Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pravni Termini

Pravni Termini

Ratings: (0)|Views: 853 |Likes:
Published by pravnifis

More info:

Published by: pravnifis on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
RE
Č
NIK PRAVNIH TERMINA - ZA NOVINARE
ABOLICIJA
 -opšti naziv za akt oslobo
đ
enja u
č
inioca krivi
č
nog delaod krivi
č
nog gonjenja ili izvršenja krivi
č
ne sankcije (Vidi: Amnestija iPomilovanje)
ADVOKAT
- lice koje se profesionalno bavi advokaturom kao delatnoš
ć
u
č
ija je osnovna funkcija pružanje pravne pomo
ć
i
AKCIJA (DEONICA)
- hartija od vrednosti koja titularu (akcionaru)daje izvesna prava (pravo na upravljanje, pravo na dobit ili dividendu) u akcionarskom društvuili komanditnom društvu na akcije, odražava procentualni odnos uloga akcionara u ukupnomosniva
č
kom kapitalu društva
AKCIONARSKO (DEONI
Č
KO) DRUŠTVO
-
 privredni subjekt
č
iji je osnovni kapital podeljen na akcije (deonice) odre
đ
ene nominalne vrednosti
ALIMENTACIJA (IZDRŽAVANJE)
- pravni odnos u kojem je jedno lice (dužnik izdržavanja)obavezan da drugom licu (poverilac izdržavanja) obezbe
đ
uje sredstva za zadovoljavanje osnovnihživotnih potreba (Vidi: Poverilac, Dužnik)
AMNESTIJA
- oslobo
đ
enje od krivi
č
nog gonjenja ili potpuno ili delimi
č
no oslobo
đ
enje odizvršenja kazne, zamena izre
č
ene kazne blažom kaznom, brisanje osude ili ukidanje pravnih posledica osude poimeni
č
no neodre
đ
enom broju lica na osnovu akta organa zakonodavne vlasti(skupštine) (Vidi: Abolicija, Pomilovanje)
APELACIONI SUD
- sud koji je prema odredbama Zakona o ure
đ
enju sudova,
č
ije je stupanjena snagu više puta odlagano i koji još uvek nije u potpunosti stupio na snagu, isklju
č
ivo nadležan zaodlu
č
ivanje po žalbama protiv odluka opštinskih i okružnih sudova
APSOLUTNA ZASTARELOST
- nemogu
ć
nost zapo
č
injanja ili nastavljanja krivi
č
nog postupka, odnosno izvršenja izre
č
ene krivi
č
ne sankcije zbog proteka dva puta dužeg vremena odonog koji je zakonom predvi
đ
en za nastupanje zastarelosti (Vidi: Zastarelost)
APSOLUTNA PRAVA
- subjektivna prava koja deluju prema svim tre
ć
im licima; kao tipi
č
naapsolutna prava navode se stvarna prava, odnosno pravo svojine, pravo službenosti (Vidi: Relativna prava, Svojina, Subjektivna prava)
AFEKAT
- emocionalno stanje jake razdraženosti ili straha koje karakteriše kratkotrajnanesposobnost za rasu
đ
ivanje, odnosno stanje sužene svesti kod u
č
inioca krivi
č
nog dela, od posebnog zna
č
aja za utvr 
đ
ivanje krivi
č
ne odgovornosti u
č
inioca dela (Vidi: Krivi
č
na odgovornost)
1
 
RE
Č
NIK PRAVNIH TERMINA - ZA NOVINARE
BITNO SMANJENA URA
Č
UNLJIVOST
- stanje smanjene sposobnostiza rasu
đ
ivanje i odlu
č
ivanje, odnosno smanjena sposobnost u
č
iniocakrivi
č
nog dela da shvati zna
č
aj svog dela i da upravlja svojim postupcima,od posebnog zna
č
aja jer predstavlja fakultativni osnov za ublažavanje kazneu
č
iniocu krivi
č
nog dela (Vidi: Vinost, Krivi
č
na odgovornost, Neura
č
unljivost,Ura
č
unljivost, Ublažavanje kazne)
BLAŽI KRIVI
Č
NI ZAKON
- zakon koji je povoljniji za okrivljenog uodnosu na neki drugi zakon koji se u konkretnom slu
č
aju može primeniti
BLANKETNA KRIVI
Č
NA DELA
- krivi
č
na dela kod kojih zakonski opis ne sadrži sveelemente, ve
ć
je krivi
č
nu normu potrebno dopuniti normom sadržanom u drugom propisu
BRANILAC
- pravno obrazovano lice, advokat, koje zastupa okrivljenog u krivi
č
nom postupku ufunkciji stru
č
ne pomo
ć
i prilikom pružanja odbrane
BRAK
- zakonom ure
đ
ena zajednica muškarca i žene (Vidi: Razvod braka)
BRA
Č
NI SPOROVI
- sporovi koji nastaju u bra
č
nim odnosima ili povodom bra
č
nih odnosa(razvod braka, poništaj braka, za utvr 
đ
enje postojanja i nepostojanja braka), zbog prirode ovihsporova javnost je uvek isklju
č
ena
2
 
