Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
99Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TAHARAH

TAHARAH

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 9,366|Likes:
Published by zuhadisaarani

More info:

Published by: zuhadisaarani on Nov 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
BAHAGIAN 1: TAHARAH
 
TAHARAH Definisi, Penjelasan Hukum dan Jenis-jenis Taharah 
 Taharah secara etimologinya ialah bersih dan suci daripadaberbagai kotoran. Sedangkan taharah menurut syariat ialahbersih daripada segala hadath, atau najis.Hukumnya atau konsekuensi hukum yang timbul kerananya ialahdibenarkannya sesuatu yang tidak halal dilakukan tanpakewujudannya. Atau dengan kata lain, sesuatu itu tidak boleh dantidak halal dilakukan tanpa adanya taharah tersebut. Misalnyasolat. Ia tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah adanya taharahyang benar menurut peraturan syariat.Daripada definasi taharah tersebut dapat diketahui bahawasanyataharah itu mempunyai dua jenis iaitu taharah daripada najis dan,yang disebut sebagai
taharah haqiqiyyah.
Dan yang kedua ialahtaharah daripada hadath, yang dikenali dengan nama
taharahhukmiyyah. 
Metodologi Pengkajian 
Atas dasar itu perbahasan mengenai persoalan ini dibahagimenjadi dua bahagian:A.Taharah haqiqiyyahB. Taharah hukmiyyah 
A. TAHARAH HAQIQIYYAH
 
Pendahuluan dan Metodolgi Pengkajian
TaharahHaqiqiyyah
 
Saya telah mengatakan: Sesungguhnya
taharah haqiqiyyah
taharah daripada najis. Oleh sebab itu, kita mesti mengetahui jenis-jenis najis. Dan hal-hal yang dikhuatirkan termasuk kedalamnya tetapi sebenarnya bukan daripadanyam serta caramenghilangkan najis tersebut. Selain itu, terdapat beberapa halyang amat berhubung rapat dengan
taharah haqiqiyyah
ini,kerana ia berkenaan dengan kebersihan badan, danmenghilangkan kotoran yang menempel padanya. Seperti
istinja
dan lain-lain, yang disebut dengan
sunan al-fithrah.
Perbahasan mengenai masalah ini kami bahagikan kepada tigabahagian:
 
Sunan (Khishal) al-fitrah. 
a. Jenis-jenis Najis
 
 Jenis-jenis Najis, dan Hukum-hukumnya1.
 
Sesuatu yang keluar dari tubuh manusia
Kaedahnya ialah seperti berikut, segala sesuatu yangkeluar daripada badan manusia yang keluarnyamewajubkan wudhu, atau mandi adalah najis. Sepetikencing, buang air besar, mazi
,
wadi, darah haid, darahnifas, darah
istihadhah
, darah yang mengalir dari luka, dandarah yang sedikit adalah dimaafkan, sebagaimana nanah.Sedangkan mani, menurut Abu Hanifah dan Malik adalahnajis; sedangkan menurut pendapat Syafii dan Ahmad IbnHanbal, dalam dua riwayat yang palin sahih daripadanya,iaitu Mazhab Zhahiri, mani itu suci. Imam Nawawimenisbatkan kesucian mani kepada para fuqaha, disampingmenisbatkannya kepada para ahli hadith. Dia berkata:Pendapat ini diriwayatkan daripada Ali Ibn Abi Thalib r.a.,Saad Ibn Abi Waqqash, Ibn Umar, dan Aishah r.a.
2.
 
Darah yang Mengalir
1. Darah yang mengalir, yang berasal dari manusia, lelakimahupun perempuan, dan darah binatang lainnya adalahnajis.2. Darah kutu busuk dan udang adalah tidak najis.3. Darah yang tetap berada di dalam daging dan uratsetelah disembelih tidak dianggap najis, kerana ia bukanmerupakan darah yang mengalir (masfuh).
3.
 
Sesuatu yang Keluar daripada Badan Binatang 
Segala sesuatu yang keluar daripada binatang, kencing,dan kotorannya, hukumnya berbeza-beza seperti berikut:1. Kencing binatang yang dagingnya tidak bolehdimakan adalah najis, begitu pula kotorannya.2. Kencing binatang yang dagingnya boleh dimakan,terdapat sebahagian ulama yang mengatakan bahawa iaadalah sesuatu yang najis; seperti Imam Abu Hanifahdan Abu Yusuf. Kebanyakan para fuqaha mengatakannya
 
suci; seperti Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani,Al-Nakhai, Al-Awzai, Al-Zuhri, Malik dan Ahmad.3. Kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan,menurut pendapat Imam Zafr daripada Mazhab Hanafi,adalah suci. Begitu pula pendapat Malik. Sedangkanulama-ulama yang lainnya mengatakan bahawa iaadalah najis. Pendapat yang mengatakan bahawa tidaknajis kencing dan kotorna binatang yang boleh dimakandagingnya ini didokong oleh Ibn Taimiyyah, denganmenyebutkan berbagai-bagai dalil untuk itu. Begitu jugahalnya Al-Syawkani. Dia mengajukan hujahbahawasanya permulaan kedua-dua hal itu adalah suci;sedangkan najis merupakan hukum syariat yang tidakdapat diterima kecuali disertai dengan dalil syariat yangbenar. Dan dalil itu tidak ada sehingga kita harusberpegang kepada asas permasalahannya, danpermulaan hukumnya yang bebas(
al-baraah al-ashliyyah).
 
4.
 
Kotoran Burung 
Kotoran burung yang tidak terbang diudara, seperti ayamdan itik adalah kotoran yang najis; kerana adanya kandunganmakna najis di dalamnya, dengan alas an bahawa sesuatuyang mulanya bersih dapat berubah menjadi kotor dan berbausetelah terkena oleh kotorannya.Sedangkan kotoran burung yang terbang diudara digolongkankepada dua jenis; golongan burung yang boleh dimakandagingnya, seperti merpati serta burung-burung lainnya,kotorannya adalah suci; dan burung-burung yang tidak bolehdimakan dagingnya, seperti burung helang, rajawali, dansejenis dengannya, maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf kotorannya adalah suci, kerana dianggap sebagai sesuatuyang dharurat. Sebab burung-burung yang membuangkotorannya di udara sehingga kita tidak mungkin melindungibaju dan tempat-tempat kita daripada kotorannya. SedangkanImam Muhammad Ibn Al-Hasan berkata: Kotorannya najiskerana adanya kandungan makna najis di dalam kotorantersebut, kerana sesuatu yang mulanya bersih dapat berubahmenjadi kotor dan berbau setelah terkena olehnya.
5.
 
Khamar

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
asyaripudin_1 liked this
Nha Afritha liked this
Frica Anastasia Ambarwati liked this
Gayu Ewari liked this
Riza Huda Pratama Rahayu liked this
Nanang Widieyawan liked this
Ade Saputra liked this
Dei Gratia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->