Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Relatiile toxice

Relatiile toxice

Ratings: (0)|Views: 166|Likes:
Published by Andreea Spaiuc

More info:

Published by: Andreea Spaiuc on Jan 13, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

 
‚ F~onrn*f ktlktnhn ik tn rfgn çgy~f‚
Ȗ ȓ ȓ
Bfg gnenfifn( bkiĉ g~ rn f~onŜrf tn rfgn çgy~ũf( g~ tnk l yĉ n~ŜnŜrf yĉ*h f~onŜrf tnktlktnhn rĉ~ f yĉ eff iktkofh yĉ*f lenf bkalyrn' K çguĉũk yĉ rn f~onŜrf tn rfgn çgy~ũf Ŝf k
Ȗ
 çguĉũk yĉ*ũf f~onŜrf ktlktnhn( jna jïgĉ çg jïgĉ'gb f~onrf g~ çgynkjgĉ iĉ rno~fn yĉ ng~gf hk rfgn( yĉ rn bfyr~af tngr~ ofgnhn
Ȗ ȓ
 inh~fhkr( f~ofnk g~ rno~fn yĉ rn ynin bn t~rnf( yĉ rn ekiĉ yk ng~gf hk tltfk tnylkgĉ(
ȓ
 yĉ rn kb~iĉ hk ykifefif~h rlrkh' Iïgb f~onrf tn ifgnuk( hkyĉ*h yĉ efn hfon( bkiĉ yn çgrlkin
Ȗ
 hk rfgn nyrn tngr~ iĉ n kh rĉ~( bkiĉ çg yi`fjo g~ l ekin nyrn tngr~ iĉ g~ k elyr gfiflbkrĉ'Bĉ*f hfonrkrn inh~f bn hïgaĉ rfgn( g~*h eĉ tf}lgfn~h rĉ~' Hkyĉ*h yĉ yrnk khĉr~f bn rfgn(krïrk rfjt iïr unk nh' ŗf( iïgb n akrk yĉ thnin( blnŜrn*f rlr ofgnhn' G~*h çgbkrlk Ŝf g~*helũk yĉ yrnk çjtlrfuk ulfgũnf ykhn' Hfonrkrnk h~f g~ nyrn bniïr ~g yfjolh kh tltfnf rkhnhfonrĉũf' Bn kinnk( hkyĉ*h yĉ ufgĉ Ŝf yĉ thnin b~tĉ o~g~h h~f thki' ^nk}ĉ*f o~g ungfr iïgbufgn Ŝf yt~gn*f o~g ĉjky iïgb thnkiĉ' Jkf j~hr bn*krïr g~ tlũf ekin'Kr~gif iïgb çh ilgbkjgf tn inh tn ikn çh f~onrf( tlũf ef yfa~ iĉ g~ tn nh çf ilgbkjgf( if
Ȗ
 l tkrn bfg rfgn çgy~ũf bn ikn ũf*n ~Ŝfgn Ŝf tn ikn g~ kf kiintrkr*l' Ektr~h iĉ bnyiltnfgfŜrn gnkm~gy~f hk nh g~ rn tlkrn ekin yĉ rn yfjũf jkf ofgn * çgr~iïr kinkyrk blk kakunk}ĉ tltfk rk yng}kũfn bn gnunbgfifn'F~ofnk nyrn bn ektr ilgyr~fnk ~gnf nkhfrĉf in fjthfiĉ bl~ĉ tnylkgn ikn yn nytnirĉ(
ȓ
 y~gr nytlgykofhn( çjtĉrĉnyi kinhnkf fbnkh~f( ufynk}ĉ hk ~g uffrl ilj~g'
Ȗ Ȗ
Bkalyrnk in npfyrĉ çg yi`fjo~h tltf~h~f ykifefif~ fgrnhnir~kh( njlflgkh f i`fk 
ȓ Ȗ
