Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
103Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΝέαΕλληνικάΓ'Λυκείου

ΝέαΕλληνικάΓ'Λυκείου

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 267,556|Likes:
Published by Elena Mant

More info:

Published by: Elena Mant on Nov 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2015

pdf

text

original

 
Ã. ËÁÌÐÏÓ – Ã. ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ 
Ê
ÅÉÌÅÍÁ
Í
ÅÏÅËËÇÍÉÊÇÓ
Ë
ÏÃÏÔÅ×ÍÉÁÓ
Ã´Ë ÕÊÅÉÏÕ 
ÅÊÄÏÓÅÉÓ
ÂÏËÏÍÁÊÇ
 
ÊÜèå ãíÞóéï áíôßôõðï öÝñåé ôçí óöñáãßäá ôùí åêäüóåùí ÂÏËÏÍÁÊÇ© Copyright: ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÂÏËÏÍÁÊÇ 2006Ìáõñïìé÷Üëç 41 êáé ÂáëôåôóßïõÔÇË. 210 3608065 - 210 3608197FAX 3608197 ÁÈÇÍÁ ÇëåêôñïíéêÞ óåëéäïðïßçóç: ÄÉÇÍÅÊÅÓ ôçë.: 210 36.06.826 - 210 36.06.760ISBN
960-381-294-
Ï ðßíáêáò ôïõ åîùöýëëïõ åßíáé ôïõ Óðýñïõ ÐáðáíéêïëÜïõ ìå ôßôëï «Èáëáóóïãñáößá» ðïõ âñßóêåôáé óôç ðéíáêïèÞêç ôïõ ÁâÝñùö.
Å Ê Ä Ï Ó Å É Ó
ÂÏËÏÍÁÊÇ
 
ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
ÊÙÓÔÁÓ ÌÏÍÔÇÓ
Íý÷ôåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
 ÔÁÊÇÓÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ
Ößëéððïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
 ÔÁÊÇÓÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ
Ïêáéüìåíïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
ÌÉËÔÏÓ ÓÁ×ÔÏÕÑÇÓ
ÇÁðïêñéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
ÌÉËÔÏÓ ÓÁ×ÔÏÕÑÇÓ
Ï óôñáôéþôçò ðïéçôÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
ÅÊÔÙÑ ÊÁÊÍÁÂÁÔÏÓ
¿ñá äåéëéíÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
ÅËÅÍÇ ÂÁÊÁËÏ
Ðþò Ýãéíå Ýíáò êáêüò Üíèñùðïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
ÍÁÍÏÓ ÂÁËÁÙÑÉÔÇÓ
Ìéêñüò èñÞíïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÔÓÁÑÏÓ
¼ôáí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
ÊËÅÉÔÏÓ ÊÕÑÏÕ
ÊñáõãÞ äÝêáôç ðÝìðôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
ÁÑÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ
Ìå ôé ìÜôéá ôþñá ðéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
 ÔÁÓÏÓ ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ
ÊáíôÜôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
ÅÐÁÌÅÉÍÙÍÄÁÓ ×. ÃÏÍÁÔÁÓ
Ç ¢íïéîç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
ÃÉÁÍÍÇÓ ÄÁËËÁÓ
Ï Þëéïò åß÷å ôåñìáôßóåé ôåëåõôáßïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
ÃÉÁÍÍÇÓ ÄÁËËÁÓ
Óáí éððïðüôáìïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Ä. Ð. ÐÁÐÁÄÉÔÓÁÓ
Âëáäßìçñå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
ÃÉÙÑÃÇÓ ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÓ
Ôï Üãáëìá êáé ï ôå÷íßôçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
ÌÁÍÏËÇÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÇÓ
Èåóóáëïíßêç, ìÝñåò ôïõ 1969 ì.×. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
ÐÏÉÇÓÇ

Activity (103)

You've already reviewed this. Edit your review.
ApOs Kp liked this
Isaac Irini liked this
teogeopao liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ioanna Kollara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->