Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SVETA REVNOST2

SVETA REVNOST2

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Magdallina
Arhiepiskop Averkije
Lakomislenost- ili.. ?
Arhiepiskop Averkije
Lakomislenost- ili.. ?

More info:

Published by: Magdallina on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2012

pdf

text

original

 
SVETA REVNOST - Arhiepiskop Averkije
 
Lakomislenost- ili.. ?
 
Straite, dakle, jer ne znateu koji e as doi Gospod va-budite spremni, jer u koji as ne mislitedoi e Sin oveiji- Ako li taj ravi sluga ree u srcu svome:Nee moj gospodar jo zadugo doi-
 
Doi e gospodar toga sluge u dan kada sene nada i u as kada ne misli i rasei ega napola i dae mu udeo sa licemerima.Onde e biti pla i krgut zuba.(Mt. 24, 42-51)
 Odavno ve poznata je knjiga koja je 1912. godine izdata na Atosu i koja jenaslovljena "Posmrtna zavetanja prepodobnog Nila Mirotoivog Atonskog". Ona sadrz,osim duhovnih pouka i opomena monatvu, proroanstva ovog velikog podvinika oposlednjim vremenima, o svetskom zacarenju Antihrista i o nevoljama koje e zatim postiisvet. Sada smo dobili ruski prevod predskazanja svetogorskog otselnika, koja seprevashodno odnose na 20 vek, a koja do danas nisu bila prevedena sa grkog i stoga sunam nepoznata. To su porazna proroanstva koja zapravo samo dopunjuju i razvijaju onoto smo i ranije znali. Ovo je njihov doslovni tekst:"Od oko 1900. godine, pa do sredine 20. Stolea, ljudi toga doba postae takvi da ese jedva moi prepoznati. Kada se priblii vreme Antihristova dolaska, razum ljudipomraie se od plotskih strasti i samo e se besae i bezakonje razrasti. Svet e bitineprepoznatljiv, izmenie se izgled ljudski, zahvaljujui bestidnosti u odevanju i eljanjunee moi jasno da se razlikuju mukarci od ena. Ti e ljudi biti divlji i zverski surovi zbogsablazni Antihristovih. Nee biti potovanja prema roditeljima i starijima, ljubav e nestati.A pastiri hrianski, episkopi i svetenici, postae ljudi sujetni koji savreno ne razlikujudesni put od levoga. Tada e se hrianski moral i predanje izmeniti. Meu ljudima enestati skromnosti i celomudrija, a zacarie se blud i rasputenost. La i srebroljubljeprevazii e svaku meru, a teko onima koji gomilaju blago. Drutvom e zagospodaritiblud, preljuba, muelostvo, tajna dela, krae i ubistva.I u to budue vreme, zahvaljujui sili ogromnoga zloinstva i raspusnosti, ljudi e seliiti blagodati Svetog Duha koju su dobili na Svetom Krtenju, a ujedno e izgubiti i griusavesti.Crkve Boije ostae bez bogobojazljivih i blagoestivih pastira i teko tada onimahrianima koji ostaju u svetu i koji e savreno izgubiti veru, poto e biti lieni mogunostida ma od koga vide svetlost poznanja. Tada e se oni udaljavati od sveta, traei usvetenim pribeitima olakanje od duevnih stradanja, ali svugde e nailaziti na prepreke itegobe. I sve e to biti posledica toga to e Antihrist uspeti da gospodari svima i dapostane vladar cele vaseljene i to e tvoriti udesa i neverovatna znamenja. On e uz to
 
dati poronu mudrost nesrenom oveku, tako da e ovaj nainiti takva otkria da moe jedan ovek sa drugim da razgovara sa jednog kraja zemlje na drugi. Tada e ljudi leteti povazduhu kao ptice i prosecae morske dubine kao ribe. I kada sve to dostignu, bedni ljudi eu udobnosti provoditi ivot, ne znajui, nesrenici, da je to - obmana Antihristova. A on e,zlikovac, zahvaljujui ovekovoj sujeti tako usavravati nauku, da e to ljude skrenuti saputa i privesti neverovanju u postojanje Troipostasnoga Boga.Tada e Sveblagi Bog, videi pogibao ljudskoga roda, skratiti dane radi onih malo-brojnih koji se spasavaju, jer e Antihrist hteti da sablazni, ako je mogue, i izabrane "tadae se iznenada pojaviti ma kazne i ubie opsenara i sluge njegove."Moe li jo kome da ne bude jasno da je u ovom poraznom proroanstvu pred nama jasna slika svega to se danas dogaa u svetu?Neki potpuno uzaludno i neosnovano nastoje da nas uvere kako je "uvek tako bilo" ida "nieg novog sada nema". Svakako, greha i bezakonja svagda je bilo, ali nikada jo u
 
