Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Thu Gia Vien C Vat Ly 10 Nguyenthanhnam1210.Wordpress.com 104

De Thi Thu Gia Vien C Vat Ly 10 Nguyenthanhnam1210.Wordpress.com 104

Ratings:
(0)
|Views: 154|Likes:
Published by nguyenthanhnam1210

More info:

Published by: nguyenthanhnam1210 on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2012

pdf

text

original

 
 S
GD –
Đ
T NINH BÌNHTR
ƯỜ
NG THPT GIA VI
N C
ĐỀ
THI TH
Ử 
 
ĐẠ
I H
C KH
I A( Th
ờ 
i gian làm bài 90 phút)
đề
104
Câu1
. M
t ng
ườ 
i dùng dây bu
c vào m
t thùng g
và kéo nó tr
ượ 
t trên sàn b
ng m
tl
c 90N theo h
ướ 
ng nghiêng 30
o
so v
ớ 
i m
t sàn thùng có kh
i l
ượ 
ng 20Kg. H
s
masát gi
a
đ
áy thùng và sàn là 0,8. L
y g=10m/s
2
thì gia t
c thùng là:A. 1,2m/s
2
B. 2m/s
2
C. 4m/s
2
D.
Đ
áp án khác
Câu 2
. Cho c
ơ 
h
nh
ư
hình v
cho F, m
1
, m
2
 H
s
ma sát gi
a m
1
, m
2
v
ớ 
i sàn l
n l
ượ 
t là
µ
1
µ
2
 Bi
u th
c xác
đị
nh gia t
c c
a 2 v
t là?A. a =
21
mm
+
B. a =
212211
mm
 
gmgm
+++
 µ  µ 
 C. a =
212211
mmgmgm
++
 µ  µ 
D. Khác A, B, C.
Câu 3
:M
t v
t kh
i l
ượ 
ng m
1
= 1 kg
đượ 
c
đặ
t trên 1 m
t bàn n
m ngang nh
n v
t
đượ 
c n
i v
ớ 
i m
t v
t khác có kh
i l
ượ 
ng m
2
= 3 kg nh
ờ 
m
t s
ợ 
i dây không dãn v
tqua m
t rong r
c g
n
ở 
mép bàn ( hình v
) l
y g = 9,8 m/s
2
 Gia t
c c
a v
t là?A. 2,5 m/s
2
B.3 m/s
2
 C.1,5 m/s
2
D. 2 m/s
2
 
Câu 4
. Cho 2 lò xo có
độ
c
ng K
1
, K
2
. Công th
c
độ
c
ng t
ươ 
ng
đươ 
ng c
a h
2 lòxo ghép song song v
ớ 
i nhau là:A. K= K
1
+K
2
B.
21
111
+=
 C. K=
21
 D.
Đ
áp án khác A, B, C
Câu 5
:
 
 Đồ
th
v
n t 
ố 
c-th
ờ 
i gian c
a m
t v
t chuy
ể 
n
độ
ng th
ẳ 
ng trên tr 
c Ox nh
ư 
hình v
ẽ 
. Các
đồ
 th
(I) và (II) song song nhau,
đ 
i
ề 
u kh
ẳ 
ng
đị
nh nào sau
đ 
ây
đ 
úng
khi so sánh (I) và (II) ?Ch
n câu tr 
l
ờ 
i
đ 
úng: A. Hai chuy
ể 
n
độ
ng có giá tr 
gia t 
ố 
c khác nhau. B. T 
i m
t th
ờ 
i
đ 
i
ể 
m t nào
đ 
ó v
n t 
ố 
c c
a hai v
t là nh
ư 
nhau.
Fm
1
 m
2
 m
1
m
2
 
 
C.
 Độ
ă 
ng v
n t 
ố 
c c
a hai v
t trong cùng m
t kho
ng th
ờ 
i gian nh
ư 
nhau là b
ằ 
ng nhau. D. Hai v
t chuy
ể 
n
độ
ng trên hai
đườ 
ng th
ẳ 
ng song song.
Câu 6.
M
t chi
ế
c c
u tre b
c th
ng ngang qua hai b
ờ 
kênh t
i 2
đ
i
m t
a A, B cáchnhau 3,6m. M
t ng
ườ 
i có tr
ng l
ượ 
ng 500N qu
y m
t gánh lúa n
ng 400N
đ
ang
đứ
ng trên c
u t
i
đ
i
m C cách
đ
i
m t
a B m
t
đ
o
n 1,2m. H
i khi
đ
ó c
u tre tác d
nglên
đ
i
m t
a B m
t l
c nén
độ
l
ớ 
n b
ng bao nhiêu? B
qua tr
ng l
ượ 
ng c
a c
utreA. F= 100N B. F= 450N C. F= 500N D. F= 600N
Câu 7
: M
t v
t b
ă
t
đầ
u chuy
n
độ
ng th
ng nhanh d
n
đề
u không v
n t
c ban
đầ
u v
ớ 
igia t
c 2 m/s
2
. Quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c trong giây th
5 là?A. 8 m B. 9 m C. 10 m D. 11 m
Câu 8
: M
t v
t
ở 
 
