Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
zajmovi

zajmovi

Ratings: (0)|Views: 623|Likes:
Published by Milos Macedoljan

More info:

Published by: Milos Macedoljan on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
www.matematiranje.com
ZAJMOVI
Anuitet (a) je iznos koji sadrži otplatu i interes koji korisnik otpla
ć
uje za odredjenovreme, postepeno davaju
ć
i zajmodavcu iz godine u godinu , jednom ili više putagodišnje.K-obeležavamo zajam , n- broj godina( ili broj perioda), p% - interesna stopa , r=1+100
 p
  je interesni dekurzivni
č
inilac.Kamata se može obra
č
unavati i pla
ć
ati na kraju obra
č
unskog perioda (dekurzivno) ili na po
č
etku obra
č
unskog perioda (anticipativno)1.
 
IZRA
Č
UNAVANJE ZAJMA, ANUITETA, INTERESNE STOPE I BROJA
 
PERIODA OTPLA
Ć
IVANJA
 K= a (r 
n
-1)/r 
n
(r-1) ili uz upotrebu tablica K=a IV
n p
a=K V
n p
 Ako su nam poznati K i a onda izrazimo IV
n p
ili V
n p
i u tablicama tražimo vrednostiza p ili n .
2.
 
IZRADA AMORTIZACIONOG PLANA
 Na slede
ć
oj tabeli predstavljen je plan otpla
ć
ivanja zajma od K din. za n godina jednakim godišnjim anuitetima uz obra
č
un interesa po stopi p% godisnje i godišnjekapitalisanje.Godina dug na po
č
etku godine interes na kraju godine otplata na kraju godine1. K=R 
n
I
1
=R 
n
*p/100 b
1
=a-I
1
 2. K-b
1
=R 
n-1
I
2
=R 
n-1
*p/100 b
2
=a-I
2
 ………………………………………………………………………n-1. K-(b
1
+…+b
n-2
)=R 
2
I
n-1
=R 
2
*p/100 b
n-1
= a-I
n-1
 n. K-(b
1
+…+b
n-1
)=R 
1
I
n
=R 
1
*p/100 b
n
=a-I
n
=R 
1
 
Svaki interes manji je od prethodnog, svaka sledeca otplata je veca od prethodne
.
 
Kontrola valjanosti može se proveriti na više na
č
ina
:1)
 
Zbir otplata mora biti jednak zajmu b
1
+b
2
+…+b
n
=K 2)
 
Poslednja otplata jednaka je ostatku duga na po
č
etku poslednjeg periodaotpla
ć
ivanja b
n
=R 
1
 3)
 
Zbir kolone interesa i kolone otplata jednak je zbiru svih anuiteta
 
www.matematiranje.com
3.
 
ODNOSI IZMEDJU OTPLATA. ODNOS ANUITETA I OTPLATA
Prvi anuitet: a= Kp/100+b
1
Drugi anuitet: a= (K-b
1
)p/100+b
2
 ……………………………………Poslednji n-ti anuitet: a= (K-b
1
-b
2
-…-b
n-1
)p/100+b
n
  b
n
=b
n-1
I
1
 p
b
n
=b
1
I
1
n p
b
n
=b
c
I
cn p
b
1
=b
n
II
1
n p
 
b
c
=b
n
II
cn p
 a=b
n
I
1
 p
a=b
c
I
1
+
cn p
b
c
=a II
1
+
cn p
sa c smo obelezili c-tu otplatu1
nc
 
4. IZRA
Č
UNAVANJE OTPLA
Ć
ENOG DUGA SA PRVIH n OTPLATA
 Otpla
ć
eni dug sa prvih c otplata (O
c
) je: O
c
=b
1
+b
2
+…+b
c
ili preko tablica:
O
c
=b
1
(1+III
1
c p
)
dok je
K= b
1
(1+III
1
n p
)5.
 
IZRA
Č
UNAVANJE OSTATKA DUGA POSLE PLA
Ć
ENIH PRVIH cANUITETA
Ako je od ukupno n anuiteta kojim se zajam amortizuje pla
ć
eno samo prvih c anuiteta,onda preostalih n-c nepla
ć
enih anuiteta predstavljaju ostatak duga (R 
n-c
)
n-c
=K-O
c
ili
n-c
=a IV
cn p
ili možemo upotrebiti formulu
n-c
=b
1
(III
1
n p
- III
1
c p
)
ili u zavisnosti šta nam je poznato
n-c
= 100 I
c+1
/p
gde je
I
c
=(R 
n-c+1
*p)/100
 
www.matematiranje.com
6.
 
ZAJMOVI KOJI SE PLA
Ć
AJU ZAOKRUŽENIM ANUITETIMA
Zajam se može amortizovati i anuitetima koji odstupaju od teorijskih anuiteta .Zaokruživanje anuiteta se može ostvariti na više na
č
ina:a)
 
odredjivanjem anuiteta u procentu od pozajmljene glavnice b)
 
neposrednim utvrdjivanjemc)
 
dogovorom o zaokruživanju teorijskog anuiteta a=KV
n p
naviše ili naniže, pri
č
emu su n-1 zaokruženih anuiteta jednaki, a jedan, prvi ili poslednji jemanji ili ve
ć
i od ostalih.Broj godina(perioda) n se utvrdjuje:
n=[loga-log(a-
100
Kp
)] / log r
ili polaze
ć
i od relacijeK=a IV
n p
uz upotrebu tablice. Anuitetni ostatak a
n
izra
č
unava se po formuli:
a
n
=(K- a IV
1
n p
) I
n p
.
Ostatak duga na po
č
etku poslednjeg perioda je
1
=K-O
n-1
gde je
O
n-1
= b
1
(1+ III
2
n p
)
. Poslednja otplata dobija se ako se od anuitetnog ostatkaoduzme interes na poslednji ostatak duga:
b
n
=a
n
– R 
1
p/100
 7.
 
ZAJMOVI KOJI SE AMORTIZUJU JEDNAKIM OTPLATAMA
 Kako su otplate jednake, to je zajam: K= nb a odavde b=
n
. Ostatak duga posle prvog perioda je R 
n-1
= K-b , a bilo koji posle c otplata R 
n-c
= K- O
c
Kamata za prvi period je I
1
=Kp/100, a za bilo koji period c je I
c
=R 
n-c+1
 p/100Anuitet je zbir otplate i kamate a
1
=I
1
+ b , odnosno a
c
=I
c
+b8.
 
ZAJMOVI SE AMORTIZUJU JEDNAKIM ANUITETIMA KOJI SU
Č
Ć
I
 
OD OBRA
Č
UNA KAMATE
 Ovde je anuitetni period kraci od perioda obra
č
una kamate. (pr. Dugoro
č
ni stambenikrediti) Ovi anuiteti se zovu
parcijalni anuiteti
.Obeležimo sa v- broj anuitetnih perioda u godini kao obra
č
unskom periodu, tada je
a`=a
 pvv
)1(200 200
+
odnosno
a`=KV
n p
 pvv
)1(200 200
+
,
gde je naravno a` parcijalnianuitet. , p- godišnja interesna stopa.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
djeldej5714 liked this
Tatjana Nikolic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->