Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1990 Artur Klark - Duh Sa Grand Benksa

1990 Artur Klark - Duh Sa Grand Benksa

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:

More info:

Published by: Vladimir S. Topalovic on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2012

pdf

text

original

 
Artur Klark………………………………………….Duh sa Grand Benksa1
Artur Klark, DUH SA GREND BENKSAPreveo Zoran Jak{i}
Adaptirao : Petar Popovi}
 
Artur Klark………………………………………….Duh sa Grand Benksa2
PRELUDIJUM1. LETO '74.Mora da postoje bolji na~ini, govorio je sebi Jason Bredli, za proslavu dvadeset prvog ro|endana od prisustvovanja masovnoj sahrani: ali bar u sve to nije bio emotivnouklju~en. Pitao se da li su rukovodilac operacije D@ENIFER ili njegovi pratioci iz CIA- e ikada saznali imena {ezdeset trojice ruskih mornara koje su sada predavali dubinama.^itava ceremonija delovala je u potpunosti nestvarno, a prisustvo ekipekamermana pru`alo je dodatnu dimenziju fantasti~nosti. Jason se javio utisak da jestatista u nekom holivudskom filmu i da }e svakog ~asa neko povikati: "Snima se!" dok su omotani le{evi klizili u more. Na kraju krajeva, bilo je sasvim mogu}e - ~ak verovatno - da je Hauard Hjuz bio li~no u avionu koji je kru`io iznad njih pre par sati.Ukoliko to nije bio Stari, mora da je posredi bio neki drugi bud`a iz Suma Korporacije;niko drugi nije znao {ta se de{ava na tom samotnom potezu Tihog okeana, hiljadukilometara severozapadno od Havaja.[to se toga ti~e, ~ak ni operativni tim Glomar Eksplorera - pa`ljivo izolovan odostatka posade - nije znao ni{ta o misiji dok se nije ve} na{ao na moru. To da poku{avaju dotad neprevazi|enu operaciju spasavanja bilo je o~igledno, a ve{ti kladiocinaginjali su verovanju da je re~ o izgubljenom osmatra~kom satelitu. Niko nije ni sanjaoda }e podi}i ~itavu rusku podmornicu iz vode sa dve hiljade hvati dubine - sve skupa sanuklearnim bojevim glavama, {ifrarnicima i kriptografskom opremom. I, razume se, posadom...Sve do tog jutra - da, ba{ je to bio ro|endan i po! - Jason nikada nije videosmrt. Mo`da ga je morbidna radoznalost naterala da se prijavi kao dobrovoljac kada susanitetlije zatra`ile pomo} za izno{enje tela iz mrtva~nice. (Planeri u Langliju mislili suna sve; obezbedili su fri`idere za ta~no stotinu tela.) Zapanjio se - i osetio olak{anje - kada je otkrio kako je ve}ina le{eva dobro o~uvana posle {est godina na dnu Tihogokeana. Mornari zarobljeni u hermeti~nim odeljcima, gde ih nikakav grabljivac nijemogao dohvatiti, delovali su kao da su usnuli. Jason oseti kako bi, da samo zna naruskom da ka`e: "Probudite se!", to neodoljivo uzviknuo. Na brodu je u svakom slu~aju bilo nekoga ko je znao ruski i govorio ga jedivno, jer ~itava pogrebna slu`ba dr`ana je na tom jeziku; tek sada, na samom kraju,kori{}en je engleski kada je kapelan Eksplorera do{ao do zavr{nih re~i koje su i{le uzsahrane na moru.
 
Artur Klark………………………………………….Duh sa Grand Benksa3
 Nastala je duga ti{ina posle zavr{nog "Amin", koju je sledila kratka zapovest po~asnom vodu. A onda, dok je jedan po jedan mornar klizio preko ruba, po~e muzikakoja }e opsedati Jasona Bredlija do kraja `ivota.Bila je tu`na, pa ipak nimalo nalik nijednoj pogrebnoj melodiji koju je ikada~uo; u laganom, neumoljivom toku sadr`avala je svu silinu i tajanstva mora. Jasonnikada nije bio mnogo ma{tovit mladi}, ali ipak je imao utisak da oslu{kuje zvuk talasa{to ve~no mar{iraju uz neku kamenitu obalu. Pro}i }e mnogo godina pre nego {to saznakoliko je prikladno ta muzika bila odabrana.Tela su bila optere}ena te{kim balastom, tako da su ulazila u vodu nogamanapred uz najmanji mogu} pljusak. Potom su trenutno nestajala; sti}i }e do kona~nog boravi{ta nedirnuta, pre nego {to ajkule koje su kru`ile po okolini stignu da ih unakaze.Jason se pitao da li su istinite glasine da }e filmski snimak ceremonije biti poslat u Moskvu kada za to do|e ~as. Bio bi to civilizovani gest - ali i pomalodvosmislen. A sumnjao je da }e ga bezbednost odobravati, koliko god da se ve{to obradi.Kada je poslednji mornar vra}en moru, op~injavaju}a muzika preto~ila se uti{inu. Kao da se tog ~asa ose}aj usuda koji je toliko dana visio nad Eksploreromrasplinuo, poput maglenog fronta razvejanog vetrom. Dugi trenutak vladala je potpunati{ina; onda jedna jedina re~, "Voljno", do|e iz razglasnog sistema - ne na uobi~ajenio{tri na~in, ve} tako tiho da je pro{lo neko vreme pre nego {to se stroj vojnika u stavumirno poremetio i po~eo da se osipa.A sada, pomisli Jason, mogu da priredim ro|endansku zabavu kako prili~i. Nijeni sanjao da }e jednog dana ponovo kora~ati tom palubom - na drugom moru i u drugomveku.2. BOJE BESKRAJADonald Krejg mrzeo je te posete, ali znao je da }e se nastaviti sve dok su obojeu `ivotu; ako ne kroz ljubav (da li je ikada postojala?), onda bar kroz samilost izajedni~ki bol.Zbog toga {to je toliko te{ko videti ono o~igledno, pro{li su meseci pre nego {to je shvatio pravi razlog svog nespokoja. Klinika Torington bila je vi{e nalik na de lukshotel nego na centar za le~enje psihi~kih poreme}aja, na svetskom glasu. Ovde se nikadanije umiralo; medicinski le`ajevi nikada nisu gurani od bolni~kih soba do operacionihsala; nije bilo doktora u belim mantilima koji su pavlovljevski reagovali na svoje bipere, pa ~ak ni bolesnici nikada nisu nosili bolni~ka odela. Pa ipak, to je, u su{tini, bila bolnica; i to bolnica u kojoj je petnaestogodi{ni Donald gledao kako mu se otac bori zadah dok je polako umirao od prve od dve velike po{asti koje su harale dvadesetimvekom."Kako joj je jutros, Dolores?" upita on sestru, po{to se prijavio na recepciji."Ba{ je vesela, gospodine Krejg. Tra`ila je da je povedem u kupovinu - `eli dakupi novi {e{ir.""Kupovinu! To je prvi put da makar samo upita za izlazak!"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->