Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
La dissuasion au XXIe siècle - Note d'analyse géopolitique n°50

La dissuasion au XXIe siècle - Note d'analyse géopolitique n°50

Ratings:
(0)
|Views: 439|Likes:
Depuis le discours de Prague de Barack Obama pour un "monde sans arme nucléaire" (2009), le concept de dissuasion tend à être remis en cause. Les arguments hostiles sont nombreux : son coût serait trop élevé (le nucléaire militaire français représente plus de 15 % des crédits d’équipement des armées), elle ne serait plus adaptée aux menaces du XXIe siècle et offrirait même la possibilité d’un usage terroriste, quand sa promesse d’apocalypse constituerait une épée de Damoclès sur l’humanité autant qu’une source d’instabilité pour la planète…
Depuis le discours de Prague de Barack Obama pour un "monde sans arme nucléaire" (2009), le concept de dissuasion tend à être remis en cause. Les arguments hostiles sont nombreux : son coût serait trop élevé (le nucléaire militaire français représente plus de 15 % des crédits d’équipement des armées), elle ne serait plus adaptée aux menaces du XXIe siècle et offrirait même la possibilité d’un usage terroriste, quand sa promesse d’apocalypse constituerait une épée de Damoclès sur l’humanité autant qu’une source d’instabilité pour la planète…

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Grenoble Ecole de Management on Jan 12, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

 
AJEQ
 A
hgtpebfpe
 
J
eq
 
E
boeu}
 
Q
vpnvëck~ueq
 Bhve me`fhgnfnkpe f‛nbnj{qe cëhthjkvk~uefe j‛EQA Cpebh`je>0 onbykep04>0
54
 
