Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Omer Hayyam Rubailer

Omer Hayyam Rubailer

Ratings:
(0)
|Views: 62|Likes:

More info:

Published by: Demokratik Türkiye on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2012

pdf

text

original

 
ÖMER HAYYAMRUBAİLERH.Zekai YİĞİTLERNuriye YİĞİTLER:::::::::::::::::ÖMER HAYYAM ÜZERİNE(1044-1123//1135)"İRANLI ŞAİR VE BİLGİN. MUTLU YAŞAMAK İÇİN USLABAĞDAŞMAYAN HER TÜRLÜ İNANÇTAN ARINMANINGEREĞİNİ KONU EDİNEN RUBAİLERİ İLE ÜNLÜ."Horasan'ın Nişapur ilinde dünyaya geldi. Aynı yerde öldü.Gerçek adı: Gıyaseddin Ebu'LFeth b.İbrahim el-Hayyam'dır.Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoksa da baştaBeyhaki olmak üzere, değişik kaynaklar onun Belh, Buhara, Mervve Bağdat gibi bilimsel bakımdan birer odak durumunda olanyerlerde öğrenim gördüğünü, özellikle matematik, gökbilim, tıp,tasavvuf ve edebiyat alanlarında geniş kapsamlı çalışmalaryaptığını belirtirler.Ömer Hayyam, özellikle Eukleides'in Stoikhea'sı(Elemanlar) aracılığıyla Orta Çağ'a ulaşan, Yunanile Hint ve Çin Matematiği'ni birlikte tanıma olanağını başarıylakullanarak, büyük bir gelişme gösteren İslam MetematikOkulu'nun Xİ'inci Yüzyıl sonlarında Xİİ'inci yüzyıl başlarındaki en büyüktemsilcisidir. O dönemlerin hemen hemen her matematikçisi gibiÖmer Hayyam da Astronomiyle ilgilenmiştir. Gerçek Güneşyılından sapması, bugün kullanılana oranla daha küçük olan birtakvim hazırlamıştır. Günümüze ancak en parlak yüz yıldızıneliptik koordinatlarını içeren bir bölümü kalmış olan Zic-iMelikşah'ı (Melikşah Zayiçesi) hazırlayan bilim kurulununyöneticiliğini yapmıştır.Ömer Hayyam'ın edebiyatçılığının yanısıra Matematikalanında bilinen tam 14 yapıtı bulunmaktadır. Bunlar özelliklearitmetik, sayı kuramı ve cebir dallarında, birçok yeni tanım,çözüm ve yorumu içerir. Çin ve Hint matematikçilerinin aritmetikkonusundaki çalışmalarına dayanan kayıp bir yapıtında da doğalsayıların ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden köklerininbulunmasını sağlayan bir yöntem bulup geliştirmiştir. Bugünkullanılan Binom açılımından farksız olan bu yöntem, Batı'da119'uncu yüzyılda yinelenebilmiştir.Ömer Hayyam, Şerhi ma Askala Min Musadaratı KitabıUklidis (Eukleides'in Kitabına Girişteki Güçlükler Üstüne) adlıyapıtında, Eukleides'in Eudoksos'dan aktardığı oran tanımı sayıkavramına dönüştürmüş ve oranların, dolayısıyla da rasyonelolmayan sayıların, niceliklerin ölçümünde rasyonel sayılardanfarksız şekilde kullanılmasını başlatarak sayı kavramında yepyenibir çığır açmıştır.Ömer Hayyam'ın Cebir alanındaki en önemli yapıtı olan
 
