhúm zol|`x`jthqn
Pmn apmjhúm
`z
zol `x`jthq 
 jpnmdo `c |nmgo `zhgpnc nc jomkpmto d`cc`gndn#@z d`jh|# jpnmdo todoz coz `c`e`mtoz d`cjomkpmto d` cc`gndn zomheng`m d` vo| coe`moz pm `c`e`mto d`c doehmho-@z d`jh|# a `z zol|`x`jthqn zh

 
GPÅN D@ JÎCJPCOG\NDO; >>% V@\HODO <V\OA@ZO\NC@RNMD@\ GP@QN\N L@TNMJOP\TT@EN; V\OVH@DND@Z D@ CNZ APMJHOM@ZMOEL\@ D@C @ZTPDHNMT@;
 
 
Coz zhgph`mt`z dhng|nenz d` ac`jbnz ep`zt|nm pmn apmjhúm zol|`x`jthqn x pmn ~p` mo co`z-@K@EVCO@mjomt|n| `c |nmgo d` jndn pmn d` cnz zhgph`mt`z apmjhom`z x d`t`|ehmn| zh zom apmjhom`zzol|`x`jthqnz o mo-n-
 
tnc ~p`
 
 
 
Apmjhúm dndn
 
Z` d`zv`kn r vn|n d`t`|ehmn| `c |nmgo
 
 Nzå# cn apmjhúm
 
`z zol|`x`jthqn xn ~p`
 
 l-
tnc ~p`
 
 
 
Apmjhúm dndn
Z` d`zv`kn r vn|n `mjomt|n| `c |nmgo
 
Z` d`t`|ehmnm coz qnco|` ~p` vp`d` toen|
 
 
Z` d`t`|ehmn `c |nmgo d` cn apmjhúmCp`go cn apmjhúm
 
mo `z zol|`x`jthqn vp`z
  
 
Apmjhúm lhx`jthqn
Pmn apmjhúm
 
z` dhj` ~p` `z lhx`jthqn zh x zoco zh
`z hmx`jthqn xzol|`x`jthqn- @z d`jh| jpnmdo todoz x jndn pmo d` coz `c`e`mtoz d`c jomkpmto d`cc`gndn `z heng`m n co zpeo d` pm `c`e`mto d`c jomkpmto d` vn|thdn
Cnz apmjhom`z lhx`jthqnz tnelhèm z` jomoj`m jom `c moel|` d`jo||`zvomd`mjhnz pmo n pmo# vp`z jndn `c`e`mto d`c |nmgo d`l` z`| heng`md` pm ûmhjo `c`e`mto d`c doehmho- Vn|n ~p` `zto z`n vozhlc`# cn jnmthdnd d``c`e`mtoz d`c doehmho x `c jodoehmho d`l`m z`| hgpnc`z-
Coz zhgph`mt`z dhng|nenz d` ac`jbnz ep`zt|nm pmn apmjhúm lhx`jthqn x pmn ~p` mo co `z
 
 
T|n{n| cn g|îahjn d` cn apmjhúm
 
tnc ~p`
 
 
r
:
 
X d`t`|ehmn| zh jo||`zvomd` npmn apmjhúm lhx`jthqn-
Cn g|îahjn jo||`zvomdh`mt` n cn apmjhúm
a"r(
5
 
) > `z;
Dndo ~p` jndn |`jtn vn|nc`cn nc `k`
jo|tn cn g|îahjn d`
`m pm ûmhjo vpmto# `mtomj`z
|`zpctnhmx`jthqn-Nd`eîz#

 
# X

 
 
#
`z d`jh|#
zol|`x`jthqn-Joeo
`z hmx`jthqn x zol|`x`jthqn# z` jomjcpx` ~p`
`z lhx`jthqn-
ZHE@T\ÅN @M CN G\ÎAHJN D@ PMN APMJHÚM
Nc |`v|`z`mtn| g|îahjne`mt` apmjhom`z z` vp`d` `mjomt|n| ~p` ncgpmnz d` `ccnz zomzheèt|hjnz-Pmn apmjhúm `z
zheèt|hjn
|`zv`jto n pm vpmto V# jpnmdo nc toen| pm vpmto jpnc~ph`|n d`cn g|îahjn# `c zheèt|hjo d` `z` vpmto |`zv`jto nc vpmto V# tnelhèm v`|t`m`j` n cn g|îahjn d`cn apmjhúm-
Apmjhúm vn|
mnpmjm `zvn|z
 
 
 vn|ntoor~p` v`|t`m`j`noemo`n apmjhúm-Cnz apmjhom`z vn|`z zom tnelhèm ccnendnz apmjhom`z zheèt|hjnz |`zv`jto nc `k` x9 `zd`jh|# jpnmdo
 
 
-Vo| `k`evco;Cn apmjhúm
 
-`z pmn apmjhúm vn| vp`zdndo
# `mtomj`z
 
 dndo
# `mtomj`z
 
 Vo| tnmto
 
 @z d`jh| ~p` n qnco|`z ovp`ztoz d` rjo||`zvomd` heîg`m`z hgpnc`z-Jpnmdo johmjhd`m cnz heîg`m`z n qnco|`zovp`ztoz d` r# cn apmjhúm vn| `z zheèt|hjn|`zv`jto nc `k` d` o|d`mndnz xVn|n d`t`|ehmn|zh pmn apmjhúm
`z vn|#z` |`evcn{n
 
vo|
 
`m
 
 
Cp`go#z` |`zp`cq`m cnz ov`|njhom`z hmdhjndnz~p` z`n vozhlc` `a`jtpn|# xnc ahmnczh
  
 
`z hgpncn
 
 
`mtomj`z
 
 
`z pmnapmjhúm vn|- Vo| `k`evco# vn|nq`|hahjn| zh cnapmjhúm
 

`z vn|#z` cc`qn n jnlo `c zhgph`mt` v|oj`dheh`mto;
a"%r(
5

 
)
0
Z`
|` q` cn v `mjhn -
 
 
  
 
Joeo
  
 
cn apmjhúm `z vn|-
Apmjhúmhevn|
mnpmjm`zevn|z 
 
 
vn|ntoo r~p`v`|t`m`j`n oemo ` n apmjhúm- Cnz apmjhom`z hevn|`z zom tnelhèm ccnendnz apmjhom`z zheèt|hjnz |`zv`jto d`c o|hg`mjpnmdo
 
 
o jpnmdo
 
   
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->