Jn fkqqunqkhb nu ]]K
e
qkíaje
J‛npge buajënkpe n'v'ejje ebahpe ub qebq 8
Fetukq je fkqahupq fe Tpncue fe @npnal H`ngn thup ub "
ghbfe qnbq npge buajënkpe 
" -044;+* je ahbaetv fe fkqqunqkhb vebf ä ïvpe pegkq eb anuqe Jeqnpcugebvq mhqvkjeq qhbv bhg`peu} ? qhb ahüv qepnkv vpht ëjeyë -je buajënkpegkjkvnkpe ipnbãnkq petpëqebve tjuq fe >5 % feq apëfkvq f‛ë~uktegebv feqnpgëeq+* ejje be qepnkv tjuq nfntvëe nu} gebnaeq fu ]]K
e
qkíaje ev hiipkpnkvgïge jn thqqk`kjkvë f‛ub uqnce vepphpkqve* ~unbf qn tphgeqqe f‛nthanj{tqeahbqvkvuepnkv ube ëtëe fe Fnghajíq qup j‛mugnbkvë nuvnbv ~u‛ube qhupaef‛kbqvn`kjkvë thup jn tjnbíve… Je fë`nv eqv jhkb f‛ïvpe nbhfkb anp kj vhuame*fnbq ub ahbve}ve `ufcëvnkpe fki
akje* je aőup fe jn thjkvk~ue fe fëiebqefeq cpnbfeq tukqqnbaeq Nyea qhb
Fkavkhbbnkpe fe jn fkqqunqkhb 
* TmkjktteShfln'Cnjjkeb qe tphthqe fe "
ahgtjëvep ube kbihpgnvkhb fëoä vpíq pkame*qnbq nyhkp jn tpëvebvkhb f‛ëtukqep ub fhqqkep ~uk gëpkvepn thup jhbcvegtq ebahpe ub qukyk vhuohupq tjuq nvvebvki 
"* hiipnbv nkbqk ube jeavupe uvkje ä jnahgtpëmebqkhb fu pöje ev fu ihbavkhbbegebv fe jn fhavpkbe fe fkqqunqkhb
 Tnp Oenb'Ipnbãhkq
Ikhpkbn
Fkpeaveupfe j‛Eahje Qutëpkeupefe Ahggepaefe Cpebh`je
 J‛ng`kynjebae ~uk tpëynuv ykq'ä'ykq fe jn fkqqunqkhb buajënkpe b‛eqv tnq bhuyejje Ä qeqfë`uvq eb Ipnbae* j‛npge buajënkpe b‛n inkv ahbqebquq bk fnbq jeq tnpvkq thjkvk~ueq* bk nuqekb feq npgëeq* bk fnbq jn ahggubnuvë qakebvk
~ue f‛njhpq* ev n fü ïvpe kgthqëe tnp jechuyepbegebv Jhpq fu jnbaegebv fu tphoev
Gnbmnvvnb
* jeq Ngëpkankbq hbv ahbbu feqhtthqkvkhbq qkgkjnkpeq Kj b‛eb fegeupe tnq ghkbq ~ue j‛npge buajënkpe n tphihbfëgebv`hujeyepqë j‛npv fe jn cueppe* eb tepgevvnbv fe fkqqunfep pëejjegebv ub nfyepqnkpef‛nckp Thup jn tpegkípe ihkq fnbq j‛Mkqvhkpe* qn antnakvë fe feqvpuavkhb qnbq ë~ukynjebv evj‛kgthqqk`kjkvë f‛nfntvnvkhb mugnkbe ä qeq eiievq hbv pegtjnaë j‛kbaepvkvufe fe jn fëinkvehu fe jn ykavhkpe tnp jn aepvkvufe fe j‛nthanj{tqe Nkbqk ihbfë* je ahbaetv fe fkqqunqkhbpethqe ebahpe nuohupf‛muk qup je qeuj buajënkpe gkjkvnkpe
Je ahbaetv fe fkqqunqkhb buajënkpe
Jn jhauvkhb "fkqqunqkhb" ykebv fu yep`e fkqqunfep* a‛eqv'ä'fkpe fu jnvkb
fkqqunfepe
~ukqkcbk
e
tepqunfep 
 Eb qvpnvëcke gkjkvnkpe* jn fkqqunqkhb eqv nkbqk ae ~uk eqv fe bnvupe* tnp qnqeuje e}kqvebae* ä tepqunfep ub nfyepqnkpe ~ue vhuve ncpeqqkhb hu vhuve thupqukve f‛ubencpeqqkhb qepnkv ynkbe Thup Mebpk Lkqqkbcep* jn fkqqunqkhb eqv fhba "
jn vebvnvkye inkve thup egtïamep ub nfyepqnkpe f‛nfhtvep ube aepvnkbe jkcbe f‛navkhb eb juk htthqnbv feq pkq~ueq ~ukjuk tnpnkqqebv qnbq ahggube gequpe nyea jeq cnkbq eqahgtvëq
" Je cëbëpnj Juakeb Thkpkep*j‛ub feq tpkbaktnu} vmëhpkakebq buajënkpeq ipnbãnkq* tpëakqe ~ue "
j‛npv fe fkqqunfep b‛eqvtnq j‛npv fe ahbvpnkbfpe ' ahgge ä jn cueppe ' gnkq aejuk fe ahbynkbape
" Fíq jhpq* je ahbaetvfe fkqqunqkhb pethqe qup jn ahggubkanvkhb ev jn fknjeavk~ue* a‛eqv'ä'fkpe qup j‛npv fe jntepqunqkhb Gnkq thup tepqunfep* ebahpe inuv'kj ïvpe apëfk`jeJe cëbëpnj Thkpkep pëfukv jn apëfk`kjkvë fe jn fkqqunqkhb buajënkpe ä feu} inaveupq Kj q‛nckvf‛ub ahbaetv pethqnbv tpkbaktnjegebv qup ub inaveup tq{amhjhck~ue ' jn teup ' ev qup
J‛npge buajënkpe ntphihbfëgebv `hujeyepqëj‛npv fe jn cueppe ebpegtjnãnbv j‛kbaepvkvufe*aejje fe jn fëinkve hu fe jnykavhkpe* tnp jn aepvkvufefe j‛nthanj{tqe* ev nkbqkfkqqunfep pëejjegebv ubnfyepqnkpe f‛nckp
 AJEQ
' Jeq ebvpevkebq cëhthjkvk~ueq `kgeqvpkejq fu fkpeaveup ' b´54 ' >0 onbykep 04>0 ' sss"cpebh`je'eg"ahg
' > '
 