 npfyrngfkh g~ nyrn bkalyrn if blkyihkufrkrn' Rlkrn kyrnk g~ eki bniïr yĉ inn}n
ȓ
 yingkf~h tnenir tngr~ ktkffk bntnyfnf' Blk tngr~ iĉ f~onrf tn ifgnuk g~ çgynkj
ȓ Ȗ
 iĉ çf bĉ bntr~h yĉ çf rkf kftfhn f yĉ çf inn}f tltf~h bnyrfg b~tĉ na~hfhn yrkofhfrn bn
ȓ Ȗ
 rfgn' Ifgn çf bĉ fn bntr~h yĉ hfjfrn}f tnylkgk bn hïgaĉ rfgn< G~*h ekin ĉyt~g}ĉrl 
ȓ ȓ
  tngr~ tkink Ŝf enfifnk rk Ŝf g~*ũf ky~jk gfif r~ nytlgykofhfrkrnk tngr~ tkink Ŝfenfifnk h~f' Tn bn khrĉ tkrn( bn}hnkaĉ*h bn lfin nyngrfjngr tn ikn çh g~rnŜrf ekũĉ bnnh' G~ rn koũfgn çg gfif ~g enh bn hk k*f kĉrk f~ofn' Iĉif( k çginik yĉ*h tfun}f bnenfifnk yk( çgynkjgĉ k*h krkik Ŝf k rn çgrnjgfũk tn rfgn çgy~ũf çg yrïgylknk efiff Ŝf kufgnf'_nhkffhn rlpfin i~j çjf thkin jfn yĉ hn g~jnyi çgint yĉ yn çgj~hnkyiĉ tn }f in rnin'
ȓ ȓ
 Kk iĉ çgintnj yĉ kb~gĉj çg fgfjk glkyrĉ jfif tfnrfinhn ikn çg hli yĉ gn ekiĉ yĉ
Ȗ
 inrnj gn bfyr~a' F~ofnk k rno~f yĉ gn ~jthn fgfjk bn o~i~fn( bk çg yi`fjo in
Ȗ
  tfjfj< Gn ekin yĉ gn yfjfj ĉ~( gn ekin yĉ bnungfj tnyfjfrf( gn bnyi`fbn tlfhn
ȓ Ȗ ȓ
 ytn rfyrnn( bfyr~ann tyf`lhlafiĉ f i`fk bntnyfn'
ȓ Ȗ
_nhkffhn kinyrnk y~gr ik~}krlkn bn
ȓ
 bfyr~annk yrfjnf bn yfgn f g~ eki bniïr yĉ eïgn}n tliny~h bn bn}ulhrkn tnylgkh'
Ȗ
Jkf ĉ~ km~ganj yĉ gn çjolhgĉufj bfg ik~}k ~gnf rĉbĉf( jfgif~gf( ~g~f ko~}' I`fk g~ in}f n tlyfofh< Yn çgjtf jknk jkmlfrkrn k tnylkgnhlgfif g~
Ȗ
 ilgrfngrf}nk}ĉ yfr~kfk hl' Ni`fhfo~h njlflgkh yn nkhf}nk}ĉ blk tfgr*l ilj~gfikn
Ȗ ȓ ȓ
  tnjkgngrĉ i~ tnni`nk ulkyrĉ' @nf( bk g~ ik f i~j kf ef tn unjnk Fgi`f}ffnf(
Ȗ ȓ ȓ
 h~ïgb~*l hk çgrnoĉf( kjngfgïgb*l( çg gfif ~g ik}' ^g yekr= uloff*f i~ nytnir( kjkofh(
ȓ ȓ
 ekĉ yĉ ftkf( çg yilt~h ofgnh~f ilj~g' Bn j~hrn lf rno~fn yĉ eff ekgi( yĉ yt~f
ȓ ȓ
 h~i~fhl tn g~jn tngr~ k nufrk b~nnk' H~i~fhn ikn g~ yn ulonyi hk rfjt( hk

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nina Bala liked this
amalia.barac5679 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->