istoriji
hr
ianskog
oveanstva sve to nije poprimalo tako uistinu udovine razmere kaou nae vreme- ljudi su oduvek greili, ali nikada jo
tako bezono, tako javno i d
r
sko
,bez ma kakvog nagovetaja pokajanja, kao danas.Vredno je pomena i to da je sve o emu se govori u ovome proroanstvu poprimilo jovee razmere u poslednjih pola veka- otkako se survala naa pravoslavna Rusija sa "onimkoji zadrava" kao njenom glavom i koji je, po reima naih duhonosnih svetilnika, episkopaTeofana Zatvornika i svetoga Jovana Krontatskog, "zadravao bezboniko smuivanje imrsko uenje", ne dajui Antihristu da se pojavi.Nema vie
nikoga
ko bi se njegovom pojavljivanju mogao suprotstaviti i zato jesasvim prirodno oekivati njegov dolazak i zacarenje u svetu koji je sasvim pogruen usvakovrsne grehe i bezakonja. I ne samo da ga sada niko ne spreava da doe, negonaprotiv- mnogi su se posveeno ukljuili u posao oko pripreme njegovog skorog zacarenja,ukljuujui, strano je rei- ak i neke hrianske svetenosluitelje, pa i najvie crkvane jerarhe, koji su satrudnici bezbonika i javnih i tajnih neprijatelja naeg Gospoda iSpasitelja. Oni sa njima pregovaraju, sklapaju razliite kompromise i saglaavaju se i uovome to se neretko granii sa izdajom nae svete vere i Crkve.
"Apostasija"
ili "
otpadnistvo"
, o emu je proricalo Slovo Boje u linosti SvetogApostola Pavla (2. Sol. 2. glava),
sada je u punom zama
h
u
i teko onome ko to ne vidi ili,to je verovatnije, ne eli da vidi, ko iz neoprostive lakomislenosti zatvara oi na sve to sedogaa u svetu i umiruje sebe i druge kako "niega posebnog sada nema", kako je "sveprirodno". No, je li to tek lakomislenost? Ne krije li se iza toga jo neto, misao o emu sesama namee kada se sluaju takva naivna uveravanja? Antihrist i njegove sluge nipotonisu zainteresovani za to da se o njegovom dolasku i zacarenju previe govori i razglaava:on e doi kao veliki dobroinitelj oveanstva i ak pokrovitelj vere i Crkve, oekujuisveopte priznanje i svenarodno poklonjenje. A iz svetootakih propotva mi znamo da eAntihrista da prime i da mu se poklone ne samo sasvim neverujui, nego i oni koje onobmane kao navodno verujue, pa ak i hrianski svetenosliitelji, ukljuujui tu i nosiocei najviih crkvenih inova.Je li vreme pojave Antihrista ve dolo?
 
Mi to ne tvrdimo.Samo kaemo da se
du
h
anti
hr
istov u svetu ve jasno osea
, kao da je njegovo javljanje ve
blizu, pred vratima
, po reima Hrista Spasitelja Koji nam je dao mnotvo
 
znakova blizine kraja.A osim toga, to je najvanije, mi elimo da
sve upozo
r
imo na obmanu tim du
h
omanti
hr
istovim.
On ve i sada, u liku svojih slugu koje pripremaju njegov dolazak, veomalukavo i veto vrbuje svoje pristalice i sledbenike, mamei ih razliitim privlanim parolama isablaznjivim obeanjima. I mnogi se ve hvataju na njegovu udicu i u njegove vetorazapete mree".Odbacivati misli o dolasku Antihristovom- u njegovom je interesu
I veoma jeopasno
. Onaj ko to ini ve je napola u njegovim rukama i jasno je da e mu se poklonitikad doe, pribrojavi se njegovim vernim slugama.A ta e biti sa predskazanjima o navodnom predstojeem vaskrsenju Rusije i trijumfuPravoslavlja u njoj i u celom svetu?Svi bismo mi, razume se, veoma eleli da vidimo nau nesrenu Otadbinu Rusiju gdevaskrsava u novi ivot i da ustvujemo u trijumfu nae svete vere- emu rei! Ali takvuneiskazivu milost Boju
valja zasluiti
. Inae, tek tako,
toga biti nee
i nadati mu se, bezikakvog osnova- uzalud je.Uz to, neophodno je znati da su sva predskazanja uvek relativna i da uopte nisubezuslovna. I sam prorok Jona, po doputenju Boijem, predskazivao je pogibao i propastvelikog grada Ninive, no to se proroanstvo
nije ispunilo
. Niniva nije bila razruena- Bog ju je potedeo zbog svenarodnog pokajanja njenih itelja, poev od samog cara.Tako i mi treba da gledamo na savremena zbivanja u svetu
: ma kazne ve visi nadsvetom,
no blaga desnica Boja jo ga moe ukloniti,
ukoliko u svetu bude tog"sveoptega mo
r
alnog oienja, svena
r
odnog dubokog pokajanja i dviga odneznaboaki
h
nast
r
ojanja ka
hr
ianskim"
, na ta je- avaj!- zalud svojevremenopozivao ruski narod na divni pastir-udovtorac, sveti pravedni Jovan Krontatski."
Bez pokajanja nema spasenja"
- to je sveta istina znana svakom pravomhrianinu i stoga je vie nego naivno nadati se da e do spasenja i preporoda Rusije iceloga sveta doi
bez pokajanja.
 U svojim besedama iz 1906 i 1907. godine sveto pravedni Jovan Krontatski jegovorio doslovno ovako: "Kako se vidi,
ub
r
zo
e doi dan Drugog Dolaska Hristova- jernastupilo je u Svetom Pismu predskazano
odstupnitvo
od vere" ta da se dalje oekuje,ukoliko se produi ovakvo bezverje, ovakva moralna iskvarenost, ovakvo bezvlae? Treba li
 
Hristos ponovo da doe na zemlju, da se ponovo raspne i umre za nas? Ne! To bi biloruganje Bogu i gaenje Njegovih Svetih Zakona.
On e ub
r
zo doi
, ali
da sudi svetu i dasvakome da po delima"
Moe biti da emo ubrzo zauti stranu vest: "Evo, enik dolazi upono i blaen je koga nae gde bdi" "Ako u ruskom narodu ne bude pokajanja, kraj sveta je bolizu".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->