Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
De Thi Thu Dh Truong Chuyen Amsterdam

De Thi Thu Dh Truong Chuyen Amsterdam

Ratings:
(0)
|Views: 3,880|Likes:
Published by clayqn88scribd
day kem quy nhon 1000B tran hung dao
day kem quy nhon 1000B tran hung dao

More info:

Published by: clayqn88scribd on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2012

 
 ĐỌ rdg mồe : rxlom 
Sở MGÌI BỢC ĐÀI RẠI OỔG ĐỀ RDG RDỡ ĐẠG DềC AẮO GG OĈE 80<<RXƩốOM RDPR LESRJXBLE Eòo rdg6 DIÌ DềC
Rdổg mglo aàe hàg6 70 pdör! kdòom kể rdổg mglo pdìr ĜỌ/
G/ PDẮO CDZOM CDI RẢR CẨ RDÅ SGOD $20 cèz rừ cèz < Ĝẹo cèz 20'Cèz <6
Cdgl e mle dờo dợp E mồe dlg locia ĜƬo cdủc kẹ rgẹp rxiom bãw Ĝồom Ĝẳom rdàod 8 pdậo hẼomodlz/ Cdi pdậo eỗr rìc bỪom ~ớg Ol $bư'! Ĝược 3!3> aår kdå dgĜxi $Ĝkrc'/ Cdi pdậo dlg pdảo ủom diàoriào ~ớg CzI ộ odgọr Ĝỗ cli! Ĝược dờo dợp E
<
cdủl dlg loĜjdgr $locia cdệ hgẹo rdàod loĜjdgr'/ Riào hỗaượom E
<
pdảo ủom dẹr ~ớg LmOI
3
rxiom OD
3
! rdz Ĝược 4>!2 mle Lm/ Mgì rxị cửl e aà
L
/
82!4 mle
H/
30!2 mle
C/
<:!8 mle
B/
2:!> mle&Ĝľ p ľo/ oD
8
5 0!<:/ ↘olocia 5 0!3 5 o lobjdwr ! r5 o Lm)Lobjdwr 58!>=! szw xl cǐDCDI! el̀ Ĝò̀omĜă̇om agæo rgæ̌ p ↘CD
3
CDI/ Bæ̃cǐoDCDI 50!<! CD
3
CDI 50!8! ~ẹ̀w elocia 5$38/0!< +2>/0!8'&8 5L
Cèz 86
Cdgl <:>!4 mle dờo dợp A mồe NjI! Nj
3
I
2
! Nj
8
I
3
rdàod dlg pdậo hẼom odlz/ Cdi pdậo rdủ odẪrrìc bỪom dẹr ~ớg bzom bịcd DCa bư Ĝược <::!2 mle ezỜg kdlo/ Pdậo rdủ dlg rìc bỪom ~ừl Ĝử ~ớg bzombịcd E aà dờo dợp DCa! D
8
SI
2
aiãom rdz Ĝược <>=!7 mle ezỜg kdlo/ SỜ eia cửl DCa rxiom bzom bịcd E
L/
<!=: eia
H/
<!:0 eia
C/
<!40 eia
B/
<!00 eiaBæ̃rdè̌w eè̌r <I rdlw 8 Ca! ∎E 58/3:!:% <>5::! ∎e5 <::!2%<:>!4)8 ! ~ẹ̀w sò̌eia DCa 5oD
+
5 $∎e)∎E '&8 58!4 eia/Rl cǐe ezò̌g 8 5 eItgr – eI +t!3:!:+w/7> 5<>=!7┈ t +8w 58!4! ~ẹ̀w t5<!4
Cèz 36
Dờo dợp hỗr T mồe HlCI
3
! Nj$ID'
8
! La$ID'
3
! CzI! EmCI
3
/ Ozom T rxiom kdòom kdå Ĝẹo kdỜgaượom kdòom ĜỚg Ĝược dờo dợp xẩo L
<
/ Cdi L
<
~ài oước bư kdzẪw ĜỌz Ĝược bzom bịcd H cdủl 8 cdẪr rlo~à pdậo kdòom rlo C
<
/ Cdi kdå CI bư |zl háod cdủl C
<
ozom oóom Ĝược dờo dợp xẩo J $Cdi cìc pdảoủom tảw xl diào riào'/ J cdủl rỜg Ĝl6
L/
< ĜƬo cdẪr ~à 8 dợp cdẪr/
H/
3 ĜƬo cdẪr/
C/
8 ĜƬo cdẪr ~à 8 dợp cdẪr/
B
/
8 ĜƬo cdẪr ~à < dợp cdẪr/Đľ p ľo? Xă̌o L
<5
HlI! Nj
8
I
3!
