Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ankadien

ankadien

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,263|Likes:
Published by pklpy
Tài liệu ankadien
Tài liệu ankadien

More info:

Published by: pklpy on Nov 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
 
Giáo khoa hóa h
u c
ơ 
Biên so
n: Võ H
ng Thái
©
http://vietsciences.free.fr 
 
http://vietsciences.org 
Võ H 
ng Thái 
 
49
IV. ANKA
Đ
IEN (
Đ
IOLEFIN)
IV.1.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a 
Anka
đ
ien
là m
t lo
i hi
đ
rocacbon mà trong phân t
có ch
a
hai liên k 
ế
t
đ
ôi C=C
 
m
chh
ở 
. (
di
= hai,
en
= n
i
đ
ôi)
IV.2. Công th
ứ 
c t
ng quát
 
C
n
H
2n - 2
 
n
3 t
ng quát
 
n
4 n
ế
u là anka
đ
ien liên h
ợ 
 p (luân h
ợ 
 p,
 
ti
ế
 p
 
cách),trong
đ
ó hai liên k 
ế
t
đ
ôi C=C cách nhau b
ở 
i m
t liên
ế
t
đơ 
n C-C, C=C-C=C
 Ank 
an 
Ank 
a
đ
ien
 
(có thêm s
ch
v
trí c
a hai liên
 
đ
ôi C=C,
đặ
t
ở 
  phía tr 
ướ 
c ho
c phía sau,
đượ 
c
đ
ánh s
nh
.M
ch chính là m
ch cacbon có ch
a hai liên k 
ế
t
đ
ôi C=C, dài nh
t và mang nhi
u nhóm th
ế
h
ơ 
n)
M
t s
anka
đ
ien có tên thông th
ườ 
ng, nên thu
c lòng.
Thí d
:CH
2
=C=CH
2
Propa
đ
ien(C
3
H
4
)
Alen
 
4 3 2 1
CH
3
-CH=C=CH
2
1,2- Buta
đ
ien(C
4
H
6
) Buta
đ
ien-1,2
1 2 3 4
CH
2
=CH-CH=CH
2 
1,3- Buta
đ
ien(C
4
H
6
)
Buta
đ
ien-1,3
 Ðivinyl
4 3 2 1
CH
2
=CH-C= CH
2
2- Metyl-1,3-buta
đ
ienCH
3
2- Metylbuta
đ
en-1,3(C
5
H
8
)
Isopren
 
5 4 3 2 1
CH
3
- C = C- CH = CH
2
3, 4- Ðimetyl-1,3-penta
đ
ienCH
3
CH
3
(C
7
H
12
) 3,4-Ðimetylpenta
đ
ien-1,3
1 2 3 4 
CH
2
-CH
3
 CH
2
= C- CH
2
- C - C- CH
2
-CH
2
-CH
3
(C
14
H
26
) 2,4-
Đ
imetyl-4-etyl-5-n-propylCH
3
CH
3
CH-CH
3
hepta
đ
ien-1,5
6 7
 
 
 
Giáo khoa hóa h
u c
ơ 
Biên so
n: Võ H
ng Thái
©
http://vietsciences.free.fr 
 
http://vietsciences.org 
Võ H 
ng Thái 
 
50
 4 3 2 1
CH
2
=CH-C=CH
2
2-Clo-1,3-buta
đ
ien ; 2-Clobuta
đ
ien-1,3Cl
Cloropren
 
IV.4. Tính ch
t hóa h
cIV.4.1. Ph
n
ứ 
ng cháy
 
CnH
2n - 2
+
    
213
n
O
2
 
t
0
nCO
2
+ (n - 1)H
2
O
IV.4.2. Ph
n
ứ 
ng c
ng
 
Các
 
tính
ch
t hóa h
c c
a anka
đ
ien
c
ơ 
b
n gi
ng nh
ư 
c
a anken
. C
th
, anka
đ
ienc
ũ
ng cho
đượ 
c ph
n
ng c
ng hi
đ
ro H
2
, ph
n
ng c
ng halogen X
2
, ph
n
ng c
ng n
ướ 
cH
2
O, ph
n
ng c
ng HX, ph
n
ng trùng h
ợ 
 p, ph
n
ng b
oxi hóa b
ở 
i dung d
ch KMnO
4
 ... gi
ng nh
ư
anken. Riêng v
ớ 
i lo
i
anka
đ
ien liên h
ợ 
p
(luân h
ợ 
 p, ti
ế
 p cách, trong
đ
ó hailiên k 
ế
t
đ
ôi C=C cách nhau b
ở 
i liên k 
ế
t
đơ 
n C-C, C=C-C=C ), khi c
ng X
2
, c
ng H
2
O,c
ng HX, theo t
l
mol 1 : 1, thì ngoài s
n ph
m c
ng bình th
ườ 
ng (c
ng 1,2 hay c
ng3,4), còn có
s
n ph
m c
ng
đặ
c bi
t (c
ng 1,4)
. Nguyên nhân c
a s
n ph
m c
ng 1,4 làdo s
linh
độ
ng c
a
đ
i
n t
pi (
π
) có trong anka
đ
ien liên h
ợ 
 p.
4 3 2 1
Thí d
: CH
2
=CH-CH- CH
2
 