"Cebir ve Mukabele Problemlerinin Tanıtılması Üstüneİnceleme"dir. Üçüncü derece denklemlerinin çözümünde, ikikoniğin arakesitlerinden yararlanmaya dayalı yöntemi tanıtır. Buyapıtta kökleri eski Yunan Matematiği'nde bulunmakla beraberbüyük ölçüde İslam Matematikçileri tarafından geliştirilen konikkesitler yönteminin daha önce başarılmış uygulamalarınınyanısıra, kök sayısının birden fazla olabileceği ilk kez açıklanmış,iki kökü olan kimi denklemlere yer verilmiş ve denklemler köksayılarına göre sınıflandırılmıştır.Yine peç çok İslam Matematikçisi gibi Ömer Hayyam daparalellik kuramını, Elemanlar'ın V'inci aksiyomundan farklı birtemele oturtmaya çaba harcamıştır. Daha sonra Nasireddin Tusitarafından geliştirilecek olan paralelliğe ilişkin buluşlarıyla daBatı'da ancak 17'inci yüzyılda başlayacak olan çalışmalarıetkilemiştir.ŞİİR SANATIÖmer Hayyam'ın bilimsel çalışmaları yanısıra, ünününyaygınlaşmasını sağlayan başarısı, şiir alanında kendinigöstermiştir. Onun yaşadığı çağda, İran'da biri eski İraninançlarıyla geleneklerinden; diğeri İslam düşüncesindenkaynaklanan iki akım egemen durumdaydı. İslam düşüncesiŞeriat'a, eski İran inançları ise ulusal geleneklere dayanıyordu.Bu alanda başlıca kaynak, Firdevsi'nin Şehnamesi'ydi. Eski İraninançlarını, geleneklerini, söylencelerini konu edinen bu yapıtıntemeli Zerdüşt'ün kişiliğinde şekillenen Çok Tanrıcılık'dı. İslamdüşüncesinin beslediği görüşler de Farabi, İbni Sina ve Gazaligibi aydınların elinde, bir felsefe ve tasavvuf öğretisinedönüşmüştü. Ömer Hayyam, ilkin bu düşünürlerin görüşleriniöğrenmiş, onlardan aldığı esinleri, yeni bir yaşama anlayışıylarubailerinde şiirleştirerek sergilemiştir. Eski Anadolu-YunanFelsefesi'nden özellikle Epikuros'un yaşama anlayışından izlertaşıyan bu şiirlerde, bilimsel çalışmalarının, gözlemlerinin etkisipek açıktır. Bu çalışmalar onu, usla, algıyla kavranan bir evreningerçekliği sorunuyla karşı karşıya getirmiştir.EVREN GÖRÜŞÜBu nedenle Hayyam'ın şiirlerinde odak konu, ötedünya(ahret) değil, içinde yaşanan, henüz duyularla özümlenen vealgılanan evrendir. Evrene gerçekçi bir açıdan bakar. Onun içinyaşamın asıl ereği mutlu olmak, usla bağdaşmayan her türlüinanç ve geleneğin etkisinden kurtulmaktır. Mutluluk, sevgi,dostluk, barış ve insan sorunları üzerinde durur.İnsan, düşünen ve us ilkelerine göre yaşamınıdüzenlemesi gereken bir varlıktır. Bu nedenle usa aykırı düşen,bir takım alışkanlıklardan kaynaklanan, köksüz ve mutluluğuengelleyici inançlardan arınmalı, yaşamı bir sıkıntı, kaygı veözlem kaynağı olmaktan kurtarmalıdır. Gerçek olan, içindeyaşanan evrendir. Şeriat'ın öngördüğü ötedünya, Tanrısal evren,ölümden sonra yaşam ve dirilme, yargı günü, hep birervesveseden, kuruntudan başka bir şey değildir, diye düşünür veşiirlerinde bunu dile getirir İnsan usunu (aklını) kullanarak; onunışığında yürüyerek, "varlık-yokluk kaygısından kurtulmalı,ötedünyayı değil, kendini bilmelidir." Bu evrendeki yaşamgeçicidir. İnsan yeryüzüne ancak bir kez gelir. Bu nedenle,yaşamın tadını çıkarmalı, elden geldiğince, mutlu olmanın
 
