Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
4 - Nucleos y Elementos Educativos

4 - Nucleos y Elementos Educativos

Ratings: (0)|Views: 125|Likes:
Published by scadizc

More info:

Published by: scadizc on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

 
OTMKDB] W DKDLDO^B] DNTMH^GQB]
H LBNB ND YPD]DO^HMGBO3
Ho~d} nd gogmghp d}~d mhyì~tkb xtdpdlb} fhmdp~d hketoh} hmkhphmgbod} yhph xtd d}~h kdm~tph ~d }dh hldoh w ytdnh} }hmhpkd dk ldcbp ypbqdmfb/Do ypgldp ktehp xtdpdlb} xtd xtdnd `gdo mkhpb xtd kh kdm~tph nd d}~h} yèegoh} }bo dk
GOGMGB
ndkmbobmglgdo~b nd d}~b} ~dlh}/ Ktdeb nd d}~b }d
YDP]BOHK
dk }detgp ypbatongsèonbkbH ldngnh xtd hqhomd} ~d nhpè} mtdo~h mtho glybp~ho~d d} kh ypbatongshmgýo: ~d }tedpglb} ytd} xtd t~gkgmd}kb} lèpedod} nd kh} yèegoh} t b~pb d}yhmgb kg`pd yhph fhmdp hob~hmgbod} b pdakdvgbod} nd}nd kh ypgldph kdm~tph+ d}~b ~d ydplg~gpè ldcbphp ~t kh`bp dntmh~gqh/Ybp tk~glb xtdpdlb} ndmgp~d xtd d} yb}g`kd xtd hketob} nd kb} mbomdy~b} ~d }tegdpho ng}mt}gýo+ kb mthk d}qèkgnb+ ydpb kh ng}mt}gýo nd`d }dpqgp mblb ~phlybkìo h ~pho}abplhmgbod} yb}g~gqh}/H kb khpeb nd d}~d ~ph`hcb ~d dombo~phpè} mbo kb} }getgdo~d} ~dlh} 3
OTMKDB] DNTMH^GQB]3
 ,Ndagogmgýo nd oómkdb dntmh~gqb/,Ndagogmgbod} nd Dntmhmgýo/,Ago nd
 
kh Dntmhmgýo/,Ypbytd}~h nd ~ph`hcb/,Mbomkt}gýo
/KH AHLGKGH YPGOMGYHK DNTMHNBPH3
 ,Mbomdy~b nd Ahlgkgh/,Dkdldo~b} dntmh~gqb}/,Mbomkt}gýo/ Ypbytd}~h/
KH D]MTDKH3
 ,Èl`g~b nd abplhmgýo go~dephk/,Mbltognhn dntmh~gqh/,Ypbytd}~h nd ~ph`hcb/,Mbomkt}gýo/
DK ^PH@HCB3
,Mbomdy~b/,Mhphm~dpgshmgýo edodphk/,Mbomkt}gýo w ypbytd}~h nd ~ph`hcb/
DK ^GDLYB KG@PD3
,Mhphm~dpgshmgýo/,Kdm~tph nd lh~dpghk `g`kgbepèagmb }b`pd dkdldo~b} dntmh~gqb} ndk D]MTK^G]LB
MBOMKT]GBO AGOHK@TDOH MHSH(
Mtp}b Goabplh~gqb Oómkdb} w dkdldo~b} dntmh~gqb} Yèegoh 8 nd
 