(c
ng 1,2 hay c
ng 3,4)
 Br Br CH
2
=CH-CH=CH
2
+ Br 
2
 
1,2-
Đ
ibrombuten-21,3-Buta
đ
ien Brom
1 2 3 4
(1 mol) (1mol)
CH
2
-CH=CH-CH
(c
ng 1,4)
 Br Br 
1,4-
Đ
ibrombuten-2
OHCH
2
= CH-C-CH
3
 
(c
ng 1,2)
 CH
3
CH
2
=CH-C=CH
2
+ H
2
OCH
3
 
Isopren N
ướ 
c
CH
2
-CH=C-CH
3
 
(c
ng 1,4)
 
(ch
l
y 2 SP chính)
 
(1 mol) (1 mol
) OH CH
3
 Br Br CH
2
=CH-C - CH
2
(c
ng 1,2)
CH
3
 CH
2
=CH-C=CH
2
+ Br 
2
 CH
2
-CH-C=CH
2
(c
ng 1,2)
CH
3
Br Br CH
3
 
(C
ng 3,4)
(1mol) (1mol)CH
2
-CH= C - CH
2
(c
ng 1,4)
Isopren Brom Br CH
3
Br 
 
 
Giáo khoa hóa h
u c
ơ 
Biên so
n: Võ H
ng Thái
©
http://vietsciences.free.fr 
 
http://vietsciences.org 
Võ H 
ng Thái 
 
51 
Chú ý là khi tác ch
t Br 
2
có d
ư
thì ch
có m
t s
n ph
m c
ng,
đ
ó là brom c
ng vào t
t c
 các n
i
đ
ôi hay c
ng theo t
l
mol n
anka
đ
ien liên h
ợ 
 p
: n
Br 
2
= 1: 2Thí d
:CH
2
=CH-CH=CH
2
+ 2Br 
2
CH
2
-CH-CH-CH
2
 (1 mol) (2 mol) Br Br Br Br 
IV.5.
Ứ 
ng d
ng
Anka
đ
ien liên h
ợ 
 p, c
ũ
ng nh
ư
các d
n xu
t c
a chúng,
đượ 
c dùng
để
 
đ
i
u ch
ế
cao sunhân t
o
. Vì s
n ph
m trùng h
ợ 
 p và
đồ
ng trùng h
ợ 
 p c
a chúng có tính
đ
àn h
i gi
ngnh
ư
cao su t
nhiên.
IV.5.1.
T
buta
đ
ien-1,3
đ
i
u ch
ế
 
đượ 
c
cao su Buna
, cao su
Buna-S
, cao su
Buna-N
nCH
2
=CH- CH=CH
2
 
TH, Na
(-CH
2
-CH=CH-CH
2
-)
n
 
Buta
đ
ien-1,3 Cao su buna
nCH
2
=CH-CH=CH
2
+ nC
6
H
5
-CH=CH
2
 
Đ
TH, Na
(-CH
2
-CH=CH-CH
2
-CH-CH
2
-)
n
Buta
đ
ien-1,3 Stiren
C
6
H
5
Cao su buna-S
 nCH
2
=CH-CH=CH
2
+ nCH
2
=CH-CN
Đ
TH, Na
(-CH
2
-CH=CH-CH
2
-CH-CH
2
-)
n
 
Buta
đ
ien-1,3 Nitrinacrilic
CN
Acrilonitrin Cao su buna-N
IV.5.2.
T
isopren
đ
i
u ch
ế
 
đượ 
c
cao su isopren
nCH
2
=C- CH=CH
2
 
TH, Na
 
(-CH
2
-C=CH-CH
2
-)
n
 CH
3
CH
3
 
Isopren Cao su isopren
IV.5.3
. T
cloropren
đ
i
u ch
ế
 
đượ 
c
cao su clopropren
nCH
2
=CH-C=CH
2
 
TH, Na
(-CH
2
-CH=C-CH
2
-)
n
 Cl Cl
Clopropren Cao su clopropren
L
ư 
u ý
L
.1
.
Cao su t
ự 
nhiên
 
nh
ự 
a (m
) c
a cây cao su
(caoutchouc, ti
ế
ng Pháp), câyhevea
ở 
Brazil. Cao su t
nhiên là
polime c
a isopren
, có c
u t
o l
 p th
 
đ
i
u hòa,d
ng cis, các nhóm metylen (-CH
2
-)
đề
u n
m cùng m
t bên m
t ph
ng n
i
đ
ôi.
HCCH
2
CCH
3
CH
2
CH
2
CCHCH
3
CH
2
CH
2
CCHCH
3
CH
2
....

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dung Nguyen liked this
An Thuy liked this
Kiencuong Ton liked this
Liên Bùi liked this
Trang Aiko liked this
Kún Phạm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->