Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Slobodna Bosna [broj 792, 12.1.2012]

Slobodna Bosna [broj 792, 12.1.2012]

Ratings: (0)|Views: 477|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
IH_MUKZIM KIEGRNMVKUIM RHUKOM
FGZOHZB?28CGFKIMRHPXBAKLHZRPZLH
Vxrzlk ‑zvrmvh|lk pmrvihr„ Imzhrm Lhanhifkom
sss)zagbgfim.bgzim)bm
IMLGI DMP\HIOM VXRYKIM MAKOM LG MLM X ZMRMOHUXÃ
ZPM\MUMIOHNKIKZVRMZXAOMCK^M
XFRK NX\LK 2
 
PGURMVML X BXFX^IGZV
Fukoh fhjhikoh Rhpxbaklh Zrpzlh
Zuhymig gbkaoh`mumioh Fmim RhpxbaklhZrpzlh uamzvk gugc hivkvhvm kzlgrkzvkah zx fmxyurzvh zugo zvmvxz! mak k pgfcrkox kgimlgxzkomix mvngzehrx x BkD ukoh|~x fm ohrgqhifmizlm prgzamum ngcam mur|kvkvhrgrkzvkylkn ykign) Nmnmj k Bmioh Axlhmcrkak zx pgakvkymrk k nhfkok x Ehfhrmjkok BkDk pglmmak lgaklh zx mprmug pgfohah x vgnhivkvhvx k gbhcamuaohigo fr`muk BkD
RHPXBAKLM ZRPZLM K_ZRBKOMIZLGC XCAM
Zamum ogo-
Hivkvhvzlk urd Rhpxbaklh Zrpzlh crgvhzlig oh prgzamukg 20) cgfk|iokjx prgcam|hiomRhpxbaklh Zrpzlh! lgox oh xvhnhaokg dm|lkgpvx`hikl Rmfgumi Lmrmf`k~< pgfr|lxlrumugn Lmrmf`k~hugn prgohlvx fmg ohfr`muik urd Zrbkoh prhfugqhi prhfzohf.iklgn Bgrkzgn Vmfk~hn< nhqxvkn! k Zrbkohzvk`x g|vrh lrkvklh fm oh ykvmum Fgfklgumnmikehzvmjkom akykam im ag|h krh`krmix prhf.zvmux x lgogo zx! pgrhf yhaiklm ZPJ.m!micm`gumih k lahrgem|kzvkylh grcmikmjkohFuhrk k Gbrm
MAK LGÃML! AKJH ZPGVOHRIKJH
Lmlg oh
pmg
vxrzlk kiuhzvkvgr
vh`ml
nkakomrfx fgamrm $KK+
Imlgi |vg zx prkpmfikjk ZKPM.h! pg imagcxVX@KVHAOZVUM BkD! prkoh phvimhzv fmim xZmrmohux xdmpzkak vxrzlgc fr`muaomikimMAKOM LGÃMLM! igugc uamziklm lgnpmikohVXRLGKA ZMRMOHUG! m lgokn oh pgakjkomXohfkiohikd Mrmpzlkd Hnkrmvm rmzpkzmamKIVHRPGA.gux vohrmakjx bgc kfmumiomyhlgum bh pglrk~m! gvlrkumox zh iguk fhvmaokk kivhrimjkgimaih lrknkimaih bkgcrmekohgfbohcagc Vxrykim< x imzvmulx prkyh g MakoxLgãmlx kzvrm`kak zng lmlg oh ihlmfm|iokvxrzlk brglhr pgbohcmg k fgngukih k mzgbgn gzvmukg fxc gf =8 nkakoximmnhrkylkd fgamrm! im ykok oh pgku k Fxbmkomfg|mg x Zmrmohug! k lg zx iohcguk bgzmizlkgrvmjk
FGZOH ZAGBGFIH BGZIH
Prhnkhr aokcm BkD
\glmivik kzlm UMDKFKIM YMDVMRHUK^M!ihlmfm|iohc igcgnhvigc rhprhhivmvkujmBkD! lgok oh pgyhvlgn guh ihfohaoh prkimglmlg oh gfkcrmg :0 imnoh|vhikd xvmlnkjmPRHNKHR AKCH BkD! og| oh ohfmi fglm glgrxnpkrmign k bhznkzahign igcgnhvignpruhizvuxprhvhijkgigcknhim< im| igukimrpk|h g imykix imlgok zh imnoh|vmoxxvmlnkjh bd) akch!kigzknm lgok zhxpam~xox zxjknm klrknkimaigo zprhkzxfkom! fhahcmvm!laxpzlkd k fx`ig.ziklm IZ BkD
EHNKIK_MN AMLKD IGVM
Igum liokcm gbkaoih lgnkymrlh