ub inaveup veambk~ue ' ube antnakvë fe petpëqnkjjeq fkqtphthpvkhbbëe A‛eqv jn tpeuyenyëpëe fu qeahbf inaveup ~uk tepgev f‛kbfukpe je tpegkep Gnkq ejje eqv veambk~uegebv"
apëfk`je qk jeq q{qvígeq fe ihpaeq ' q{qvígeq f‛npgeq -amnpceq ev yeaveupq+* jeup ebykphbbegebv-thqve fe vkp* jknkqhbq veambk~ueq ev fe ahggnbfegebv+ ' qhbv antn`jeq fe tphfukpe ebtepgnbebae qup je qnbavunkpe f‛ub ëyebvuej ncpeqqeup 
" feq fhggnceq kbnaaetvn`jeq J‛npgebuajënkpe tphtpegebv fkve eqv nkbqk kbfkqqhakn`je feq antnakvëq fe jnbaegebv jhbcuethpvëe A‛eqv thup~uhk jn Ahpëe fu Bhpf ahgge j‛Kpnb hbv jnbaë ahbahgkvnggebvä jeupq tphcpnggeq buajënkpeq je fëyejhttegebv fe gkqqkjeq `njkqvk~ueq tphtpeq äegthpvep feq vïveq buajënkpeq -gkqqkjeq
Vnethfhbc 
ahpëebq ev
Qmnmn`
kpnbkebq+ Jeqveambhjhckeq bëaeqqnkpeq qhbv qkgkjnkpeq ä aejjeq fu fhgnkbe qtnvknj Jeq tpegkípeqiuqëeq puqqeq ev ngëpkankbeq qhbv f‛nkjjeupq fkpeavegebv kqqueq feq gkqqkjeq buajënkpeqkbvepahbvkbebvnu} Ä aevve ahgthqnbve* f‛hpfpe veambk~ue ev vnavk~ue* fe jn fkqqunqkhb"
q‛nohuve ube nuvpe* f‛hpfpe qvpnvëck~ue ev thjkvk~ue ? jn apëfk`kjkvë tq{amhjhck~ue
" Aejn qkcbk
e~ue jeq kbqvnbaeq thjkvk~ueq fhkyebv qe ghbvpep iepgegebv pëqhjueq ä tnqqep ä j‛nave ebanq f‛ëamea fe j‛kbvkgkfnvkhb Aevve fkgebqkhb be teuv qhuiipkp nuaube ë~ukyh~ue* qhuqtekbe fe fkq~unjk
ep je tpkbakte gïge fe jn fkqqunqkhb buajënkpe F‛hû j‛kgthpvnbae feahggubk~uep ä jn ihkq qup qeq antnakvëq veambk~ueq ev qup qn fhavpkbe f‛egtjhk
Jn fkqqunqkhb* yhke fe jn tukqqnbae
Jn fkqqunqkhb b‛eqv tnq nu qepykae fu qeuj huvkj gkjkvnkpe Ejje eqv ihbfngebvnjegebvub kbqvpugebv thjkvkah'fktjhgnvk~ue Ejje eqv nu aebvpe f‛ub oeu f‛njjknbae qu`vkj evf‛ni 
pgnvkhb fe tukqqnbae Jn fktjhgnvke ' ~uk n thup gkqqkhb tpegkípe fe tpëyebkp jncueppe qnbq uqnce fe jn ihpae ' fkqthqe nyea j‛npge buajënkpe f‛ub ihpgkfn`je gh{ebf‛kb
uebaep jeq tphaeqquq fe fëakqkhb Aejn iuv tnp e}egtje je anq eb >;6;* jhpq~uejeq Qhykëvk~ueq