OTMKDB] DNTMH^GQB]
]h`dlb} xtd yhph ndagogp toh yhkh`ph ybndlb} fhmdpkb nd nb} lhodph}+ toh nd dkkh} d} do abplh "qtkehp"&Ndagogmgýo nd kh yhkh`ph nd hmtdpnb h kb xtd dk mblóo nd kh edo~d mpdd xtd }geogagmh' w do abplh d~glbkýegmh+ xtd nhmtdo~h nd kh ndagogmgýo nd hmtdpnb hk bpgedo nd kh yhkh`ph/Yhph toh ldcbp mblypdo}gýo+ ob}b~pb} t}hpdlb} ndagogmgbod} xtd d}~ço hk hkmhomd nd d}~d ~ph`hcb+ do~bomd}ngpdlb} xtd3
OTMKDB3
d} dk mdo~pb+ go~dpgbp+ abmb+ mbphsýo/
DNTMH^GQB3
xtd dntmh/Ybnpìhlb} ndmgp xtd Oómkdb Dntmh~gqb d} dk go~dpgbp+ dk mdo~pb nd hkeb xtd ~gdod kh ahmtk~hn nd dntmhp h xtgçod}~è ndo~pb/ Ob}b~pb} qhlb} h ~blhp mblb
OTMKDB]
h3
KH AHLGKGH
KH D]MTDKH
DK ^PH@HCB
DK ^GDLYB KG@PD+ w ndo~pb nd d}~d hk D]MTK^G]LB/Mhnh tob nd d}~b} oómkdb} yb}dd
DKDLDO^B]
mhphm~dpì}~gmb} w }goetkhpd} xtd kd ydplg~do dntmhp/H d}~h hk~tph mh`pgh ypdeto~hp}d
²Xtd d} DNTMHP2
,
Nd}hppbkkhp b ydpadmmgbohp kh} ahmtk~hnd} go~dkdm~thkd}+ lbphkd} w aì}gmh}/
,
Kh ld~h nd kh dntmhmgýo ob d} fhmdp+ }gob abplhp ydp}boh}/ Ybp ndagogmgýo toh ydp}boh }d }tdk~h ybp goqbmhmgýo+ ob }d ah`pgmh ybp nbld}~gmhmgýo/ &L/ Lbtogdp'
,
Dk hypdongshcd ob d} toh ~hpdh og to ypb`kdlh+ d} toh lhodph nd d}~hp do dk ltonb/ Dk fbl`pd hypdondmthonb ktmfh ybp hkmhoshp kh} ld~h} w ypbwdm~b} xtd }geogagmho hkeb yhph çk/ &]gnodw Cbtphpn'
,
^bnb }dp ftlhob ybp oh~tphkdsh nd}dh hypdondp &Hpg}~ý~dkd}'
,
Dntmhp+ do dk }do~gnb lè} ypbatonb nd kh yhkh`ph+ d} d}abpshp}d do abplhp hk fbl`pd+ w d}~b ob d}ht~ço~gmhldo~d }g ob }d fh nd}hppbkkhnb do ~bnh} ngpdmmgbod}/
,
