Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thiruvasagam 1

Thiruvasagam 1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 661 |Likes:
Published by Balamurugan

More info:

Published by: Balamurugan on Nov 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2010

pdf

text

original

 
http://www.geocities.com/nayanmarsgroup_recitation_tamil.doc Last Upd: 25-May-05
1
thEvAram / thiruvAsagam collection for group recitationNote:
In many places the text has been formatted to separate the words to make it easy to recite as agroup and easily understand the meaning. Thus, the formatting in this document often differs from theformal format of the original literary style text.
Pronunciation
: If there is a pause between words, then the last pure hard consonant ‘k’, ‘c’, ‘th’, ‘p’(
ì,î,ò,ô
) should be left silent. (eg. “thEnaip, pAlaik, kannalin” should be said like “thEnai, pAlai,kannalin”). They are pronounced if the words are said without a pause between them.
Ragam
: Most thEvAram songs have predefined ragams. However, there are no predefined Ragams for thiruvAsagam songs. I have indicated some ragams in which I have heard these songs sung.
padhigams
: , , , ,
ºÁ¡º¡Ã¢Â÷¸û о¢
..................................................................................................................................2
¾¢ÕÅ¡º¸õ
...................................................................................................................................................3
8.00 - ¾¢ÕÅ¡º¸î º¢ÈôÒ
..................................................................................................................3
8.01 - º¢ÅÒá½õ
................................................................................................................................3
8.04 - §À¡üÈ¢ò ¾¢Õ-«¸Åø
............................................................................................................6
8.05 - ¾¢Õ¸õ - 6. «Û§À¡¸ Íò¾¢
..................................................................................11
8.05 - ¾¢Õ¸õ - 7. ¸¡ÕñÂò¾¢Ãí¸ø
..............................................................................13
8.06 - ¿£ò¾ø Å¢ñ½ôÀõ
...............................................................................................................14
8.08 - ¾¢ÕÅõÁ¡¨É
.........................................................................................................................16
8.10 - ¾¢Õ째¡òÐõÀ¢
...................................................................................................................19
8.16 - ¾¢Õô¦À¡ýëºø
..................................................................................................................22
8.21 - §¸¡Â¢ø ãò¾ ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ
...............................................................................................24
8.22 - §¸¡Â¢ø ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ
...........................................................................................................25
8.24 - «¨¼ì¸Äô ÀòÐ
.................................................................................................................28
8.29 - «Õð ÀòÐ
.............................................................................................................................30
8.35 - «îºô ÀòÐ
...........................................................................................................................32
8.20 - ¾¢ÕôÀûÇ¢ ±Ø
................................................................................................................33
8.07 - ¾¢Õ¦ÅõÀ¡¨Å
.......................................................................................................................36
§¾Å¡Ãõ
.......................................................................................................................................................43
6.5 - §À¡üÈ¢ò ¾¢Õò¾¡ñ¼¸õ - (±øÄ¡õ º¢Å¦ÉýÉ)
.........................................................43
6.32 - §À¡üÈ¢ò ¾¢Õò¾¡ñ¼¸õ - (¸üÈÅ÷¸û ¯ñÏõ)
.....................................................45
6.55 - §À¡üÈ¢ò ¾¢Õò¾¡ñ¼¸õ - (§ÅüÈ¡¸¢ Å¢ñ½¡¸¢)
.....................................................47
2.85 - §¸¡ÇÚ À¾¢¸õ - (§ÅÔÚ §¾¡Ç¢Àí¸ý)
.........................................................................51
2.66 - ¾¢Õ¿£üÚô À¾¢¸õ - (Áó¾¢Ãõ ¬ÅÐ ¿£Ú)
......................................................................53
4.11 - ¿Áš À¾¢¸õ - (¦º¡üÚ¨½ §Å¾¢Âý)
.................................................................55
7.48 - ¿Áš À¾¢¸õ - (ÁüÚô ÀüÚ)
...................................................................................56
3.22 - Àﺡì¸Ãô À¾¢¸õ - (ÐïºÖõ Ðïºø
Ä¡¾)
........................................................58
3.49 - ¿Áš À¾¢¸õ - (¸¡¾Ä¡¸¢ì ¸º¢óÐ)
......................................................................60
4.1 - Üüȡ¢ÉÅ¡Ú
..........................................................................................................................62
 
