Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
5 - Definiciòn del Mov. Scout

5 - Definiciòn del Mov. Scout

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by scadizc

More info:

Published by: scadizc on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2014

pdf

 
IMBJAJCJÓA IMN EDRJEJMAYD SCD]Y8
„Mn Edrjejmayd Scd}y ms }a edrjejmayd mi}c`yjrd w`` hórmams. im c`àcym rdn}ay`jd. ad wdnåyjcd.`ojmyd ` ydids sja ijsyjacjóa im djfma. `x` d cmmacj`. cdabdem `n wdwósjyd. wjacjwjds z eêydidcdacmojids wd mn B}ai`id•
―0N` w`n`or`
edrjejmayd
sjfajbjc` p}m }a fr}wd im wmrsda`s wdr emijd im }a` drf`ajx`cjóa c`eoj`aym z`i`wy`onm ` n`s cjrc}asy`acj`s im c`i` emijd. ims`rrdnn` }a` smrjm im `cyjji`ims drf`ajx`i`symaijmayms ` ndfr`r }a dohmyjd!
 
N` c`r`cymråsyjc` msmacj`n imn Msc}nyjsed ms smr }a
sjsyme` mi}c`yjrd ad bde`n
cda `ndrms wrdwjds.m|ymrad `n sjsyme` im mi}c`cjóa bdre`n. p}m cdewnmemay` w`r` mn hdma n` n`odrbdre`yj` im s} b`ejnj`. s} msc}mn` z s} Jfnmsj`! Mn Edjejmayd Scd}y ms }a`drf`ajx`cjóa im mi}c`ca ad bdre`n p}m yjmam cded wrdwósjyd smrjr ` }a}ajmrsd imbjajid im n` wdon`cjóa z o}sc` `nc`ax`r dohmyjds im `wrmaijx`hmjimayjbjc`onms. p}m ma a}msyrd c`sd msyàa cdaymajids ma mn Wrdzmcyd Mi}c`yjd imn` @sdcj`cjóa im Scd}ys C`yónjcds Ijdcms`ads!Mn Edjejmayd Scd}y ms
 w`` hórmams
z
im hórmams
ma mn p}m n` b}acjóa im nds`i}nyds cdasjsym ma smr B`cjnjy`idrms imn Wrdfr`e` Scd}y w`r` nds dohmyjds imnMsc}nyjsed!Mn
c`àcym rdn}ay`jd
imn Edjejmayd Scd}y mab`yjx` mn lmcld im p}m s}sejmeords. y`ayd nds hómams cded nds `i}nyds. sm `iljmrma ` ên dn}ay`rj` z njormemaym. z `cmwy`a s}sb}ai`emayds!Mn Edjejmayd Scd}y ms
ad wdnåyjcd
. ma mn smayjid im p}m ad sm jadn}cr` ma n` n}cl` wdr mn wdimr. p}m msmn àeojyd wrdwjd im `ccjóa im nds wdnåyjcds z im nds w`ryjids wdnåyjcds z ms }a` c`r`cymråsyjc` msmacj`n imnEdjejmayd Scd}y E}aij`n! Sja meo`rfd. sm yr`y` im }a Edjejmayd c}zd dohmyjd ms ims`rrdnn`rcj}i`i`ads rmswdas`onms. msy` bdre`cjóa cåjc` ad w}mim rm`njx`rsm jfadr`aid n` rm`nji`i imn w`ås. ndswrjacjwjds scd}ys jewnjc`a }a` wdsjcjóa cdewrdemyji` wdr w`rym im s}s ejmeords!Mn Edjejmayd Scd}y msy`
`ojmyd ` ydids sja ijsyjacjóa im djfma. `x` d cmmacj`
! Im msym edid. }adim nds wrmcmwyds oàsjcds imn Edjejmayd ms n` ad ijscrjeja`cjóa. o`sy` p}m n` wmrsda` sm `iljmr`dn}ay`rj`emaym `n Wrdwósjyd. ` nds Wrjacjwjds z `n Eêydid Scd}ys!
0 Cdasyjy}cjóa z _mfn`emayd im n` Drf`ajx`cjóa E}aij`n imn Edjejmayd Scd}y. @ryåc}nd J%0!Dbjcja` Scd}y Jaymr`emrjc`a`! Cdsy` _jc`! 0::0
W_DWÓSJYD IMN EDRJEJMAYD SCD]Y8
„Mn wdwósjyd imn Edrjejmayd Scd}y ms cdayjo}j `n ims`dnnd wnmad im n`s c`w`cji`ims im nds hórmams.`z}iàaidnms ` ims`dnn`sm ma s}s ijemasjdams båsjc`s. jaymnmcy}`nms. sdcj`nms z mswjjy}`nms. cded wmsda`s. cded cj}i`i`ads mswdas`onms z cdedejmeods im s}s cde}aji`ims ndc`nms. a`cjda`nms m jayma`cjda`nms― 
!?Msy` imcn`r`cjóa im Wrdwósjyd mab`yjx` mn c`ràcymr
mi}c`yjrd ad bde`n
imnEdjejmayd. p}m `swjr` `n ims`rrdnnd wnmad im n`s c`w`cji`ims imn hdma! ]adim nds wrjacjwjds oàsjcds im n` mi}c`cjóa ms p}m n`s ijemasjdams imn smrl}e`ad. d sm` n` båsjc`. n` jaymnmcy}`n. n` sdcj`n z n` mswjrjy}`n. ad w}mimaims`rrdnn`rsm wdr smw`r`id! Mn wrdcmsd im ims`rrdnnd im }a` wmrsda` imom smr.wdr imbjajcjóa. jaymfr`n!
 