La8I3!CzI! EmI/ Bb H 5 Hl$LaI
8
'
8
~l̀Hl$ID'
8
! Xă̌o J 5Nj! Cz! EmI/
Cèz 26
Cdi l mle Ol ~ài <>0 ea bzom bịcd mồe Nj
8
$SI
2
'
3
0!<8:E ~à La
8
$SI
2
'
3
0!8:E/ Rìcd kẹr rửl xồgozom Ĝẹo kdỜg aượom kdòom ĜỚg rdá rdz Ĝược :!82 mle cdẪr xẩo/ Mgì rxị l oài slz Ĝèw aà pd÷ dợp9
L/
7!23/
H/
<<!:/
C/
7!8/
B/
<0!3:/Đľ p ľo? eNj
8
I
3
5 0!08&<>053!8 ↘e La
8
I
3
58!02 ↘oLa8I3 50!08/ El̀La
3+
 hlo Ĝè̀z 50!04 ~ẹ̀wID
%
53Nj
3+
+ 2/0!04% 0!08/8 5oOl 50!2/ ^ẹ̀w 5eOl5 7!8
Cèz :6
Cdi dờo dợp Ol! La! Nj! NjCI
3
! Nj
3
I
2
rìc bỪom ~ớg bzom bịcd OlID bư! aễc aẪw kẹr rửl xồg cdglaàe 8 pdậo/ Pdậo < Ĝje rìc bỪom ~ớg bzom bịcd DOI
3
aiãom bư/ Pdậo 8 Ĝje rìc bỪom ~ớg bzom bịcd DCabư/ SỜ pdảo ủom itg dól kdụ tảw xl aà6
L/
:/
H/
>/
C/
4/
B/
=/Đľ p ľo?OlID cǐ8 ITD –K! DOI3 cǐ3 ITD%K! DCa cǐ< ITD%K ~ẹ̀w 5H
Cèz >6
Cdi sƬ Ĝồ bẬom6
 
T
W
V/ Cdi cìc cdẪr slz Ĝèw6 jrgajo! jrwa caixzl! locia jrwagc/ SỜ sƬ ĜồodgỌz odẪr rdể dgọo eỜg |zlo dọ mgứl cìc cdẪr rxæo aà
L/
3
H/
2
C/
:
B/
>Đlps ľo 3, 5>
Cèz =6
Cdi cìc cdẪr slz6 pxipwa caixzl! loawa caixzl! pdjowa caixzl! olrxg pdjoialr! logago! ezỜg olrxg cửlltgr legoi ltjrgc! locia hjovwagc/ SỜ cdẪr rìc bỪom Ĝược ~ớg bzom bịcd OlID aiãom kdg Ĝzo oóom aà
L/
3/
H/
2/
C/
8/
B/
</Đľ p ľo? Pxipwa C
a! Loawa Ca!Cèz 76
Itg diì 8:!> mle CD
3
ID $có töc rìc' rdz Ĝược dờo dợp sảo pdầe T/ Cdgl T rdàod dlg pdậo hẼom odlz Pdậo < rìc bỪom ~ớg LmOI
3
bư rxiom OD
3
Ĝzo oóom rdz Ĝược e mle Lm/ Pdậo 8 rìc bỪom ~ừlĜử ~ớg <00ea bzom bịcd KID <E/ Dgọz szẪr |zì rxáod itg diì CD
3
ID aà =:*/ Mgì rxị cửl e aà
L/
>2!4/
H/
38!2/
C/
<87!>/
B/
<04/Đľ p ľo ? oCD3ID 50!4! o p)ư 50!=:&0!450!> , eò̃g pdè̀o 0!3 eia p)ư rxiom Ĝǐltgr 50!< 5oKID! ~ẹ̀w eLm5$ 0!8&2 +0!<&8'&<04 5B
Rxlom <)= % Eã ĜỌ rdg <3:
 
Cèz <06
ĐỜr cdìw 0!8 eia dợp cdẪr L rdzỗc aiẬg rẬp cdủc rdz Ĝược 8>!2 mle kdå CI
8
! <8!> mle dƬg D
8
I!8!82 aår kdå ogrƬ $Ĝkrc' ~à aượom I
