Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4대강유지관리비 매년 6천억원

4대강유지관리비 매년 6천억원

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by jk77k

More info:

Published by: jk77k on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011. 12. 15(
)
4
(
본문
1,
참고
3)
담당
 
부서
 
4
대강추진본부
 
정책총괄팀
 
담당자
 
·
팀장
 
이성해
,
사무관
 
박상민
 
·
(02)2110-6071, 6083
 
 
 
 
즉시
 
보도하여
 
주시
 
바랍니다
.
"4
대강
 
관리비
 
혈세로
 
충당
?"
관련
 
 
해명내용
 
4
대강
 
유지관리비에
 
대하여
 
국토연구원에서
 
수행중인
 
연구용역
 
현재
 
중간성과
 
향후
 
보완
하여
 
최종
 
성과를
 
도출할
 
예정임
 
-
중간성과에는
4
 
61
 
국가하천
 
 
유지관리비용으로
6,125
 
산출하였으나
,-
이중
 
4
대강
 
관리비는
1,630
억원
으로
 
보도
 
내용
 
사실
 
다름
 
*
정부가
 
국회에
 
제출한
 
국가하천
 
전체
 
유지관리비는
1,997
억원임
 
재원조달방안으로
 
목적
 
신설
 
검토
 
관련하여서는
 
이는
 
단순
 
연구자가
 
아이디어
 
차원에서
 
검토
 
것일
 
 
아니라
,
보고서에서도
 
조세저항
 
 
현실적이지
 
못하다고
 
 
 
<
보도내용
 
(12.15,
머니투데이
)
>
 
4
대강
 
관리비
 
혈세로
 
충당
 
4
대강
 
관리비가
6,125
억원에
 
달하고
 
이를
 
조달하기
 
위해
 
정부가
 
4
대강
 
목적세를
 
신설하는
 
방안
 
검토
 
참고
112.13(
)
보도해명자료
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011. 12. 13(
)
2
(
본문
2)
담당
 
부서
 
하천계획과
 
담당자
 
·
과장
 
전형필
,
사무관
 
김종회
,
주무관
 
이성주
 
·
(02)2110-8419, 8420
 
 
 
 
즉시
 
보도하여
 
주시
 
바랍니다
.
"4
대강
 
유지관리비
 
매년
6
천억원
"
사실과
 
달라
 
해명내용
 
국토연구원이
 
수행한
 
용역에서
 
제시된
 
유지관리비
6,125
억원
 
정부
 
산출
 
안보
 
4,000
억원
 
과다산출
 
대수선비
 
대규모
 
홍수피해
 
등에
 
따른
 
시설물
 
개축을
 
위해
 
소요되는
 
비용으로
 
연간
 
유지관리비에
 
반영
 
불필요
(
2,075
억원
)- 4
대강
 
사업구간
 
 
유지준설
(
421
억원
)
 
제방
 
 
고수부지
 
예초
(
259
억원
)
 
불필요
 
-
안전진단
시설물안전관리에관한특별법
1
 
설물
(
다기능보
 
 
도심구간의
 
수문
)
 
대상으로
 
준공
 
10
 
이후부터
 
5
년마
 
시행하므로
 
과다산출
(
185
억원
)
 
-
제방보수
 
홍수기
 
 
1~2
회가
 
적정하나
,
3
 
시행하는
 
것으로
 
과다산출
(
1,096
억원
)
아울러
,
국토연구원의
 
국가하천
 
유지관리방안
연구용역
에서
 
산출한
 
국가하천
 
유지관리비는
 
중간성과로
 
향후
 
보완예정
 
 
국회
 
제출
 
유지관리
 
예산
 
용역중간성과에
 
대해
 
관계전문가
 
검토
 
등을
 
거쳐
 
과다하게
 
산출된
 
부분을
 
보완한
 
것임
 
 
전체
61
 
국가하천에
 
대한
 
유지관리
 
예산
 
국가하천
 
관리청인
 
국가가
 
부담
하고
,
주민편의시설
 
등에
 
대해서는
 
지자체가
 
일부
 
분담
토록
 
 
계획
 
 
연구용역에서
 
제시된
 
재원조달
 
방안은
 
연구자가
 
단순히
 
아이디어
 
차원에서
 
제시한
 
것임
 
<
보도내용
 
(12.13,
한겨레
)
>
4
대강
 
유지비
매년
6,000
억원
 
관리방안
 
 
 
 
 
3
 
 
·
점검비가
2,532
,
438
,
하도준설비
674
,
선비
2,075
억원
,
안전진단
 
비용
235
 
 
 
6,000
 
국토부는
 
정비내용
 
등을
 
줄여
 
대외적으로
 
드러나는
 
관리비용을
 2,000
 
수준으로
 
축소
 
참고
2
국토연
 
중간보고서
 
발췌
 
<
보고서
P.300>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->