N` bdre}n`cjóa imn Wrdwósjyd imn Edjejmayd Scd}y l`cm ljac`wjê ma mn lmcldim p}m mn Msc}nyjsed ad ms e`s p}m }ad im nds e}clds b`cydrms p}mcdayrjo}zma `n ims`rrdnnd im nds hómams! Ma cdasmc}macj`. mn Msc}nyjsed admsyà nn`e`id ` rmmewn`x`r ` n` b`ejnj`. ` n` msc}mn`. aj ` n`s jasyjy}cjdams rmnjfjds`s d sdcj`nms!Mn cdacmwyd im cj}i`i`ad rmswdas`onm p}m ms }a` im n`s emy`s b}ai`emay`nms imnMsc}nyjsed imom maymaimrsm ma s} cdaym|yd e`s `ewnjd. ms imcjr. cded jaijji}d jaymfr`id ` s} b`ejnj`z ` s} cde}aji`i ndc`n! ]a cj}i`i`ad rmswdas`onm imom msy`r cdascjmaym im s}s imomrms z donjf`cjdamsma rmn`cjóa cda n`s ijmrs`s cde}aji`ims ` n`s c}`nms wmrymamcm. cdemax`id wdr mn aøcnmd b}ai`emay`np}m ms n` b`ejnj`!
? Cdasyjy}cjóa z _mfn`emayd im n` Drf`ajx`cjóa E}aij`n imn Edjejmayd Scd}y. @ryåc}nd J%?!Dbjcja` Scd}y Jaymr`emrjc`a`! Cdsy` _jc`! 0::0
 
Mn cdewrdejsd im nds @sdcj`cjóa Scd}ys C`yónjcds Ijdcms`ads8
L`cm êab`sjs ma p}m mn Msc}nyjsed cdayjo}zm `n ims`dnnd wnmad im n`s c`w`cji`ims im nds hórmams!
Nnmr` n` wàcyjc` imn Msc}nyjsed ` y`rês im `ccjdams cdacmy`s m jaymacjda`nms l`cj` nds imeàs.cm`aid }a` emhd je`fma imn Msc}nyjsed ma n` sdcjmi`i z cdayjo}zmaid wd msym emijd `nims`dnnd imn ajðd z mn hdrma!
L`cm msb}mxds cdasy`ayms w`` ims`dnn` ma mn @i}nyd Scd}y n`c`w`cji`i w`` `wnjc` 
 