8
cậo b÷om aà 0!=: eia/ SỜ Ĝồom pdèo cửl L rìc bỪom Ĝược ~ớg bzombịcd OlID ~à DCa aà
L/
8/
H/
2/
C/
3/
B/
:/Đľ p ľo?oCI
8
50!> ! C53! oD8I 50!=! D5 0!=&8)0!85=! oO50!8! O 5<! I50!>&8+0!=%0!=:&850!2! I58/ ^ẹ̀w C3D=OI8! Ĝò̀om pdèo ll 5 8/ Đò̀om pdèo XCIIOX‗X‗‗X‗‗‗ 58
Cèz <<6
SỜ Ĝồom pdèo aà dợp cdẪr rdƬe có còom rdủc pdèo rụ C
4
D
<0
I rìc bỪom Ĝược ~ớg OlID aà
L/
7/
H/
>/
C/
=/
B/
4/Đľ p ľo?Rľc bẓom OlID! dƬ̣ p cdè̌r rdƬe! Ĝǐal̀pdjoia! ~ẹ̀w /CD
3
%CD8%C
>
D
2
$ID' cǐ3 Ĝp! $i! e! p' /CD
3
%C
>
D
3
$ID'%CD
3
cǐĜp 2 $8!3!2!: inC ~ìom hjovjo'/
Cèz <86
Cdi cìc pdảo ủom6 $G' Nj + DCa
; $GG' Nj
3
I
2
+ D
8
SI
2
$Ĝẽc'
;$GGG'KEoI
2
+ DCa
; $G^' NjS
8
+ D
8
SI
2
$aiãom'
; $^' La + D
8
SI
2
$aiãom'
;SỜ pdảo ủom eà D
+
Ĝóom ~lg rxø aà cdẪr itg diì aà6
L/
3
H/
8
C/
2
B/
<
Đľp ľo$G/^' ̌c pdl̇g sgod xl D
8
G/sgod D
8
! GG sgod SI
8!
GGG sgod Ca
8!
G^ sgod xlD
8
S!^ sgod xl D
8
Cèz <36
Dờo dợp T có C
8
D
:
ID! C
8
D
:
CIID! CD
3
CDI rxiom Ĝó C
8
D
:
ID cdgẹe :0* rdji sỜ eia/ ĐỜrcdìw e mle dờo dợp T rdz Ĝược 3!0> mle D
8
I ~à 3!<3> aår CI
8
$Ĝkrc'/ Eẽr kdìc <3!8 mle dờo dợp TrdỼc dgọo pdảo ủom rxìom hẬc rdẪw có p mle Lm kẹr rửl/ Mgì rxị cửl p aà
L/
7!=8/
H/
4!>2/
C/
<0!4/
B/
8!<>/
Đľp
o/ oLocia5 t5 oD8I%oCI8 50!<=%0!<25 0!03! C
8
D
:
CIID $w' +CD
3
CDI $v'5 0!03/oCI
8
5oC5 8t+3w+8v50!<2/ t50!03! w50!08!v50!0</ e5 0!03&2>+0!08&=2 +0!0<&2253!3 m/ ^ẹ̀w rxiom<3!8m cǐCD
3
CDI5 $<3!8)3!3'&0!0< 50!02/ eLm5$ 0!02&<04'&8 54!>2
Cèz <26
Cìc odấo Ĝịod slz6 <'Ltgr dứz cƬ aà ltgr ltjrgc/ 8'MgẪe ăo aà bzom bịcd ltgr ltjrgc có oồom Ĝrừ 8* % :*/ 3'Kdg cdi < eia ltgr dứz cƬ $T' rìc bỪom ~ớg Ol bư! sỜ eia D
8
sgod xl hẼom µ sỜ eia T ~àkdg ĜỜr cdìw ltgr T rdá rdz Ĝược o$D
8
I' 6 oCI
8
5</ ^ấw T aà ltgr oi ĜƬo cdủc oi/ 2'Kdg ĜỜr cdìwdgĜxiclchio oi rdá rl có o$D
8
I' 6 oCI
8
?</ Cìc odấo Ĝịod slg aà6
L/
<! 8! 3! 2/
H/
8! 3! 2/
C/
<! 8! 3/
B/
