Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ЗАШТО ПЛАЧЕ СВЕТИ САВА - Владимир Димитријевић

ЗАШТО ПЛАЧЕ СВЕТИ САВА - Владимир Димитријевић

Ratings: (0)|Views: 210|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

 
VLADIMIR DIMITRIJEVI]
 
Захвалност
ОвакњигајезадужбинаправославнихСрбаизАмерике
 –
једногмонахаи једногмирјанина.Онисужелелидаостанунепознати.НекаимГосподстострукоузвратидобрим

ZA[TOPLA^ESVETISAVA?
AUTOR:VLADIMIRDIMITRIJEVI]
KOREKTURA:JOVANSRBUQRECENZENT:BO[KOOBRADOVI]IZDAVA^:D.O.O.[TAMPA^A^AKSLOGIPRELOM:D.TANASKOVI]DIZAJN:D.TANASKOVI][TAMPA:D.O.O.[TAMPA^A^AK
 
UVODNO SLOVOKwiga “Za{to pla~e Sveti Sava?” zbornik je ~lanaka koje jewen potpisnik objavqivao u pravoslavnoj i nacionalnoj periodiciod 1990. do 2006. godine. U to te{ko vreme, kada se oko nas ru{ilo iraspadalo sve {to se moglo sru{iti i raspasti, nisam mogao ni{tadrugo do da pi{em i govorim, u nekoj, krajwe krhkoj, nadi da }e ta re~negde, nekome i zbog ne~ega ne{to zna~iti, da }e nekoga probuditiu svetlost Hristovu ili (makar to!) pomo}i mu da ne posustane prednavalom zla koje nas je potapalo i bacalo iz bezna|a u bezna|e. Wenatematika je {iroka i raznovrsna: od ogleda o osnovama pravoslavneduhovnosti, preko svedo~ewa o raznim vrstama okultizma i sujeverjakoje su nam nametali i jo{ uvek name}u umesto vere u Boga, dokomentara na na{u stra{nu politi~ku stvarnost (Srbija i Zapad,Srbija i komunizam, Srbija i wene utvarne vo|e u ponor.) U ~lancimaima ponavqawa, vra}awa na sli~ne konstatacije, dijagnoza koje je~italac ve} sreo. Ali, shvati}e to svako dobronameran: borba re~juprotiv haosa nije nimalo laka, i ona ~esto zahteva da osnovne istinepisac ponavqa i samom sebi, a kamoli drugima... Da se u~vrsti, da nezaboravi, da ga ne odnesu pomodna mi{qewa, da ne potone u struji kojavu~e ka dnu...Mnogi }e re}i: u kwizi ima mra~nih mesta. Jeste. Ima. Takvo jedoba bilo. Ali, u svakom tekstu je ukazano i na sjaj svetosavskogi svetolazarevskog zaveta, kojim smo se, sve do sada, odr`ali nabalkanskoj vetrometini.Golgota Srbije nije zavr{ena. Tek po~iwe. Oni koji `ele da zagospodaresvetom nemaju milosti ni prema narodima iz kojih biolo{ki poti~u,a kamoli prema drugima. U doba sveop{teg trijumfa demonokratije,zasnovane na pretvarawu ~oveka u ekonomsku `ivotiwu i robamultinacionalnih kompanija, Srbi, narod gre{an, ali Hristov, moguse osloniti samo na zahtev epske pesme da treba na stra{nom mestupostojati. Na stra{nom mestu i u stra{nom vremenu... Jer, mnoge nas

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dusko Peulic liked this
joebelladonna liked this
biljanaangelblue liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->