Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osnove Zastite Suma Skripta Glavas

Osnove Zastite Suma Skripta Glavas

Ratings: (0)|Views: 3,024|Likes:
Published by jogy5

More info:

Published by: jogy5 on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2015

pdf

text

original

 
 
ŠUMARSKI FAKULTET SVEU
Č
ILIŠTA UZAGREBU
 PROF. DR. SC. MILAN GLAVAŠ
OSNOVE ZAŠTITE ŠUMA
ZAGREB, 2011.
 
 
UVOD
Zaštita ili obrana šuma je jedna od glavnih šumskih djelatnosti. Svi koji se bave prirodešumom i zaštitom prirode trebaju upoznati opasnosti kojima je šuma izložena i metoda njenezaštite.Znanost o zaštiti šuma možemo pri
č
i tek kada šumu upoznamo kao prirodnu zajednicu biljakai životinja koju
č
ine i žive na istom tlu. Mora nam biti poznat unutrašnji sastav i život šumskebiocenoze i utjecaj raznih
č
inilaca presudnih za njezin razvoj.Zaštita šuma prati i prou
č
ava sve opasnosti i štetne utjecaje i ošte
ć
ivanja šuma od abioti
č
kih ibioti
č
kih
č
inilaca, te pronalazi metode kako ih otkloniti ili suzbiti.Znanstvena zada
ć
a zaštite šuma je da :- ustanovi vanjske pojave štete-
 
utvrdi sve uzro
č
nike-
 
otkrije mogu
ć
nosti suzbijanje štete-
 
formulira odredbe za spre
č
avanje i suzbijanje šteta i td.Zaštita šuma je povezana sa svim djelatnostima šumarstva. Ona u praksi ima širok i vrloraznolik djelokrug koji prožima
č
itavo šumarsko gospodarstvo. Zato treba dobro poznavati svegrane njezina djelovanja.Po
č
eci zaštite šuma vremenski se poklapaju s dobom kada su ljudi zbog nekontroliranih sje
č
apo
č
eli osje
ć
ati strah od nestašice drva. Prve propise o zaštiti šuma odre
ivali su kraljevi feudalnigospodari i gradovi. Može se smatrati da je to prvo povijesno razdoblje šumarstva. Drugorazdoblje obuhva
ć
a period od druge polovice 18. stolje
ć
a do po
č
etka 20. stolje
ć
a. Karakterizirano je današnjem zakonskih propisa u cilju suzbijanja šteta i
č
uvanju šuma od požara. Do tada ješuma služila za iskorištavanje. U tre
ć
em razdoblju, od po
č
etka 20 stolje
ć
a koje traje i danas, uziskorištavanje pristupilo se i obnovi šuma i svim djelatnostima koje joj osiguravaju opstanak. Utome, zajedno sa svim djelatnostima, granama, znanjem, tehnikom i td., zaštita šuma ima klju
č
nuulogu. Sigurno je da bez zaštite šuma nema sigurnog opstanka.
 
 - 2 -
MJERE I METODE ZAŠTITE ŠUMA
 Zaštita šuma je vrlo složen zadatak i pitanje je strategije shva
ć
anja odnosa uzro
č
nika štete -biljke – i okoliša, a naj
č
ć
e s
č
ovjekom u središtu. Šumsko zaštitne mjere kojima se šuma možedjelotvorno zaštititi mogu
ć
e je pronalaziti kada se šuma cjelovito upozna.Treba razlikovati mjere i metode zaštite šuma. Mjere su daleko šireg opsega nego metoda.Odre
ena mjera se sastoji od više metoda. Npr. kemijska mjera uništavanje štetnih kukaca možese provoditi aviometodom, metodom prskanja, oprašivanja, posipanjem granula u tlo
 
funigacijom, i td. Drugim rije
č
ima
mjera
 je ono što se poduzima, a
metoda
 je ono kako se radi.Mjere zaštite šuma temeljno se dijele u dvije grupe:
PREVENTIVNE i REPRESIVNE.
 
Preventivne mjere zaštite šuma.
Preventivne zaštitne mjere još se nazivaju i profilakti
č
ne iliskra
ć
eno profilaksa, a u odre
enom smislu i higijenske mjere. Zada
ć
a im je sprije
č
iti nastanakštete, bez obzira da li se radi o abiotskim ili biotskim uzro
č
nicima, i održavanje šuma takvimkakve se najbolje odupiru štetnim utjecajima prirodnih sila. One za zaštitu šuma imaju najve
ć
izna
č
aj i predstavljaju njen temelj.Svrha im je da se što više oja
č
a otporna snaga drve
ć
a i sastojina prema biotskim i abiotskimštetnim utjecajima. Primarna zada
ć
a je trajno održavanje zdravlja šumskog tla. Za otpornostsastojina bitno je da vrste koje ih
č
ine rastu u ekološkom optimumu. Higijenskim mjerama moguse otkloniti ili bar umanjiti štete koje šumi stalno nanose ekstremi i štetni utjecaj abiotskih
č
inilaca. Najdjelotvornija mjera je uzgoj mješovitih raznovrsnih sastojina u sva tri vertikalnasloja.Šumskouzgojnim mjerama šuma može biti toliko jaka da se odupre svim ošte
ć
enjima.Mješovite šume imaju ve
ć
u otpornu snagu i sposobnost da nadoknade štete i uspostave narušenuravnotežu. Pravilno uzgojena mješovita sastojina jedna je od najvažnijih mjera šumske higijene ukojoj zaštita šuma ima svoj glavni oslonac.Me
u higijenske biološke mjere ubraja se i zaštita životinja. Me
u tim mjerama su i onekojima se sprje
č
ava i pojava šumskih požara.Higijenske mjere svojim trajnim održavanjem zdravlja sastojine omogu
ć
uju da ona bilo kakodo
e u bolesno stanje, te da se uzro
č
nik štete uop
ć
e pojavi.Profilakti
č
ke mjere imaju zadatak da uzro
č
nik štete bude uništen ili onemogu
ć
en prije negošto šteta nastane. Uzro
č
nik štete se uništava u po
č
etnoj fazi. One su u suštini represivne, ali seizvode pravovremeno i u manjem opsegu.Za suzbijanje štetnika važno je postaviti što to
č
niju dijagnozu i što sigurniju prognozu.Dijagnoza je odre
ivanje uzro
č
nika bolesti ili štetnika, a prognozom se prosu
uje tijek i svršetaknapada istoga.
Represivne mjere zaštite šuma.
Primjenjuju se nakon pojave štetnika ili bolesti. Dijele se naeradikativne i kurativne. Eradikativne se sastoje u tome da se s nekog lokaliteta odstranjujenapadnuti dijelovi biljaka, napadnute biljke ili
č
itave biljke u cilju zaštite zdravih i da se štetniorganizam ne proširi. Ponekad se u žarištu uništavaju sve biljke napadnute i nenapadnute saosnovnim ciljem spre
č
avanja širenja štetnog organizma na šire podru
č
 je. Kurativnim mjeramazašti
ć
uju se napadnute biljke, tj. lije
č
e. Npr. zaštita hrasta od pepelnice.U daljnjem tekstu prikazuju se najvažnije mjere zaštite šuma ( preventivne i represivne) saosvrtom na integriranu zaštitu šuma i ravnotežu šumskih zajednica.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
David Jurčević liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ikonopis liked this
Grmuša liked this
milans1111 liked this
milans1111 liked this
Maja Mitic liked this
Marija Šteta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->