Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Cuong on Tap Tin Hoc 6 Hki 20112012

De Cuong on Tap Tin Hoc 6 Hki 20112012

Ratings: (0)|Views: 466|Likes:
Published by adminhop

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: adminhop on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIN HỌC LỚP 6 HKI2011-2012
1). Ñeå xaûy ra hieän töôïng Nhaät Thöïc, Maët Trôøi naèm nhötheá naøo trong Heä Maët Trôøi?a)Maët traêng Traùi ñaát Maët trôøib)Maët traêng Maët trôøi – Traùi ñaátc)Maët trôøi Traùi ñaát Maët traêngd)Traùi ñaát Maëttraêng – Maët trôøi2). Trong caùc ñôn vò ño dung löôïng nhôù döôùi ñaây, ñôn vònaøo nhoû nhaát ?a)Gigabyte(Mb)b)Bytec)Bitd)Kilobyte(Kb)3). Haïn cheá lôùn nhaát cuûa maùy tính hieän nay laø ?a)Khaû naêng löu tröõ coøn haïn cheáb)Chöa suy nghóñöôïc nhö ngöôøic)Khng coù khnaêng noùi d)Keát noái Internet coønchaäm
4). Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào là tên của một hệ điều hành:a). Microsoft Word;b). Microsoft Windows XP;c). Microsoft Internet Explorer;d). Microsoft Paint.
5). Caùc thieát bò nhö ñóa cöùng, ñóa meàm, ñóa CD,... coøn ñöôïcgoïi laø ?a)Boä nhôù trongb)Boä nhôù ngoaøic)RAMd)Caùc phöông aùn sai6). Chuùng ta goïi döõ lieäu hoaëc thoâng tin ñöa vaøo boä nhôùmaùy tính laø ?a)Thoâng tin maùy tính b)Thoâng tin rac)Thoâng tin vaøod)Döõ lieäu ñöôïc löu tröõ
7). Hệ điều hành có các chức năng:a)Cung cấp môi trường tương tác giữa thiết bị với người dùng;b)Tổ chức thực hiện các chương trình;c)Tổ chức quản lí và sử dụng tài nguyên máy tính;d)Tất cả các khẳng định trên.8). Thông tin trong máy tính thường được lưu trữ ở đâu để khi tắt máy tính không bịmất:a)Trên các thiết bị lưu trữ thông tin như đĩa cứng (D:\ ; C:\....), đĩa mềm (đĩa A). . .;b)Trong bộ nhớ (RAM);c)Trên màn nh máy tính;d)Cả (A) và (B) sai.9). Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là:a). Bàn phím;b). CPU; c). Bàn phím; d). Màn hình.10). Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:a). Lnh;b). Chdn; c). Thông tin; d). Dliu.
11). Soá haøng phím treân khu vöïc chính cuûa baøn phím laø:a). 4 haøng.b). 7 haøng.c). 6 haøng.d).5 haøng.12). Hieän töôïng traùi ñaát, maët traêng, maët trôøi thaúnghaøng, maët traêng naèm giöõa maët trôøi vaø traùi ñaát laø:a). hieän töôïng nguyeät thöïc.b). hieän töôïng nhaätthöïc.c). hieän töôïng traêng troøn, traêng khuyeát.d). hieäntöôïng ngaøy vaø ñeâm.
13). Tên tệp thường có mấy phần?a)Chỉ có phần tên;
 b)
Hai phần. Phần tên và phần mở rộng được cách nhau bởi dấu chấm;
 
