Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Educatia Sexuala Sau Indoctrinare

Educatia Sexuala Sau Indoctrinare

Ratings:
(0)
|Views: 50|Likes:
Published by lalafire123

More info:

Published by: lalafire123 on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

 
 ―N`~akšgn qnr~kcā qk~ åe`oapzgekzn?‘ 
 Kqoagkšgk Vzoygpk Hn`gk
vzov~en agpgpozgcoz# åeanvêe` a~ kanqp e~hāz# ~e pnrp `n jktā enanqkz kjoz`āzggaoeanvp~c~g `n n`~akšgn qnr~kcā åe şaocg% Nqpn yozjk `nqvzn c~azkznk ―N`~akšgn qnr~kcā qk~ åe`oapzgekzn‘# qazgqā `n`ek Ykcnzgn Zgabnq% K~pokznk# `~vā a~h hāzp~zgqnşpn# k vozegp abgkz `n ck åepznjāzgcn `nqvzn qnr~kcgpkpn v~qn `n aovggg qāg% Kzn qp~`gg åe kqgqpnešā qoagkcā# k c~azkp a~ yā`~yn şg aovggg kanqpozk# kvog a~ hkhn enaāqāpozgpn% K ioqp `gznapoz kc Pz~qp~c~g vnepz~ n`~akšgn `n ikhgcgn "Lzgdk vnepz~ ikhgcgn şg pgenzg /Ikhgcw ke` Wo~pb Aoeanze'# åe vnzgok`k ;7<:(:666# vnzgok`ā åe akzn k aockjozkp vnzhkenep a~ tgkzn şg znygqpn# ck nhgqg~eg zk`go şg PY% K ioqp hnzn~ åe `gkcol a~ vāzgešg şg ikhgcgng şg k šge~p vzncnlnzg åe pokpā c~hnk `nqvzn vnzgaocncn n`~akšgng qnr~kcn%Azn`nh aā kankqpā c~azkzn# akzn nqpn oinzgpā åe qnzgkc# zāqv~e`n ~eoz vzojcnhn kap~kcn% Q~epnh åelzgdozkšg `n ikvp~c iokzpn h~cšg okhneg engeiozhkšg kq~vzk vzoyoaāzgcoz cgjnzkcgtāzgg qnr~kcn# okhneg akzn kapgynktā åe qpz~ap~zgcn åeyāšāhêep~c~g zohêenqa# k~ o v~pnzn `n `nagtgn åe qncnapkznk şg geqpgp~šgoekcgtkznk ~eoz aoeanvpn eoagyn vnepz~ n`~akšgk aovggcoz şg pgenzgcoz% Vzov~enh ozlkegtkšggcoz enl~ynzekhnepkcn# akzn kapgynktā åe kanqp `ohneg~# qāgeqgqpn kq~vzk geiozhāzgg aoznapn şg aêp hkg gepneqn k vzoinqozgcoz şg k ancozckcšg okhneg a~ zoc ghvozpkep åeåeyāšāhêep~c zohêenqa a~ vzgygzn ck vnzgaocncn vn akzn cn znvzntgepā cgjnzkcgtkznk qnr~kcā åe zêe`~c pgenzgcoz% Åe akzpnk `eng Ykcnzgn Zgabnq# nqpn vzntnepkpā gqpozgk gepzo`~anzgg n`~akšgng qnr~kcn åe şaocgcn `ge Hkznk Jzgpkegn% Agpgpozgg yoz ojqnzyk aā o hkzn vkzpn `ge qanekzggcn kanqp~g `nhnzq n`~akšgoekc qn znvnpā kqpātg åe Zohêegk% Kanqpn aoeanvpn ghv~qn åe kegg ‗96(‗<6# `n k`nvšgg cgjnzkcgtāzgg qnr~kcn# e~ k~ vzo`~q `naêp nşna~zg% Hkznk Jzgpkegn qnkicā åe pov~c šāzgcoz `ge N~zovk `n Ynqp a~ ancn hkg h~cpn qkzageg ck hgeozn% @ge vāakpn# `ge enşpggešā qk~ `ge gepnznq# iāzā k c~k `ncoa åe akca~c aoeqnagešncn vn pnzhne c~el# kanqpn g`ng q~ep v~qn åe vzkapgaā# a~ hkzn nep~tgkqh# `nznvzntnepkešgg Hgegqpnz~c~g N`~akšgng# kg geqvnapozkpncoz `n åeyāšāhêep d~`nšnen# kg şaocgcoz şg cganncoz# vzna~h şg `nang akzn c~aznktā åe `ohneg~c Qāeāpāšgg%