độ
cao 80 m
đượ 
c ném th
ă
ng
đứ
ng lên cao v
ớ 
i v
n t
c 30 m/s. Chog = 10 m/s
2
.
Độ
l
ớ 
n v
n t
c c
a v
t lúc ch
m
đấ
t là?A. 20 m/s B.30 m/s C. 40 m/s D.50 m/s
Câu 9
: M
t chi
ế
c tàu th
y neo t
i m
t
đ
i
m trên
đườ 
ng xích
đạ
o. T
c
độ
góc và t
c
độ
dài c
a tàu
đố
i v
ớ 
i tr
c quay c
a Trái
Đấ
t là bao nhiêu? Bi
ế
t bán kính c
a Trái
Đấ
t là 6400 km.Ch
n câu tr
l
ờ 
i
đ
úng:A.
ω
= 0,26rad/s ; v = 1675m/s.B.
ω
= 0,26rad/s ; v = 1,675m/s.C.
ω
= 7,27.10
-5
rad/s ; v = 2,65m/s.D.
ω
= 7,27.10
-5
rad/s ; v = 465m/s.
Câu 10
: M
t chuy
n
độ
ng th
ng
đề
u có ph
ươ 
ng trình: x = -2( t 4 ) + 14 (m:s )M
t h
c sinh th
c hi
n bi
ế
n
đổ
i và vi
ế
t l
i ph
ươ 
ng trình
đ
ó d
ướ 
i d
ng:X = -2t + 22 (m:s) Tr
s
22 có ý ngh
 ĩ 
a v
t lý nào k
sau?A. Th
ờ 
i
đ
i
m lúc v
t
ở 
t
i g
c to
 
độ
.B. To
 
độ
c
a v
t t
i th
ờ 
i
đ
i
m g
c (t
0
= 0).C. Không có ý ngh
 ĩ 
a v
t lý mà ch
do bi
ế
n
đổ
i toán h
c.D.M
t ý ngh
 ĩ 
a khác A, B, C.
Câu 11
:
Ch
n
đ
úng
đồ
th
(x,t) trên hình v
c
a chuy
n
độ
ng th
ng
đề
u cho b
ở 
i ph
ươ 
ng trình sau
đ
ây:x = 15 - 4t.
 
 
Ch
n câu tr
l
ờ 
i
đ
úng:A.
Đồ
th
C.B.
Đồ
th
B.C.
Đồ
th
A.D.
Đồ
th
D.
Câu12
: Các ví d
nào k
sau là s
bi
u hi
n c
a quán tính?A.
 
R
ũ
m
nh qu
n áo cho s
ch b
i.B.
 
Khi
đ
ang ch
y n
ế
u b
v
ướ 
ng chân thì luôn ngã v
phía tr
ướ 
c.C.
 
V
n
độ
ng viên nh
y xa ph
i ch
y l
y
đ
à.D.
 
Các ví d
A, B, C.
Câu 13
: Véc t
ơ 
gia t
c
a
(các) tính ch
t nào k
sau?A.
 
Đặ
c tr
ư
ng cho s
bi
ế
n thiên c
a
v
.B.
 
Cùng chi
u v
ớ 
i
v
n
ế
u là chuy
n
độ
ng nhanh d
n.C.
 
Ng
ượ 
c chi
u v
ớ 
i
v
n
ế
u là chuy
n
độ
ng ch
m d
n.D.
 
Các tinh ch
t A, B, C.
Câu 14
: Khi m
t v
t r
ơ 
i t
do thì quãng
đườ 
ng v
t r
ơ 
i
đượ 
c trong 1s liên ti
ế
p h
ơ 
nkém nhau 1 l
ượ 
ng bao nhiêu?A.
g
B. g C. g
2
D.Khác A, B, C.
Câu 15:
Treo m
t v
t kh
i l
ượ 
ng m vào
đấ
u d
ướ 
i 1 lò xo có
độ
c
ng k
đầ
u trên c
alò xo gan
vào thang máy. Bi
u th
c tính
độ
bi
ế
n d
ng c
a lò xo trong tr
ườ 
ng h
ợ 
pthang máy chuy
n
độ
ng nhanh d
n
đề
u
đ
i xu
ng v
ớ 
i gia t
c a là:A.
mgl
=
B.
agml
)(
+=
 C.
agml
)(
=
 D.
Đ
áp án khác
Câu 16
: M
t v
t có kh
i l
ượ 
ng m
đặ
t trên sàn c
a thang máy. Bi
u th
c tính áp l
clên sàn thang máy trong tr
ườ 
ng h
ợ 
p thang máy chuy
n
độ
ng ch
m d
n
đề
u
đ
i xu
ngv
ớ 
i gia t
c a là?A. N= mg B. N= m(g+a)C. N= m(g-a) D. M
t
đ
áp án khác
Câu 17:
M
t v
t n
ng kh
i l
ượ 
ng 2kg kích th
ướ 
c không
đ
áng k
treo
ở 
 
đầ
u m
t s
ợ 
idây trong m
t chi
ế
c xe
đ
ang chuy
n
độ
ng theo ph
ươ 
ng ngang v
ớ 
i gia t
c 10m/s
2.
Bi
ế
tgia t
c tr
ng tr
ườ 
ng t
i n
ơ 
i này là 10m/s
2
góc l
ch c
a dây treo so v
ớ 
i ph
ươ 
ng th
ng
đứ
ng làA. 30
o
B. 45
o
C. 60
o
D. 90
o
Câu 18.
Cho 2 lò xo có
độ
c
ng K
1
= 20N/m, K
2
= 40N/m.
Độ
c
ng c
a h
2 lò xoghép n
i ti
ế
p là:A. 30N/mB.
m N 
 / 340
 C. 60N/m D. M
t
đ
áp án khácCâu 19.
Đ
i
u gì x
y ra
đố
i v
ớ 
i h
s
ma sát gi
a 2 m
t ti
ế
p xúc n
ế
u l
c ép 2 m
t ti
ế
pxúc t
ă
ng lên:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->