Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
17.Tich Phan Ham Luong Giac Co Ban

17.Tich Phan Ham Luong Giac Co Ban

Ratings: (0)|Views: 112 |Likes:
Published by Đào Hồng Quang

More info:

Published by: Đào Hồng Quang on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2012

pdf

text

original

 
 Néc 7+ Wæme yeîk mƯ nậk mỢo mïm eéf }ở lƹửkb bcïm
NÉC 7+ WÆME YEÎK MƩ NẮK MỤO MÏM EÉF ]ộ LƪỮKB BCÏM
O+ M×KB WEụM ]Ử GủKB
?+ HEOC W^CỎK KEề WEụM K@RWJK
% #
9 ? ? ? ?
kk k h k h h k k k kk k k k k
o n M o M o n +++ M o n +++ M on M n
( 6 ( ( ( ( ( (
w~jkb ğý
% #
// /
6
k
kh k
% #
? > ?
f/ + ++++ f f
6
tỘc qpc ƹỘm 9/
6
?
>+ MÏM M×KB WEụM KBPSÁK EÉF LƪỮKB BCÏM
 
% # % # % # % #% #% #% #% #
> >
? ?? ?
mj} ou n gu }ck ou n m }ck ou n gu mj} ou n mo ogu guwb ou n m mjwb ou n mo omj} ou n }ck ou n
( 6 ( ( ( 6 ( (6 ( ( 6 ( (( (
∨ ∨ 
N+ MÏM GẩKB WÆME YEÎK
C+ Gắkb ?1
% # % #
∨ 
kk?+??+>
 O6}ckugu8Omj}ug
?+ M÷kb weợm eắ nẦm
> > = =
? > ? > = = => > 7
mj} u mj} u }ck u }ck u mj} u }ck u 8 mj} u 8 }ck u 8 mj} u
( (6 6 6 6
>+ YeƹƯkb yeïy
>+?+
 
 KẺp k meẰk weì }Ủ gỠkb m÷kb weợm eắ nẦm
>+>+
 
 KẺp k
6
= weì }Ủ gỠkb m÷kb weợm eắ nẦm ejẲm ncẺk ğỐc we`j >+=+
>+=+
 
 KẺp =
k lẸ %k
6
>y
(
?# weì weỿm ecỂk ncẺk ğỐc1
% # % # % #
% #
% #
>>
?
 y y
 }ck u }ck ugu mj} u g mj} u
6 6
∨ 
k>y(??+?
 O 6 }cku gu 6 }cku g
% #
% #
% #
% #
% #
% #
% #
% #
% #
h yh y9 ? > h > y > y y y yh y>h ? >y ?9 ? = h y y y y y
M M mj} u +++ ? M mj} u +++ ? M mj} u g mj}? ? ?M mj} u M mj} u +++ M mj} u +++ M mj} u= >h ? >y ?
( (
6 ( ( ( ( 6 ( ( ( (( (
∨ 
>0
 
MeƹƯkb CC+ Kbpsák eéf té wæme yeîk
W~Ảk YeƹƯkb 
% # % # % #
% #
% #
>>
?
y y
mj} u mj} ugu }ck u g }ck u
6 6
∨ 
k>y(??+>
 O6mj}ugu6mj}ug
% #
% #
% #
% #
% #
% #
% #
% #
% #
h yh y9 ? > h > y > y y y yh y>h ? >y ?9 ? = h y y y y y
M M }ck u +++ ? M }ck u +++ ? M }ck u g }ck u? ? ?M }ck u M }ck u +++ M }ck u +++ M }ck u m= >h ? >y ?
( (
6 ( ( ( ( 6 ∞ ( ( ( ( (( (
∨ 
% #
==>
? >>
mj} umj} u gu gu
( 6  
∨ 
?
 O6mj}ugu6
 
% #
% #
% #
=> =
? ?? mj}>u gu ? =mj}>u =mj} >u mj} >u gu7 7? = ? >mj}7u mj}=u =mj}u? =mj}>u gu7 > 7? ?2u 4}ck>u =}ck7u }ck=u =}ck u m?4 =
6 ( 6 ( ( ( ( (6 ( ( (   6 ( ( ( ( (  
∨ ∨ 
% # % # % #
% #
% #
75>
?0 0 ? 0 00
 }ck u }ck u gu mj} u g mj} u
6 6
∨ 
3>
 O6}ck0ug
X V
% #
> 7 4 5= 0 2 3
?? 7mj} 0u 4mj} 0u 7mj} 0u mj} 0u g mj}0u0? 7 4 7 ?mj}0u mj} 0u mj} 0u mj} 0u mj} 0u m0 = 0 2 3
6 ( ( 6 ( ( (  
∨ 
CC+ Gắkb >1
 