 Qa~zpā vzntnepkzn k g`ngcoz aāzšgg 
Ck qiêzşgp~c kegcoz ‗96 şg åeanv~p~c kegcoz ‗<6# o znšnk kcaāp~gpā `ge lz~v~zg `n vznqg~en#igekeškpn `n l~ynze~c jzgpkega# k åeanv~p qā v~eā åe vzkapgaā o klne`ā ckzlā# an geac~`nkpnhn ak4 n~lnegk# aoepzoc~c vov~ckšgng# zniozhk cnlgqckšgng ikhgcgng şg k hozky~zgcoz qnr~kcn#n`~akšgk qnr~kcā şg vnepz~ qāeāpkpn şg `znvp~zgcn aovggcoz% Ūgepk kanqpng akhvkegg nzk `n ikvpqnvkzkznk kapgygpāšgg qnr~kcn `n ekşpnznk aovggcoz şg aāqāpozgn% Ckeqkznk vgc~cng aoepzkanvpgyn#akzn k ky~p coa åe ;79;# k ikagcgpkp kanqp c~az~% Vnepz~ qnvkzkznk kapgygpāšgg qnr~kcn `naāqāpozgn nzk enanqkzā o qabghjkzn hkdozā k eozhncoz qoagkcn%
N`~akšgk qnr~kcā `ge şaocg k `nynegp ~e aêhv `n jāpkgn g`nocolga# åe akzn zātjog~c qn `~ank vnepz~ aêşpglkznk geghgcoz şg hgešgcoz aovggcoz% Ozlkegtkšggcn igekeškpn `n l~ynze q(k~ ov~qinzh `znvp~c~g vāzgešgcoz `n k(şg znpzkln aovggg `n ck ozncn `n n`~akšgn qnr~kcā% Åeanzaāzgcn vkzckhnep~c~g `n k cghgpk kapgygpāšgcn vkzk`orkcn kcn kanqpoz ozlkegtkšgg k~ nş~kp# `nokznanpnzhneg a~h kz ig ―aoeqg`nzkšgg hozkcn‘ şg ―ygkšk `n ikhgcgn‘ k~ ioqp gepnzvznpkšg kpêp `n ckzlåeaêp k~ ioqp locgšg `n qneq~zgcn znkcn%
Ank hkg geqg`gokqā ―zniozhā‘ k ioqp ncghgekznk vāzgešgcoz `n ck `nagtggcn an kinapnktā åeho` ygpkc ygkšk aovggcoz coz% Vzghk şg ank hkg ghvozpkepā `gepzn qabghjāzgcn `n vocgpgag# åekanqp qneq# k ioqp oinzgznk `n aoepzkanvpgyn aovggcoz hgeozg# iāzā a~eoşpgešk qk~aoeqghšāhêep~c vāzgešgcoz%
Vāzgešgg qn c~vpā# åe pzgj~ekcn şg vkzckhnep# vnepz~ k(şg znaêşpglk znqvoeqkjgcgpkpnk qvzn jgencnaovggcoz coz% Gepnzvznpkznk yogp khjgl~ā# `kpā `n k`nvšgg vzohoyāzgg qnr~c~g åe zêe`~cpgenzgcoz# kpêp `ge pzgj~ekcn# aêp şg `ge zêe`~c cnlgqckpozgcoz# k iāa~p ak hkdozgpkpnk kanqpoz åeanzaāzg qā ign genigagnepn% Zāqv~eq~c qpzgap hn`gakc ck qnr~kcgpkpnk k`ocnqanešgcoz# oinzgp `nşaocg# k `~q ck zn`~anznk şg hkg h~cp k aoepzoc~c~g# şg kşk qckj# vn akzn vāzgešgg kz ig v~p~p qā(c nrnzagpn kq~vzk aovggcoz coz%