Chlè} nd`dlb} bkqgnhp kh qdpnhn atonhldo~hk xtd ob} ngmd xtd dntmhp d} hwtnhp h }dp+ hwtnhp h nd}ydp~hp do mhnh ydp}boh kb ldcbp nd }g lg}lh: hndlè}+ d} to ypbmd}b go~dpob xtd ohngd ytdnd h}tlgp ybp b~pb+ whxtd dk b`cd~gqb nd kh dntmhmgýo d} xtd dk gongqgntb hkmhomd }t adkgmgnhn do kh pdhkgshmgýo ykdoh nd }tqbmhmgýo nd fbl`pd+ xtd ob mbo}g}~d ~ho~b do fhmdp mb}h} &Mbo }dp d}~b glybp~ho~d'+ mtho~b do fhmdp}dtob lg}lb nd toh lhodph go~dephk/ &@dpoh`ç ^gdpob'
AGO ND KH DNTMHMGBO
"Dk b`cd~gqb nd ~bnh dntmhmgýo edotgoh d} dk nd ftlhogshp w ydp}bohkgshp hk fbl`pd+ }go nd}qghpkb+ ho~d} `gdo+bpgdo~èonbkb dagmhsldo~d fhmgh }t ago tk~glb xtd ~ph}mgdond kh agog~tn d}domghk ndk fbl`pd"/ &Nbmtldo~b nd Ytd`kh890>'/Kh dntmhmgýo fh nd }dp ydp}bohkg}~h3 fh nd atonhp}d do toh hndmthnh mbomdymgýo nd kh ydp}boh: ydp}bohkgshnh3fh nd d}~hp h~do~h h kh gngb}gomph}gh nd mhnh mthk do }t }goetkhp w bpgegohk ypd}domgh do dk ltonb/ Ydpb do ndagog~gqh+ w ybp ndagogmgýo+ fh nd }dp ydp}bohkgsho~d+ d} ndmgp+ mdo~phnh do ypblbqdp w kkdqhp h lhntpds kh} ob~h} mbo}~g~t~gqh} nd kh ydp}boh+ mbo}gndphnh ybp }tytd}~b do ypbatonh go~dphmmgýo mbo b~ph} ydp}boh}+ wh xtd }go dkkh} ob kbeph }t nd}hppbkkb/Dk kbepb mbo}g}~do~d w ndagog~gqb nd kh dntmhmgýo ob ytdnd }dp }gob dk }do~gnb lg}lb nd kh qgnh+ dk yhph xtçmbo Ngb}+ ndk mthk qdoglb} w hk mthk d}~hlb} nd}~gohnb} mblb ]typdlh Qdpnhn+ ]typdlh @dkkdsh w ]typdlb @gdo/ &Map/Ytd`kh 890>'Ybp d}b ybndlb} mbo}gndphp xtd mbppd}ybond h kh dntmhmgýo hwtnhp hk fbl`pd h fhmdp}d mhpeb do abplhpd}ybo}h`kd nd }t agohkgnhn dvg}~domghk/Mblb qds+ }d ytdndo nhp ltmfh} ndagogmgbod} nd dntmhmgýo w dntmhp+ d}~b ndydondpè nd kh mbomdymgýo ndfbl`pd xtd }d ~doeh/
MBOMKT]GBO
^ho~b kh Ahlgkgh mblb kh D}mtdkh+ dk ^ph`hcb w dk D}mtk~g}lb ndo~pb ndk ^gdlyb Kg`pd+ }bo mdo~pb} &Oómkdb}'nbond }d dntmh+ w d}~b} yb}ddo dkdldo~b} ypbygb} xtd gpdlb} nd}mt`pgdonb h kb khpeb nd d}~h} yèegoh}/
Mtp}b Goabplh~gqb Oómkdb} w dkdldo~b} dntmh~gqb} Yèegoh 0 nd
 
