Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hinh CASIO 9

Hinh CASIO 9

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,795|Likes:
Published by Huỳnh Minh Khai

More info:

Published by: Huỳnh Minh Khai on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
CHUYÊN
ĐỀ
B
I D
ƯỠ 
NG H
C SINH GI
I CASIO 9 HÌNH H
C
Giáo viên:
Cao Kh
ắ 
c D
ũ
ng 
– THCS Nguy
n Chí Thanh - Huy
n
Đ
ông Hoà Trang1
A/ Hình h
c ph
ng
:
 
 M 
T S 
CÔNG TH 
Ứ 
C C 
 Ầ 
 N NH 
Ớ 
:
ABC : tam giác ABC;
 A
,
 B
,
là các góc c
a tam giác ABC;AB = c , AC = b, BC = c; h
a
, h
 b
, h
c
l
n l
ượ 
t là
độ
dài các
đườ 
ng cao
ng v
ớ 
i a, b, c.l
a
, l
 b
, l
c
l
n l
ượ 
t là
độ
dài các
đườ 
ng phân giác
ng v
ớ 
i a, b, c.m
a
, m
 b
, m
c
l
n l
ượ 
t là
độ
dài các
đườ 
ng trung tuy
ế
n
ng v
ớ 
i a, b, c.R, r l
n l
ượ 
t là bán kính
đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
 p và bán kính
đườ 
ng tròn n
i ti
ế
 p c
a
 ABC;S
ABC
, p l
n l
ượ 
t là di
n tích và n
a chu vi c
a
ABC.
CÔNG TH 
Ứ 
 
liên quan
đế
n tam giác:
 
Đị
nh lý hàm s
Cos : a
2
= b
2
+ c
2
– 2bc CosA ( và các công th
c t
ươ 
ng t
)
Đị
nh lý hàm s
Sin :
2sinsinsin
a b c R A B
 S
ABC
=
12
a.h
a
=
12
 b.c.sinA =
2
.sin.sin2sin
a B  A
( và các công th
c t
ươ 
ng t
)S
ABC
=
222222
1()()()4()4
 p p a p b p c a b a b c
 
( Công th
c Heron )S
ABC
=
22
2sin.sin.sin222
 A B  p tg tg tg R A B
: S
ABC
= p.r =
4
abc R
 
22222
112()2.cos22
a
m b c a b c bc A
;
2()()()2
a
 p p a p b p aSha a
 22.sin()().sin()sin22
a
S bc Al bcp p a A Ab cb c b c
 
CÔNG TH 
Ứ 
 
liên quan
đế
n t
ứ 
giác:
 S
ABCD
=
2
()()()().os2
 B D p p a p b p c p d abcd
  N
ế
u t
giác ABCD n
i ti
ế
 p thì
()()()()
 ABCD
S p p a p b p c p
  N
ế
u t
giác ABCD v
a ngo
i ti
ế
 p, v
a n
i ti
ế
 p:
 ABCD
S abc
 
 www.VNMATH.com
 
CHUYÊN
ĐỀ
B
I D
ƯỠ 
NG H
C SINH GI
I CASIO 9 HÌNH H
C
Giáo viên:
Cao Kh
ắ 
c D
ũ
ng 
– THCS Nguy
n Chí Thanh - Huy
n
Đ
ông Hoà Trang2
 N
ế
u t
giác ABCD ngo
i ti
ế
 p và có t
ng hai góc
đố
i di
n b
ng 2
 
thì
.
 ABCD
S abcd Sin
 
  N
ế
u t
giác ABCD n
i ti
ế
 p ( O; R ) thì
2
()()()16
ABCD
ac bd ab cd ad bc RS
  N
ế
u t
giác ABCD n
i ti
ế
 p ( O; R ) thì góc t
o b
ở 
i hai
đườ 
ng chéo là
2
ABCD
SSinac b
 
 
 BÀI T 
 Ậ 
 P 
( b
t bu
c ):+
D
ng toán 10 : Hình h
c ( t
ừ 
bài 103
đế
n bài 124 )
ở 
tài li
u/ trang 14 – 15 – 16.Bài t
p s
ử 
d
ng máy tính
đ
i
n t
ử 
trong tr
ườ 
ng ph
thông
-
T
Duy Ph
ượ 
ng
.+
Các bài t
p m
ở 
r
ng và nâng cao
:
Bài 1
: Cho hình thang ABCD ca c
nh bên AD và BC b
ng nhau,
đườ 
ng chéo ACvuông góc v
ớ 
i c
nh bên BC . Bi
ế
t AD = 5 cm; AC = 12 cm. Tính AB; góc B và chi
ucao AH c
a hình thang ABCD.
Bài 2
: Cho tam giác ABC có góc A b
ng 65
0
, BC = 14,5 cm; AC – AB = 8,6 cm.Tính các góc B, C và di
n tích tam giác ABC.
Bài 3
: Cho tam giác ABC có các trung tuy
ế
n CM, AN, BP c
t nhau t
i G. Bi
ế
t AB = 3,2cm; CM = 2,4 cm; AN = 1,8 cm. Tính ( chính xác
đế
n 2 ch
s
 