<! 3! 2/Đľ p ľo slg </slg ~g̀ltgr lcjrgc al̀ltgr DC! omưƬ̣c aḷg kdòom Ĝžom/ 2 slg ~g̀loklo$dwbxiclchio oi eḷcd dƬ̇' cìo dwbxiclchio oi eḷcd ~ìom $twcailoklo' kdòom Ĝžom/
Cèz <:6
Cdi Ĝồ pdảo ủom slz T + D
8
SI
2
$Ĝẽc! oóom'
  
Nj
8
$SI
2
'
3
+ SI
8
+ D
8
ISỜ cdẪr T có rdể rdỼc dgọo pdảo ủom rxæo aà
L/
2/
H/
>/
C/
:/
B/
=/Đľ p ľo/T 5 Nj! NjI! Nj
3
I
2
! NjS!NjS
8!
Nj$ID'
8!
NjSI
3
–oæo odƬ̌Nj
8
$SI
3
'
3
kdòom rò̀o rḷg! $omzwæo ră̌c Nj cǐsò̌ITD 13' ~g̀Ĝèw al̀p)ư ITD –K ~l̀kdòom ĜưƬ̣c sgod cdè̌r kdľc$ rdji pdưƬom rxg̀od'
Cèz <>6
Có 2 bzom bịcd aiãom cửl cìc ezỜg6 HlCa
8
! VoCa
8
! NjCa
8
! NjCa
3
/ Kdg sỪc kdå D
8
S bư ~ài cìcbzom bịcd ezỜg rxæo rdá sỜ rxưổom dợp có pdảo ủom rẬi kẹr rửl aà
L/
3/
H/
8/
C/
</
B/
2/Đľ p ľo? Hl
8+
~l̀S
8%
rlo! ~l̀Nj
3+
+S
8%
↘NjS↓+S↓
Cèz <=6
Cdi ^ aår dờo dợp kdå L mồe cai ~à itg rìc bỪom ~ừl dẹr ~ớg dờo dợp H mồe 0!8 eia La ~à 0!<eia Em rdá rdz Ĝược 8:!8 mle dờo dợp ezỜg caixzl ~à itgr cửl 8 kge aiẬg/ SỜ eia cửl Ca
8
có rxiom ^ aårdờo dợp kdå L aà
L/
0!<:/
H/
0!3/
C/
0!8/
B/
0!8:/eI +eCa 5 8:!8%0!8&8= +0!<&82 5<=!2 5<>t +3:!:w! t&8 +w&< 50!8&3 +0!<&8 , w 50!2! oCa
8 5
0!8
Cèz <46
Cdi rừom cdẪr6 Nj! NjI! Nj$ID'
8
! Nj$ID'
3
! Nj
3
I
2
! Nj
8
I
3
! Nj$OI
3
'
8
! Nj$OI
3
'
3
! NjSI
2
! Nj
8
$SI
2
'
3
!NjCI
3
aậo aượr pdảo ủom ~ớg DOI
3
Ĝẽc! oóom! bư/ SỜ pdảo ủom rdzỗc aiẬg pdảo ủom itg dól – kdụ aà
L/
=
H/
4
C/
<0
B/
7
Cèz <76
Cdi hỗr Nj ~ài bzom bịcd OlOI
3
~à D
8
SI
2
/ Đẹo pdảo ủom diào rdz Ĝược bzom bịcd L! dờo dợpkdå T mồe OI ~à D
8
có ~à cdẪr xẩo kdòom rlo/ Hgẹr bzom bịcd L kdòom cdủl ezỜg leiog/ Rxiom bzombịcd L cdủl cìc ezỜg6
L/
NjSI
2
! Nj$OI
3
'
8
! Ol
8
SI
2
! OlOI
3
/
H/
NjSI
2
! Nj
8
$SI
2
'
3
! OlOI
3
! Ol
8
SI
2
/
Rxlom 8)= % Eã ĜỌ rdg <3:
 
C/
NjSI
2
! Ol
8
SI
2
/
B/
NjSI
2
! Nj$OI
3
'
8
! Ol
8
SI
2
/Đľ p ľo? xă̌o ki rlo Nj bư! bbL cdġrdz ĜưƬ̣c Nj
8+
! bi sgod xl D
8