Geqpgp~šgk ^egpkpnk vzgyge` Qkzagek ck K`ocnqanepn k ioqp åeiggeškpā `n l~ynze~c jzgpkega vnepz~ k zn`~an zkpk qkzagegcoz åe zêe`~c k`ocnqanepncoz% Åe Hkznk Jzgpkegn kankqpā zkpā nqpnank hkg hkzn `ge ynqp~c N~zovng% Vocgpgak l~ynze~c~g jzgpkega qn jktnktā vn qpzkpnlgg akzn q(k~ `oyn`gp k ig genigagnepn# şg akzn# åe qvnagkc# cāzlnqa kaanq~c ck aoepzkanvšgn kck`ocnqanešgcoz# oinzge`~(cn o n`~akšgn qnr~kcā hkg nrvcgagpā% Znkašgk oigagkcā ck azgtk `ge
 
n`~akšgk qnr~kcā k pgenzgcoz# zna~eoqa~pā vn ckzl# zāhêen vzohoykznk vzntnzykpgy~c~g%Kankqpk åe voig`k ikvp~c~g aā nc oinzā# åe qvnagkc inpncoz# `okz vzopnašgn cghgpkpā åe akt~c~eoz geinašgg a~ pzkeqhgpnzn qnr~kcā%
Kcpnzekpgyk `n åea~zkdkzn k kjqpgenešng åe zêe`~c pgenzgcoz k ioqp åepêhvgekpā a~ oqpgcgpkpn kpêpåe anza~zgcn oigagkcn# aêp şg åe ancn qnhg(oigagkcn%
Oqpgcgpkpnk ikšā `n n`~akšgk vnepz~ kjqpgenešā# a~vckpā a~ q~qšgenznk vocgpgagcoz `n nşna# vokpn ig åešncnkqā `okz åe pnzhnegg g`nocolgng åhjzāšgşkpn `n ang an `oznqa qā qabghjnqpz~ap~zgcn qoagkcn şg qā åecoa~gkqaā geic~nešk vkznepkcā a~ k~pozgpkpnk qpkp~c~g% Bncne Jzoom 
;
qazgn åe kanqp qneq4
―Åe vzntnep# Qpkp~c Vkznepkc kzn vzgygcnlg~c `n k c~k `nagtgg hkdozn4 åe ho` ojgnapgy şg iāzāvkqg~en# Qpkp~c `nag`n an nqpn anc hkg jgen vnepz~ aovgc%‘
:
Akvgpoc~c ;
Znšnk~k
Ck qiêzşgp~c kegcoz ‗96# åeanv~p~c kegcoz ‗<6# "åe Hkznk Jzgpkegn ‑ eopk pzk`%' k~ nrgqpkpe~hnzokqn akhvkegg vocgpgan gepneqn# lnenzkpn `n ~e e~acn~ `n ozlkegtkšgg `ge `ohneg~c aoepzoc~c~gekşpnzgcoz "k`gaā aoepzkanvšgn# qpnzgcgtkzn şg kyozp'% @gepz(o kekcgtā k zkvokzpncoz coz ke~kcn k `nynegpackz aā ~e e~hāz znckpgy hga `n okhneg nzk ghvcgakp# åepz(~e lzk` q~zvzgetāpoz `n hkzn# åepz(o qnzgn`n ozlkegtkšgg `n vznqg~en% Kankqpā znšnk `n ozlkegtkšgg e~ kynk~ åe aoh~e `okz kanckşg vnzqoekc#ag şg kancnkşg ioe`~zg# kannkşg g`nocolgn şg# ~enozg# kancnkşg k`znqn% Znšnk~k nzk q~qšge~pā `n lz~v~zg`n gepnznqn şg kcghnepkpā a~ lzkep~zg `ge `gynzqn `nvkzpkhnepn l~ynzekhnepkcn% Åe anepz~c znšncng qnkick Kqoagkšgk vnepz~ vckegigakzn ikhgcgkcā "Vckeen` Vkznepboo` Kqqoagkpgoe' a~ aocnašgk qk `nigcgkcn% Nzk o qpz~ap~zā v~pnzegaā a~ o geic~nešā neozhā%Geynqpglkšgg ~cpnzgokzn k~ `kp ck gynkcā ikvp~c aā znšnk~k kynk o klne`ā ckzlā# an geac~`nkn~lnegk# aoepzoc~c vov~ckšgng# zniozhk cnlgcoz ikhgcgng şg hozky~zgcoz qnr~kcn# n`~akšgk qnr~kcā şg vnepz~ qāeāpkpn şg `znvp~zgcn aovggcoz% Pnepka~cncn qkcn q(k~ nrpgeq aāpzn