∨ 
fk
 N6}cku mj}u g
%f, k
 K#
?+ YeƹƯkb yeïy1
?+?+ W~ƹỖkb eửy ?1 f, k lé mïm }ở kbpsák
o+
KẺp f meẰk, k meẰk weì }Ủ gỠkb m÷kb weợm eắ nẦm, ncẺk ğỐc wæme weéke wỐkb+
n+
KẺp f meẰk, k lẸ %k
6
>y
(
?# weì ncẺk ğỐc1
% # % # % # % # % #
% #
% #
>>
?
 yf y f
 }ck u mj} u mj} ugu }ck u }ck u g }
6 6
∨ 
f >y(?
 N 6 }cku mj}u g
% #
% #
% #
% #
% #
% #% # % #
% #
% #
% #
% #
h yf h y9 ? > h > y > y y y yf ? f = >h ? f >y ? fh y9 ? h y y y y y
}ck u M M }ck u +++ ? M }ck u +++ ? M }ck u g }ck u}ck u }ck u }ck u }ck uM M +++ ? M +++ ? Mf ? f = >h ? f >y ? f
( ( ( (
6 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
∨ 
m+
KẺp f meẰk, k lẸ %k
6
>y
(
?# weì ncẺk ğỐc1
>4
 
 Néc 7+ Wæme yeîk mƯ nậk mỢo mïm eéf }ở lƹửkb bcïm
% # % # % # % # % #
% #
% #
>>
?
 yk y k
mj} u }ck u }ck ugu mj} u mj} u
6 6
∨ 
>y(? k
 N 6 }cku mj}u g
% #
% #
% #
% #
% #
% #% # % #
% #
% #
% #
% #
h yk h y9 ? > h > y > y y y yk ? k = >h ? k >y ? kh y9 ? h y y y y y
mj}u M M mj} u +++ ? M mj} u +++ ? M mj} u g mj}umj}u mj}u mj}u mj}uM M +++ ? M +++ ? Mk ? k = >h ? k >y ? k
( ( ( (
6 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
∨ 
g+
KẺp f lẸ, k lẸ weì }Ủ gỠkb ncẺk ğỐc ?+>+ ejẲm ?+=+ mej }ở fţ lẸ nã eƯk+
?+>+ KẺp f, k lé mïm }ở eỪp wể weì ncẺk ğỐc té ğẲw p
6
}cku wo mý1
% #
% # % #
? ?> >> >
?
k fff k f
 N }ck umj} ugu }ck u mj} u mj} ugu p p gp
6 6 6
∨ 
%!#• Wæme yeîk %!# wæke ğƹửm
? w~jkb = }ở
? ?> > >
f k f 8 8
( (
lé }ở kbpsák
>+ Mïm néc wẦy fẨp fcke eỆo
% # % # % # % #
> >
?>7
 }ck u mj} u gu
6
∨ 
>?
 N6}ckumj}ug
% # % # % #% #% #
? ?? mj}7u ? mj}>u gu ? mj}>u mj}7u mj}>umj}7u gu?4 ?4? ?? mj}>u mj}7u mj}4u mj}>u gu?4 >? ? }ck>u }ck7u }ck4u> mj}>u >mj}7u mj}4u gu >u m=> => > > 4
6 ( 6 ( 6 ( ( 6 ( 6 ( (  
∨ ∨ ∨ 
% # % # % # % #
??? 5
0 0 0
mj} u }ck u }ck u gu
6
∨ 
3???>
 N6}ck0umj}0ug
% #
% #
% #% #
% #
% #% # % # % # % # % #
7???>???> 7 4 5??> ??7 ??4 ??5 ?>9
?mj}0u ? mj} 0u g mj}0u0?mj}0u ? 7mj} 0u 4mj} 0u 7mj} 0u mj} 0u g mj}0u0? mj}0u 7 mj}0u 4 mj}0u 7 mj}0u mj}0um0 ??> ??7 ??4 ??5 ?>9
6 6 ( (6 ( ( (
∨ ∨ 
% #% # % # % #
% #
% #
7 7=4>0 0
?mj}= }ck= }ck= mj}= ? mj} ==
 u u ugu u u
6 6
∨ 
=0
 }ck=u  N 6 gmj} =u 
 
% #
% #
% #% # % # % # % #
7> 7 40=?? ?? >?0 0 0 0
?mj}=u ? =mj} =u =mj} =u mj} =u g mj}=u=? ?0 ?0 00 mj}=u mj}=u mj}=u mj}=u m= ?? >? =?
6 ( 6 ( (
∨ 
>2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->