oæo OI
3 dæ̌r
Cèz 806
Dờo dợp T có 8 dgĜxiclchio Ĝồom Ĝẳom agæo rgẹp! có rệ kdỜg dƬg si ~ớg D
8
hẼom <:!4/ AẪw >!38mle T aỗg ~ài 800 mle bzom bịcd cdủl töc rìc rdåcd dợp rdá rdz Ĝược bzom bịcd V ~à rdẪw rdiìr xl 8!>44aår kdå kdò W ộ ĜgỌz kgọo rgæz cdzầo có rệ kdỜg dƬg si ~ớg D
8
hẼom <>!:/ Hgẹr xẼom bzom bịcd V cdủl loĜjdgr~ớg oồom Ĝỗ C*/ Mgì rxị cửl C* aà6
L/
<!30:*
H/
<!20=*
C/
<!023*
B/
<!804*Đľ p ľo / E5<:!4&853<!>/ oT50!8/ E
W
533! oW50!<8! eW 53!7>! e
bb V5
800+$>!38%3!7>'5808!3>/Rdji hl̀g xl bæ̃rdè̌w T al̀lo kgo! cǐlobjdwr↘cǐltjrgajo! lokgo kgl al̀C
3
D
2
! bz̀om ĜưƬ̀om cdǰi rxiom T ~l̀W! szw xl sò̌eia C
8
D
8
$pdl̇o ư̌om' 5CD3DCI 5$oC
8
D
 hb
 –oC
8
D
8 bư
' 50!<8%0!<8)8 50!0>! C*5$0!0>&22)808!3>'&<00* 5L
Cèz 8<6
Có cìc odấo Ĝịod slz Ĝèw6<'Omzwæo rẩc sảo tzẪr mlom aà kdụ sẩr hẼom CI ộ odgọr Ĝỗ cli/8'Omzwæo rẩc sảo tzẪr rdçp aà kdụ cìc rẬp cdẪr rxiom mlom/3'Råod cdẪr dól dễc cửl Nj
8+
aà råod kdụ/2'Oước củom aà oước có cdủl gio Cl
8+
! Em
8+
bướg bẬom ezỜg Ca
%
! DCI
3%
! SI
28%
/SỜ odấo Ĝịod Ĝöom aà
L/
8/
H/
3/
C/
0/
B/
</Đľ p ľo < slg! 8 Ĝžom! 3 Ĝžom $oæo di̇g al̀rǧod cdè̌r dǐl dịc Ĝặc rxưom cdzè̇o dƬo –~g̀omil̀g rǧod kdư̇Ĝặc rxưom Nj
8+
cìo cǐrǧod ITD! ~l̀rǧod ltgr'/ 2 Ĝžom
Cèz 886
Có cìc odấo Ĝịod slz6<'CẪz dáod jajcrxio cửl gio T
8+
aà <s
8
8s
8
8p
>
3s
8
3p
>
3b
>
/ Rxiom hảom rzậo diào cìc omzwæo rỜ diì dễc!omzwæo rỜ T rdzỗc cdz ká 2! odóe ^GGGH/8'Cìc gio ~à omzwæo rụ6 Oj ! Ol
+
! N
có Ĝgểe cdzom aà có c÷om sỜ jajcrxio/3'Kdg ĜỜr cdìw locia oi rdá rl có o$D
8
I' 6 o$CI
8
'?</2'Bãw mồe cìc omzwæo rỜ Ĝược sẩp tẹp rdji cdgỌz mgảe bậo hìo kåod omzwæo rụ rừ rxìg slom pdảg aà K!Em! Sg! O/:'Råod hlvƬ cửl bãw cìc dgĜxitgr6 OlID! Em$ID'
8
! La$ID'
3
mgảe bậo/Cdi6 O $V 5 ='! N $V57'! Oj $V5<0'! Ol $V5<<'! Em $V5<8'! La $V5<3'! K $V 5 <7'! Sg $V 5 <2'/SỜ odấo Ĝịod Ĝöom6
L/
3/
H/
:/
C/
2/
B/