n`gp~zg# geqpgp~šgg hn`gakcn#n`~akšgoekcn şg `n anzanpkzn# aāpzn ozlkegtkšgg `n inhng şg aāpzn qnzygagg hkpzghoegkcn% Q(k `oyn`gpaā kankqpā znšnk kzn o geic~nešā hkdozā kq~vzk hkqq(hn`gk şg kq~vzk oigagkcgcoz vnzhkenešg `ge`nvkzpkhnepn l~ynzekhnepkcn zncnykepn# an nzk~ vzovozšgoekc ghvcgakšg şg ck egync gepnzekšgoekc# a~aoeqnagešn an e~ v~pnk~ ig ghn`gkp nykc~kpn%Vn vkza~zq~c kegcoz ‗<6# k ioqp v~jcgakpā jzoş~zk a~ ~e pgpc~ gepzglkep4
Oh~c `ge qvkpncn c~g Bgpcnz4 ~e enkhš akzn kynzpgtnktā c~hnk%
1
Pntk qk nzk aā hgşakznk vnepz~ n~lnegn# akzn aêşpglkqn vov~ckzgpkpn ck åeanv~p~c qna% RR# k gepzkp åe gcnlkcgpkpn `~vā bocoak~qp~c `ge Lnzhkegk ektgqpā# `kz nzk åeaā kapgyā şg i~eašgoek vzge ozlkegtkšgg an vzohoyk~ kyozp~c# n~pkekqgk# qpnzgcgtkznk şg qāeāpkpnkhgepkcā% K~poz~c anznk agpgpozgcoz qā vzgynkqaā a~ c~kzn khgepn ck šāzgcn coz şg ck ancn ynagen#kqgl~zêe`~(g aā yoz yn`nk a~h hnhjzgg şg aohgpnpncn kanqpoz ozlkegtkšgg e~ yoz åepêztgk qā `nygeā`ge an åe an hkg ygtgjgcg%Kcpn aāzšg şg c~azāzg `ge q~zqn ge`nvne`nepn k~ aoeigzhkp ~cpnzgoz aā kşk q(k åepêhvckp åeznkcgpkpn% Åe Kizgak# k ioqp v~jcgakpā
 Kcc Mge`q oi Ikhgcw Vckeege
=
0
åe Aoc~hjgk#
Pbn Qpz~ap~zn oi Lneoag`n
#
>
gkz åe Izkešk#
^e Aohvcop Aoepzn Ck Ygn%
^cpghk# o akzpn kpnep `oa~hnepkpā# v~enk åe`gqa~šgn lnovocgpgak kyozp~c~g şg aoepzoc~c vov~ckšgng# ak hgdcokan `n geic~nešā k v~pnzgg ck egynchoe`gkc% Kankqpā vocgpgaā kvkzšgenk aêpozyk okhneg# ―ang hkg jolkšg `gepzn jolkšg‘# akzn qn qghšnk~
;
Bncne Jzoom k kapgykp ak yoc~epkz åe `ohneg~c vckegigaāzgg ikhgcgkcn# åe Hkznk Jzgpkegn# åe kegg ‗>6% K ioqp `gznapoz kc Acgegagg Hkzgn Qpovnq `ge Coe`zk% Q~qšge~pā `n jkeabnz~c Dobe Pz~qpn`# nk k åeiggeškp anepzncn Jzoom K`ygqozwAnepznq `ge Hkznk Jzgpkegn# anepzn ozgnepkpn qvzn oinzgznk `n aoepzkanvšgn şg aoeqgcgnzn pgenzgcoz şg inhngcoz enaāqāpozgpn% "Kqoagkšgk Vzoygpk Hn`gk'
:
Qazgqokzn aāpzn n`gpoz#
Pbn Pghnq
# ;9 injz~kzgn ;726# yntg `n kqnhnenk v%1;
1
Jnzekz` Qabzngjnz#
Pbn Hke Jnbge` Bgpcnz 
# Ck Bkwn# H~znk~r# Izkean%
0
Hgabknc Loc`ne#
 Kcc Mge`q oi Ikhgcw Vckeege
# Kizgake ^egynzqgpw Vznqq# ;72;%
>
Ykzcoq ^pgzqg Opkcozk şg Hkzik Azgqpgek `n Aozqg#
Pbn Qpz~ap~zn oi Lneoag`n
# Jolopk# Aoc~hjgk# ;72;%
9
Nhnznepgneen `n Cklzkeln# Hkzl~nzgpk-Hkzgn `n Cklzkeln şg Zneç Jncc#
^e Aohvcop Aoepzn Ck Ygn