KH AHLGKGH &YPGOMGYHK DNTMHNBPH'"Mblb wh }d fh ngmfb+ dk ypgldp yh}b do dk mhlgob fhmgh dk çvg~b d} mbobmdp hk ltmfhmfb: ydpb dk}detonb d} mbobmdp }t fbehp/ ]bkhldo~d nd}ytç} nd ahlgkghpgshp}d mbo dk hl`gdo~d xtd pbndh hk ltmfhmfbmthonb ob }d domtdo~ph do kb} ]mbt~}+ ytdnd dk Cdad nd ^pbyh ndmgngp h mgdomgh mgdp~h mtèkd} dkdldo~b} nd`d ybodpdo ctdeb yhph goaktdomghpkb/" @/Y/
Do kh mgqgkgshmgýo lbndpoh+ kh ahlgkgh ohmd nd toh yhpdch gogmghkmbo}~g~tgnh do~pd to fbl`pd w toh ltcdp tognb} h ~phqç} nd to }hmphldo~bkkhlhnb Lh~pglbogb+ xtd mpdh do~pd dkkb} w kh} ydp}boh} xtd ohsmho b d}~çotognh} mbo d}h yhpdch+ toh }dpgd nd pdkhmgbod} nd epho ~ph}mdondomgh+ ~ho~b ctpìngmh mblb }bmghkd}/Kh ahlgkgh d} kh go}~g~tmgýo dntmh~gqh ypglbpnghk/ Ybp ~ho~b+ kb} yhnpd} }bo kb} ypgldpb} dntmhnbpd} nd }t} fgcb}3 kb} ypgldpb} do dk ~gdlyb wdo kh glybp~homgh/ ]t lg}gýo ob d} }bkb doedonphnbph+ }gob dntmhnbph+ do }t}do~gnb lè} hlykgb w h kh qds lè} d}ydmìagmb/ D} ç}~d to ndpdmfb w to nd`dp gppdotomgh`kd} Kb} yhnpd} dntmho mbocto~hldo~d+ }b`pd ~bnb mpdhonb tohl`gdo~d nd hadm~b w dvgedomgh+ kb} nb} dkdldo~b} xtd lhpmho dk d}~gkbahlgkghp w ybp ~ho~b+ nd kh dntmhmgýo ahlgkghp/ Kh agkb}baìh nd qgnh w khmboqgqdomgh ahlgkghp d} kb ypgldpb xtd glypd}gboh kh ydp}bohkgnhn ndk ogøb/Do kb} ypgldpb} høb} ob }d dntmh mbo hpetldo~b} nd bpndo phmgbohk+ }gob mbogo~dpqdomgbod} }tmd}gqh} yhph fh`g~thp ypbepd}gqhldo~d hk ogøb h `t}mhp }t `gdo qdpnhndpb w h ~dodp do mtdo~h kb} ndpdmfb} nd kb} ndlè}/ Dk ogøb ~gdond hmbo}dpqhp kh mèkgnh h~lý}adph nd
hadm~b+
}detpgnhn w dvgedomgh xtd mbo}~g~twddk hlbp nd kb} yhnpd}/]h`dp mboctehp do kh ahlgkgh hlbp w dvgedomgh+ hadm~b w pdotomgh+ d} `è}gmb yhph mpdhp to hl`gdo~d dntmhnbp/Dk lhk ftlbp nd kb} yhnpd}+ kh ahk~h nd toh hm~g~tn nd mbo~gotgnhn+ kh mýkdph w dk nd}hmtdpnb do~pd dkkb} fhmdo ydpndp hk ogøb kh glypd}gýo nd }dp hlhnb w dk }do~glgdo~b nd }detpgnhn/Kh ahlgkgh d} dk ktehp nbond }d dntmh kh hadm~gqgnhn+ dk nd}go~dpç}+ kh eph~g~tn+ kh ht}~dpgnhn+ dk d}yìpg~t ndgogmgh~gqh+ dk nd}db nd hephnhp h kb} ndlè}/ Dk mbkdegb ob fhmd }gob }t`phwhp d}~b} qhkbpd} nd ydp}bohkgshmgýo+ whlykghpkb} do dk mbo~dv~b nd toh mboqgqdomgh }bmghk lè} dv~do}h/Etghp mbo agpldsh d} dk ypgldp lhonhlgdo~b ndk dntmhnbp,yhnpd/ Togp hadm~b w agpldsh d} dk hp~d nd ~bnbdntmhnbp/ D}~h h~lý}adph nd hlbp w dvgedomgh nd`d mbo~gothp ntpho~d ~bnb dk ydpìbnb nd dntmhmgýo do kh ahlgkgh: w~hl`gço do dk mbkdegb+ mblb mbo~gothnbp nd kh ahlgkgh/ Kh dntmhmgýo ahlgkghp ob ~dplgoh otomh3 kb} yhnpd} chlè} ytdndo nglg~gp nd }t nd`dp,ndpdmfb nd }dp dntmhnbpd} nd }t} fgcb}/Kb} ogøb} w kb} cýqdod} nd`do }dp mbo}mgdo~d} nd kh epho glybp~homgh xtd ~gdod toh ahlgkgh dntmhnbph nd }t}lgdl`pb}/ Nd`do }dp mbppd}ybo}h`kd} ndk hl`gdo~d ahlgkghp xtd }d mpdh/ Nd }t ndmg}gýo w nd}db nd mbo}~ptgp ahlgkghndydond xtd ç}~h }dh to fbehp b to }glykd ktehp nd yh}b/
MBOMKT]GBO
]go ntnh kh Ahlgkgh d} kh atdo~d w dk atonhldo~b nd ~bnh }bmgh`gkgnhn ftlhoh/ Dk mpdhp to hl`gdo~d nd hadm~bw nd dvgedomgh+ }bo kh} pdekh} w obplh} xtd }d d}~h`kdmdo yhph xtd ç}~d hl`gdo~d }d abpld+ dk dcdlykb nd kb} yhnpd}mblb lbndkb h }detgp+ kh} pdakdvgbod} do abplh nd ypdeto~h} yhph xtd dkkb} }dho kb} xtd ~doeho xtd ndmgngp `hcb }tpd}ybo}h`gkgnhn+ kh yhp~gmgyhmgýo cto~b h }t} fgcb} nd hm~gqgnhnd} ndybp~gqh}+ }bmghkd} w mtk~tphkd}+ }bo hketob} nd kb}dkdldo~b} xtd kh ahlgkgh yb}dd yhph mtlykgp }t yhydk nd dntmhnbph/
Mtp}b Goabplh~gqb Oómkdb} w dkdldo~b} dntmh~gqb} Yèegoh = nd

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Monserrat Zurita liked this
miguel_mdsv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->