8/Đľ p ľo? </Nj/ Ĝžom! 8 Ĝžom ^g̀Ĝæ̀z cǐ<0j! 3slg$ locia oi eḷcd dƬ̇eƬ̌g Ĝžom' 2/Ĝžom $x cz̀om odǐe răom bè̀o! cz̀om cdz kẁmgl̇e bè̀o' :/ Ĝžom
Cèz 836
Dờo dợp T mồe 3 locia ĜƬo cdủc L! H! C rxiom Ĝó H! C aà 8 locia Ĝồom pdèo/ ĐỜr cdìw diàoriào 0!04 eia T rdz Ĝược 3!7> mle D
8
I ~à 3!<3> aår kdå CI
8
$Ĝkrc'/ SỜ eia locia L hẼom :)3 rỚom sỜ eia8 locia $H + C'/ KdỜg aượom cửl H! C rxiom dờo dợp aà6
L/
3!> mle
H/
0!7 mle
C/
<!4 mle
B/
8!88 mleĐĽP Ľ O /oD
8
I 50!88! oCI
8
50!<2! bi 0!0450!88%0!<2 kdă̇om Ĝg̣od cz̀om bl̃w Ĝò̀om Ĝă̇om/ C
RXZOMHG̀ OD
50!<2)0!045<!=:/ CǐCD
3
ID!o50!0: eia! C
H
5C
C
5$<!=:&4%<C&:')353! E
H!C
5 C3D=ID&0!035<!4
Cèz 826
Cdi Ĝỗ èe Ĝgọo cửl cìc omzwæo rỜ odư slz6 I$3!22'! Ca$3!<>'! Em$<!3<'! C$8!::'! D$8!8'Rxiom cìc pdèo rụ6 EmI! CI
8
! CD
2
! Ca
8
I/ SỜ cdẪr có kgểz agæo kẹr cỗom dól rxị có cỼc aà
L/
8/
H/
3/
C/
</
B/
2/BƩ̣L ~l̀i dgæ̣z Ĝọ̀èe Ĝgæ̣o rl cǐEmI 58!<3 $AK gio' CI
8
50!47 $rzw odgæo bựl ~l̀i cè̌z rḷi' agæo kæ̌r cọ̀om dr kdòom pdèo cực! 8 cdè̌r cìo aḷg cdịo /
Cèz 8:6
ĐỜr cdìw diào riào 0!< eia locia oi! eẬcd dộ T cậo ~ừl Ĝử :!> aår itg $Ĝkrc'/ T c÷om ~ớg ltgrDIICC
>
D
2
CIID aà 8 eioiej Ĝược b÷om Ĝể ĜgỌz cdẹ piagej! aàe omzwæo agọz sảo tzẪr rƬ6
L/
 Ogaio%>!>/
H/
Alpslo/
C/
Clpxio/
B/
JolomĐĽP Ľ O /bæ̃rdè̌w lociaT 5jrgajomagcia!
Cèz 8>6
Ozom e mle dờo dợp T mồe NjS ~à NjS
8
rxiom eỗr háod kåo cdủl kdòom kdå $mồe 80* rdể råcdI
8
~à 40* rdể råcd O
8
' Ĝẹo kdg pdảo ủom tảw xl diào riào! rdz Ĝược cdẪr xẩo ~à dờo dợp kdå W có rdàod pdậo rdể råcd6 O
8
5 42!==*; SI
8
5 <0!>* cøo aẬg aà I
8
/ Rdàod pdậo * rdji kdỜg aượom cửl NjS rxiom T
Rxlom 3)= % Eã ĜỌ rdg <3:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org added this note
Sao lại khóa phần dowloads vậy bạn :) Bạn mở ra để mọi người dowload để dễ đọc và xem hơn nhé
Tam Duong Tran liked this
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->