cdmcy`emaym mn Wdf`e` ` y`rês imn Eêydid Scd}y!
L`cm êab`sjs ma p}m mn @i}nyd Scd}y imom sm edimnd ma n` rjrmacj`im n` Wdems` z Nmz Scd}ys!
E`aymam cday`cyd cda nds hórmams w`` mcdadcm s}s jaymmsms.amcmsji`ims. c`w`cji`ims. z w``rjac}n`nds ma mn `aànjsjs im n` @sdcj`cjóa p}m sm yjmam z sm wmymaimymam!
E`aymam mn Edrjejmayd Scd}y `ojmyd ` ydids nds hórmams p}m rdn}ay`j`emaym msyêa ijsw}msyds ``cmwy` n` Wdems` z n` Nmz Scd}ys cded ade` im rji`!
Ma n` ijemasjóa wmrsda`n rmcdadcm p}m mn Msc}nyjsed cdayrjo}zm ma ajðds z hómams `8
Bdry`nmcmr z ims`rrdnn`r `ndrms imsm`onms z wrjdrjy`rjds!
Imswmry`r cdacjmacj`!
Bdry`nmcmr mn c`ràcymr!
Ims`rrdnn`r n` c`w`cji`i w`r` yr`o`h`r ma mp}jwd!
Orjai`r `nymra`yj`s im bdre` im ji` o`s`i`s ma n` Wrdems` z Nmz Scd}ys!
@}emay`r n` c`w`cji`i im `i`wy`cjóa. cde}ajc`cjóa z cdewrmasjóa!
Ims`rrdnn`r imsyrmx`s!
Imsc}orjr z ims`rrdnn`r c`w`cji`ims z wdymacj`nji`ims!Ma n` ijemasjóa sdcj`n rmcdadcm p}m mn Msc}nyjsed cdayrjo}zm ma ajðds z hómams `8
Ims`rrdnn`r s} c`w`cji`i w`r` `s}ejr }a` wdsjcjóa cda o`sm ma s}s `ndrms z crmmacj`s!
Crm`r smayjid im wmrymamacj` z sdnji`rji`i!
Ims`rrdnn`r n` c`w`cji`i im cdajjr cda smayjid im jf}`ni`i!
Ims`rrdnn`r imsyrmx`s w`r` p}m s} c`w`cji`i im cde}ajc`cjóa nms wmrejy` m|wnjc`rsm zcdewrmaimr s} maydrad
Ma n` ijemasjóa im cdewrdejsd z rmswdas`ojnji`i wmrsda`nms rmcdadcm p}mmn Msc}nyjsedcdayrjo}zm ma ajðds z hómams `8
Ims`rrdnn`r s} c`w`cji`i im smr f}å` z `wdzd w`r` nds imeàs!
@wrmaimr ` `s}ejr rmswdas`ojnji`ims!
Cdamryjrnds cda s} cdewdry`ejmayd ma wrdedydrms z yr`asejsdrms im `ndrms!
S`omr `s}ejr }a w`wmn cråyjcd z `cyjd `aym n`s cjrc}asy`acj`s p}m sm nm wrmsmayma!
N` @sdcj`cjóa Scd}ys C`yónjcds Ijdcms`ads cdasjimr` p}m mn Msc}nyjsed ms }a
edjejmayd im hómams
. z
 w`r` hómams
. z wdr y`ayd8
imom `smf}r`r p}m mn ajðd z mn hdma w}mi`a m|wrms`r s}s amcmsji`ims. jaymrmsms. f}sydsz m|wmcy`yj`s; w`r` mnnd e`aymairà c`a`nms im cde}ajc`cjóa bdre`nms m jabdre`nms p}mrmcdh`a s}s dwjajdams. z c}z` jabdre`cjóa smrà wrdcms`i` z ij}nf`i`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->