yollarını aramalıdır.MUTLULUK ANLAYIŞIMutluluk, usa uygun biçinde yaşam sürmekle, aşırıtutkuların, sınırsız kazanç ardında koşmanın etkisindenkurtulmakla sağlanır. İnsan çıkarı için "Birtakım alçak duyarlığıolanların" buyruğu altına girmemeli, yaşamı sürdürecek nicelikteolanla yetinmelidir. Tutku, insanı usun denetiminden uzaklaştırır.Bilinçle davranan bir varlık durumuna getirir. Başkalarıylakurulması gereken dostluk ve kardeşlik ilişkilerini ortadan kaldırır.Oysa yaşamak bir dost çevresi oluşturmak, sevgidenkaynaklanan bir yöntemi benimsemektir. Sevgi kişiyi, bir yandançevresine, diğer yandan da yaşama bağlar. Bir sevgi varlığı olaninsan için, Şeriat'ın önerdiği katı görevler gereksizdir. ÖmerHayyam'a göre; insanı Tanrı yaratmış ve onu yazgının denetimialtına vermişse; eylemlerde suç aramanın hiç gereği yoktur.Çünkü insan ancak özgür istenciyle yaptığı şeylerden, usilkelerine göre davranışlarından sorumlu tutulabilir. Elindeolmayan yalnızca yazgının (kader) yapısı gereği oluşturulanişlerden dolayı kişiyi sorumlu tutmak, suçlu saymak Ulu Tanrı'yayakışmaz. Tüm evreni ve onun içinde insanın yararlandığıvarlıkları; Tanrı yaratmışsa; onlarda suç aramanın da gereğiyoktur. Şarabın yapıldığı üzümü yaratan Tanrı'nın, şarabı içeninsanı günahkar sayması, Tanrısal adaletle hiç bir biçimdebağdaşmaz. Güzeli yaratan Tanrı, onun sevilmesini de ister.Bunu büyük bir şekilde gerçekleştirir. Bu nedenle sevmek,TTanrısal iradeye (istence) aykırı düşmez.Hayyam için sevginin üç öğesi bulunmaktadır: Yaşamıdüzenli ve mutluluk sağlayıcı bir niteliğe kavuşturmak, tüminsanlarla uyum içinde bulunmak, özlemleri usun ölçülerine göregerçekleştirmeye çalışmak. Bu üç öğeden birinin noksanlığı,kişiyi kaygıya, karamsarlığa, güvensizliğe sürükler. Bunun sonuda bunalımdır. Oysa "yüreğini usuna uyduran bir insan için,yyeryüzünde boş geçen gün yok demektir."HAYYAM'IN SANATITüm düşüncelerini rubailerinde açıkça sergileyenHayyam'a göre sanat bir başarı alanıdır. Şiirse bu alanda ortayakonulan sanatsal bir üründür. Şiiri bütünlüğe ulaştıran uyum, ölçüve anlam gibi üç öğe vardır. Bu üç öğenin birliğe ulaştığı şiirbaşarılıdır, etkilidir. Diğer yandan, bu üç öğenin sergilenmesinisağlayan başlıca varlık dildir, dille ortaya konulan sözcüklerdir.Ömer Hayyam'a edebiyat alanında yerini sağlayan dörtlüklerde bu üçöğenin oluşturduğu birlik ve bütünlük belli başlı etkendir. Onunkullandığı ölçü, Arap-İran şiirinde ortak olarak kullanılan aruz'dur.Ömer Hayyam, bu ölçünün rubai türüne uygun düşen bölümünü seçerken;ağırlığı anlam ve uyum bağlantısı üzerinde yoğunlaştırmıştır. Seçilensözcüklerle anlam arasında kurulan birlik, şiirin gücünüçoğaltmakta, okur üzerinde müzikten kaynaklanan bir etkileşimyaratmaktadır. Anlam ise, işlenen konuyla (tema) insan yaşamınıiiç içe getirmektedir.KİŞİNİN VARLIĞIÖmer Hayyam için temel sorun, kişinin varlığıdır. Kişi,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->