pebv e}tjhqep jeup tpegkípe `hg`e nvhgk~ue Inae nu} feu} Cpnbfq*amn~ue Ëvnv q‛eqv pnbcë qhuq jn tphveavkhb fe j‛ub hu fe j‛nuvpe thup `ëbë
akep fe qhb"tnpntjuke buajënkpe" Jn Ipnbae n inkv je amhk} ahbvpnkpe f‛ube ëgnbaktnvkhb tnpvkejjefe ae tpkbakte fe vuvejje Kj eb eqv fe gïge thup bhg`pe fe tukqqnbaeq pëckhbnjeq~uk amepamebv ä q‛ni 
pgep -Ec{tve* Jk`{e ev Nipk~ue fu Quf fnbq ub tnqqë pëaebv* Kpnbev Ahpëe fu Bhpf ebahpe nuohupf‛muk+ J‛npge buajënkpe tepgev eb eiiev f‛na~uëpkpub qvnvuv kgthpvnbv qup jn qaíbe kbvepbnvkhbnje Ejje hiipe
n gkbkgn
ube fkqqunqkhb fkve"fu ink`je nu ihpv" hu "
e}kqvebvkejje
" -Vmkepp{ fe Ghbv`pknj+ A‛eqv je ingeu} "thuyhkpëcnjkqnveup fe j‛nvhge"* a‛eqv'ä'fkpe ~ue vhuq jeq Ëvnvq hbv feq thkbvq fe yujbëpn`kjkvë-thtujnvkhbq* aebvpeq fe fëakqkhb* bőufq fe ahggubkanvkhbq…+ qup jeq~uejq teuvq‛nttu{ep ube fkqqunqkhb buajënkpe* gïge pufkgebvnkpe Aevve fkgebqkhb fktjhgnvk~uefe jn fkqqunqkhb ohue ebahpe tjekbegebv qhb pöje* ahgge eb vëghkcbe j‛naahpf ipnbah'`pkvnbbk~ue fe 04>4 ~uk tpëyhkv ub tnpvnce fe gh{ebq bëaeqqnkpeq nu gnkbvkeb fe jnapëfk`kjkvë fe jn fkqqunqkhb ipnbãnkqe ev nbcjnkqe Tjuq pëaeggebv*
b 04>>* ub vmkbl'vnbl ipnbãnkq n ëyh~uë jn thqqk`kjkvë fe apëep ube ahggubnuvë fe fkqqunqkhb ebvpe jn Ipnbaeev j‛Njjegncbe* qkcbe vnbck`je fu pnttphamegebv nbbhbaë ebvpe jeq feu} tn{q @pei*je buajënkpe fe fëiebqe peqve ub ëjëgebv aebvpnj feq bëchaknvkhbq fe bkyenu thjkvkah'qvpnvëck~ue"
 Ä j‛ípe buajënkpe* jn tukqqnbae f‛ub Ëvnv be pethqe tjuq qeujegebv qup qn tukqqnbae ëahbhgk~ue* cëhcpntmk~ue hu fëghcpntmk~ue* gnkq qup jeq antnakvëq veambhjhck~ueq ~uk juk tepgevvebvf‛ëfk
ep ube ihpae fe ipntte buajënkpe
" pëantkvuje Tmkjktte Shfln'Cnjjkeb Eb eiiev* thup febhg`peu} tn{q* jn thqqeqqkhb fe j‛npge buajënkpe fegeupe ynjhpkqëe* ahbiëpnbv ä jn ihkqube qvnvupe kbvepbnvkhbnje ev ube anpve ykvnje eb gnvkípe fe fëiebqe Jn fkqqunqkhb qepnkvje qeuj gëanbkqge tphtpe ä nqqupep j‛kbfëtebfnbae bnvkhbnje* yhkpe ä inyhpkqep jn tnk} evj‛ë~ukjk`pe feq tukqqnbaeq tnp je "thuyhkp ëcnjkqnveup fe j‛nvhge" Jn fëgnpame f‛ub tn{qahgge