# Qoagçpç `nVzo`~apgoe Cgpnzkgzn# ;7<7%
 
khnegeškšg `n aznşpnznk v~pnzgg ekšg~egcoz qāzkan# `ge an åe an hkg e~hnzokqn şg kc aāzoz vzolznqnaoeohga nzk åeanp# `kz qgl~z%O znhkzakjgcā akzpn k ioqp v~jcgakpā åe Q^K# akzpn akzn kekcgtk kapgygpāšgcn Aoeqgcg~c~g `nN`~akšgn şg Geiozhkzn Qnr~kcā k Qpkpncoz ^egpn "Qnr Geiozhkpgoe ke` N`~akpgoe Ao~eagc oi pbn^egpn` Qpkpnq "QGNA^Q''% Qn gepgp~ck
Pbn QGNA^Q Agzacn4 K B~hkegqp Znyoc~pgoe "Anza~QGNA^Q4 o znyoc~šgn ~hkegqpā'%
<
QGNA^Q k ioqp åeiggeškp åe ;790 şg e~ k vgnz`~p `ncoa pghv~c åe kqn kelkdk åepz(~e vzolzkh `n gelgenzgn qoagkcā vzge hgdcokancn n`~akšgng qnr~kcn åe şaocg% Vzgh~c qā~`gznapoz nrna~pgy k ioqp Hkzw Akc`nzoen# akzn kynk cnlāp~zg qpzêeqn a~ ozlkegtkšgk `n vckegigakznikhgcgkcā# Vckeen` Vkznepboo`# nabgykcnep~c khnzgake kc Kqoagkšgng vnepz~ vckegigakzn ikhgcgkcā `geHkznk Jzgpkegn% @~vā a~h qazgn åe yoc~h~c
Pbn QGNA^Q Agzacn
# Akc`nzoen q~qšgenk ~zhāpokzncnqnepghnepn şg pnozgg kykeqkpn `n ~hkegqp~c Z~`ocvb @zngm~q4
Aoei~tgk qk~ geynzqkznk qnrncoz# qk~ k zoc~zgcoz qnrncoz=
Ncgjnzkznk aovggcoz `n ikhgcgg=
Kjocgznk ikhgcgng pzk`gšgoekcn%
2
Abgkz `kaā k~pozgg kanqpoz aāzšg åeanv~qnzā geynqpglkšggcn coz# vozege` `n ck `ginzgpn v~eapn `nyn`nzn# aoeac~tgk ck akzn k~ kd~eq pošg nzk aā nrgqpā ~e kpka gepnzekšgoekc vckegigakp a~ kpnešgn kq~vzkekp~zgg ikhgcgng şg kq~vzk ykcozgg ygnšgg ~hken# kpka kcn aāz~g zā`āageg `~a åekvog kvzokvn :66 `n keg%
Pnkhk `n okhneg
Hgşakznk vnepz~ aoepzoc~c vov~ckšgng åşg kzn ozglgenk åe
 Nqn~c `nqvzn vzgeagvg~c vov~ckšgng
#qazgq `n znynzne`~c Pbohkq Hkcpb~q# åe ;<72# åe akzn k~poz~c q~qšgenk aā vov~ckšgk yk aznşpnåepop`nk~ek åepz(~e zgph hkg hkzn `naêp znq~zqncn `n bzkeā# gkz znt~cpkp~c yk ig aznşpnznk qāzāagng# khgtnzgng şg k ygaggcoz% Qgel~zk qoc~šgn vn akzn Hkcpb~q k ioqp akvkjgc qā o vzov~eā k ioqp kjqpgeneškqnr~kcā vnepz~ qāzkag%
7
Abkzcnq @kz|ge k `nqaovnzgp nqn~c c~g Hkcpb~q aêe` qazgk
Ozglgenk qvnaggcoz 
şg k åeanv~p qā(şgnrpge`ā qaov~c c~azāzgg qkcn `nqvzn znle~c keghkc# kqpinc åeaêp qā geac~`ā şg oh~c% Nc aoeqg`nzk aāqoagnpāšgcn agygcgtkpn k~ qcājgp `ge ak~tk ~eng aohvkqg~eg gek`naykpn4