ở 
ph
n th
 p phân ):a/ Chi
u cao GH c
a tam giác AGM; b/ Di
n tích tam giác ABC.
Bài 4:
Cho tam giác ABC cân t
i A có
độ
dài
đườ 
ng cao AH b
ng
độ
dài c
nh
đ
áy BC.G
i M là trung
đ
i
m c
a AC. Tính góc MBC ( làm tròn
đế
n phút ).
Bài 5
: Cho tam giác ABC vuông t
i A có
độ
dài
đườ 
ng cao AH b
ng 1 cm và di
n tíchtam giác ABC b
ng 1 cm
2
. Tính các c
nh c
a tam giác ABC .
Bài 6
: Cho tam giác ABC có 3 góc
đề
u nh
n. Bi
ế
t AB = 32,25 cm; AC = 35,75 cm;
 A
= 63
0
25’. Tính di
n tích tam giác ABC và BC;
 B
,
.
Bài 7
: Cho tam giác ABC có c = 23 cm; b = 24 cm; a = 7 cm. Tính
 A
; S
ABC
; R và r ?
Bài 8
: Cho hình ch
nh
t ABCD. Qua
đỉ
nh B v
 
đườ 
ng vuông góc v
ớ 
i
đườ 
ng chéo ACt
i H. G
i E, F, G th
t
là trung
đ
i
m c
a các
đ
o
n th
ng AH, BH, CD.a/ CMR : EFGH là hình bình hành b/ Góc BEG là góc vuông, nh
n hay tù ? Vì sao ?c/ Cho bi
ế
t BH = 17,25 cm,
0
3840'
 BAC 
. Tính S
ABCD
.d/ Tính
độ
dài
đườ 
ng chéo AC ?
Bài 9
: Cho hình bình hành ABCD có góc A tù. K 
hai
đườ 
ng cao AH và AK ( AH
 BC, AK 
CD). Bi
ế
t
 
 A H 
ˆ
độ
dài hai c
nh AB = a , AD = b.a/ Tính AH và AK. b/ Tính t
s
di
n tích S
ABCD
và di
n tích S
HAK 
.
 www.VNMATH.com
 
CHUYÊN
ĐỀ
B
I D
ƯỠ 
NG H
C SINH GI
I CASIO 9 HÌNH H
C
Giáo viên:
Cao Kh
ắ 
c D
ũ
ng 
– THCS Nguy
n Chí Thanh - Huy
n
Đ
ông Hoà Trang3
c/ Tính di
n tích hình bình hành ABCD còn l
i S khi khoét
đ
i tam giác HAK d/ Bi
ế
t
000
253845
 
; a = 29,1945 cm; b = 198,2001cm. Tính S ?
Gi 
:a/ Do
0
180ˆˆ
 B
0
180ˆˆ
 A H 
nên
0
180ˆˆ
 A H  B
Suy ra: AH = AB.sinB = a.sin
 
 AK = AD.sinB = b.sin
 
  b/ S
ABCD
= BC.AH = absin
 
 S
HAK 
=
     
3
sin21sin.sin.sin 21sin..21
abba AK  AH 
 V
y
 
2
sin2
 HAK  ABCD
SS
 c/ S = S
ABCD
– S
HAK 
= S
ABCD
-
2sin.
2
 
 ABCD
S
=
   
sin2sin12sin1
22
        
abS
 ABCD
 d/ Th
ế
s
vào tính S = 3079,663325 cm
2
.
Bài 10
: Cho tam giác vuông v
ớ 
i các c
nh góc vuông l
n l
ượ 
t là
43
3;4
. Hãy tính t
ngcác bình ph
ươ 
ng c
a các trung tuy
ế
n.
Gi
i:
Do tam giác ABC vuông t
i A nêna
2
= b
2
+ c
2
. Theo công th
c tính
độ
dài
đườ 
ng trung tuy
ế
ntrong tam giác thì:
234322
22222 2222222
cbcba mmmacbm
cbaa
 
ế
t qu
: 6,377839361.
Bài 11
: Tính di
n tích hình
đượ 
c tô
đậ
m trong hình tròn
đơ 
n v
?
Gi
i:
G
i R là bán kính
đườ 
ng tròn không tô
đậ
m
 
2
 RS
 
.Di
n tích hình qu
t tròn
6
2
1
 RS
 ABO
 
. Ký hi
u OE = r . Vì
đườ 
ngtròn l
ớ 
n có bán kính b
ng 1 nên r + 2R =1 và
3232330cosO
011
RO AO R R
.Di
n tích tam giáccong ABC là
2433
2'
1321
S RSSS
 ABOOOO
. Do
đ
ó di
n tích ph
n tô
đậ
m b
ng:
222
43254325'3
R R RSS
    
     
th
ế
R vào bi
u th
c r 
i tính
Bài 13
: Cho tam giác ABC n
i ti
ế
 p trong
đườ 
ng tròn tâm O bán kính
cm R
36
; gócOAB b
ng 51
0
36
0
23
0
; góc OAC b
ng 22
0
18
0
42
0
.
KHDCBA
ENMCBA
 www.VNMATH.com

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cuc Nguyen liked this
Ngọc Huyền Vũ Thị liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->