http://www.geocities.com/nayanmarsgroup_recitation_tamil.doc Last Upd: 25-May-05
2
5.4 - Åð¼¨Éõ Á¾¢ ÝʨÂ
..........................................................................................................64
5.42 - ¿ýÚ ¿¡û¦¾¡Úõ
..................................................................................................................65
1.92 - Å¡º¢ ¾£Ã§Å
.............................................................................................................................67
5.60 - ²Ðõ ´ýÚõ
...........................................................................................................................68
5.1 - «ýÉõ À¡Ä¢ìÌõ
...................................................................................................................69
5.99 - À¡ÅÓõ ÀÆ¢ ÀüÈÈ
................................................................................................................70
7.28 - ¦À¡Ê¡÷ §Áɢ§É
.............................................................................................................72
7.91 - À¡ðÎõ À¡Ê
............................................................................................................................73
5.90 - Á¡º¢ø Å£¨½Ôõ
....................................................................................................................75
3.97 - ¾¢¼ÁÄ¢ Á¾¢Ç½¢
...................................................................................................................76
¾¢ÕӨȸû 8 - 12 (º¢Ä À¡¼ø¸û)
................................................................................................77
Å¡úòÐ
....................................................................................................................................................81
ºÁ¡º¡Ã¢Â÷¸û о¢
âÆ¢Â÷§¸¡ý ¦Åô¦À¡Æ¢ò¾ ҸĢÂ÷§¸¡ý ¸Æø§À¡üÈ¢¬Æ¢Á¢¨ºì ¸øÁ¢¾ôÀ¢ø «¨½ó¾À¢Ã¡ý «Ê§À¡üȢšƢ¾¢Õ ¿¡Åæ÷ Åý¦¾¡ñ¼÷ À¾õ§À¡üÈ¢°Æ¢ÁÄ¢ ¾¢ÕÅ¡¾çÃ÷ ¾¢Õò¾¡û §À¡üÈ¢- ( ¯Á¡À¾¢ º¢Åõ )
11.34.42
¦ÀÚÅÐ ¿¢îºÂõ «ïºø ¦¿ï§º, À¢ÃÁ¡ÒÃòÐÁÚÅÚ ¦À¡ü¸Æø »¡ÉºõÀó¾¨É Å¡úòоġø,¦ÅÈ¢ÔÚ ¦¸¡ý¨È ÁÈ¢ÔÚ ¦ºí¨¸, Å¢¨¼¦ÂÎò¾¦À¡È¢ÔÚ ¦À¡ü¦¸¡Ê ±õ¦ÀÕÁ¡ý «Á÷ ¦À¡ýÛħ¸.- ( ¬Ù¨¼Â À¢û¨Ç¡÷ ¾¢ÕÅ󾡾¢ - ¿õÀ¢Â¡ñ¼¡÷ ¿õÀ¢¸û )
122311.33.24
¿üÈÅý, ¿øæ÷î º¢Åý ¾¢ÕôÀ¡¾õ ¾ý ¦ºýÉ¢ ¨Åì¸ô¦ÀüÈÅý, ÁüÚ
ôÀ¢ÈôÀÈ Å£Ãð¼÷ ¦Àö¸ÆüÈ¡û¯üÈÅý, ¯üÈ Å¢¼õ «¨¼Â¡÷
¼ ´ûÇÓ¾¡òÐüÈÅý, ¬ãâø ¿¡×ì¸ÃÍ ±Ûõ à Á½¢§Â.- ( ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ ¾¢ÕÅ󾡾¢ - ¿õÀ¢Â¡ñ¼¡÷ ¿õÀ¢¸û )
111611.33.08
¦¾¡ØÐõ Å½í¸¢Ôõ Á¡ÄÂý §¾Î «Õ狀¡¾¢ ¦ºýÚ, ¬í̱ØÐõ ¾Á¢úô ÀÆ ¬Å½õ ¸¡ðÊ, ±ÉìÌ ¯ý ÌÊÓØÐõ «Ê¨Á, ÅóÐ ¬ð¦ºö ±Éô ¦ÀüÈÅý, ÓÃø §¾ý´ØÌõ ÁÄâý ¿üÈ¡÷ ±õÀ¢Ã¡ý ¿õÀ¢ ¬åçÉ.- ( ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ ¾¢ÕÅ󾡾¢ - ¿õÀ¢Â¡ñ¼¡÷ ¿õÀ¢¸û )
1100
 
http://www.geocities.com/nayanmarsgroup_recitation_tamil.doc Last Upd: 25-May-05
3
 