RE
Č
NIK PRAVNIH TERMINA - ZA NOVINARE
VANPARNI
Č
NI POSTUPAK
- skup pravnih normi po kojima redovnisudovi postupaju i odlu
č
uju o li
č
nim, porodi
č
nim, imovinskim i drugim pravnim stvarima koje se po zakonu rešavaju u vanparni
č
nom postupku (Vidi:Lišenje poslovne sposobnosti, Zadržavanje u neuropsihijatrijskoj organizaciji,Proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti, Produženje roditeljskog prava, Lišenje i vra
ć
anje roditeljskog prava, Davanje dozvole za stupanjeu brak, Raspravljanje zaostavštine, Odre
đ
ivanje naknade za eksproprisanunepokretnost, Ure
đ
enje upravljanja i koriš
ć
enja zajedni
č
ke stvari, Deobazajedni
č
ke stvari ili imovine, Ure
đ
enje me
đ
e, Sudski depozit, Sastavljanje,
č
uvanje, potvr 
đ
ivanje i poništavanje isprava)
“VANPRETRESNO VE
Ć
E”
- posebno ve
ć
e prvostepenog krivi
č
nog suda sastavljeno odtrojice sudija profesionalaca, odlu
č
uje o brojnim bitnim pitanjima (Videti u priru
č
niku “Javnost usudnici”, str. 15-16)
VANREDNI PRAVNI LEK
- pravna sredstva koja stranke ili ovlaš
ć
eni državni organi koriste pobijaju
ć
i odluke suda ili drugih državnih organa protiv kojih se ne može izjaviti redovni pravnilek (Vidi: Ponavljanje postupka, Vanredno ublažavanje kazne, Zahtev za zaštitu zakonitosti, Zahtevza ispitivanje zakonitosti pravosnažne presude, Zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažnogrešenja o prekršaju, Revizija)
VANREDNI PRAVNI LEK U UPRAVNOM POSTUPKU
- zbog brojnosti vanrednih pravnih lekova u upravnom postupku ovde ih samo navodimo bez dalje eksplikacije: menjanjei poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom, poništavanje i ukidanje po osnovu službenognadzora, ukidanje i menjanje pravosnažnog rešenja uz pristanak ili po zahtevu stranke, vanrednoukidanje, oglašavanje rešenja ništavim)
VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
- vanredni pravni lek u krivi
č
nom postupku,ublažavanje pravosnažno izre
č
ene kazne koja nije izvršena ukoliko se nakon pravosnažnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale, akoje bi o
č
igledno dovele do blaže osude
VANSUDSKO PORAVNANJE
- ugovor kojim se, izvan sudskog postupka, me
đ
usobnim popuštanjem ugovara
č
a rešavaju sporni odnosi i uklanjaju neizvesnosti u pogledu prava i obaveza(Vidi: Sudsko poravnanje)
VASPITNE MERE
- osnovna vrsta sankcija koje se izri
č
u maloletnim u
č
iniocima krivi
č
nihdela, kao i, u odre
đ
enim slu
č
ajevima, mla
đ
im punoletnim licima (do 21 godine života), (Vidi: Ukor,Upu
ć
ivanje u disciplinski centar za maloletnike, Poja
č
ani nadzor roditelja ili staraoca, Poja
č
aninadzor u drugoj porodici, Poja
č
ani nadzor organa starateljstva, Upu
ć
ivanje u vaspitnu ustanovu,Upu
ć
ivanje u vaspitno popravni dom, Upu
ć
ivanje u specijalnu ustanovu)
VE
Ć
E ZA PREKRŠAJE
- drugostepeni organ u prekršajnom postupku (Vidi: Prekršajniorgani)
VERBALNA UVREDA
- izjava omalovažavanja kojom se vre
đ
a
č
ast i ugled lica na koje seizjava odnosi (Vidi: Uvreda)
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Belma liked this
lopov liked this
vichy88 liked this
Azra Lončaar liked this
Szikora Bence liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->