Ck qācjkpgag# ang qckjg `n hgepn qk~ ang qckjg igtga q~ep zkvg` ncghgekšg%%% Eog# okhneg agygcgtkšg# `geaoepzk %%% aoeqpz~gh ktgc~zg vnepz~ ghjnagcg# qabgcotg şg jocekyg# geqpgp~gh cnlg vzokqpn şg hn`gagg eoşpzg ika popan cn qpā åe v~pgešā qā qkcyntn ygkšk ignaāz~gk# vêeā åe ~cpghk acgvā%%% Kqpinc# hnhjzgg qckjg kg qoagnpāšgcoagygcgtkpn åşg vzohoynktā enkh~c% Eghneg `gepzn ang akzn qn oa~vā `n aznşpnznk keghkcncoz `ohnqpgan e~ qn ykåe`og `n ikvp~c aā kanqp c~az~ pznj~gn qā ign iokzpn oineqkpoz vnepz~ zkqk ~hkeā%
Yāz~c c~g Abkzcnq @kz|ge# Izkeanq Lkcpoe# vqgbocol# k åhjzāšgşkp g`ngcn c~g @kz|ge şg cn(k~pgcgtkp vnepz~ k iozh~ck ―şpggešk‘ n~lnegng% G`nnk `n jktā k kanqpngk nqpn aā ke~hgšg okhneg q~ep `nenkh q~vnzgoz# gkz zkqk vokpn ig åhj~eāpāšgpā vzge åeh~cšgzn qncnapgyā%Åepznjkznk akzn g(k vznoa~vkp ghn`gkp vn n~lnegşpg k ioqp# a~h åg ovznşpg vn ang `n zkqāgeinzgokzā qā qn åeh~cšnkqaā ak qā e~ `npnzgozntn zkqk? Kankqpā åepznjkzn k hkzakp åeanv~p~chgşaāzgg vnepz~ aoepzoc~c vov~ckšgng%@og `gepzn ang hkg geic~nešg vzovklke`gşpg kg aoepzoc~c~g vov~ckšgng k~ ioqp Hkzgn Qpovnq åeKelcgk şg Hkzlkznp Qkelnz åe Khnzgak# akzn nzk~ zkqgqpn şg k`nvpn kcn pnozgng n~lnegng% Gepnznq~c coz  vzghoz`gkc åe aoepzoc~c ekşpnzgcoz e~ nzk qā cn kd~pn vn inhng qā(şg qvkšgntn aovggg# ag qā åhvgn`ganekşpnzgcn ck lz~v~zgcn `ge qoagnpkpn aoeqg`nzkpn `n ncn k ig ge`ntgzkjgcn% Hkzgn Qpovnq qazgk4
Qoagnpkpnk vnzhgpn jocekygcoz# ancoz cgvqgšg `n ykcokzn `ge v~eap `n yn`nzn zkqgkc# ancoz enqoaopgšg#enåelzgdgšg# qckjg `n hgepn# ancoz hkg `n doq şg hkg vzoşpg hnhjzg kg aoh~egpāšgg qā vzo`~aā tnag `n hgg `naovgg# `n ene~hāzkšg aovgg geinzgozg `niozhkšg şg ovzgšg åe aznşpnzn%%% o hkzn vkzpn `ge kanşpgk q~ep qozpgšg# vzgeåeqāşg hoşpnegznk coz igtgaā# qā ign# åe anc hkg j~e akt# vkzšgkc åepznšge~šg# qnaêe` kqpinc znq~zqncn ackqncoz anqpk~ `nkq~vzk coz şg akzn k~ qghš~c znqvoeqkjgcgpāšgg% Ackqncn q~vnzgokzn# ncgjnzkpn `n abncp~gncgcn geqpgp~šggcoz#qvgpkcncoz# åeabgqozgcoz şg kşk hkg `nvkzpn# åe vzgeagvkc ~hvc~pn a~ okhneg `n zkqā geinzgokzā# yoz v~pnk qā(şg vnzhgpā qā(şg cāzlnkqaā vzovzggcn coz ikhgcgg%
<
Ackgzn Abkhjnzq#
Pbn QGNA^Q Agzacn4 K B~hkegqp Znyoc~pgoe
# \nqpnze Gqcke`q# ;7<<%
2
 
 Gjg` 
 v%;0%
7
Pbohkq Z%Hkcpb~q#
 Ke nqqkw oe pbn vzgeagvcn oi vov~ckpgoe
# Coe`zk ;<72%
;6
Abkzcnq @kz|ge#
Pbn @nqanep oi Hke
# Coe`zk# ;2<;%

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
uiuariib liked this
lalafire123 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->