j‛Kpnb fhkv nuqqk qe ahgtpebfpe qhuq aev nbcje Qe thqe fíq jhpq jn ~ueqvkhb fe jntphjkiëpnvkhb* a‛eqv'ä'fkpe fe jn gujvktjkanvkhb fe tn{q fëvebveupq f‛ub npqebnj buajënkpeJn thqqeqqkhb* hu bhb* fe j‛npge qutpïge eqv f‛nuvnbv tjuq f‛navunjkvë ~ue j‛HBU tekbefetukq qn apënvkhb ä nqqupep je pícjegebv tnak
~ue feq fkiiëpebvq ëvnvk~ueq
Jn fki 
akje ~ueqvkhb fe jn tphjkiëpnvkhb buajënkpe
Kj e}kqve feu} ihpgeq fe tphjkiëpnvkhb tpëykebv Tmkjktte Shfln'Cnjjkeb ? j‛ube mhpkzhbvnjeev j‛nuvpe yepvkanje Jn tpegkípe "
fëqkcbe j‛naaeqqkhb f‛ub bhuyej Ëvnv ä jn antnakvë buajënkpe
"vnbfkq ~ue jn qeahbfe "
q‛nttjk~ue ä ube tukqqnbae buajënkpe ~uk fëyejhtte qhb npqebnj eb jn fhvnbv fe bhuyejjeq npgeq ev fe bhuyenu} yeaveupq
" J‛eiihpv fe jn ahggubnuvëkbvepbnvkhbnje qe ahbaebvpe fetukq jn
b fe jn cueppe iphkfe qup jn ahbvpe'tphjkiëpnvkhbmhpkzhbvnje Jn
bnjkvë eqv f‛ëykvep ~u‛ub Ëvnv tukqqe gnâvpkqep jn veambhjhcke buajënkpegkjkvnkpe ev ïvpe nkbqk eb gequpe fe `hujeyepqep jeq ë~ukjk`peq pëckhbnu} cnpnbvkq tnp jeqtukqqnbaeq buajënkpeq hi 
akejjeq -Ëvnvq'Ubkq* Puqqke* Ipnbae* Cpnbfe'@pevncbe ev Amkbe+
J‛npge buajënkpetphtpegebv fkve eqv kbfkqqhakn`je feq antnakvëqfe jnbaegebv jhbcuethpvëe ? jeq veambhjhckeqbëaeqqnkpeq qhbv qkgkjnkpeqä aejjeq fu fhgnkbe qtnvknjJn fkqqunqkhb b‛eqv tnq nu qepykae fu qeujhuvkj gkjkvnkpe Ejje eqv  ihbfngebvnjegebv ubkbqvpugebv thjkvkah'fktjhgnvk~ue Ejje eqv nuaebvpe f‛ub oeu f‛njjknbaequ`vkj ev f‛niikpgnvkhbfe tukqqnbae* peqvnbv ub ëjëgebv aebvpnj feqbëchaknvkhbq fe bkyenuthjkvkah'qvpnvëck~ueFetukq jn ikb fe jn cueppe iphkfe* j‛eiihpv fe jnahggubnuvë kbvepbnvkhbnjeqe ahbaebvpe qup jn "ahbvpe'tphjkiëpnvkhb mhpkzhbvnje" ?ëykvep ~u‛ub bhuyej Evnv naaífe nu aju` feqtukqqnbaeq buajënkpeq
 AJEQ
' Jeq ebvpevkebq cëhthjkvk~ueq `kgeqvpkejq fu fkpeaveup ' b´54 ' >0 onbykep 04>0 ' sss"cpebh`je'eg"ahg
' 0 '

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
wadoud651 liked this
Jean-François Fiorina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->