Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SinhHoc.edu.Vn _ Giao Trinh Duoc Ly

SinhHoc.edu.Vn _ Giao Trinh Duoc Ly

Ratings:
(0)
|Views: 1,164|Likes:
Published by nhoàng_375643

More info:

Published by: nhoàng_375643 on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

 
MUÏC LUÏC TÖÏ ÑOÄNG
CHÖÔNG I. MÔÛ ÑAÀU..........................................................................................................31.1.Giôùi thieäu moân hoïc.......................................................................................................31.2.Döôïc ñoäng hoïc...............................................................................................................4
1.2.1.Söï haáp thu...............................................................................................................51.2.2.Phaân boá.................................................................................................................111.2.3.Chuyeån hoùa (bieán ñoåi sinh hoïc)...........................................................................131.2.4.Baøi thaûi.................................................................................................................13
1.3.Döôïc löïc hoïc................................................................................................................16
1.3.1.Receptor (nôi tieáp nhaän, ñieåm ñích)....................................................................161.3.2.Caùc caùch taùc duïng cuûa thuoác................................................................................181.3.3.Töông taùc giöõa hai döôïc phaåm (thuoác)................................................................18
1.4.Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán taùc duïng cuûa döôïc phaåm........................................20
1.4.1.Caùc yeáu toá beân trong theå.................................................................................201.4.2.Yeáu toá ngoaøi theå (lieân quan ñeán thuoác)..........................................................21
1.5.Thoâng tin veà moät loaïi thuoác......................................................................................22
1.5.1.Teân thuoác..............................................................................................................221.5.2.Chæ ñònh vaø choáng chæ ñònh (indications vaø contraindications)............................221.5.3.Lieàu löôïng vaø ñöôøng cung caáp (Dosage vAdministration)...............................231.5.4.Daïng trình baøy (Presention).................................................................................231.5.5.Baûo quaûn (storage)...............................................................................................231.5.6.Haïn duøng (expiration date)..................................................................................231.5.7.Thôøi gian ngöng thuoác (Withholding periods).....................................................23
Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vnTai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn
 
CHÖÔNG I
DÖÔÏC LYÙ ÑAÏI CÖÔNG
Giôùi thieäu moân hoïc
Döôïc ñoäng hoïc
Döôïc löïc hoïc
Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán taùc duïng cuûa döôïc phaåm
Thoâng tin veà moät loaïi thuoác
Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vnTai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn
 
1Chöông I. MÔÛ ÑAÀU
1.1.Giôùi thieäu moân hoïc
Döôïc lyù hoïc
(Pharmacology) laø moân hoïc nghieân cöùu veà nguyeân lyù vaø nhöõngqui luaät taùc ñoäng laãn nhau giöõa thuoác vôùi cô theå sinh vaät, ñeà caäp ñeán nhöõng kieán thöùclòch söû, nguoàn goác, caáu truùc cuûa thuoác. Söï taùc ñoäng vaø cô cheá veà soá phaän cuûa thuoác trongcô theå, coâng duïng cuõng nhö tai bieán khi söû duïng thuoác, trong ñoù chia laøm 2 phaàn:
- Döôïc ñoäng hoïc
(pharmacokinetics): nghieân cöùu veà taùc ñoâïng cuûa cô theå ñoái vôùithuoác hay soá phaän cuûa thuoác trong cô theå qua caùc quaù trình haáp thu, phaân boá, chuyeån hoùavaø ñaøo thaûi.
- Döôïc löïc hoïc
(pharmacodynamics): nghieân cöùu veà taùc ñoäng cuûa thuoác ñoái vôùi côtheå veà maët tính chaát cöôøng ñoä vaø thôøi gian.
Thuoác:
laø nhöõng chaát (töï nhieân, toång hôïp hay baùn toång hôïp) khi ñöôïc ñöa vaøo côtheå sinh vaät seõ coù taùc ñoäng laøm thay ñoåi chöùc naêng cuûa cô theå. Söï thay ñoåi naøy coù theå laøhöõu ích trong tröôøng hôïp ñieàu trò hoaëc coù theå gaây taùc haïi trong tröôøng hôïp ngoä ñoäc. Doñoù ranh giôùi giöõa thöùc aên, thuoác vaø chaát ñoäc thöôøng khoâng roõ reät, noù phuï thuoäc nhieàuyeáu toá, trong ñoù yeáu toá lieàu löôïng laø quan troïng.
Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vnTai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nhan Nguyen liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
catien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->