Pgpxamrim k urag `kugpkzim brkvmizlmzmvkrkymrlm JMKVAKI NGRMI$:8+ x zugogoigugo liokk ’Lmlg bkvk `him‑ pk|h g iguknihzagbgfmnm lgoh zx zh phrekfig xuxlah x`hizlh `kugvh? kmlg imz uh~vrkzvgvkiomlcgfkim ih zpmaoxoxlmg uoh|vkjh!zvugrhih zx iguhnhvgfh nxyhiom<brmkazlm fhpkamjkom!bgvglz! vmbxfhbaokih! knphrmvkurmnig`mumiom!urmvgagnih |vklah kzvrmd gfih`hizvuhigzvk zvumrmox gf `himkuoh|vmyhih impgrih zpgfgbh! znmvrm gummxvgrkjm k prhfam`h mavhrimvkux
RMN _M ZAKLXZMRMOHUZLGC ZIKNMVHAOM
Dhrm x uhaklgo prkyk g Nhdnhfx KK
Imlgi xzpoh|ikd ekanzlkd prgohlmvm imlgoknm oh gf pgyhvlm gugc ukohlm x Vxrzlgormfkg lmg fkrhlvgr egvgcrmekoh NKRZMFDHRGUK^fgbkg oh pgku gf EMRXLMMLZG[M! rhfkvhaom k prgfxjhivm ekanmEHVKD =68:! ykoh oh ziknmioh lg|vmag =3nkakgim fgamrm< zphlvmla g imognkaohikohnvxrzlgn zxavmix NHDNHFX KK prhnkohrig~h bkvk prklmmi =3) ehbrxmrm x Kzvmibxax! mpxbakjk ~h zh vgc fmim pglagikvk k im|ziknmvhao! ohfim gf imoum`ikokd lmrklmimozlxpaohc dkzvgrkozlgc bagjlbxzvhrm xpgukohzvk lkihnmvgcrmekoh Vxrzlh
=2)=)20=2)
K
ZAGBGFIM BGZIM
:
ZAGBGFIM BGZIM
ihmukzim kiegrnmvkuim rhukomK_FMUMY
Prhz.Zkic f)g)g) Zmrmohug
Camuik k gfcgugrik xrhfikl?
Zhimf MUFK^
Prhfzohfikl Xprmuigc gfbgrm?
Mzkn NHVKAOHUK^
Fkrhlvgr?
Hrbhki RH\KFBHCGUK^
Xrhqxoh rhfmljkozlk lgahckoIgukimrk
Zxmim NKOMVGUK^
!
Fmilm ZMUK^
!
Nkrdm FHFK^
!
Ihfkn DMZK^
!
Nkrzmf EM_AK^
!
Fkig BMORMNGUK^
!
Nmom RMFHUK^
Crmekylk xrhfikl?
Hfki ZPMDK^
FVP?
Mvke F@KFK^ Haukrm DMOFMRHUK^
Ahlvgr?
Zhfkim AGIYMRK^
Zhlrhvmr rhfmljkoh?
Hfkim NX\GUK^
Nmrlhvkic k prgfmom?
Mnham \LMAOK^h.nmka? nmrlhvkic
@
zagbgfim.bgzim)bm
Egvgcrmekom?
Nkaxvki ZVGOYHUK^! Nmrkg KAKYK^
Rhukom kamk zhfnkyigVhahegik?
666.06=
!
252.5:0
! vhahemlz?
666.4;8
Mfrhzm?
Yhlmax|m yklnm 5
! ZmrmohugVrmizmljkozlk rmyxik
=5=00000=83=00:6 . Rmkeehkzhi BMILD[PG MAPH.MFRKM.BMIL :0508=00000282=:NGOM BMILM f)f) ZMRMOHUG=:3.062.500==666.88
Akzv "Zagbgfim Bgzim" xpkzmi oh x hukfhijkox omuikd camzkam xNkikzvmrzvux gbrmgumiom! imxlh! lxavxrh k zpgrvm pgf rhfiknbrgohn 822! Nk|aohiohn Ehfhrmaigc nkikzvmrzvum gbrmgumiom!imxlh! lxavxrh k zpgrvm gf =2)5)200=)\vmnpm?
XIKGIKIUHZVPAMZVKLM
! Zhnkgumj)Egvgcrmekoh! rxlgpkzk k fkzlhvh zh ih urm~mox)
PFU brgo 200:::06000:h.nmka? za)bgz
@
bkd)ihv)bm
ZMFR@MO
sss)zagbgfim.bgzim)bm
=2=524526086
Ukoh~h m |vmnpx x Bgzik k DhrjhcgukikZagbgfim Bgzim oh pxigprmuik yami Ukoh~m m |vmnpx x BkD

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Munever Parić liked this
Elvir Duranović liked this
dunja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->