c)Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau;d)Tất cả đều sai.
14). Caùc daïng thoâng tin cô baûn laø:a). vaên baûn, hình aûnh.b). hình aûnh, aâmthanhc). vaên baûn, hình aûnh, aâm thanh.d). vaên baûn,aâm thanh.15). Thöïc hieän nhaùy nuùt Start
choïn Turn off Coputer
choïnTurn off ñeå:a). ra khoûi heä thoáng.b). keát thuùc phieânlaøm vieäc.c). ñaêng nhaäp phieân laøm vieäc.d). khôûi ñoäng maùytính.16).
Thư mục có cấu trúc tổ chức hình:a. Hình trònb). hình vuông¸c). hình cây d). Hình Elip17). Trong các câu sau câu nào đúng:a). Thư mc cha thư mc gcb). Thư mc cha tp tin.c). Tp tin cha thư mc.d). Tp tin cha tp tin.18). Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin:a). 1 tập tinb). 5 tập tinc). 10tập tind). không giới hạn số lượng chỉ phụ thuộc vào dung lương lưu trữ.19). Thư mục có thể:a)Chỉ có các tệp tin;b)Chỉ có c thư mục con;c)Có các thư mục con và tệp tin với số lượng không hạn chế tuỳ theo dung lượng của đĩa;d)Chỉ có một thư mục con và nhiều tệp tin.20). Trên thanh công việc Taskbar luôn luôn có:a)Nút Start, đồng hồ hệ thống;b)Các chương trình chạy ngầm;c)Các chương trình đang chạy;d)Cả (A), (B) và (C).21). Thùng rác là nơi chứa:a)c tệp tin đã bị x;b)Các thư mục đã bị xoá;c)Các biểu tượng chương trình đã bị xoá;d)Cả (A), (B) và (C) đúng.22). Tồ chức các tệp trong các thư mục có lợi ích gì?a)Máy tính hoạt động nhanh hơn.b)Cho phép tổ chức thông tin một cách trật tự và người sử dụng dể dàng tìm các tệp hơn.c)Tiết kiệm dung lượng lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.d)Cả ba câu a,b,c đều sai.23).
Để vào ổ đĩa D:\ ta bắt đầu từ:
a. b. c. d.24: Em cần nấu một nồi cơm. Hãy xác định những thông tin nào cần được xử lí?A. Kiểm tra gạo trong thùng còn không;B. Nước cho vào nồi đã đủ chưa;C. Bếp nấu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa;D. Tất cả những thông tin trên.25: Theo em, mùi vị của món ăn ngon mẹ nấu cho em là thông tin ở dạng nào?A. Văn bn;B. Âm thanh;C. Hình nh;D. Không phải là một trong các dạng thông tin cơ bản hiện nay của tin học.26: Sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào:
 
A. Khnăng tính toán nhanh;B. Giá thành ngày càng r;C. Khả năng và sự hiểu biết của con nời;D. Khả năng lưu trữ lớn.27: Trình tự của quá trình ba bước là:A. Nhập
Xuất
Xlí;B. Nhp
Xử lí 
Xuất;C. Xuất
Nhập
Xlí;D. Xlí 
Xuất
Nhập.28: Các khối chức năng chính trong cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumanngồm có:A. Bộ nhớ, bàn phím, màn hình;B. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra, bộ nhớ;C. Bộ xử lí trung tâm, bàn phím và chuột, máy in và màn hình;D. Bộ xử lí trung tâm và bộ nhớ, thiết bị vào, thiết bị ra.29: Đĩa cứng nào trong số đĩa có dung lượng dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin hơn:A. 24 MB;B. 2400 KB; C. 24 GB; D. 240 MB.30: Chương trình soạn thảo văn bản là loại phần mềm nào dưới đây:A. Phn mm ng dng;B. Phn mm tin ích;C. Hđiếu hành;D. Phn mm hthng.31: Thành phần nào của máy tính có nhiệm vụ trực tiếp trong việc thực thi các lệnh của mộtchương trình máy tính:A. Đĩa cng;B. Bxlí;C. Bnh;D. Màn hình máy tính;32: Để có thể hoạt động, máy tính cần được:A. i phần mềm soạn thảo n bản; B. i đặt hệ điều nh;33: Nếu máy tính không cài hệ điều hành thì:A.Máy vẫn hoạt động bình thường;B.Máy tính không hoạt động được vì không một phần mềm nào có thể chạy được;C.Máy tính không hoạt động được vì không có điện;D.Máy tính chỉ hoạt động được trong vòng một tiếng đồng hồ..34: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin được gán một tên và lưu trên bộ nhớ ngoài được gọi là:A. Biu tưng; B. Tp; C. Bng chn;D. Hp thoi.
35:
Theo em, thông tin là gì?A.Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện, …)B.Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về chính con người.C.Cả 2 u A và B đúng.D.Cả 2 câu A và B sai.
36:
Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là
 phần mềm hệ thống 
?A.Windows XPB.Phần mềm soạn thảo văn bản WordC.Phần mềm vẽ PaintD.c games
37:
Cấu trúc máy tính gồm mấy khối chức năng chủ yếu ?A.1B.2C.3D.4
38:
Theo em, thế nào là thông tin thẩm mỹ ?A.Thông tin nào cũng là thông tin thẩm mỹ.B.Là những thông tin nhận được khi làm quen với các tác phẩm nghệ thuật và có thể đemlại cho em những cảm xúc, tâm trạng khác nhau.C.Là các thông tin thuộc lĩnh vực khoa học.D.Tất cả đều đúng.
39:
Để đổi tên thư mục, sau khi nhấp phải vào thư mục, ta chọn lệnh ?A.DeleteB.CopyC.Rename

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->