¾¢ÕÅ¡º¸õ8.00 - ¾¢ÕÅ¡º¸î º¢ÈôÒ
 ¦¾¡ø¨Ä
ÕõÀ¢ÈÅ¢î ÝØõ ¾¨Ç ¿£ì¸¢«øÄø «ÚòÐ ¬Éó¾õ ¬ì¸¢Â§¾ - ±ø¨ÄÁÕÅ¡ ¦¿È¢ «Ç¢ìÌõ Å¡¾ç÷ ±í§¸¡ý¾¢ÕÅ¡º¸õ ±ýÛõ §¾ý.
08.001
 
8.01 - º¢ÅÒá½õ
(¾¢Õô¦ÀÕóШÈ¢ø «ÕÇ¢ÂÐ)1.
 
¿Áš š«ú¸ ¿¡¾ý ¾¡û Å¡ú¸2.
 
¨Áô¦À¡ØÐõ ±ý ¦¿ïº¢ø ¿£í¸¡¾¡ý ¾¡û Å¡ú¸3.
 
§¸¡¸Æ¢ ¬ñ¼ ÌÕÁ½¢¾ý ¾¡û Å¡ú¸4.
 
¬¸Áõ ¬¸¢¿¢ýÚ «ñ½¢ôÀ¡ý ¾¡û Å¡ú¸5.
 
²¸ý «§É¸ý
¨ÈÅý «ÊÅ¡ú¸ 56.
 
§Å¸õ ¦¸Îò¾¡ñ¼ §Åó¾ý «Ê ¦Åø¸7.
 
À¢ÈôÀÚìÌõ À¢ï»¸ý¾ý ¦Àö¸Æø¸û ¦Åø¸8.
 
ÒÈò¾¡÷ìÌî §º§Â¡ý¾ý âí¸Æø¸û ¦Åø¸9.
 
¸ÃíÌŢš÷ ¯ûÁ¸¢Øõ §¸¡ý¸Æø¸û ¦Åø¸10.
 
º¢ÃíÌŢš÷ µíÌÅ¢ìÌõ º£§Ã¡ý ¸Æø ¦Åø¸ 1011.
 
®ºý «Ê §À¡üÈ¢ ±ó¨¾ «Ê §À¡üÈ¢12.
 
§¾ºý «Ê §À¡üÈ¢ º¢Åý §ºÅÊ §À¡üÈ¢13.
 
§¿Âò§¾ ¿¢ýÈ ¿¢ÁÄý «Ê §À¡üÈ¢14.
 
Á¡Âô À¢ÈôÒ «ÚìÌõ ÁýÉý «Ê §À¡üÈ¢15.
 
º£Ã¡÷ ¦ÀÕóÐ¨È ¿õ §¾Åý «Ê §À¡üÈ¢ 1516.
 
¬Ã¡¾
ýÀõ «ÕÙõ Á¨Ä §À¡üÈ¢17.
 
º¢Åý «Åý ±ý º¢ó¨¾Ôû ¿¢ýÈ «¾É¡ø18.
 
«Åý «ÕÇ¡§Ä «Åý ¾¡û Å½í¸¢î19.
 
º¢ó¨¾ Á¸¢Æî º¢ÅÒá½õ ¾ý¨É20.
 
Óó¨¾ Å¢¨ÉÓØÐõ µÂ ¯¨ÃôÀý ¡ý. 2021.
 
¸ñ Ѿġý¾ý ¸Õ¨½ì ¸ñ¸¡ð¼ ÅóÐ ±ö¾¢22.
 
±ñϾüÌ ±ð¼¡ ±Æ¢Ä¡÷ ¸Æø
¨Èﺢ23.
 
Å¢ñ ¿¢¨ÈóÐ Áñ ¿¢¨ÈóÐ Á¢ì¸¡ö, Å¢ÇíÌ ´Ç¢Â¡ö,

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jjkannan1 liked this
packiaraj_k liked this
pknathan079978 liked this
amuthanp liked this
NG subi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->